Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Korisnička uputstva    Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica

Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica

                                                                             U V O D

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima poreza na dobit pravnih lica koji su dužni da za određeni poreski period Poreskoj upravi podnesu:

- Poresku  prijavu za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na dobit na    Obrascu PDP - Poreska prijava poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu Obrazac  PDP);

- Poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez na dobit pravnih lica (Obrazac PB 1) i poreski bilans za nedobitne organizacije (Obrasci PBN, PBN 1, PBN2,PBN3);     

                                                                                                                                                                                     - Druge izveštaje od značaja za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. 

                                                                     PRAVNI OKVIR

Poreski bilans i poresku prijavu pravna lica sastavljaju na osnovu i u skladu sa:

●  Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.glasnik RS", br. 25/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02 , 43/03 , 84/04 , 18/10 , 101/11 , 119/12 , 47/13 , 108/13 , 68/14 - dr. zakon, 142/14 ) - u daljem tekstu: Zakon;

● Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" br. 80/02 , 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03 , 55/04 , 61/05 , 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07 , 20/09 , 72/09 - dr. zakon, 53/10 , 101/11 , 2/12 - ispravka, 93/12 , 47/13 , 108/13 , 68/14 , 105/14);

●  Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun  poreza na dobit pravnih lica ("Sl.glasnik RS" br 30/2015 - u daljem tekstu: Pravilnik).

●  Pravilnikom  o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (Obrasci: PB 1, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1, OK, PK, SU, SI, IPD, IPD 1, KPB), ("Sl. glasnik RS" br. 20/14);

 ●  Pravilnikom  o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (Obrasci: DK, PK 1 i SU 2), ("Sl. glasnik RS" br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13);

● Pravilnikom  o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Obrasci: PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3), ("Sl. glasnik RS", br. 60/14);

● Pravilnikom o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije (Obrazac PBPJ)  ("Sl. glasnik RS" br. 38/01,19/07 i 99/10);

Korisničko uputstvo se sastoji iz pet delova.

U prvom opštem delu dato je objašnjenje pojma poreskog obveznika, poreskog perioda za koji se obračunava porez na dobit, predaje poreska prijava na obrascu PDP i plaća porez na dobit, rokovi za podnošenje poreske prijave poreza na dobit.

U drugom delu dato je objašnjenje vrste, načina popunjavanja i podnošenja prijave poreza na dobit, primeri popunjavanja prijave i opis oznaka.

U trećem delu dato je objašnjenje o određivanju i upotrebi poziva na broj odobrenja plaćanja - BOP.

U četvrtom delu dato je objašnjenje o postupanju u slučaju promene sedišta poreskog obveznika sa  teritorije jedne opštine na drugu opštinu.

U petom  delu dato je objašnjenje o povraćaju i preknjižavanju sredstava sa računa poreza na dobit.

DEO PRVI

1.  Pojam poreskog obveznika

Poreski obveznik, u smislu člana 1. Zakona,je rezident Republike Srbije po osnovu dobiti koju ostvari na teritoriji Republike Srbije i izvan nje, i to:

- privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti;

-  zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem           usluga uz naknadu;

-  drugo pravno lice  koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga (u daljem tekstu: nedobitna organizacija).

Poreski obveznik, u smislu člana 3. i člana 5. Zakona, je i nerezident Republike Srbije (u daljem tekstu - nerezidentni obveznik) po osnovu dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike  Srbije na način propisan Zakonom, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

2.  Poreski period za koji se obračunava, predaje poreska prijava i plaća porez na dobit

Poreski period, u smislu člana 38. Zakona za koji se obračunava porez na dobit, podnosi poreska prijava i plaća porez na dobit je poslovna godina i to:

- kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene, kao i u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije;

- period od 12 meseci koji se razlikuje od kalendarske godine, ako je rešenjem nadležnog poreskog organa, a na osnovu saglasnosti ministra finansija ili guvernera Narodne banke Srbije, odobreno da se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine. U ovom slučaju poreski period za koji se podnosi poreska prijava za utvrđivanje konačne obaveze je i period od 01. januara tekuće godine do dana, kada po rešenju nadležnog poreskog organa, obveznik započinje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske godine;

- period od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti do kraja poslovne godine, za obveznike koji otpočnu sa obavljanjem delatnosti u toku poslovne godine;

- period od početka poslovne godine do dana statusne promene koja za posledicu ima prestanak obavljanja delatnosti;

- period od početka poslovne godine do dana pokretanja postupka stečaja ili likvidacije, za obveznike kod kojih se pokreće postupak stečaja i likvidacije;

- period od dana pokretanja postupka likvidacije do kraja poslovne godine, za obveznike kojima nije završen postupak likvidacije do kraja poslovne godine;

- period od  početka poslovne godine do dana završetka postupka likvidacije, za obveznike,  ako se postupak likvidacije ne završava u godini u kojoj je i otpočela;

- period od pokretanja postupka stečaja do proglašenja postupka bankrotstva ili reorganizacije, za obveznike kod kojih je proglašen postupak bankrotstva ili reorganizacije;

- period od proglašenja postupka bankrotstva do zaključenja postupka stečaja, za obveznike kojima je proglašen postupak bankrotstva i zaključen postupak stečaja;

- period od usvajanja plana reorganizacije do kraja poslovne godine, za obveznike kojima je usvojen plan reorganizacije.

3. Rokovi za podnošenje poreske prijave poreza na dobit

- Obrasca PDP i plaćanje poreske obaveze poreza na dobit

3.1. Ko podnosi poresku prijavu

Članom 63. Zakona, propisano je daporesku prijavu poreza na dobit pravnih lica u kojoj je obračunat porez, za period za koji se utvrđuje porez, podnosi poreski obveznik  Rezident Republike Srbije, kao i nerezidentni poreski obveznik iz tačke 1. ovog Uputstva.

Uz poresku prijavu  poreski obveznik je dužan da podnese i poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez.

Ako poreski obveznik uz poresku prijavu ne podnese i poreski bilans smatra se da poreska prijava nije podneta.

3.2. Rok za podnošenje poreske prijave

poreza na dobit na Obrascu PDP

Članom 38. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu  ZPPPA), propisano je da se poreske prijave poreza na dobit pravnih lica na obrascu PDP  od  01.aprila 2015. godine  podnose  isključivo u elektronskom obliku.

Poreska prijava se podnosi:

- u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje konačna poreska obaveza, kao i akontacija za naredni period, za obveznike koji podnose poresku prijavu za celu poslovnu godinu ili za poslovnu godinu u kojoj su otpočeli obavljanje delatnosti (čl. 63. st.3. Zakona);

- u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje finansijskih izveštaja za period od 01. januara tekuće godine do dana kada po rešenju nadležnog poreskog organa, započinje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske godine (čl. 38. st. 4. Zakona);

- u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa (Agencija za privredne registre) za obveznika koji je  otpočeo obavljanje delatnosti u toku godine(čl. 64. st.1. Zakona);

- u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans, ako se u toku poreskog perioda podnosi poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija (čl.68. st.1. Zakona);

- u roku od 60 dana od dana:

  • statusne promene  (čl. 63. st.6. Zakona);
  • otvaranja postupka likvidacije sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije  (čl. 34. st.2. Zakona);
  • okončanja postupka likvidacije sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije (čl. 34. st.2. Zakona);
  • otvaranja postupka stečaja sa stanjem na dan otvaranja postupka stečaja (čl.34. st.2. Zakona);
  • početka primene plana reorganizacije sa stanjem na taj dan (čl. 34. st.2. Zakona);
  • pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom sa stanjem na dan pravosnažnosti tog rešenja (čl. 34. st.4. Zakona);
  • pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom na dan  pravosnažnosti tog rešenja (čl. 34.st.4. Zakona).

3.3. Plaćanje poreske obaveze poreza na dobit

Rezidentni poreski obveznik (privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu,  poreski obveznik u postupku reorganizacije), kao i nerezidentni poreski obveznik (po osnovu dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije na način propisan Zakonom, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno) tokom godine porez na dobit plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju visinu utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke, a koja je iskazana u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, odnosano prethodni poreski period, i u kojoj se iskazuju i podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije u tekućoj godini.

Ako je poreski obveznik u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi,  dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave.

Ako je poreski obveznik u vidu akontacije platio više poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, više plaćeni porez uračunava se kao akontacija za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec.  Plaćanje mesečnih akontacija u skladu sa poreskom prijavom  vrši se za mesec u kome je prijava podneta  i to počev od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta. Do početka plaćanja mesečne akontacije u skladu sa tom prijavom, plaća se mesečna akontacija u visini koja odgovara mesečnoj akontaciji iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda, a početkom plaćanja mesečnih akontacija u skladu sa podnetom prijavom, visina tih akontacija se koriguje naviše ili naniže, tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine, odnosno početka poreskog perioda dovedu na iznos kao da je uplata vršena u skladu sa podnetom poreskom prijavom.

Poreski obveznik koji nema obavezu plaćanja poreza na dobit u vidu mesečnih akontacija u skladu sa ovim zakonom (poreski obveznik u stečaju i likvidaciji kao i poreski obveznik - drugo pravno lice ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu na tržištu - nedobitne organizacije), porez na dobit plaća za poreski period u roku propisanom za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za taj period.

Na iznos mesečnih akontacija koje nisu plaćene u roku utvrđenom u članu 67. Zakona,  poreski obveznik dužan je da obračuna i plati kamatu,  u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

DEO DRUGI

VRSTE, NAČIN POPUNjAVANjA I PODNOŠENjA PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT

1. Vrste poreske prijave poreza na dobit

Poreska prijava poreza na dobit (u daljem tekstu: prijava) može biti:

1)      Poreska prijava za konačnu obavezu;

2)      Poreska prijava kod otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine;

3)      Poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda;

4)      Poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine;

5)      Poreska prijava po nalazu kontrole;

6)      Poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu.

Poreska prijava za konačnu obavezu, podnosi se zakonačno utvrđivanje obaveze za porez na dobit kao i za utvrđivanje akontacije za naredni poreski period i to u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, nezavisno od toga da li u poreskom periodu poreski obveznik ima ostvareni prihod;

Poreska prijava kod otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, podnosi se u slučaju da je poreski obveznik otpočeo obavljanje delatnosti u toku godine, a radi utvrđivanja visine akontacije;  

Poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda, podnosi seu slučaju:

-  prestanka obavljanja delatnosti u toku poreskog perioda, kada se ne radi o statusnoj promeni ili kada  ne postoji obaveza pokretanja postupka likvidacije ili stečaja i to  u roku od 60 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti  (u ovoj poreskoj prijavi ne utvrđuje se iznos akontacije za naredni obračunski period);

-  statusne promene čija je posledica prestanak obavljanja delatnosti, u roku od 60 dana od dana statusne promene;

-promene poreskog perioda kada ministar finansija odnosno guverner NBS odobri sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske i kome je rešenjem nadležnog poreskog organa odobreno da se poslovna godina i kalendarska godina razlikuju, a podnosi se za period od 01.01. tekuće godine do dana kada po rešenju nadležnog poreskog organa započinje poslovna godina koja se razlikuje od  kalendarske, u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje finansijskih izveštaja;

- otvaranja postupka likvidacije, sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije, u roku od 60 dana od otvaranja postupka likvidacije, u ovoj poreskoj prijavi ne utvrđuje se iznos akontacija za naredni period;

- okončanja postupka likvidacije, sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije, u roku od 60 dana od  okončanja postupka likvidacije  (podnosi se za period od otvaranja postupka likvidacije do okončanja postupka likvidacije, ako je otvaranje i okončanje u istom poreskom periodu, ili od 01.01., odnosno od početka poreskog perioda do okončanja postupka likvidacije ako je postupak likvidacije prenet u naredni poreski period);

- prenošenja postupka likvidacije u naredni poreski period i podnosi se za period od otvaranja postupka likvidacije do 31.12. tekuće godine ili do poslednjeg dana poreskog perioda za obveznike koji imaju poreski period različit od kalendarske godine. Podnosi se u roku od 180 dana kao i redovna poreska prijava;

- otvaranja postupka stečaja, sa stanjem na dan otvaranja postupka stečaja, u roku od 60 dana od  dana otvaranja postupka stečaja (u ovom slučaju ne utvrđuje se iznos akontacija za naredni period);

- prenošenja postupka stečaja u narednu godinu, sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine,  (podnosi se za period od otvaranja postupka stečaja do 31.12. tekuće godine ili do poslednjeg dana poreskog perioda za obveznike koji imaju poreski period različit od kalendarske godine). Ova poreska prijava se podnosi samo u slučaju ako je doneto rešenje o otvaranju stečajnog postupka a do isteka godine ili poreskog perioda nije doneto rešenje o nastavku postupka bankrotstvom ili o usvajanju plana reorganizacije. Podnosi se u rokovima propisanim za redovno podnošenje poreske prijave. U istoj se ne utvrđuju akontacije;

- nastavka postupka stečaja bankrotstvom, sa stanjem na dan pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom, u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti  rešenja,  (podnosi se za period od dana donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka do dana donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom ako je otvaranje postupka stečaja i donošenje odluke o bankrotstvu u istom poreskom periodu ili od 01.01., odnosno od početka poreskog perioda do dana donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom ako je postupak stečaja prenet u naredni poreski period). U ovoj poreskoj prijavi se ne iskazuju akontacije za naredni period;

- početka primene plana reorganizacije sa stanjem na taj dan, u roku od 60 dana od dana početka primene plana reorganizacije. Rešenjem suda o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije stečajni postupak se obustavlja, pa se u ovom slučaju podnosi poreska prijava od narednog dana od dana otvaranja postupka stečaja do donošenja odluke (rešenja) o usvajanju plana reorganizacije ako je otvaranje postupka stečaja i donošenje odluke o reorganizaciji u istom poreskom periodu ili od 01.01., odnosno od početka poreskog perioda do dana donošenja odluke o reorganizaciji ako je postupak stečaja prenet u naredni poreski period. U ovoj poreskoj prijavi se utvrđuju i akontacije za naredni period;

- zaključenje postupka stečaja bankrotstvom  sa stanjem na dan pravosnažnosti tog rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom. Podnosi se za period od dana donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom do donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka. U ovoj poreskoj prijavi se ne iskazuju akontacije za naredni poreski period a osnovica se utvrđuje kao višak imovine. Ako je ovaj period (period stečaja) duži od 12 meseci i poreski period je jednak periodu stečaja, podnosi se u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rešanja o okončanju stečaja bankrotstvom.

Poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine, podnosi se ako je u tekućoj godini došlo do značajnih promena u poslovanju poreskog obveznika, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza,u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans.

Poreska prijava po nalazu kontrole, podnosi seu slučaju da je poreskom obvezniku rešenjem o poreskoj kontroli naloženo podnošenje PDP za određeni period.

Poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu, podnosi pojedinačno povezano pravno lice iz grupe povezanih pravnih lica (matično pravno lice i zavisna pravna lica) i to za obavezu poreza srazmerno oporezivoj dobiti iz pojedinačnog poreskog bilansa.

Poreska prijava može biti i:

- izmenjena poreska prijava koja se može podneti shodno članu 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosno zato što je poreski obveznik naknadno ustanovio da PDP koju je podneo Poreskoj upravi sadrži grešku ili propust (ova poreska prijava može se podneti do isteka roka zastarelosti i to najviše dva puta);

-izmenjena poreska prijava po nalazu kontrole, koja se podnosi kada se rešenjem poreskog organa, koje se donosi u postupku kontrole, nalaže podnošenje izmenjene poreske prijave iz razloga što je poreski obveznik netačno ili nepotpuno utvrdio porez u podnetoj poreskoj prijavi (član 122. i 129. ZPPPA); 

- poreska prijava PDP po osnovu izmene akontacije, koja se  podnosi za izmenu akontacija u toku poreskog perioda zbog značajnih promena u poslovanju, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza (član 68. Zakona);

- storno poreske prijave PDP je prijava kojom sevrši  storniranje prijave po zahtevu poreskog obveznika i po službenoj dužnosti, a storniranje poreske prijave može da izvrši samo poreski  inspektor nakon izvršene provere, pod uslovom da se ista stornira u celosti. U tom slučaju u polje 1.3a unosi se identifikacioni broj prijave koja se stornira.

Obrazac PDP sastoji se iz 11 delova, i to:

- deo 1. Podaci o prijavi;

- deo 2. Podaci o obvezniku;

- deo 3. Podaci o delatnosti;

- deo 4. Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije; deo 5. Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;  

- deo 5A Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne  organizacije;

- deo 6. Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije;

- deo 7. Podaci o poreskom konsolidovanju;

- deo 8. Podaci o likvidaciji;

- deo 9. Podaci o stečaju;

- deo 10.Podaci o statusnim promenama;

- deo 11. Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika.

DEO 1.  PDP - Podaci o prijavi

Podaci koji se upisuju u Obrazac PDP, deo 1. – Podaci o prijavi obuhvataju sledeća polja:

1.1  - vrsta prijave;

1.1a - osnov;

1.2 - poreski period;

1.3 - izmena prijave/akontacije;

1.3a - identifikacioni broj prijave;

1.4 - osnov rešenja;

1.5 - broj rešenja;

U polje 1.1 Vrsta prijave upisujese jedna od oznaka vrste prijave i to:

Vrsta prijave

Oznaka

Poreska prijava za konačnu obavezu

1

Poreska prijava kod otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine

2

Poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda

3

Poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine

4

Poreska prijava po nalazu kontrole

5

Poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu

6

Polje 1.1a Osnov - popunjava se ako je u polje 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka 3 - poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda, i tounosom  jedne od sledećih oznaka:

Osnov

Oznaka

Prestanak obavljanja delatnosti u toku poreskog perioda

10

Statusna promena

20

Promena poreskog perioda na osnovu saglasnosti ministra finansija, odnosno guvernera NBS

30

Otvaranje postupka likvidacije

41

Okončanje postupka likvidacije

42

Prenošenje postupka likvidacije u narednu godinu

43

Otvaranje postupka stečaja

51

Donošenje odluke o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom

52

Prenošenje postupka stečaja u narednu godinu ili naredni poreski period

53

Zaključenje postupka stečaja bankrotstvom

54

Usvajanje plana reorganizacije

55

U polje 1.2 Poreski period unosi se datum početka i završetka poreskog perioda za koji se obračunava i plaća porez na dobit i podnosi PDP u formatu dd/mm/gggg. 

U skladu sa članom 38. Zakona, poreski period za koji se obračunava porez na dobit pravnih lica je poslovna godina, pa se prilikom podnošenja elektronske poreske prijave u polje 1.2 unosi datum početka i završetka poreskog perioda za koji se podnosi PDP u formatu dd/mm/gggg.

Poreski period za koji se podnosi PDP je u većini slučajeva jednak kalendarskoj godini, izuzeci postoje u slučaju otpočinjanja i prestanka obavljanja delatnosti u toku godine uključujući i statusne promene, kao i u slučaju pokretanja postupka stečaja i likvidacije. Takođe, poreski period može biti različit od kalendarske godine u slučajevima kada je poreskom obvezniku rešenjem poreskog organa, a na osnovu saglasnosti ministra finansija, odnosno guvernera NBS, odobreno da poslovna godina bude različita od kalendarske, s tim da poreski period traje 12 meseci.

Zbog činjenice da je ispravno funkcionisanje poslovnog procesa podnošenja i obrade elektronskih poreskih prijava PDP uslovljeno pravilnim definisanjem poreskog perioda za koji je obveznik dužan da podnese poresku prijavu, u nastavku je prikazan dodatni opis polja pod rednim brojem 1.2 Poreski period.

Kada poreski obveznik podnosi poresku prijavu poreza na dobit na obrascu PDP u zavisnosti od oznake upisane u polje pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave,  polje pod rednim brojem 1.2 može sadržati sledeće vrednosti:

Vrsta prijave

(polje 1.1)

Osnov

(polje 1.1a)

Poreski period

Komentar

Od

Do

1

 

01.01.

31.12.

za poreske obveznike kojima je poreski period kalendarska godina

datum početka perioda - JRPO

datum završetka perioda - JRPO

za poreske obveznike kojima je odobren različit poreski period od kalendarske godine

datum početka obavljanja delatnosti - JRPO

31.12.

za poreske obveznike koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti u godini za koju podnose konačnu prijavu

2

 

datum početka obavljanja delatnosti - JRPO

31.12.

za poreske obveznike koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti u godini za koju podnose prijavu

3

10

01.01.

datum prestanka obavljanja delatnosti - JRPO

za poreske obveznike koji već posluju

datum početka obavljanja delatnosti - JRPO

datum prestanka obavljanja delatnosti - JRPO

za poreske obveznike koji su otpočeli i prestali sa obavljanjem delatnosti u toku iste godine

20

01.01.

datum statusne promene - PP 10.2

za poreske obveznike koji već posluju

datum početka obavljanja delatnosti - JRPO

datum statusne promene - PP 10.2

za poreske obveznike koji su otpočeli sa obavljanjem delatnostiu i izvršili statusnu promenu u toku iste godine

30

01.01.tekuće godine

datum početka primene poreskog perioda - JRPO

za poreske obveznike kojima je doneto rešenje o odobrenju poreskog perioda različitog od kalendarske godine

41

01.01.

datum otvaranja postupka likvidacije PP 8.2

za poreske obveznike koji već posluju

datum početka obavljanja delatnosti - JRPO

datum otvaranja postupka likvidacije PP 8.2

za poreske obveznike koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti i otpočeli postupak likvidacije u toku iste godine

41

Datum početka poreskog perioda

datum otvaranja postupka likvidacije PP 8.2

za poreske obveznike koji već posluju a imaju poreski period različit od kalendarske godine

42

datum otvaranja postupka likvidacije PP 8.2

datum okončanja postupka likvidacije PP 8.4

za poreske obveznike koji su u istoj godini otpočeli i okončali postupak likvidacije

01.01.naredne godine u odnosu na godinu otvaranja postupka likvidacije

datum okončanja postupka likvidacije PP 8.4

ukoliko je postupak likvidacije otpočeo u prethodnoj kalendarskoj godini

42

Datum početka narednog poreskog perioda u odnosu na poreski period u kome je otvoren postupak likvidacije

datum okončanja postupka likvidacije PP 8.4

za poreske obveznike koji imaju  poreski period različit od kalendarske godine - ukoliko je postupak likvidacije otpočeo u prethodnom poreskom periodu

43

datum otvaranja postupka likvidacije PP 8.2

31.12.

ukoliko je poreski obveznik otpočeo postupak likvidacije a isti nije okončan u godini za koju se predaje PDP

43

datum otvaranja postupka likvidacije PP 8.2

poslednji dan poreskog perioda

za poreske obveznike koji imaju  poreski period različit od kalendarske godine - ukoliko je poreski obveznik otpočeo postupak likvidacije a isti nije okončan u poreskom periodu za koji se predaje PDP

51

01.01.

datum otvaranja postupka stečaja PP 9.2

za poreske obveznike koji već posluju

3

51

datum početka obavljanja delatnosti - JRPO

datum otvaranja postupka stečaja PP 9.2

za poreske obveznike koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti i otpočeli postupak stečaja u toku iste godine

51

Datum početka poreskog perioda

datum otvaranja postupka stečaja PP 9.2

za poreske obveznike koji imaju  poreski period različit od kalendarske godine 

52

datum otvaranja postupka stečaja PP 9.2

datum donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom PP 9.4

za poreske obveznike koji su u istoj godini otpočeli postupak stečaja i doneli odluku o nastavku stečaja bankrotstvom

01.01.

datum donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom PP 9.4

 

ukoliko je postupak stečaja otpočeo u prethodnoj kalendarskoj godini

52

datum početka poreskog perioda

datum donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom PP 9.4

za poreske obveznike koji imaju  poreski period različit od kalendarske godine  - ukoliko je postupak stečaja otpočeo u prethodnom poreskom periodu

53

datum otvaranja postupka stečaja PP 9.2

31.12.

ukoliko je poreski obveznik otpočeo postupak stečaja a isti nije okončan u godini za koju se predaje PDP

3

53

datum otvaranja postupka stečaja PP 9.2

poslednji dan poreskog perioda

za poreske obveznike koji imaju  poreski period različit od kalendarske godine - ukoliko je poreski obveznik otpočeo postupak stečaja a isti nije okončan u poreskom periodu za koji se predaje PDP

3

54

datum donošenja odluke o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom PP 9.4

datum donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka

poreski period je jednak periodu stečaja (može biti i duži od 12 meseci)

3

55

datum otvaranja postupka stečaja  PP 9.2

 datum donošenja odluke o usvajanju plana reorganizacije

ako je otvaranje postupka stečaja i donošenje odluke o usvajanju plana reorganizacije u istom poreskom periodu

     3

55

datum početaka poreskog perioda ili 01.01.naredne godine

datum donošenja odluke o usvajanju plana reorganizacije

ako otvaranje postupka stečaja i donošenje odluke o usvajanju plana reorganizacije nije u istom poreskom periodu

4

 

01.01.

poslednji dan u mesecu koji prethodi mesecu kada se podnosi PDP

za poreske obveznike kojima je poreski period kalendarska godina

 

datum početka poreskog perioda - JRPO

poslednji dan u mesecu koji prethodi mesecu kada se podnosi PDP

za poreske obveznike kojima je odobren različit poreski period od kalendarske godine

6

 

01.01.

31.12.

za poreske obveznike kojima je poreski period kalendarska godina

 

          Napomena: Ukoliko se podnosi poreska prijava po nalazu kontrole, odnosno poreska prijava kod koje je u polje pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave upisana oznaka (5), pravila za validaciju polja pod rednim brojem 1.2 Poreski period su identična i zavise od vrste prijave koja se podnosi po nalazu kontrole.

Polje 1.3 Izmena prijave/akontacije - popunjava se ukoliko se podnosi prijava PDP kojom se menja prvobitno podneta prijava (član 40.ZPPPA), izmenjena poreska prijava po nalazu kontrole, poreska prijava kojom se vrši izmena već utvrđenih mesečnih akontacija za tekući period ili poreska prijava kojom se stornira prethodno podneta poreska prijava,  kada se u ovo polje unosi jedna od sledećih oznaka:

Vrsta izmene

Oznaka

Izmenjena poreska prijava PDP u skladu sa članom 40. ZPPPA

1

Izmenjena poreska prijava PDP po nalazu kontrole

2

Poreska prijava PDP po osnovu izmene akontacije

3

Storno poreske prijave PDP

9

Oznaka (1) upisuje se ako se podnosi izmenjena poreska prijava PDP u skladu sa članom 40. ZPPPA, odnosno zato što je poreski obveznik naknadno ustanovio da PDP koju je podneo Poreskoj upravi sadrži grešku ili propust. Ova poreska prijava može se podneti do isteka roka zastarelosti i to najviše dva puta;

Oznaka (2) upisuje se ako se podnosi izmenjena poreska prijava PDP po nalazu kontrole, a koja se ne smatra izmenjenom prijavom u smislu člana 40. Zakona o poreskom postupku, odnosno u slučaju kada se rešenjem poreskog organa, koje se donosi u postupku kontrole, nalaže podnošenje izmenjene poreske prijave iz razloga što je poreski obveznik netačno ili nepotpuno utvrdio porez u podnetoj poreskoj prijavi (član 122. i 129. ZPPPA);

Oznaka (3)  upisuje se ako se podnosi poreska prijava PDP po osnovu izmene akontacije, unosi poreski obveznik koji podnosi PDP zbog značajnih promena u poslovanju, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza (član 68. Zakona), odnosno poreski obveznik koji podnosi poresku prijavu sa oznakom vrste prijave (4) iz polja 1.1;

Oznaka (9) - storno poreske prijave PDP: označava da sevrši  storniranje prijave po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti, u slučaju prestanka  razloga za podnošenje prijave koja je predmet storniranja i storniranje poreske prijave može da izvrši samo poreski  inspektor nakon izvršene provere, pod uslovom da se ista stornira u celosti. U tom slučaju u polje 1.3a unosi se identifikacioni broj prijave koja se stornira.

U polje 1.3a Identifikacioni broj prijave unosi se identifikacionibroj prijave koja se menja. Ukoliko se podnosi izmenjena poreska prijava u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u polju 1.3 uneta oznaka (1)), u polje 1.3a unosi se  identifikacioni broj prijave koja se menja. U slučaju kada je u polje 1.3 uneta oznaka (3), koja označava da se podnosi poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine, u polje 1.3a unosi  se identifikacioni broj prijave kojom je utvrđena akontacija koja se menja.

Ukoliko su u polju 1.3 unete oznake (2) ili (9) u polje 1.3a unosi se identifikacioni broj prijave koja se menja po nalazu kontrole, odnosno koja se stornira. Ovu oznaku može da unese samo poreski inspektor. Ukoliko se izmenjenom prijavom (bilo kojom) menja prijava koja je podneta preko portala Poreske uprave, odnosno u elektronskoj formi u ovom polju upisuje se broj prijave koji je dodeljen automatski prilikom podnošenja prijave.

Ukoliko se izmenjenom prijavom (bilo kojom) menja prijava koja je podneta pre 01.04.2015.godine i evidentirana u sistemu DIS ili CVPO, izmenjena poreska prijave se takođe podnosi preko portala, s tim što u prijavi u polje za identifikaciju prvobitne prijave (polje PP 1.3a) umesto identifikacioni broj prijave (GUID - a ) unosi bar kod prvobitne prijave.

Poreska prijava po nalazu kontrole  ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40. ZPPPA.

Polje 1.4 Osnov rešenja - popunjava se samoako se poreska prijava ili izmenjena poreska prijava podnosi po nalogu kontrole i to u postupku po žalbi na rešenje i tom prilikom se u ovo polje upisuje jedna od sledećih oznaka: Osnov podnošenja izmene

Oznaka

 Za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu

1

 Za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu

2

 Za rešenje doneto po osnovu odluke suda

3

Ovo polje popunjava isključivo poreski inspektor.

U polje 1.5 Broj rešenja unosi se broj rešenja nadležnog poreskog organa kojim je naloženo podnošenje PDP, odnosno podnošenje izmenjene PDP, u slučaju kada je u polju 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka (5) - prijava po nalazu kontrole, ili u polju 1.3. Izmena prijave navedena oznaka (2) - izmenjena poreska prijava PDP po nalazu kontrole.

Ovo polje popunjava isključivo poreski inspektor.

DEO 2. PDP - Podaci o obvezniku

U polje 2.1 Poreski identifikacioni broj unosi se poreski identifikacioni broj obveznika. Unosom poreskog indentifikacionog broja od strane podnosioca prijave, obezbediće se  ispisivanje ostalih podataka koji se odnose na identifikaciju poreskog obveznika a koji su dostupni u JRPO registru i to u sledećim poljima:

- 2.3  Matični broj;

- 2.4  Naziv;

- 2.5  Adresa .

U polje 2.2 - Tip obveznika, u zavisnosti od forme organizovanja obveznika, podnosioca poreske prijave deklariše se tip obveznika, unosom jedne od sledećih oznaka:

 

Tip obveznika

Oznaka

Pravno lice koje podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1 /KPB

 

1

Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1

 

2

Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBPJ

 

3

Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN

 

4

Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 1

 

5

Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 2

 

6

Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 3

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Oznaka (1) - Pravno lice, obveznik iz člana 1. st.1. i 2. Zakona koji podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1, uključujući i matično pravno lice koje podnosi i konsolidovani poreski bilans na Obrascu KPB - označava da poresku prijavu podnosi  poreski obveznik koji ima status pravnog lica i sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1, odnosno akcionarsko društvo,  društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo,  komanditno društvo,  društveno preduzeće, javno preduzeće, zadruga koja ostvaruje prihode na tržištu ili drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti (na primer: privatne škole, privatne zdravstvene ustanove,  privatni vrtići i sl.). Unosom oznake (1) u polje 2.2 obezbediće se unos podataka u Obrascu PB 1, i opciono kada je u polje 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka(6) koja označava da se podnosi poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu, obezbediće se  unos podataka iz Obrasca PB 1 i Obrasca KPB za matično pravno lice. Takođe, obezbediće se  i unos podataka u struktuirane priloge koji se podnose uz Obrazac PB 1 i to: Obrazac  OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava, Obrazac OK - ograničenja kamate kod duga povezanom licu i Obrazac DK - Dobit od predmeta koncesije.

Oznaka (2) - Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1  -  označava da poresku prijavu podnosi  poreski obveznik koji ima status stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika koji obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije). Ogranak je organizacioni deo stranog privrednog društva i nema svojstvo pravnog lica,  ali je dužan da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija i u skladu sa MRS na isti način kao i domaća pravna lica. Poreski bilans sastavlja na Obrascu PB 1. Unosom oznake (2) u polje 2.2 obezbediće se unos podataka u Obrazac PB 1.

Oznaka (3) - Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBPJ - označava da poresku prijavu podnosi  poreski obveznik koji ima status stalne poslovne jedinice ali koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika koji obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije). Stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja nije u obavezi da vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, u obavezi je da vodi poslovne evidencije kojima se obuhvataju svi podaci o prihodima i rashodima, kao i drugi podaci od značaja za utvrđivanje dobiti koju ta jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike Srbije. Poreski bilans sastavlja na Obrascu PBPJ.

Oznaka (4) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN - označava da poresku prijavu podnosi  poreski obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem, a uključen je u konsolidovani račun trezora. Poreski bilans sastavlja na Obrascu PBN. Unosom oznake (4) u polje 2.2 obezbediće se unos podataka u Obrazac PBN.

Oznaka (5) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 1 - označava da poresku prijavu podnosi  poreski obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike,  i poreski bilans sastavlja na Obrascu PBN 1. Unosom oznake (5) u polje 2.2 obezbediće se unos podataka u Obrazac PBN 1.

Oznaka (6) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 2 - označava da poresku prijavu podnosi  poreski obveznik koji primenjuje kontni okvir za banke i poreski bilans sastavlja na Obrascu PBN 2. Unosom oznake (6) u polje 2.2 obezbediće se  unos podataka u Obrazac PBN 2.

Oznaka (7) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 3 - označava da poresku prijavu podnosi poreski obveznik koji primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije, i poreski bilans sastavlja na Obrascu PBN 3. Unosom oznake (7) u polje 2.2 obezbediće se unos podataka u Obrazac PBN 3.

Polje 2.2a MPL popunjava se ako poresku prijavu podnosi lice kome je odobreno poresko konsolidovanje ili lice - član grupe koje učestvuje u poreskoj konsolidaciji, a unosom odgovarajuće oznake obveznik se deklariše da li je matično pravno lice - oznaka (1)  ili zavisno pravno lice - oznaka (0), odnosno ako je u polje 1.1 deklarisana oznaka (6). Članom55.,56. i 57.Zakona propisana je mogućnost poreskog konsolidovanja, odnosno obračunavanje poreza na dobit po konsolidovanom bilansu, a obveznici poreza po konsolidovanom bilansu su pojedinačna povezana pravna lica iz grupe, srazmerno oporezivoj dobiti iz pojedinačnog poreskog bilansa. Zbog navedenog, potrebno je da se u poreskoj prijavi označi ko podnosi prijavu za utvrđivanje poreza (da li matično ili zavisno pravno lice, obzirom da matično pravno lice podnosi i konsolidovani poreski bilans), unošenjem odgovarajuće oznake u polje 2.2a MPL.    

Ukoliko se podnosi  PDP u kojoj je u polju 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka (6) - poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu, u polje 2.2a MPL unosi se jedna od sledećih oznaka:

MPL

Oznaka

za obveznika matično pravno lice

1

za obveznika zavisno pravno lice

0

U polje 2.6  Telefon kontakt osobe  unosisebroj telefona osobe koja je kod podnosioca prijave zadužena za prijem podataka o poreskim prijavama poreza na dobit. Ovo polje je obavezan podatak.

U polje 2.7  Elektronska adresa (e mail) - unosi se elektronska adresa na koju se dostavljaju obaveštenja podnosiocu prijave o poreskim prijavama poreza na dobit. Ovo polje je obavezan podatak.

DEO 3. PDP - Podaci o delatnosti

Prilikom podnošenja poreske prijave, u ovaj deo poreske prijave unose se podaci o šifri delatnosti i to o šifri pretežne delatnosti upisane u registar nadležnog organa i šifri delatnosti na osnovu koje je u obračunskom periodu ostvareno najveće učešće u ukupnom prihodu i to:

U polje 3.1 Pretežna delatnost upisana u Registar Agencije za privredne registre - unosi se šifra pretežne delatnosti. Ovaj podatak je obavezan prilikom podnošenja PDP prijave.

U polje 3.2 Delatnost po osnovu koje je u obračunskom periodu ostvareno najveće učešće u ukupnom prihodu - unosi se  šifra delatnosti po osnovu koje je ostvareno najveće učešće u ukupnom prihodu. Ovaj podatak je obavezan prilikom podnošenja PDP prijave.

Napomena: Podaci iz polja 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7, 3.1 i 3.2 su obavezni podaci i ne navođenje bilo kojeg od obaveznih podataka ili pogrešno navođenje čini podnetu poresku prijavu poreza na dobit formalno neispravnom, odnosno netačnom.

Objašnjenje načina popunjavanja polja 1.1 do 2.7 poreske prijave poreza na dobit pravnih lica

● Podnošenje poreske prijave od strane obveznika - društva sa ograničenom odgovornošću, za konačnu obavezu 

U slučaju kada poreski obveznik podnosi poresku prijavu za konačnu obavezu a kome nije odobreno poresko konsolidovanje, sastavlja poreski bilans PB1 i odgovarajuća polja se popunjavaju na sledeći način:

- Polje 1.1 - Vrsta prijave, upisuje se oznaka (1);

- Polje 1.1a - Osnov, ne popunjava se;

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se 01/01/gggg  31/12/gggg, ili period koji je različit od kalendarske godine, s tim što period mora biti 12 meseci;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, ne popunjava se;

- Polje 1.3a - Identifikacioni broj prijave, ne popunjava se;

- Polje 1.4 - Osnov rešenja, ne popunjava se;

- Polje 1.5 - Broj rešenja, ne popunjava se;

- Polje 2.2 - Tip obveznika, unosi se oznaka (1);

- Polje 2.2a - MPL - ne popunjava;

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika.

Primer:

Poreski obveznik „Nitendo“ sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, poreski period kalendarska godina, sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1 i kome nije odobreno poresko konsolidovanje, Obrazac PDP za /gggg  godinu popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

1

1.1a

Osnov

Ne popunjava se

1.2

Poreski period

01/01//gggg  – 31/12//gggg 

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip  obveznika

1

2.2a

MPL

Ne popunjava se

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

Nitendo, doo

2.5

Adresa

Beograd, Juruja gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Podnošenje poreske prijave od strane obveznika - društva sa ograničenom odgovornošću za konačnu obavezu u toku poreskog perioda (statusna promena spajanje)

U slučaju kada poreski obveznik podnosi poresku prijavu za konačnu obavezu a kome nije odobreno poresko konsolidovanje u toku poreskog perioda, sastavlja poreski bilans PB 1 i odgovarajuća polja se popunjavaju na sledeći način:

- Polje 1.1 - Vrsta prijave, upisuje se oznaka (3);

- Polje 1.1a - Osnov, upisuje se jedna od oznaka od 10 do 55;  

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se 01/01/gggg - dan do kada se sastavlja poreski bilans;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, ne popunjava se;

- Polje 1.3a - Identifikacioni broj prijave, ne popunjava se;

- Polje 1.4  -  Osnov rešenja, ne popunjava se;

- Polje 1.5  -   Broj rešenja, ne popunjava se:

- Polje 2.2  -  Tip obveznika, unosi se oznaka (1);

- Polje 2.2a - MPL - ne popunjava;

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika. 

Primer:

Poreski obveznik „Nintendo“ doo sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, prestao je sa obavljanjem delatnosti i pripojio se drugom pravnom licu 01.07. gggg , sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1 a kome nije odobreno poresko konsolidovanje, Obrazac PDP za gggg popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

3

1.1a

Osnov

20

1.2

Poreski period

01/01/ gggg  – 30/06/ gggg

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip obveznika

1

2.2a

MPL

Ne popunjava se

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

Nitendo, doo

2.5

Adresa

Beograd, Juruja gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Podnošenje poreske prijave od strane obveznika -– ogranka stranog pravnog lica, za konačnu obavezu

U slučaju kada poreski obveznik – ogranak stranog pravnog lica podnosi poresku prijavu za konačnu obavezu, sastavlja poreski bilans PB 1 a odgovarajuća polja u Obrascu PDP popunjavaju se na sledeći način:

- Polje 1.1 - Vrsta prijave, upisuje se oznaka (1);

- Polje 1.1a - Ne popunjava se;

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se 01/01/gggg - 31/12/gggg;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, ne popunjava se;

- Polje 1.3a- Identifikacioni broj prijave, ne popunjava se;

- Polje 1.4 - Osnov rešenja, ne popunjava se;

- Polje 1.5 - Broj rešenja, ne popunjava se;

- Polje 2.2 - Tip obveznika, unosi se oznaka (2);

- Polje 2.2a - MPL – ne popunjava;

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika. 

Primer:

Poreski obveznik „Nintendo“ ogranak stranog pravnog lica sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, sastavlja poreski bilans na Obrascu PB1, Obrazac PDP za gggg popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

1

1.1a

Osnov

Ne popunjava se

1.2

Poreski period

01/01/ gggg  – 31/12/ gggg

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip obveznika

2

2.2a

MPL

Ne popunjava se

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

Nitendo, ogranak stranog pravnog lica

2.5

Adresa

Beograd, Juruja gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

Nintendoogranak@gmail.com

● Podnošenje poreske prijave od strane obveznika - društva sa ograničenom odgovornošću kome je odobreno poresko konsolidovanje -  matično pravno lice

U slučaju kada poreski obveznik podnosi poresku prijavu za konačnu obavezu,  kome je odobreno poresko konsolidovanje (matično pravno lice), sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1 i konsolidovani bilans na Obrascu KPB,  odgovarajuća polja u poreskoj prijavi se popunjavaju na sledeći način:

- Polje 1.1 - Vrsta prijave, upisuje se oznaka (6);

- Polje 1.1a - Ne upisuje se podatak;

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se 01/01/gggg  31/12/gggg;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, ne popunjava se;

- Polje 1.3a - Identifikacioni broj prijave, ne popunjava se;

- Polje 1.4 - Osnov rešenja , ne popunjava se;

- Polje 1.5 - Broj rešenja, ne popunjava se;

- Polje 2.2 - Tip obveznika, unosi se oznaka (1);

- Polje 2.2a - MPL - unosi se oznaka (1);

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika.

Primer:

Poreski obveznik „Nintendo“ doo sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, je matično pravno lice kome je odobreno poresko konsolidovanje, sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1 i konsolidovani poreski bilans na Obrascu KPB, Obrazac PDP za gggg popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

6

1.1a

Osnov

Ne popunjava se

1.2

Poreski period

01/01/ gggg - 31/12 gggg

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip obveznika

1

2.2a

MPL

1

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

Nitendo, doo

2.5

Adresa

Beograd, Juruja gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Podnošenje poreske prijave od strane obveznika - društva sa ograničenom odgovornošću - novoosnovano pravno lice 

U slučaju kada poreski obveznik novoosnovano pravno lice podnosi poresku prijavu radi utvrđivanja akontacija za plaćanje poreza na dobit od početka obavljanja delatnosti do kraja poslovne godine, ne sastavlja poreski bilans, a odgovarajuća polja se popunjavaju na sledeći način:

- Polje 1.1 - Vrsta prijave, upisuje se oznaka (2);

- Polje 1.1a - Osnov, ne popunjava se;

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se dd/mm/gggg  31/12/gggg;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, ne popunjava se;

- Polje 1.3a - Identifikacioni broj prijave, ne popunjava se;

- Polje 1.4 - Osnov rešenja, ne popunjava se;

- Polje 1.5 - Broj rešenja, ne popunjava se;

- Polje 2.2 - Tip obveznika, unosi se oznaka (1);

- Polje 2.2a - MPL – ne popunjava;

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika.

Primer:

Poreski obveznik „Nitendo“ sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, osnovan 14.04. gggg  (datum upisa u registar APR-a), podnosi poresku prijavu radi utvrđiovanja akontacija i Obrazac PDP za gggg, popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

2

1.1a

Osnov

Ne popunjava se

1.2

Poreski period

14/04/ gggg - 31/12/ gggg

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip obveznika

1

2.2a

MPL

Ne popunjava se

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

Nitendo, doo

2.5

Adresa

Beograd, Juruja gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Podnošenje poreske prijave od strane obveznika – nedobitne organizacije za konačnu obavezu

U slučaju kada poreski obveznik – nedobitna organizacija podnosi poresku prijavu za konačnu obavezu ista se popunjava na sledeći način:

- Polje 1.1- Vrsta prijave, upisuje se oznaka (1);

- Polje 1.1a - Osnov, ne popunjava se;

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se 01/01/gggg  31/12/gggg;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, ne popunjava se;

- Polje 1.3a - Identifikacioni broj prijave, ne popunjava se;

- Polje 1.4 - Osnov rešenja, ne popunjava se;

- Polje 1.5 - Broj rešenja, ne popunjava se;

- Polje 2.2 - Tip obveznika, unosi se oznaka (4,5,6 ili 7);

- Polje 2.2a - MPL - ne popunjava;

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika.

Primer:

Poreski obveznik - nedobitna organizacija „ABCD“ (poreski obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem, i uključen je u konsolidovani račun trezora) sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, sastavlja poreski bilans na Obrascu PBN i Obrazac PDP za gggg, popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

1

1.1a

Osnov

Ne popunjava se

1.2

Poreski period

01/01/ gggg - 31/12/ gggg

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip obveznika

4

2.2a

MPL

Ne popunjava se

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

ABCD, doo

2.5

Adresa

Beograd, Juruja Gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

abcd@gmail.com

Objašnjenje načina popunjavanja polja 1.1 do 2.7 u slučaju izmene poreske prijave poreza na dobit

● Izmena  poreske prijave poreza na dobit u skladu sa članom 40. ZPPPA od strane obveznika - društva sa ograničenom odgovornošću -  za konačnu obavezu 

Kada se podnosi izmenjena poreska prijava odgovarajuća polja se popunjavaju na sledeći način:

- Polje 1.1 - Vrsta prijave, upisuje se oznaka vrste prijave koja se menja;

- Polje 1.1a - Osnov, ne popunjava se;

- Polje 1.2 - Poreski period, upisuje se podatak o poreskom periodu iz prijave koja se menja;

- Polje 1.3 - Izmena prijave/akontacije, unosi se oznaka (1);

- Polje 1.3a - Identifikacioni broj prijave, unosi se identifikacioni broj prijave koja se menja;

- Polje 1.4 - Osnov rešenja, ne popunjava se;

- Polje 1.5- Broj rešenja, ne popunjava se;

- Polje 2.2 - Tip obveznika, unosi se oznaka (1);

- Polje 2.2a - MPL - ne popunjava;

Sva ostala polja koja se odnose na identifikaciju poreskog obveznika popunjavaju se u zavisnosti od ostalih identifikacionih podataka poreskog obveznika.

Primer:

Poreski obveznik „Nitendo“ sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina br. 45, PIB 100100100, matični broj 01234567, poreski period kalendarska godina, sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1 i kome nije odobreno poresko konsolidovanje, Obrazac PDP za gggg popunjava na sledeći način:

Broj polja

Naziv polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

1

1.1a

Osnov

Ne popunjava se

1.2

Poreski period

01/01/ gggg - 31/12/ gggg

1.3

Izmena prijave/akontacije

Ne popunjava se

1.3a

Identifikacioni broj prijave

Ne popunjava se

1.4

Osnov rešenja

Ne popunjava se

1.5

Broj rešenja

Ne popunjava se

2.1

Poreski identifikacioni broj

100100100

2.2

Tip obveznika

1

2.2a

MPL

Ne popunjava se

2.3

Matični broj

01234567

2.4

Naziv

Nitendo, doo

2.5

Adresa

Beograd, Juruja gagarina 45

2.6

Telefon kontakt osobe

0112332332

2.7

Elektronska adresa (e mail)

Nintendodoo@gmail.com

Nakon popunjavanja dela 1., dela 2. i dela 3. poreske prijave PDP, poreski obveznik u zavisnosti od oznake upisane u polje 1.1 - vrsta prijave, kao i oznake upisane u polje 2.2 - tip obveznika, dobija mogućnost izbora odgovarajućeg poreskog bilansa i isti popunjava.

Po okončanju unosa podataka u odgovarajući obrazac poreskog bilansa,  poreski obveznik prelazi na unos podataka u priloge koji se podnose uz Obrazac PB 1 i to: Obrazac  OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava, Obrazac OK - ograničenja kamate kod duga povezanom licu i Obrazac DK - Dobit od predmeta koncesije.

Po popunjavanju  podataka u prilozima koji se podnose uz poreski bilans, poreski obveznik nastavlja sa unosom ostalih podataka u PDP Obrascu.

DEO 4. PDP - Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije

Obveznik  poreza na dobit koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti,  dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa. U tom slučaju pored popunjavanja dela 1., 2. i 3. popunjava se i deo 4. Obrasca PDP - Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije i to tako što se unose podaci o proceni prihoda, rashoda i dobiti za poreski period, koji za obveznika koji je registrovan do 15-og u mesecu započinje u mesecu u kojem je obveznik registrovan a za obveznika koji je registrovan od 16-og do kraja meseca započinje prvim narednim mesecom i traje do završetka kalendarske godine.

Shodno navedenom,  polja za unos koja se nalaze u delu 4. Obrasca PDP - Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije, dostupna su samo poreskim obveznicima koji su u polju 1.1 Vrsta prijave uneli oznaku (2) - prijava kod otpočinjanja obavljanja delatnosti, a u polju 2.2 Tip obveznika,  uneli oznaku (1), (2) ili (3), a to su obveznici koji imaju obavezu plaćanja akontacija. U ostalim slučajevima poreski obveznici ne mogu unositi podatke u delu 4. Obrasca PDP.        

U Obrascu poreske prijave PDP koja se podnosi u slučaju otpočinjanja obavaljanja delatnosti upisuju se podaci tako što se odabirom (unosom) oznake vrste prijave (2) - otpočinjanje obavljanja delatnosti u polju 1.1,  otvara  deo  4. - Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije.

U polje 4.1 Procenjeni prihodi za poreski period - poreski obveznik iskazuje iznos procenjenih prihoda u dinarima bez decimala.

U polje 4.2 Procenjeni rashodi za poreski period - poreski obveznik iskazuje iznos procenjenih rashoda u dinarima bez decimala.

U polje 4.3 Procenjena dobit - nakon unosa podataka u polja 4.1 i 4.2  izračunava se iznos u polju 4.3 kao razlika između polja 4.1 i 4.2 (procenjena dobit 4.3 = 4.1- 4.2).

Ovo polje je vidljivo poreskom obvezniku na ekranu ali obveznik nema pravo editovanja - menjanja.

Obračunska vrednost, odnosno iznos u polju 4.3 Procenjena dobit može biti i negativna.

U polje 4.4 Poreska stopa - ispisuje se stopa poreza na dobit propisana Zakonom, trenutno važeća 15%.

Ovo polje je vidljivo poreskom obvezniku na ekranu ali obveznik nema prava editovanja - menjanja.

U polje 4.5 Obračunata akontacija za period - izračunava se iznos množenjem oporezive dobiti i propisane stope, odnosno obračunata akontacija za period  4.5 = 4.3 h 4.4.

Ovo polje je vidljivo poreskom obvezniku na ekranu ali obveznik nema prava editovanja - menjanja.

U polje 4.6 Mesečni iznos akontacije (r.br.4.5 podeljen br. meseci do kraja poreskog perioda) - izračunava se mesečni iznos akontacije deljenjem ukupnog iznosa akontacije poreza na dobit sa brojem meseci do kraja  poreskog perioda, odnosno mesečni iznos akontacije  4.6 = 4.5 / brojem meseci do kraja poreskog perioda.

Ukoliko je poreski obveznik osnovan do 15. u mesecu u broj meseci do kraja poreskog perioda uračunava se i mesec kada je obveznik osnovan.

U slučaju kada je poreski obveznik osnovan nakon 16. u mesecu broj meseci do kraja poreskog perioda računa se počevši od narednog meseca u odnosu na mesec kada je obveznik osnovan.

Ovo polje je vidljivo poreskom obvezniku na ekranu ali obveznik nema prava editovanja - menjanja.

Primer:

1. Poreski obveznik „TEST“ osnovan je 14.04. gggg i na osnovu podataka u PDP prijavi utvrđena je obračunata akontacija (polje 4.5) u iznosu od 10.000 dinara.

Polje 4.6 = 10.000/9 (broj meseci april - decembar).

2. Poreski obveznik „TEST“ osnovan je 16.04. gggg i na osnovu podataka u PDP prijavi utvrđena je obračunata akontacija (polje 4.5) u iznosu od 10.000 dinara.

Polje 4.6 = 10.000/8 (broj meseci maj - decembar).

DEO 5. PDP - Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze

Deo 5. Poreske prijave PDP - Podaci od značaja za utvrđivanja poreske obaveze za obveznika tipa (1) - Pravno lice koje podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1/KPB), tipa (2) - Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1 i tipa (3) - Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBPJ,  je dostupan samo poreskim obveznicima koji su u polju 1.1 Vrsta prijave uneli oznaku (1) - poreska prijava za konačnu obavezu, ili oznaku (3) poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda,  ili oznaku (5) prijava po nalazu kontrole,  ili oznaku (6) - poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu, pri tom u polje 2.2 - Tip obveznika uneli oznaku (1) - pravno lice koje sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1, oznaku (2) - stalna poslovna jedinica koja poreski bilans sastavlja na Obrascu PB 1, ili oznaku (3) - stalna poslovna jedinica koja poreski bilans sastavlja na Obrascu PBPJ.

Polje 5.1 Poreska osnovica (r.br. 62 PB 1 ili r.br. 16 PBPJ) - podatak o iznosu poreske osnovice preuzima se iz poreskog bilansa i to:

- ukoliko je poreski obveznik u polje 2.2 Tip obveznika uneo oznaku (1) ili (2), koje označavaju da se poreski bilans podnosi na Obrascu PB 1, preuzima se  podatak sa rednog broja 62. Obrasca PB 1;

- ukoliko je poreski obveznik u polje 2.2 Tip obveznika uneo oznaku (3), koja označava da se poreski bilans podnosi na Obrascu PBPJ, preuzima se podatak sa rednog broja 16. Obrasca PBPJ.

Polje 5.2 Poreska stopa - ispisujese stopa poreza na dobit, trenutno važeća 15%.       

Polje 5.3 Obračunati porez (5.1 h 5.2) - izračunava se iznos poreza množenjem osnovice i poreske stope, odnosno obračunati porez 5.3 = 5.1 h 5.2.

Polje 5.4 Umanjenje obračunatog poreza (5.4.1 + 5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6 + 5.4.7)

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisani su poreski podsticaji po osnovu:

- poreskih oslobođenja (član 44.);

- poreskih kredita (član 45. do člana 50. koji su prestali da važe ali stečena prava se primenjuju do isteka roka); 

- podsticaja kod ulaganja (član 50a do člana 50i);

- otklanjanja dvostrukog oporezivanja dobiti ostvarene u drugoj državi (član 51. do člana 54.) koji predstavljaju umanjenje poreske obaveze za poreski period.

U ovom delu poreske prijave obveznik unosi podatke ako se iznos umanjenja poreza (podsticaja) prethodno ne utvrđuje na propisanom obrascu ili unosi podatake u odgovarajući obrazac ako je propisan i u poreskoj prijavi preuzima podatak sa odgovarajućeg rednog broja obrasca.

Nakon unosa svih podataka  izračunava se iznos umanjenja na rednom broju 5.4 kao zbir svih  iskazanih umanjenja, odnosno

5.4 = 5.4.1 + 5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6 + 5.4.7

U polje  5.4.1 K - unosi se iznos poreskog podsticaja po osnovu koncesionog ulaganja (100%) za novoosnovano koncesiono preduzeće. Od 01.01.2013.godine po osnovu koncesionog ulaganja ne mogu se ostvarivati podsticaji jer je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (“Sl.glasnik RS“ broj 119/12) brisan član 45. kojim je bio propisan ovaj podsticaj.  Prelaznim odredbama pomenutog zakona propisano je da obveznici koji su do 31.12.2012.godine stekli pravo na ovaj poreski podsticaj mogu to pravo koristiti na način i u roku koji je bio propisan do tada važećim zakonom. Dakle, na ovom rednom broju podatke mogu iskazivati samo ona koncesiona preduzeća koja su pravo na podsticaj stekla po ranijem zakonu i kojima to pravo do podnošenja poreske prijave nije isteklo.

Označavanjem (štikliranjem ) polja 5.4.1 K omogućava se poreskom obvezniku unos  iznosa umanjenja po osnovu koncesionog ulaganja, koji u poreskom periodu ima pravo na poresko oslobađanje po osnovu koncesionog ulaganja (u slučaju gubitka ne treba štiklirati niti unositi iznose u ovo polje).

U polje 5.4.2 IL - unosi se iznos poreskog oslobođenja po osnovu zapošljavanja invalidnih lica,  odnosno iznosporeskog oslobođenja u skladu sa članom 46. Zakona, kojim  je propisano da se oslobađa plaćanja poreza na dobit pravnih lica preduzeće za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih .

Označavanjem (štikliranjem √)  polja 5.4.2 IL, omogućava se  obvezniku unos iznosa umanjenja po osnovu radnog osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalidnih lica (u slučaju gubitka ne treba štiklirati niti unositi iznose u ovo polje).

Primer:

Preduzeće za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica utvrdilo je porez na dobit u iznosu od 200.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 150 lica, od čega 30 invalidnih lica, što znači da je učešće invalidnih lica u ukupnom broju zaposlenih 20%. Preduzeće ima pravo na oslobađanje u iznosu od 40.000 dinara  (200.000 h 20%). Iznos od 40.000 unosi se u polje 5.4.2.

U polje 5.4.3 PK/PK 1 - unosi se iznos poreskog oslobođenja po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost.

Članom 48. Zakona, koji je prestao da važi 31.12.2013.godine, jer je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.glasnik RS“ br.108/2013) brisan, propisano je pravo na poreski kredit za ulaganja u sopstvenu delatnost. Zbog brisanja ove zakonske odredbe, pravo na poreski kredit po ovom osnovu utvrđuje se poslednji put u 2013.godini. Međutim, neiskorišćeni poreski kredit (iskazan na rednom broju 15. Obrasca PK za 2013.godinu) može se koristiti za umanjenje obračunatog poreza do isteka roka od 10 godina od godine za koju je utvrđeno pravo na poreski kredit. Takođe, prema članu 48a Zakona, koji je prestao da važi 31.12.2012.godine jer je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.glasnik RS“ br.119/2012) brisan, bilo je propisano pravo na poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određenim registrovanim delatnostima,  pa je pravo na poreski kredit po ovom osnovu utvrđeno poslednji put u 2012.godini. Međutim, neiskorišćeni poreski kredit (iskazan na rednom broju 13. Obrasca PK1 za 2012.godinu) može se koristiti za umanjenje obračunatog poreza do isteka roka od 10 godina od godine za koju je utvrđeno pravo na poreski kredit. Tako, na primer, ako je ostao neiskorišćeni poreski kredit po osnovu ulaganja izvršenog u 2011.godini taj poreski kredit moći će da se koristi zaključno sa 2020.godinom.

Označavanjem (štikliranjem √) polja 5.4.3PK/PK1 u poreskoj prijaviomogući će se unos podataka u Obrasce PK i PK1:

- PK u kojem se utvrđuje iznos umanjenja po osnovu neiskorišćenih poreskih kredita iz ranijih poreskih perioda (za obveznike koji su to pravo stekli do 31.12.2013.godine) do maksimalnog iznosa za ulaganja u osnovna sredstva, odnosno do iznosa iskazanog na rednom broju 15. Obrasca PK za 2013.godinu. Iznos umanjenja obračunatog poreza za godinu za koju se podnosi poreska prijava iskazuje se na rednom broju 14. Obrasca PK.

- PK1 u kojem se utvrđuje iznos umanjenja po osnovu neiskorišćenih poreskih kredita iz ranijih poreskih perioda (za obveznike koji su to pravo stekli do 31.12.2012.godine) do maksimalnog iznosa za ulaganja u određene delatnosti, odnosno do iznosa iskazanog na rednom broju 13. Obrasca PK 1 za 2012.godinu. Iznos umanjenja obračunatog poreza za godinu za koju se podnosi poreska prijava iskazuje se na rednom broju 12. Obrasca PK1.

Napomena: U Obrascu PK1 počev od 2013.godine i u narednim godinama ne popunjavaju se redni brojevi 1. do 6. jer se po osnovu ulaganja u 2013.godini i na dalje ne može ostvariti pravo na poreski kredit. U Obrascu PK u 2014.godini i u narednim godinama ne popunjavaju se redni brojevi 1. do 8. jer se po osnovu ulaganja u 2014. godini i na dalje ne može ostvariti pravo na poreski kredit po ovom osnovu.

Nakon unosa podataka u navedene obrasce, prenose se iznosi u polje 5.4.3 PK/PK1, poreske prijave kao zbir iznosa sa rednog broja 14. Obrasca PK i rednog broja 12. Obrasca PK1. 

U polje 5.4.4 SU/SU2 - unosi se iznos poreskog oslobođenja po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a i 50b Zakona.

Članom 50a  Zakona,  propisano je poresko oslobođenje u trajanju od 10 godina za obveznika koji:

- uloži u svoja osnovna sredstva odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, a osnovnim sredstvima ne smatraju se nematerijalna ulaganja, dugoročni plasmani i slično;

- ta osnovna sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisane u svoj osnivački, odnosno drugi akt kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja;

- u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica koja su pri tom i neposredno angažovana kod poreskog obveznika.

Visina poreskog oslobođenja utvrđuje se srazmerno sa izvršenim ulaganjem u osnovna sredstva u ukupnim sredstvima na Obrascu SU.

Članom 50b Zakona, koji je prestao da važi 31.12.2012.godine, jer je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.glasnik RS“ br.119/12) brisan, bilo je propisano poresko oslobođenje za period od 5 godina za obveznika koji obavlja delatnost na nedovoljno razvijenom području ako je do 31.12.2012.godine ispunio propisane uslove. Ovo poresko oslobođenje ostvaruje se srazmerno ulaganjima, a primenjuje se od prve godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit. Srazmerna ulaganja utvrđuju se na Obrascu SU2, a poslednji rok do koga se može primenjivati ovo oslobođenje je 31.12.2016.godine ali samo za lica koja su to pravo stekla do i počela da ga koriste u 2012.godini.

Označavanjem (štikliranjem √)  polja 5.4.4SU/SU2 u poreskoj prijaviomogućava  se unos podataka u Obrasce SU i SU2:

- SU u kojem se utvrđuje iznos umanjenja po osnovu poreskog oslobođenja za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva - iznos sa rednog broja 6. Obrasca SU;

-  SU2 u kojem se utvrđuje iznos umanjenja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva za obveznike koji obavljaju delatnost na nedovoljno razvijenom području i koji su to pravo stekli do 31.12.2012.godine - iznos sa rednog broja 6. Obrasca SU2.

Nakon unosa podataka u navedene obrasce, omogućava se poreskom obvezniku unos iznosa poreskog oslobođenja po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u polje 5.4.4SU/SU2 poreske prijave PDP, a najviše do iznosa zbira sa rednog broja 6. Obrasca SU i rednog broja 6. Obrasca SU2.

U polje  5.4.5 Čl. 51. Zakona - unosi se iznos poreza koji je plaćen na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi, a najviše do iznosa utvrđenog u skladu sa članom 51. stav 2. Zakona.

Članom 51. Zakona, propisano da ako rezidentni obveznik ostvari dobit poslovanjem u drugoj državi, na koju je plaćen porez u toj državi, ima pravo na poreski kredit u visini plaćenog poreza u drugoj državi a najviše do iznosa koji bi se obračunao, primenom Zakona,  na dobit ostvarenu van Republike Srbije. Obzirom da oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu na Obrascu PB 1 sadrži i dobit koju je ostvario ogranak u inostranstvu, pravo na poreski kredit i umanjenje obračunatog poreza po ovom osnovu iskazuje se samo u poreskoj prijavi.

Označavanjem  (štikliranjem √)  polja 5.4.5Čl. 51. Zakona u poreskoj prijavi omogućava se poreskom obvezniku unos iznosa umanjenja po osnovu plaćenog poreza na dobit koja je ostvarena poslovanjem u drugoj državi, a najviše do iznosa koji bi se obračunao primenom odredbi člana 51. stav 2. Zakona  (odnosi se na stalnu poslovnu jedinicu ili ogranak u inostranstvu) - u slučaju gubitka ne treba štiklirati niti unositi iznose u ovo polje.

U polje 5.4.6 Aneks PB 1/IPD - unosi se iznos umanjenja po osnovu poreza koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende, koje se uključuju u prihode matičnog pravnog lica, kao i za iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi na te isplaćene dividende.           

U cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja Zakonom je propisano pravo na poreski kredit kada obveznik ostvaruje dividendu od svoje nerezidentne filijale iz inostranstva. Naime, prema članu 52. Zakona je propisano da matično pravno lice - rezidentni poreski obveznik može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica za iznos poreza koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende, koje se uključuju u prihode matičnog pravnog lica, kao i za iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi na te isplaćene dividende. Kako je prihod po osnovu dividende u računovodstvu priznat u neto iznosu (uključen je u dobit koja se iskazuje na rednom broju 1. poreskog bilansa), oporeziva dobit se prvo uvećava za porez na dobit i porez po odbitku koji su plaćeni u inostranstvu, kako bi osnovicu poreza predstavljao bruto prihod od dividende. To se postiže usklađivanjem prihoda u poreskom bilansu. Potom se vrši obračun poreskog kredita na Obrascu Aneks Obrasca PB 1, tako da se obračunati porez u poreskoj prijavi umanjuje za iznos poreskog kredita ali najviše do iznosa poreza koji bi bio plaćen u Srbiji (po stopi od 15%) na osnovicu koju čini isplaćena bruto dividenda uvećana za porez na dobit koji je u inostranstvu platila nerezidentna filijala.

Označavanjem (štikliranjem  √) polja 5.4.6Aneks PB 1/IPD u poreskoj prijaviomogućava se unos podataka u Obrazac Aneks PB 1, ako je matično pravno lice - rezidentni poreski obveznik ostvarilo umanjenje obračunatog poreza na dobit za iznos koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende, koje se uključuju u prihode matičnog pravnog lica, kao i za iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi na te isplaćene dividende. Iznos umanjenja se iskazuje na rednom broju 9. Aneksa Obrasca PB 1.

Takođe, istovremeno omogućava se i unos (dostava) IPD Obrasca - izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državi iz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende iz člana 52. Zakona, jer je ovaj obrazac obavezan uz Obrazac Aneks PB 1.

Nakon unosa podataka u navedeni obrazac, prenosi se iznos sa rednog broja 9. u polje 5.4.6Aneks PB 1/IPD poreske prijave.

 U polje 5.4.7  Aneks 1 PB 1/IPD1 - unosi se iznos umanjenja po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi po osnovu isplaćenih kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i na dividende koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zakona.

Članom 53a Zakona, propisano je da rezidentni obveznik koji iz druge države ostvari prihode od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari,  kao i od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zakona, na koje je plaćen porez po odbitku u toj drugoj državi, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica za iznos poreza po odbitku plaćenog u toj drugoj državi. Kako je prihod po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zkona u računovodstvu priznat u neto iznosu (uključen je u dobit koja se iskazuje na rednom broju 1. Poreskog bilansa), oporeziva dobit se prvo uvećava za porez po odbitku plaćen u inostranstvu, kako bi osnovicu poreza predstavljao bruto prihod. To se postiže usklađivanjem prihoda u poreskom bilansu. Potom se vrši obračun poreskog kredita na Obrascu Aneks1 Obrasca PB1, tako da se obračunati porez u poreskoj prijavi umanjuje za iznos poreskog kredita koji se utvrđuje u visini poreza po odbitku koji je plaćen u inostranstvu, ali najviše do iznosa poreza na dobit koji bi bio plaćen u Srbiji (po stopi od 15%) na osnovicu koju čini 40% isplaćene bruto naknade.

Označavanjem (štikliranjem √) polja 5.4.7 Aneks1 PB1/IPD1 u poreskoj prijaviomogućava se unos podataka u Obrazac Aneks1 Obrasca PB1, ako poreski obveznik ima pravo na umanjenje po osnovu plaćenog poreza po odbitku u drugoj državi na kamate, autorske naknade, zakup nepokretnosti i pokretnih stvari i od dividendi.

Ukupan iznos umanjenja je iskazan na rednom broju 4. Aneksa1 Obrasca PB1 kada se ostvari:  

-  poreski kredit po osnovu poreza na kamate, iznos na rednom broju 4.1;

-  poreski kredit po osnovu poreza na autorske naknade, iznos na rednom broju 4.2;

-  poreski kredit po osnovu poreza na zakup nepokretnosti i pokretnih stvari, iznos na rednom broju 4.3;

-  poreski kredit po osnovu poreza na dividende, iznos na rednom broju 4.4.

Takođe, istovremeno omogućava se i unos (dostava) Obrasca IPD1, izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividende iz člana 53a Zakona.

Nakon unosa podataka u navedeni obrazac, omogućava se poreskom obvezniku unos iznosa umanjenja najviše do iznosa sa rednog broja 4. u polje 5.4.7Aneks1 PB1/IPD1poreske prijave.

U polje 5.5 - Obračunati porez po umanjenju (5.3 - 5.4) – izračunava se odnosno prikazuje iznos obračunatog poreza po umanjenju, kao razlika između obračunatog poreza i ukupnih umanjenja poreza

                                                     5.5 = 5.3 - 5.4

U polje 5.6 - Uvećanje obračunatog poreza - unosi se iznos poreza koji je obveznik dužan da plati nezavisno od činjenice da li u poreskoj prijavi ima iskazan podatak o iznosu poreske obaveze u polju  5.5.

Zakonom su propisani i slučajevi u kojima poreski obveznik ima obavezu plaćanja poreza na dobit nezavisno od činjenice da li u poreskoj prijavi ima iskazan podatak o iznosu poreske obaveze na rednom broju 5.5 i to u slučaju srazmerno stečene imovine statusnom promenom ili u slučaju gubitka prava na poreski kredit.

Podatak će se  izračunati kao zbira svih uvećanja, odnosno

                                            5.6 = 5.6.1 + 5.6.2

Polje 5.6.1 SI

Članom 50đ Zakona je propisano da ukoliko obveznik iz člana 50a Zakona stekne imovinu statusnom promenom, uz odlaganje kapitalnog dobitka u skladu sa članom 31. Zakona, u periodu od tri godine koje prethode ispunjenju uslova i tokom perioda poreskog oslobođenja iz člana 50a, dužan je da plati porez na ostvarenu dobit, srazmerno ovako stečenoj imovini.

Srazmerno stečena imovina statusnom promenom i obračunati porez u skladu sa članom 50đ Zakona utvrđuje se na Obrascu SI.

Označavanjem (štikliranjem √) polja 5.6.1SI u poreskoj prijavi omogućava se unos podataka u Obrazac SI, a obračunati porez sa rednog broja 4. Obrasca SI će se preneti u poresku prijavu.

Polje 5.6.2 GPK

Članom 48, 48a, 50v i 50g Zakona propisano je da poreski obveznik usled neispunjavanja propisanih uslova gubi pravo na poreski kredit i poreski podsticaj zbog čega je dužan da danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi, obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio kredit ili podsticaj, valorizovan indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.       

Označavanjem (štikliranjem √ ) polja 5.6.2 GPK u poreskoj prijaviomogućava se unos iznosa obaveze poreza za plaćanje po osnovu:                 

1. gubitka prava na poreski kredit

-  ako je poreski obveznik izgubio pravo na poreski kredit u slučaju otuđenja osnovnih sredstava pre isteka roka od tri godine od dana nabavke (član 48. stav 8. i 9.);

-  ako je poreski kredit korišćen po osnovu uplate avansa (član 48. stav 11.), a u poreskom periodu za koji se podnosi poreska prijava raskine se ugovor o nabavci osnovnog sredstva, ili ako u poreskom periodu u kojem se završe ulaganja u osnovna sredstva obveznik ne izvrši prenos sa osnovnih sredstava u pripremi na pribavljena osnovna srestva, odnosno ne evidentira ta osnovna sredstva u poslovnim knjigama; 

-  ako je obveznik otuđio osnovna sredstva posle isteka roka od tri godine a pre isteka roka od 10 godina gubi pravo na dalje korišćenje neiskorišćenog poreskog kredita, počev od poreskog perioda u kojem je izvršeno otuđenje (član 48. stav 7.).     

2. gubitka prava na poresko oslobođenje u skladu sa članom 50v i 50g

Zakona - odnosno gubitka prava na poresko oslobođenje iz člana 50a  Zakona, kada:

-  smanji broj zaposlenih koji su kod njega neposredno radno angažovani ispod broja ukupno zaposlenih na određeno vreme u odnosu na broj zaposlenih koje je imao u periodu u kojem je ispunio uslove za oslobođenje;

-  prekine sa poslovanjem;

-  prestane da koristi ili otuđi osnovna sredstva a u nova sredstva ne uloži u istom poreskom periodu iznos jednak tržišnoj ceni otuđenih sredstava, a najmanje u vrednosti koja obezbeđuje da ukupan iznos ulaganja ne padne ispod jedne milijarde dinara. 

U poreskoj prijavi unosi se ukupan iznos uvećanja poreza po osnovu gubitka prava na poreski kredit.    

U polje 5.7 - Poreska obaveza za period (5.5 + 5.6)

- prikazuje se iznos poreske obaveze za period kao zbir obračunatog poreza nakon umanjenja i ukupnog iznosa uvećanja, odnosno

                                               5.7 = 5.5 + 5.6

U polje 5.8  - Uplaćene akontacije poreza - unosi se podatak o iznosu plaćenih akontacija poreza.

U polje 5.9 - Iznos za uplatu (5.7 - 5.8. ako je > 0)/preplata - prikazuje  se iznos za uplatu kao razlika poreske obaveze za period i uplaćenih akontacija, odnosno

                                                5.9 = 5.7 - 5.8

Ukoliko je iznos utvrđene razlike veći od „0“ (nula) u polju 5.9 upisuje se utvrđena razlika.

Ukoliko je iznos utvrđene razlike manji od „0“ (nula) u polju 5.9 upisuje se iznos preplate  sa predznakom „minus“

U polje  5.9a Iznos obračunate kamate - unosi se iznos obračunate kamate.

  Izmenjena prijava

Ako poreski obveznik podnosi izmenjenu poresku prijavu, odnosno kada je u polje 1.3 Izmena prijave uneta oznaka (1),  dužan je da obračuna kamatu na iznos za uplatu - razlika između iznosa u  polju 5.9 izmenjene i iznosa u polju 5.9 prvobitne prijave,  ako je ta razlika veća od nule,  i to obračunatu od zakonskog dana dospeća obaveze iz prvobitno podnete poreske prijave do dana podnošenja izmenjene poreske prijave.

Aplikacija u tom slučaju će:

- omogućiti obvezniku unos obračunate kamate  u polje 5.9a;

- obračunati kamatu na razliku- razlika iznosa iz polja 5.9 iz izmenjene i prvobitne prijave koja je veći od nule i to obračunatu od zakonskog dana dospeća obaveze iz prvobitno podnete poreske prijave do dana podnošenja izmenjene poreske prijave;

- validirati iznos obračunate kamate unete od strane obveznika (PP.5.9a) i obračunate  kroz aplikaciju (na razliku između iznosa u polju 5.9 izmenjene i iznosa u polju 5.9 prvobitne prijave,  ako je ta razlika veća od nule) i ako dobijeni  iznos kamate nije jednak obračunatom iznosu koji  je obveznik iskazao na prijavi, uz toleranciju od ±1,00 dinara, takva prijava se smatra Nedopuštena.

Poreski obveznik će imati mogućnost ispravke greške.

● Neblagovremena prijava

Ako poreski obveznik podnese prijavu nakon isteka  zakonskog roka za   podnošenje poreske prijave, takva  prijava je Neblagovremena. U tom slučaju poreski obveznik je dužan da obračuna i upiše iznos kamate za uplatu u polje 5.9a prijave, pri čemu za osnovicu uzima iznos obračunatog poreza iz polja 5.9 prijave koji je veći od nule. Kamata iz polja 5.9a obračunata je  od zakonskog dana dospeća obaveze iz prijave koju podnosi do dana podnošenja  prijave.

Aplikacija u tom slučaju će:

- omogućiti obvezniku unos kamate  u polje 5.9a;

- obračunati kamatu na iznos za uplatu - iznos iz polja 5.9 prijave koji je veći od nula,  i to od zakonskog dana dospeća obaveze iz prijave koju podnosi do dana podnošenja  prijave;

- validirati iznos kamate unetog od strane oveznika (PP.5.9a) i obračunatog  kroz aplikaciju.

Ako dobijeni  iznos kamate nije jednak obračunatom iznosu koji  je obveznik iskazao na prijavi, uz toleranciju od ±1,00 dinara, takva prijava se smatra Nedopuštena.

Poreski obveznik će imati mogućnost ispravke greške.

U slučajevima kada poreski obveznik/poreski inspektor podnosi poresku prijavu PDP po nalazu kontrole i/ili izmenjenu poresku prijavu PDP po nalazu kontrole, odnosno u slučajevima kada je u polje 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka (5), i/ili u polje 1.3 Izmena prijave uneta oznaka (2), prilikom sačinjavanja radne verzije PDP u polje 5.9a unosi se iznos kamate obračunate od datuma dospeća poreske obaveze iz prijave koja se menja po nalazu kontrole do datuma donošenja rešenja.      

DEO 5A  PDP - Podaci od značaja  za utvrđivanje poreske obaveze za  nedobitne  organizacije

Deo 5A Poreske prijave PDP - Podaci od značaja za utvrđivanja poreske obaveze za nedobitne organizacije dostupni su samo poreskim obveznicima koji su u polju 1.1 Vrsta prijave uneli oznaku (1) - poreska prijava za konačnu obavezu ili oznaku (3) - poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda ili oznaku (5) - prijava po nalazu kontrole, a u polje 2.2 - tip obveznika uneli oznaku (4) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN, uneli oznaku  (5) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 1, uneli oznaku (6) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 2 i uneli oznaku (7) - Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 3.

U polje 5.10 Poreska osnovica prenosi se podatak o poreskoj osnovici iz odgovarajućeg poreskog bilansa, i to:          

- ukoliko je poreski obveznik u polju 2.2 upisao oznaku (4), odnosno popunio PBN preuzima se podatak sa rednog broja 21. Obrasca PBN;

- ukoliko je poreski obveznik u polju 2.2 upisao oznaku (5), odnosno popunio PBN 1 preuzima se podatak sa rednog broja 11. Obrasca PBN 1;

- ukoliko je poreski obveznik u polju 2.2 upisao oznaku (6), odnosno popunio PBN 2 preuzima se podatak sa rednog broja 9. Obrasca PBN 2;

- ukoliko je poreski obveznik u polju 2.2 upisao oznaku (7), odnosno popunio PBN 3 preuzima se podatak sa rednog broja 6. Obrasca PBN 3.

U polje 5.11 Poresko oslobođenje - unosi se iznos viška prihoda nad rashodima, koji se oslobađa plaćanja poreza na dobit uz ispunjenje propisanih uslova i isti ne može biti veći od 400.000 dinara.           

Članom 44. Zakona, propisano je da se nedobitna organizacija oslobađa plaćanja poreza na dobit za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovima koji su propisani istim članom i to:

1. Ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

2. Godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici, u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

3. Ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

4.  Da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

O ispunjenju gore navedenih uslova, poreski obveznik podnosi izjavu na Obrascu IPONO - Izjava o poreskom oslobođenju za nedobitnu organizaciju.           Označavanjem (štikliranjem √ ) ovog polja u poreskoj prijaviomogući će se unos izjave o poreskom oslobođenju (Obrazac IPONO). Nakon unosa izjave o poreskom oslobođenju u polje 5.11 u delu koji se odnosi na iznos, prenosi se iznos prihoda koji se oslobađa plaćanja poreza na dobit i isti mora biti jednak iznosu iz polja 5.10.

U slučaju kada je u polju 5.10 Poreska osnovica iskazan iznos veći od 400.000 dinara, poreski obveznik ne može označiti (štiklirati √)  polje 5.11 odnosno poreski obveznik nema pravo na poresko oslobođenje.

U polje 5.12 Poreska stopa – ispisuje se stopa poreza na dobit propisana Zakonom, trenutno važeća 15%.

U polje 5.13 Iznos obračunatog poreza za uplatu - unosi se iznos obračunatog poreza i to:

- ukoliko je označeno polje 5.11 odnosno poreski obveznik ima pravo na poresko oslobođenje, u  polje 5.13 - obračunati porez,  ispisuje  se vrednost nula „0“.

- u slučaju kada nije označeno polje 5.11 odnosno obveznik nema pravo na poresko oslobođenje, iznos obračunatog poreza  (polje 5.13) izračunava se množenjem poreske osnovice iz polja 5.10 i propisane stope iz polja 5.12, odnosno 5.13 = 5.10 h 5.12.

Polje 5.13a(PP.5.13a) -Iznos obračunate kamate

● Izmenjena prijava

Ako poreski obveznik podnosi izmenjenu poresku prijavu, odnosno kada je u polje 1.3 Izmena prijave, uneta oznaka (1),  dužan je da obračuna kamatu na iznos za uplatu - razlika između iznosa u polju 5.13 izmenjene i iznosa u polju 5.13 prvobitne prijave, ako je ta razlika veća od nule,  i to obračunatu od zakonskog dana dospeća obaveze iz prvobitno podnete poreske prijave do dana podnošenja izmenjene poreske prijave.

Aplikacija u tom slučaju će:

- omogućiti obvezniku unos kamate  u polje 5.13a;

- obračunati kamatu na razliku iznos za uplatu - razlika iznosa iz polja 5.13 iz izmenjene i prvobitne prijave koji je veći od nula,  i to obračunatu od zakonskog dana dospeća obaveze iz prvobitno podnete poreske prijave do dana podnošenja izmenjene poreske prijave;

- validirati iznos kamate unetog od strane obveznika (PP.5.13a) i obračunatog  kroz aplikaciju (na razliku između iznosa u  polju 5.13 izmenjene i iznosa u polju 5.13 prvobitne prijave,  ako je ta razlika veća od nule) i ako dobijeni  iznos kamate nije jednak obračunatom iznosu koji  je obveznik iskazao na prijavi, uz toleranciju od ±1,00 dinara, takva prijava se smatra Nedopuštena.

Poreski obveznik će imati mogućnost ispravke greške.

● Neblagovremena prijava

Ako poreski obveznik podnese prijavu nakon isteka zakonskog roka za podnošenje poreske prijave, takva prijava je Neblagovremena. U tom slučaju poreski obveznik je dužan da obračuna i upiše iznos kamate za uplatu u polje 5.13a prijave, pri čemu za osnovicu uzima iznos obračunatog poreza iz polja 5.13 prijave koji je veći od nule. Kamata iz polja 5.13a obračunata je  od zakonskog dana dospeća obaveze iz prijave koju podnosi do dana podnošenja  prijave.

Aplikacija u tom slučaju će:

- omogućiti obvezniku unos kamate  u polje 5.13a;

- obračunati kamatu na iznos za uplatu - iznos iz polja 5.13 prijave koji je veći od nula i to od zakonskog dana dospeća obaveze iz prijave koju podnosi do dana podnošenja  prijave;

- validirati iznos kamate unetog od strane obveznika (PP.5.13a) i obračunatog  kroz aplikaciju.

Ako dobijeni  iznos kamate nije jednak obračunatom iznosu koji  je obveznik iskazao na prijavi, uz toleranciju od ±1,00 dinara, takva prijava se smatra Nedopuštena.

Poreski obveznik će imati mogućnost ispravke greške.

DEO 6.  PDP - Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije

Deo 6. poreske prijave popunjava se u slučaju podnošenja poreske prijave za konačnu obavezu u kom slučaju se utvrđuju i akontacije za naredni poreski period (PP 1.1 = 1, 5 i 6, kao i PP 1.1 = 3 i 1.1a =  30, 55) kao i u slučaju podnošenja poreske prijave za izmenu akontacija u toku poreskog perioda (PP 1.1 = 4).

U delu 6 - Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije - iskazuju se podaci outvrđivanju visine akontacije poreza na dobit za naredni poreski period. Članom 67. Zakona, propisano je da poreski obveznik tokom godine, porez na dobit plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju visinu utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke, a koja je iskazana u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period  i u kojoj se iskazuju i podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije u tekućoj godini.

U polje 6.1 Ostatak oporezive dobiti - podatak se preuzima iz Poreskog bilansa - Obrasca PB1 sa rednog broja 55. za tip obveznika oznaka (1) - pravno lice i za tip obveznika oznaka (2) - ogranak stranog pravnog lica  a sa rednog broja 16. Obrasca PBPJ za tip obveznika oznaka (3) - stalna poslovna jedinica koja ne vodi poslovne knjige.      

Polje 6.2 Poreska stopa – ispisuje se stopa poreza na dobit, trenutno važeća 15%.       

Polje 6.3 Obračunati porez – izračunava se iznos obračunatog poreza  u polju 6.3 množenjem ostatka oporezive dobiti sa rednog broja 6.1 i propisane stope od 15% , odnosno

                                                 6.3. = 6.1. h 6.2

Polje 6.4 Umanjenje obračunatog poreza – prikazuje se podatak o iznosu umanjenja obračunatog poreza po osnovu neiskorišćenih poreskih kredita na koje poreski obveznik ima pravo prilikom utvrđivanja visine akontacije poreza, kao zbira svih iskazanih umanjenja, odnosno

                                             6.4 = 6.4.1 + 6.4.2 + 6.4.3     

U polje 6.4.1 PK/PK1 unosi se iznos umanjenja po osnovu neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva ostvarenog u prethodnim poreskim periodima.

Označavanjem (štikliranjem √) polja 6.4.1 PK/PK 1 - omogućava se  unos zbira  iznosa umanjenja:

- po osnovu  neiskorišćenog dela poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih perioda iz obrasca PK, sa rednog broja 15. obrasca a najviše do 33% (za velika i srednja pravna lica), odnosno do 70%(za mala pravna lica) od obračunatog poreza iskazanog u polju 6.1 poreske prijave.

- po osnovu  neiskorišćenog dela poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih perioda iz Obrasca PK 1 sa rednog broja 13. a najviše do iznosa obračunatog poreza iskazanog u polju 6.1 poreske prijave.

U polje 6.4.2 SU/SU 2 unosi se podatak o iznosu poreskog oslobođenja srazmerno izvršenim ulaganjima u osnovna sredstva u ukupnim sredstvima obveznika (Obrazac SU i SU2).

Označavanjem (štikliranjem √) polja 6.4.2 SU/SU 2 - omogućava  se  unos iznosa poreskog oslobođenja srazmerno izvršenim ulaganjima u osnovna sredstva u ukupnim sredstvima obveznika (Obrazac SU i SU2) i to kao zbir iznosa sa rednog broja 6. Obrasca SU i rednog broja 6. Obrasca SU2.

Ako se podnosi poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine - u polje 1.1 Vrsta prijave upisana oznaka (4) unosi se iznos umanjenja tako što se podatak sa rednog broja 6. Obrasca SU deli sa 12 meseci i množi sa brojem meseci obračunskog perioda za koji se podnosi PDP za izmenu mesečne akontacije.

U polje 6.4.3 Aneks PB 1 - unosi se iznos poreskog oslobođenja po osnovu poreza na dobit plaćenog u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende, koje se uključuju u prihode matičnog pravnog lica.

Označavanjem (štikliranjem √) polja 6.4.3 Aneks PB 1 - omogućava se unos iznosa umanjenja (podatak sa rednog broja 10.Obrasca Aneks PB1).

Ako se podnosi poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine - u polje 1.1 Vrsta prijave upisana oznaka (4) ovo polje nije dostupno za označavanje poreskom obvezniku, jer u ovom slučaju se ne ostvaruje pravo na umanjenje po ovom osnovu.

Napomena: Ako se podnosi poreska prijava sa oznakom vrste prijave (4) u polju 1.1 - poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija,  u ovom delu iskazuju se podaci iz Obrazaca PK, PK 1, SU i SU 2 podnetih uz poslednji poreski bilans i poresku prijavu.

U polje 6.5 Ukupan iznos akontacija - izračunava se i prikazuje iznos, odnosno ukupan iznos akontacija                                            

                                                6.5 = 6.3 h 6.4

U polje 6.6 Mesečni iznos akontacija - izračunava se  iznos,  odnosno mesečni iznos akontacija                                                

                                                 6.6 = 6.5 / 12.

U slučaju podnošenja poreske prijave sa oznakom  vrste prijave (3) u polju 1.1 i oznakom osnova 30 u polju 1.1a, kao i poreske prijave sa oznakom (4) u polju 1.1 mesečni iznos akontacija se utvrđuje tako što se ukupan iznos podeli sa brojem meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava, odnosno 6.6 = 6.5 / brojem meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava. Tako izračunata akontacija primenjuje se počev od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta.

DEO 7.  PDP - Podaci o poreskom  konsolidovanju    

Članom 55. do 57. Zakona, propisan je postupak poreskog konsolidovanja. Ovim odredbama propisano je da grupa povezanih pravnih lica može zahtevati poresko konsolidovanje, odnosno utvrđivanje poreza na dobit za celu grupu povezanih pravnih lica. Na zahtev matičnog pravnog lica, nadležni poreski organ u roku od 30 dana po prijemu zahteva donosi rešenje kojim se odobrava poresko konsolidovanje  i to počev od poreskog perioda kada su ispunjeni uslovi iz člana 55.stav 1.do 3.Zakona. Za taj poreski period, matično pravno lice podnosi konsolidovani poreski bilans (Obrazac KPB) za grupu povezanih pravnih lica, a svaki član grupe podnosi svoj poreski bilans na Obrascu PB 1 i svoju poresku prijavu na Obrascu PDP.  

U delu 7. poreske prijave PDP iskazuju se podaci o poreskom konsolidovanju. Ovaj deo se popunjava samo ako je popunjeno polje 2.2a MPL.

U polje 7.1 PIB matičnog pravog lica - unosi se PIB matičnog pravnog lica i popunjava se ako poresku prijavu podnosi zavisno pravno lice;

U polje 7.2 Naziv matičnog pravnog lica - unosi se naziv matičnog pravnog lica (prikazuje se unosom PIB-a);

U polje 7.3 Iznos obračunatog poreza za uplatu  - iznos se preuzima iz kolone 11. Obrasca KPB iz reda koji odgovara PIB-u podnosioca prijave ako prijavu podnosi matično pravno lice, a ako prijavu podnosi zavisno pravno lice  podatak u ovo polje upisuje zavisno pravno lice u iznosu iskazanom u koloni 11. Obrasca KPB iz reda koji odgovara njegovom PIB-u.

U polje 7.4 Mesečni iznos akontacije - iznos se preuzima iz kolone 12. Obrasca KPB iz reda koji odgovara PIB-u podnosioca prijave ako prijavu podnosi matično pravno lice, a ako prijavu podnosi zavisno pravno lice  podatak u ovo polje upisuje zavisno pravno lice u iznosu iskazanom u koloni 12. Obrasca KPB iz reda koji odgovara njegovom PIB-u.

DEO 8. PDP -   Podaci o likvidaciji

Zbog  specifičnosti utvrđivanja poreza na dobit i podnošenja poreske prijave obveznika nad kojim je otvaren  postupak likvidacije, poreski obveznik u ovom delu poreske prijave iskazuje podatake o datumu otvaranja i okončanja postupka likvidacije, kao i podatke o likvidacionom upravniku, i to na sledeći način:

Ako se podnosi konačna poreska prijava u toku poreskog perioda sa oznakom vrste prijave (3) u polju 1.1 i

● oznakom osnova podnošenja 41-u slučaju otvaranja postupka likvidacije i                 

oznakom osnova podnošenja 43 - u slučaju nastavka postupka likvidacije,

u naredni poreski period (polje 1.1a), vrši se i unos (otvaraju se polja za unos)  podatka u delu 8A Otvaranje likvidacije Obrasca PDP i to:

Polje 8.1 - broj rešenja,

Polje 8.2 - datum otvaranja postupka likvidacije,

Polje 8.3 - ime i prezime likvidacionog upravnika,

● oznakom osnova podnošenja 42 - u slučaju okončanja  postupka likvidacije, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 8A Otvaranje likvidacije  i 8B Okončanje likvidacije Obrasca PDP, i to:

 Polje 8.1 - broj rešenja,

 Polje 8.2 - datum otvaranja postupka likvidacije,

 Polje 8.3 - ime i prezime likvidacionog upravnika,

 Polje 8.4 - datum okončanja  postupka likvidacije,

 Polje 8.5 - broj odluke.

DEO 9. PDP - PODACI O STEČAJU

Zbog  specifičnosti utvrđivanja poreza na dobit i podnošenja poreske prijave obveznika nad kojim je otvoren  postupak stečaja, poreski obveznik u ovom delu poreske prijave iskazuje podatake o datumu otvaranja i zaključenju postupka stečaja, kao i podatke o stečajnom upravniku i to na sledeći način:

Ako se podnosi konačna poreska prijava u toku poreskog perioda sa oznakom vrste prijave (3) u polju 1.1, i

●  oznakom osnova podnošenja 51 - u slučaju otvaranja postupka stečaja

oznakom osnova podnošenja 53 - u slučaju prenošenja postupka stečaja u narednu godinu (polje 1.1a), obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podataka u delu 9A Otvaranje stečaja Obrasca PDP i to:

Polje 9.1 -  broj rešenja,

Polje 9.2 -  datum otvaranja postupka stečaja,

Polje 9.3 -  ime i prezime stečajnog upravnika.

oznakom osnova podnošenja 52 - u slučaju donošenja rešenja o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 9A Otvaranje stečaja i delu 9B Bankrotstvo, Obrasca PDP, i to:

Polje 9.1  -   broj rešenja,

Polje 9.2  -   datum otvaranja postupka stečaja,

Polje 9.3  -   ime i prezime stečajnog upravnika,

Polje 9.4  -   datum rešenja o nastavljanju stečaja bankrotstvom,

Polje 9.5  -   broj rešenja.

oznakom osnova podnošenja 54 - u slučaju donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom, obezbediće se  unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 9A Otvaranje stečaja, delu 9B Bankrotstvo  i 9C  Zaključenje stečaja bankrotstvom, Obrasca PDP, i to:

Polje 9.1  -  broj rešenja,

Polje 9.2  -  datum otvaranja postupka stečaja,

Polje 9.3  -  ime i prezime stečajnog upravnika,

Polje 9.4  -  datum rešenja o nastavljanju stečaja bankrotstvom,

Polje 9.5  -  broj rešenja,

Polje 9.6  -  datum rešenja o zaključenju stečaja bankrotstvom,

Polje 9.7  -  broj rešenja.

oznakom osnova podnošenja 55 - u slučaju donošenja rešenja o usvajanju plana reorganizacije, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 9A Otvaranje stečaja i delu 9D Reorganizacija, Obrasca PDP, i to:

Polje 9.1   -  broj rešenja ,

Polje 9.2   -  datum otvaranja postupka stečaja,

Polje 9.3   -  ime i prezime stečajnog upravnika,

Polje 9.8   -  datum rešenja o usvajanju plana reorganizacije,

Polje 9.9   -  broj rešenja.

DEO 10. PDP - Podaci o statusnim promenama

U slučaju statusne promene čija je posledica prestanak obavljanja delatnosti, poreski obveznik koji prestaje sa obavljanjem delatnosti dužan je da podnese poresku prijavu za period od prvog dana poreskog perioda do dana prestanka obavljanja delatnosti (poreska prijava sa oznakom vrste (3) i osnova 20). Takođe i poreski obveznik koji usled statusne promene počinje sa obavljanjem delatnosti - osnivanje novog pravnog lica, dužan je da podnese poresku prijavu (poreska prijava sa oznakom vrste prijave (2).

U tim slučajevima, u delu 10. poreske prijave - Podaci o statusnim promenama,   unose se podaci o statusnoj promeni, i to:

Polje 10.1 Vrsta statusne promene - Unosi se jedna od oznaka vrste statusne  promene,  i to:

- oznaka (1)  za pripajanje;

- oznaka (2)  za spajanje;

- oznaka (3)  za podelu;

Polje 10.1.a Statusna promena podela - Ukoliko je u polje 10.1 uneta oznaka statusne promene (3) podela, u polju 10.1a unosi se oznaka oblika podele,  i to:

- oznaka (1) za podelu uz osnivanje;

- oznaka (2) za podelu uz pripajanje;

- oznaka (3)  za mešovitu podelu;

Polje  10.2 Datum statusne promene  - unosi sedatum rešenja organa nadležnog za vođenje registra kojim je izvršena registracija statusne promene.

Polje 10.3 Podaci o društvu koje učestvuje u statusnoj promeni -  podaci o društvu koje učestvuje u statusnoj promeni.

Unosom PIB-a u polje PDP 10.3 -automatski  se ispisuje naziv poreskog obveznika koji učestvuje u statusnoj promeni.

Dozvoljava se unos podataka o svim društvima koja učestvuju u statusnoj promeni.

Deo 11. PDP - Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika

Na rednom broju 11. Obrasca PDP omogućeno je podnosiocu prijave da unosi napomene, ako je potrebno u vezi sa poreskom prijavom u vidu  slobodnog teksta, uz definisanje maksimalnog broja karaktera koje obveznik može uneti u predviđeno polje.

U slučaju kada poresku prijavu PDP podnosi punomoćnik nerezidentnog poreskog obveznika podaci o poreskom punomoćniku unose se u delu 11. prijave  - Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika.

Podaci koje je potrebno uneti su :

- PIB/JMBG;

- Naziv/Ime i prezime;

- Telefon zastupnika/punomoćnika;

U Obrazac PDP iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Članom 71a Zakona, propisano je da se poreska prijava smatra podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost  iskazanih podataka,  dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu prijave.

DEO TREĆI

BROJ ODOBRENjA PLAĆANjA

Članom  71. stav 3.Zakona propisano je da se poreska prijava smatra podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka,  dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Broj odobrenja plaćanja (BOP), je identifikator poreske obaveze i za jedan poreski period biće dodeljen jedan BOP. Takođe, plaćanje  poreske obaveze za isti poreski period (akontacione i konačne) se vrši sa istim brojem odobrenja plaćanja.

Obaveštenjem o prijemu poreske prijave za konačnu obavezu za period za koji se podnosi poreska prijava, poreskom obvezniku se dodeljuje novi BOP za plaćanje akontacija za naredni poreski period. To znači da je obveznik dužan da akontacije  za tekući poreski period (a poslednja dospeva 15.01. naredne godine, odnosno 15. u prvom mesecu početka poslovne godine)  plaća po prethodno dodeljenom BOP-u,  a akontacije za naredni poreski period sa novogenerisanim BOP-om.

Primer: Podnošenje poreske prijave za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, prijava podneta 15.05.2017.godine

- Akontacije za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine -------  BOP 1

- Razlika konačne obaveze za 2016. godinu ---------------------------  BOP 1

- Akontacije za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine -------  BOP 2

- Akontacije za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine -------- BOP 3

BOP 1 i 2 su dodeljeni prilikom podnošenja poreske prijave za period 01.01.2015. do   31.12.2015.godine, a BOP 3 prilikom podnošenja poreske prijave za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

                                           Prelazni period

U 2015.godini u tzv. prelaznom periodu zbog prelaska na novu poslovnu funkciju koja se zove BOP u sredini godine (01.04.2015.), obveznici će do 15.01.2016.godine  (odnosno 15. u prvom mesecu početka poslovne godine) nastaviti da plaćaju bez BOP- a, ali će imati saznanja od Poreske Uprave o svom BOP - u po kome su dužni da plaćaju u 2016.godini. Tada će početi pravi ciklus BOP-a.

Obzirom da se do početka elektronskog slanja poreskih prijava, odnosno u periodu od 01.01.2015. do 01.04.2015.godine poreska prijava mogla predati u NOJPU samo u papirnoj formi, a za CVPO obveznike koji  su prijave za PDP podnosili preko PUONLINE aplikacije u starom sistemu  koji ne generiše BOP -e,  Poreska uprava je onemogućena da poreskog obveznika odmah obavesti o načinu plaćanja poreza na dobit u 2015.godini i u 2016.godini.

Zbog toga prilikom migracije prijava sa starog DIS i CVPO sistema, tj. podataka sa prijava, svim zaduženjima koji su predmet migracije, dodeljuje se inicijalni BOP (BOP 0).  Sve uplate koje je obveznik uplatio  i koje će uplatiti u 2015.godini povezaće se sa BOP 0.

Obveznici koji su podneli prijave u papiru do 01.04.2015.godine, a koje će uneti zaposleni u PU u novi sistem kada će se izgenerisati novi BOP (BOP1) za plaćanja u 2016.godini, biće od strane PU obavešteni o svom BOP-u, najkasnije do novembra 2015.godine.

Obveznici koji će podnositi prijave na portalu PU posle 01.04.2015.godine informaciju o novogenerisanom BOP-u za 2016.godinu dobiće na portalu nakon podošenja prijave putem obaveštenja.

To praktično znači  da će obveznici na portalu PU počev od 01.04.2015.godine dobijati  BOP za plaćenja u 2016.godini, a u 2015.godini nastaviće da plaćaju bez BOP-a.

To takođe znači da će obveznicima koji su podneli prijave u papiru u 2015. godini, a pre 01.04.2015.godine sistemski biti izgenerisani BOP-i, za plaćanje u 2016.godini, o čemu će ih PU obavestiti do novembra 2015.godine.

Prilikom formiranja početnog stanja duga i kamate za 2015.godinu  (01.01.2015.) na računu poreza na dobit (711211) generisaće se inicijalni BOP (BOP 0) po PIBu i to u strukturi:

      KK-ŠT- REF-S gde je:

● KK - dvocifreni kontrolni broj po  MOD-97-10 (ISO/IEC 7064:2003);

● ŠT – trocifrena oznaka teritorije na koju se odnosi poresko zaduženje;

● REF - referentni broj -> PIB POBa  dopunjen sa 5 vodećih nula;

● S - slovna oznaka.

DEO ČETVRTI

PROMENA SEDIŠTA

1. Ako u toku porekog perioda poreski obveznik registruje promenu sedišta u Agenciji za privredne registre,  ista  ima obavezu da o tome obavesti Poresku upravu. Po evidentiranju promene sedišta u JRPO na osnovu obaveštenja APR-a, izvršiće se:

● izmena BOP-a i to:  

- BOP-a  za uplatu nedospelih akontacija za tekući poreski period  i

- BOP-a  za uplatu privremenih akontacija za naredni poreski period;

(napomena: u ranije dodeljenom BOP - u, bila bi sadržana promena u KK i ŠO a ostali deo bi ostao isti);

●  na osnovu rešenja Poreske uprave a preko Uprave za trezor prenos stanja preplate poreza na dobit na novu ŠO;

Rešenje o prenosu sredstava sa jedne šifre opštine na drugu šifru opštine će se formirati na osnovu zahteva poreskog obveznika.  Do implementacije softverske podrške za elektronsko podnošenje zahteva, zahtev će se podnositi u papirnom obliku u nadležnoj filijali Poreske uprave za:

- prenos nedospelih akontacija za tekući poreski period  i

- prenos nedospelih privremenih akontacija za naredni poreski period.

Ako poreski obveznik ima dug do momenta promene sedišta po osnovu poreza na dobit na toj šifri opštine, ne vrši se prenos duga na novu šifru opštine, već obveznik mora taj dug da izmiri ili će se pokrenuti postupak prinudne naplate.

2. Na novoj šifri opštine (opštine na kojoj je novo sedište obveznika) na dan registracije promene sedišta poreskog obveznika, kod koga je poreski period različit od kalendarske godine, izvršitće se  evidentiranje:

● nedospelih akontacija od dana promene sedišta do kraja poreskog perioda i

● nedospelih privremenih akontacija za naredni poreski period.

3. Poreska prijava za konačnu obavezu za period u kome je došlo do promene sedišta poreskog obveznika podnosi se u roku za podnošenje prijave za konačnu obavezu a poreska obaveza se evidentira na novoj šifri opštine na isti način kao i svaka druga prijava za konačnu obavezu (PP 1.1=1).

4.  Na novoj šifri opštine,  vrši se uplata:

● razlike po konačnoj prijavi;

● nedospelih akontacija od dana promene sedišta do kraja poreskog perioda;

● nedospelih privremenih akontacija za naredni poreski period.

DEO PETI

POVRAĆAJ I PREKNjIŽAVANjE

Poreski obveznik ima pravo da za više plaćeni porez na dobit podnese zahtev za povraćaj, da traži preknjižavanje radi izmirenja obaveza po osnovu drugog oblika javnog prihoda, da traži preknjižavanje sa jednog BOP-a na drugi BOP, sem u slučaju više plaćenog poreza u vidu akontacije u odnosu na obavezu utvrđenu u poreskoj prijavi a koji iznos se prilikom podnošenja poreske prijave po automatizmu prenosi na novi BOP jer se, shodno članu 66. stav 3.Zakona, više plaćeni porez u vidu akontacija od obaveze obračunate u poreskoj prijavi uračunava kao akontacija za naredni poreski period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev. Ako poreski obveznik nakon podnošenja poreske prijave podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza od obaveze iskazane u konačnoj poreskoj prijavi, povraćaj poreza vrši se sa BOP-a na koji je prenet više plaćeni porez.

Do implementacije softverske podrške za elektronsko podnošenja zahteva isti će se podnositi u papirnom obliku u nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Obrazac zahteva:

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

ZAHTEV ZA POVRAĆAJ/PREKNjIŽAVANjE VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT                                        Obrazac ZP/P PDP

 

 

1. PODACI O ZAHTEVU

 

1.1.     VRSTA ZAHTEVA

 

1.2.     RAČUN POREZA NA DOBIT      

711211

oznaka vrste

 

2. PODACI O PODNOSIOCU

 

2.1.Poreski indentifikacioni      

      broj – PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tip obveznika/podnosioca

 

 

 

           2.2a MPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Naziv

 

 

 

 

 

 

2.5. Adresa

 

 

 

 

 

 

2.6. Telefon kontakt osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7. Elektronska adresa (e-mail)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PODACI O IZNOSU ZA POVRAĆAJ U KORIST POSLOVNOG RAČUNA PORESKOG OBVEZNIKA

 

3.1. BOP sa kojeg treba                                                                                                                                         3.3. Tekući račun na koji

     izvršiti povraćaj                                                                                  3.2. Iznos                                               se vrši povraćaj    

                                                                                                                                                                                 3.4. Poziv na broj

                                                                                                                                                                                        odobrenja                                                                                                                           

4PODACI O IZNOSU ZA PREKNjIŽAVANjE

 

4.1. BOP sa kojeg treba                                                                                                                                         4.3.Preknjižiti na račun

izvršiti preknjižavanje                                                                             4.2. Iznos   

                                                                                                                                                                                 4.4. BOP

 

5.  PODACI O IZNOSU ZA PRENOS SA BOP-A NA BOP

 

5.1. BOP sa kojeg treba                                                                                                                                          5.3. BOP na koji treba

       izvršiti prenos                                                                                    5.2. Iznos                                               izvršiti prenos

 

6. PODACI O IZNOSU ZA PREKNjIŽAVANjE SA JEDNE ŠIFRE OPŠTINE NA DRUGU ŠIFRU OPŠTINE (ŠO)

 

6.1.ŠO sa koje treba                                                                                                                           6.3. ŠO na koju treba

      izvršiti preknjižavanje                                                                                                                    izvršiti preknjižavanje

 


6.2.BOP                                                                                                                                                 6.4. BOP

 

7. PRILOZI

 

 

 

                                                                       

Popunjavanje zahteva za povraćaj i preknjižavanje vrši se na sledeći način:

1. Podaci o zahtevu

1.1  Vrsta zahteva - u zavisnosti od vrste zahteva koji poreski obveznik podnosi, u ovo polje unosi jednu od sledećih oznaka:

(1) - ako se  podnosi zahtev za povraćaj više plaćenog poreza na dobit na svoj poslovni račun;     

(2) - ako se  podnosi zahtev za preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit sa računa poreza na dobit u korist drugih računa grupe 843 ili 848;      

(3)  -  ako se podnosi  zahtev za prenos više plaćenog poreza na dobit sa jednog BOP-a na drugi BOP u okviru računa poreza na dobit;

(4)  -  ako se podnosi zahtev za prenos više plaćenog poreza sa jedne šifre opštine na drugu šifru opštine u slučaju promene poslovnog sedišta sa jedne opštine na drugu.   

1.2. Račun poreza na dobit - u ovo polje poreski obveznik unosi račun poreza na dobit sa kojeg se vrši povraćaj/preknjiženje više plaćenog poreza.

2.  Podaci o podnosiocu

2.1. Poreski identifikacioni broj - PIB - u ovo polje poreski obveznik unosi svoj poreski identifikacioni broj.

2.2. Tip obveznika - u zavisnosti od forme organizovanja, poreski obveznik u ovo polje unosi jednu od sledećih oznaka:

(1) - pravno lice koje podnosi poreski bilans na Obrascu PB1/KPB;

(2) - stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PB;

(3) - stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBPJ;

(4) - nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN;

(5) - nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN1;

(6) - nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN2;

(7) - nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN3.

2.2a MPL - ukoliko poreski obveznik podnosi poresku prijavu po konsolidovanom poreskom bilansu, u ovo polje unosi jednu od sledećih oznaka:

1 - poreski obveznik matično pravno lice;

0 - poreski obveznik zavisno pravno lice;

Unosom poreskog identifikacionog broja od strane podnosioca zahteva obezbediće se automatsko ispisivanje ostalih podataka koji se odnose na identifikaciju poreskog obveznika a koji su dostupni u JRPO i to u sledećim poljima:

2.3. Matični broj;

2.4. Naziv;

2.5. Adresa;  

Ako se zahtev podnosi u papiru ove podatke unosi sam poreski obveznik.

2.6. Telefon kontakt osobe - u ovo polje unosi se broj telefona osobe koja je kod podnosioca prijave zadužena za prijem podataka o poreskim prijavama poreza na dobit.

2.7. Elektronska adresa (e-mail) - u ovo polje unosi se elektronska adresa na koju se dostavljaju obaveštenja poreskom obvezniku o poreskim prijavama poreza na dobit.

Na dalje polja se otvaraju, odnosno popunjavaju u zavisnosti od oznake unete u polje 1.1.

3. Podaci o iznosu za povraćaj u korist poslovnog računa obveznika

3.1. BOP sa kojeg treba izvršiti povraćaj - u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje u okviru jedinstvenog računa poreza na dobit, po kojem zahteva povraćaj više uplaćenih sredstava.

3.2. Iznos - u ovo polje poreski obveznik unosi iznos više plaćenog poreza na dobit za koji zahteva povraćaj.

3.3. Tekući račun na koji se vrši povraćaj - u ovo polje poreski obveznik unosi broj svog poslovnog računa na koji će biti izvršen povraćaj više plaćenog poreza na dobit.

4. Podaci o iznosu za preknjižavanje

4.1. BOP sa kojeg treba izvršti preknjižavanje - u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje, u okviru jedinstvenog računa poreza na dobit, po kojem zahteva preknjižavanje više uplaćenih sredstava.

4.2. Iznos- u ovo polje poreski obveznik unosi iznos više plaćenog poreza na dobit za koji zahteva preknjižavanje na drugi uplatni račun javnih prihoda.

4.3. Preknjižiti na račun - u ovo polje poreski obveznik unosi broj uplatnog računa javnih prihoda u korist kojeg se vrši preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit.

4.4.BOP - ukoliko se analitička evidencija računa u čiju korist se vrši preknjižavanje vodi na nivou BOP-a, u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje u okviru uplatnog računa javnih prihoda u čiju korist se vrši preknjižavanje više uplaćenih sredstava.

5. Podaci o iznosu za prenos sa BOP-a na BOP

5.1. BOP sa kojeg treba izvršiti prenos - u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje u okviru jedinstvenog računa poreza na dobit, po kojem zahteva prenos više uplaćenih sredstava u korist drugog BOP-a.

5.2. Iznos - u ovo polje poreski obveznik unosi iznos više plaćenog poreza na dobit po jednom BOP-u po kojem zahteva prenos na drugi BOP u okviru jedinstvenog računa poreza na dobit.

5.3. BOP na koji treba izvršiti prenos - u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje u okviru jedinstvenog računa poreza na dobit, u čiju korist se vrši prenos više uplaćenih sredstava.

6. Podaci o iznosu za preknjižavanje sa jedne šifre opštine na drugu šifru opštine

U slučaju promene poslovnog sedišta sa teritorije jedne opštine na teritoriju druge opštine, prilikom podnošenja zahteva za preknjižavanje sa jedne ŠO na drugu ŠO, poreski obveznik popunjava sledeća polja:

6.1. ŠO sa koje treba izvršiti preknjižavanje - u ovo polje poreski obveznik unosi šifru opštine na kojoj se nalazilo prvobitno poslovno sedište poreskog obveznika i na čiji teret treba izvršiti preknjižavanje više uplaćenog poreza na dobit.

6.2. BOP - u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje u okviru  računa poreza na dobit, sa kojeg se vrši preknjižavanje više uplaćenih sredstava.

6.3. ŠO na koju treba izvršiti preknjižavanje - u ovo polje poreski obveznik unosi šifru opštine gde se nalazi novo sedište poreskog obveznika i u čiju korist se vrši preknjižavanje više uplaćenog poreza na dobit.

6.4. BOP - u ovo polje poreski obveznik unosi broj odobrenja za plaćanje, u okviru  računa poreza na dobit, u korist kojeg se vrši preknjižavanje više uplaćenih sredstava.

Napomena: Korisničko uputstvo o primeni aplikacije u informatičkom smislu biće opisano u posebnom dokumentu.

                                                                                                                                                   V.D.  DIREKTOR

                                                                                                                                                 Dragana Marković