Poreski kalendar

maj 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Korisnička uputstva    Korisničko uputstvo za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe

Korisničko uputstvo za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe

(«Službeni glasnik RS», br. 22/01,...93/12)

Članom 39a Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01,...93/12), uređeno je ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za: transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, shodno odredbi člana 39a Zakona o akcizama, propisao je ministar nadležan za poslove finansija.          

U Službenom glasniku Republike Srbije, br. 112/2012 od 27.11.2012. godine objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom je bliže uređena primena člana 39a Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01,...93/12). Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 28.11.2012. godine, osim odredaba koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za pogon poljoprivrednih mašina za poljoprivredne svrhe koje će se nabavljati počev od 1. januara 2013. godine, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.

Pravo na refakciju plaćene akcize na navedene derivate nafte može se ostvariti za nabavke izvršene počev od 01.10.2012. godine, odnosno stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 93/12).

KO IMA PRAVO NA REFAKCIJU AKCIZE?

            Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama (a to su gasna ulja u koje spadaju, između ostalog, dizel gorivo i ulje za loženje; tečni naftni gas (TNG) i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) ostvaruje kupac - krajnji korisnik derivata nafte (pravno lice, preduzetnik i fizičko lice) ako navedene derivate koristi:

 1. za transportne svrhe;
 2. za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;
 3. za poljoprivredne svrhe;
 4. za grejanje i
 5. u industrijske svrhe.

            Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte ostvaruje kupac - krajnji korisnik pod uslovom:

 1. da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača;
 2. da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize;
 3. da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, ili da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte.

            Zahtev za refakciju akcize, za sve napred navedene namene, osim za refakciju akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za poljoprivredne svrhe, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema:

  1. sedištu pravnog lica,
  2. mestu registracije delatnosti za preduzetnika,
  3. prebivalištu za fizičko lice.

            Kod zakupa stambenog prostora zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu nepokretnosti, odnosno boravištu fizičkog lica.  

            Zahtev za refakciju akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za poljoprivredne svrhe podnosi se Upravi za trezor prema mestu upisa gazdinstva u Registar.

            Obveznici Centra za velike poreske obveznike (CVPO), zahtev podnose tom centru.

            Prvi zahtev za refakciju akcize smatra se prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama, a ovaj registar se vodi u Poreskoj upravi Centrali.

            Podnosilac zahteva za refakciju akcize ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte u iznosu razlike između iznosa plaćene akcize i iznosa do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni.

            Članom 9. Zakona o akcizama, između ostalog, propisan je iznos akcize koji se plaća na derivate nafte (stav 1., tačka 3), 5) i 6) navedenog člana), kao i iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni ( stav 5. , tačka 1) , 2) i 3) navedenog člana).

1. USLOVI KOJI  MORAJU BITI ISPUNjENI DA BI SE OSTVARILO PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE AKO MOTORNO GORIVO KORISTI ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje gasna ulja (dizel gorivo i ulje za loženje) i TNG, koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe, odnosno obavljanje delatnosti prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe u količini koja ne prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte za prethodnu godinu.

Za svaku potrošnju koja prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte za prethodnu godinu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obrazloži povećanje potrošnje i priloži odgovarajuće dokaze o povećanju potrošnje.

Podnosilac zahteva koji je otpočeo obavljanje delatnosti prevoza lica i stvari u toku kalendarske godine, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize do količina koje su planirane za tu godinu.

 Refakciju plaćene akcize može ostvariti lice:

 1. ako obavlja delatnosti javnog prevoza lica i stvari u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, uključujući i prevoz za sopstvene potrebe, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari;
 2. ako poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika;
 3. ako poseduje registraciju i overu reda vožnje, koje su izdate od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (međumesni), organa opštinske, odnosno gradske uprave za gradski i prigradski saobraćaj, odnosno odgovarajući dokument nadležnog organa da dostavna vozila koristi u transportne svrhe;
 4.   ako je vlasnik vozila (autobusa, odnosno kamiona, taksi vozila, odnosno dostavnog vozila) koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije;
 5.   ako je zakupac, odnosno korisnik lizinga vozila za prevoz lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije;
 6. ako poseduje račun, odnosno fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte;
 7. ako je platio račun, a kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte (lice koje je registrovano kod organa nadležnog za  poslove enertetike i bavi se prodajom na malo derivata nafte, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte), ako kupac - krajnji korisnik poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

 

Refakciju akcize u međunarodnom prevozu može da ostvari domaći prevoznik koji poseduje uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, za derivate nafte koje je nabavio na teritoriji Republike Srbije i iste kao motorno gorivo koristi za transportne svrhe.

Proizvođač, odnosno uvoznik gasnih ulja i tečnog naftnog gasa može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte za sopstveni prevoz derivata nafte (prevoz proizvoda, odnosno robe od proizvodnog pogona, odnosno carinskog prelaza do skladišta, kao i prevoz od skladišta do prodajnih objekata) ako:

 1.    je registrovano za uvoz, odnosno promet derivata nafte u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte;
 2. poseduje skladišta, odnosno prodajne objekte na teritoriji Republike Srbije;
 3. poseduje licencu za proizvodnju, odnosno trgovinu derivatima nafte.

1.1. Iznos akcize za koji se ostvaruje pravo na refakciju

Redni broj

Derivati nafte

Jedinica mere

Iznos refakcije akcize

1.

Gasna ulja

Din/lit

5,00din/lit do 31.12.2012.godine

2,50 din/lit od 01.01.2013. godine

2.

Tečni naftni gas

Din/kg

10,79 din.

 

1.2.PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU

            Zahtev za refakciju akcize podnose lica koja koriste derivate nafte za transportne svrhe na obrascu REF-T u dva primerka, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu fizičkog lica.

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.

 

1.3. DOKAZI KOJISE DOSTAVLjAJU UZ ZAHTEV NA OBRASCU REF-T

Uz zahtev na obrascu REF-T pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, i to:

 1.  dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa);
 2.  rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja;
 3.  odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika;
 4.  uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja;
 5. licencu za proizvodnju, odnosno trgovinu derivatima nafte;
 6.  registraciju i overu reda vožnje izdatu od ministarstva za poslove saobraćaja (međumesni linijski prevoz), organa opštinske, odnosno gradske uprave za gradski i prigradski prevoz;
 7.  izvod iz pomoćne knjige osnovnih sredstava, koji se odnosi na vozila koja se koriste za prevoz lica i stvari;
 8.  pismeni ugovor između autoprevoznika i korisnika prevoza za vanlinijski prevoz;
 9.  kopije saobraćajnih dozvola za prevozna sredstva koja poseduje i koristi u javnom prevozu;
 10.  kopije ugovora o zakupu odnosno lizingu za prevozna sredstva koja koristi u javnom prevozu;
 11. račun o nabavljenim količinama derivata nafte u periodu za koji se podnosi zahtev (račun mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte ako iste nabavlja direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, u suprotnom se ne možeupotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize);
 12.  dokaz o plaćanju računa iz tačke 11) - (izvod iz banke, odnosno fiskalni isečak ako su derivati nafte nabavljeni od ovlašćenog distributera); 
 13.  izveštaj utroška derivata nafte za prevozna sredstva koja učestvuju u javnom prevozu iz prethodne godine;
 14.  izveštaj utroška derivata nafte za prevozna sredstva koja učestvuju u javnom prevozu u kvartalu za koji se podnosi zahtev;
 15. otpremni dokument, odnosno drugi izveštaj utroška derivata nafte za prevozna sredstva koja učestvuju u sopstvenom prevozu derivata nafte.

                     Dokazi navedeni pod rednim brojevima 1) - 7), kao i pod red. br. 9), 10) i 13), dostavljaju se samo prilikom podnošenja prvog zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka datim u prvom zahtevu za refakciju akcize, obzirom da se isti smatra prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

                     Ovlašćeni distributer je dužan da na maloprodajnim mestima derivata nafte, prilikom prodaje gasnog ulja i tečnog naftnog gasa koji se kao motorno gorivo koristi za transportne svrhe za prevoz lica i stvari izdaje račun, odnosno fiskalni isečak i da na računu, odnosno poleđini fiskalnog isečka, unese podatak o nazivu lica, PIB - u lica koje nabavlja derivate nafte u transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i da račun, odnosno fiskalni isečak o prodaji derivata nafte overi potpisom i otiskom pečata.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 6) Zakona o  akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon,  43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), tj. pravno lice, odnosno preduzetnik koji proda tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila, bilo je dužno je da na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 1. oktobra 2012. godine, izvrši popis zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila i da u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne  liste dostavi nadležnoj ogranizacionoj jedinici Poreske uprave. Ovo lice je dužno da prilikom prodaje zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila krajnjem potrošaču obračuna akcizu u iznosu koji je važio u vreme kada je to lice bilo obveznik akcize i istu plati u zakonskom roku. Ovo lice je takođe dužno da na poleđini fiskalnog isečka prilikom prodaje popisanih zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, upiše podatak o visini obračunate akcize prilikom prodaje tog derivata nafte (iznos od 19,21 din/kg) i da fiskalni isečak overi potpisom i pečatom.

Lica koja obavljaju delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe, ostvaruju pravo na refakciju plaćene akcize na tečni nafni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona, za pogon motornih vozila za prevoz lica i stvari, odnosno za sopstvene potrebe u transportne svrhe, pod uslovom da poseduju dokaz da su kroz kupoprodajnu cenu ovog derivata nafte platili propisani iznos akcize na tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona u iznosu od 30,00 din/kg. Ukoliko su navedena lica kroz kupoprodajnu cenu ovog derivata nafte platila iznos akcize od 19,21 din/kg (jer je reč o popisanim zatečenim zalihama tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila) ne ostvaruju pravo na refakciju.

 

 

2. USLOVI KOJI  MORAJU BITI ISPUNjENI DA BI SE OSTVARILO PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE AKO SE MOTORNO GORIVO KORISTI ZA POGON BRODOVA ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNjEM REČNOM SAOBRAĆAJU

 

            Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje gasna ulja (dizel gorivo i ulje za loženje) koristi kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za količinu koja ne prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte za prethodnu godinu po teretnom brodu. Za svaku potrošnju koja prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte za prethodnu godinu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obrazloži povećanje potrošnje i priloži odgovarajuće dokaze o povećanju potrošnje.

Podnosilac zahteva koji je otpočeo obavljanje delatnosti prevoza lica i stvari u toku kalendarske godine, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize do količina koje su planirane za tu godinu.

            Refakciju plaćene akcize može ostvariti lice ako:

 1. obavlja delatnosti brodskog prevoza tereta u skladu sa propisima kojima se uređuje delatnost prevoza tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju; 
 2. poseduje brodsko svedočanstvo i svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu izdatu od strane nadležnih organa;
 3. koristi teretne brodove za prevoz tereta sa sopstvenim pogonom;
 4. je vlasnik teretnog broda sa sopstvenim pogonom, odnosno zakupac teretnog broda sa sopstvenim pogonom;
 5. je teretni brod upisan u Upisnik brodova unutrašnje plovidbe u skladu sa propisima kojima se uređuje upis plovila;
 6. poseduje izveštaj sa podacima o utrošenim časovima rada broda, odnosno brodova i utrošenih derivata nafte iz dnevnika mašine broda u kvartalu za koji se podnosi zahtev za refakciju, potpisan od strane zapovednika broda;
 7. ako poseduje račun, odnosno fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte;
 8. je platio račun, a kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, ako kupac - krajnji korisnik poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

2.1. Iznos razlike akcize za koji se ostvaruje pravo na refakciju

Redni broj

Derivati nafte

Jedinica mere

Iznos refakcije akcize

1.

Gasna ulja

Din/lit

39,50/din.

 

2.2.PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU

            Zahtev za refakciju akcize podnose lica koja koriste derivate nafte za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, na obrascu REF-BP u dva primerka, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno mestu registracije delatnosti za preduzetnika.

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.

2.3. DOKAZI KOJISE DOSTAVLjAJU UZ ZAHTEV NA OBRASCU REF-BP

Uz zahtev na obrascu REF-BP, pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze, i to:

 1. dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa);
 2.  kopiju brodskog svedočanstva i svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu izdatu od strane nadležnih organa; 
 3.  dokaz o svojini na brodu za prevoz tereta, odnosno ugovor o zakupu broda i dokaz o uplati zakupnine;
 4.  izvod iz pomoćne knjige osnovnih sredstava, koji se odnosi na teretne brodove koji se koriste za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;
 5.  izveštaj o ukupnoj potrošnji derivata nafte u prethodnoj godini, po vrsti teretnog broda;
 6.  izveštaj o prosečnoj potrošnji derivata nafte u prethodnoj godini, po vrsti teretnog broda;
 7.  račun o nabavljenim količinama derivata nafte u periodu za koji se podnosi zahtev (račun mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte ako iste nabavlja direktno od proizvođača, odnosno uvoznika u suprotnom se ne možeupotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize);
 8. dokaz o plaćanju računa iz tačke 7) (izvod iz banke, odnosno fiskalni isečak ako su derivati nafte nabavljeni od ovlašćenog distributera).

Dokazi pod rednim brojevima 1) - 6) dostavljaju se samo prilikom podnošenja prvog zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka datim u prvom zahtevu za refakciju akcize, obzirom da se isti smatra prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

Ovlašćeni distributer je dužan da na maloprodajnim mestima derivata nafte, prilikom prodaje gasnog ulja koje se kao motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju izdaje račun, odnosno fiskalni isečak i da na računu, odnosno poleđini fiskalnog isečka, unese podatak o nazivu lica, PIB-u lica koje nabavlja derivate nafte za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i da račun, odnosno fiskalni isečak o prodaji derivata nafte overi potpisom i otiskom pečata.

3. USLOVI KOJI  MORAJU BITI ISPUNjENI DA BI SE OSTVARILO NA PRAVO REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE AKO MOTORNO GORIVO KORISTI ZA POLjOPRIVREDNE SVRHE

Refakciju plaćene akcize ostvaruje kupac- krajnji korisnik, odnosno poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje se vodi u aktivnom statusu kod Ministarstva finansija i privrede - Uprave za trezor, koje gasna ulja (dizel gorivo i ulje za loženje) koristi kao motorno gorivo za pogon poljoprivrednih mašina za obradu zemljišta, na koje je prijavilo poljoprivrednu proizvodnju, osim pašnjaka, ribnjaka, bara, neplodnog i ostalog zemljišta, do količine od najviše 60 litara po hektaru zemljišta za kalendarsku godinu.

Refakcija akcize može se ostvariti pod uslovom da se prodaja derivata nafte vrši preko ovlašćenog distributera.

Refakcija plaćene akcize ne može da se ostvari po osnovu korišćenja zemljišta ako je u toj godini ostvareno pravo na refakciju akcize na gasno ulje po osnovu korišćenja istog zemljišta.

3.1. Iznos akcize za koji se ostvaruje pravo na refakciju

Redni broj

Derivati nafte

Jedinica mere

Iznos refakcije akcize

1.

Gasna ulja

Din/lit

39,50 din.

3.2.PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU

            Zahtev za refakciju akcize podnose poljoprivredna gazdinstva koja koriste derivate nafte za poljoprivredne svrhe, na obrascu REF-PG u dva primerka Upravi za trezor prema mestu upisa gazdinstva u Registar, najranije desetog dana u mesecu po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte.

Uprava za trezor, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize po sprovedenom postupku, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka i u roku od pet dana od dana prijema zahteva donosi rešenje.

Protiv rešenja može se podneti žalba Ministarstvu finansija i privrede - Upravi za trezor.

3.3. DOKAZI KOJISE DOSTAVLjAJU UZ ZAHTEV NA OBRASCU REF-PG

            Uz zahtev na obrascu REF-PG poljoprivredno gazdinstvo podnosi i fiskalne isečke, odnosno kopiju računa sa podacima o broju poljoprivrednog gazdinstva iz Registra i izvod banke o plaćenom iznosu iz računa. Račun, odnosno fiskalni isečak o prodaji derivata nafte mora biti overen potpisom i otiskom pečata.

Ovlašćeni distributer je dužan da na maloprodajnim mestima derivata nafte, prilikom prodaje gasnog ulja koje se kao motorno gorivo koristi za pogon poljoprivrednih mašina izdaje račun, odnosno fiskalni isečak o prodaji derivata i da na računu, odnosno poleđini fiskalnog isečka, unese podatak o broju poljoprivrednog gazdinstva iz Registra i da račun, odnosno fiskalni isečak o prodaju derivata nafte overi potpisom i otiskom pečata.

Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje upis i vođenje poljoprivrednih gazdinstava, refakciju plaćene akcize na derivate nafte nabavljene u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2012. godine ostvaruje u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora („Službeni glasnik RS“ br. 3/07...,88/12).

Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za pogon poljoprivrednih mašina za poljoprivredne svrhe koji će se nabavljati počev od 1. januara 2013. godine, primenjuje se Pravilnik.

3.4. BRISANjE POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA IZ REGISTRA

Ako se poljoprivredno gazdinstvo briše iz Registra, iz razloga navedenih u propisu kojim se uređuje Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 31. oktobra u godini za koju je ostvarilo refakciju plaćene akcize, ako je sredstva refakcije ostvarilo na osnovu netačnih podataka ili je isplaćeni viši iznos od iznosa na koji poljoprivredno gazdinstvo ima pravo, Uprava za trezor će rešenjem tražiti povraćaj tako isplaćenih sredstava refakcije akcize na derivate nafte.

U navedenim slučajevima, poljoprivrednom gazdinstvu će biti određen pasivan status na osnovu propisa kojim se uređuje Registar poljoprivrednih gazdinstava, za koje vreme ne može da ostvaruje sredstva za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, na koje bi imao pravo prema posebnim propisima, dok ne vrati navedena sredstva refakcije plaćene akcize.

4. USLOVI KOJI  MORAJU BITI ISPUNjENI DA BI SE OSTVARILO PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE ZA GREJANjE POSLOVNOG, ODNOSNO STAMBENOG PROSTORA

Pravno lice i preduzetnik

Refakciju plaćene akcize ostvaruje kupac pravno lice, odnosno preduzetnik na gasna ulja (dizel gorivo i ulje za loženje) i tečni naftni gas koji se koriste za zagrevanje poslovnog prostora koje isključivo koristi za obavljanje poslovne delatnosti, ako:

 1. je vlasnik, odnosno zakupac poslovnog prostora;
 2. u  tom prostoru obavlja poslovnu delatnost;
 3. se po osnovu predmetnog poslovnog prostora utvrđuje porez na imovinu;
 4. je uređaj za grejanje evidentiran kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama;
 5. poseduje račun o izvršenoj nabavci derivata nafte, ako iste nabavlja direktno od proizvođača odnosno uvoznika, odnosno otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte kada zahtev podnosi proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte za grejanje sopstvenog poslovnog prostora;
 6. poseduje račun, odnosno fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte, ako iste nabavlja preko ovlašćenog distributera;
 7. je platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, kupac - krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

Fizičko lice

Refakciju plaćene akcize ostvaruje kupac fizičko lice na gasna ulja (dizel gorivo i ulje za loženje) i tečni naftni gas koji se koriste za zagrevanje jednog stambenog prostora (na objektu na kome fizičko lice ima prijavu prebivališta, odnosno boravišta za površinu stambenog prostora koja ne prelazi 100 m²korisne površine), ako:

 1. je vlasnik, odnosno zakupac stambenog prostora;
 2. ima prijavu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno ugovor o zakupu stana na adresi za koju nabavlja derivate nafte;
 3. se po osnovu predmetnog stambenog prostora utvrđuje porez na imovinu;
 4. poseduje račun o izvršenoj nabavci derivata nafte, ako iste nabavlja direktno od proizvođača odnosno uvoznika;
 5. poseduje račun, odnosno fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte ako iste nabavlja preko ovlašćenog distributera;
 6. je platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu-krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, kupac - krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

Ovlašćeni distributer je dužan da na maloprodajnim mestima derivata nafte, prilikom prodaje gasnog ulja koje se koristi za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora izdaje račun, odnosno fiskalni isečak i da na računu, odnosno poleđini fiskalnog isečka, unese podatak o nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika i PIB-u lica koje nabavlja derivate nafte za grejanje poslovnog prostora, odnosno ime i prezime fizičkog lica i JMBG fizičkog lica koji nabavlja derivate nafte za grejanje stambenog prostora i da račun, odnosno fiskalni isečak o prodaji derivata nafte overi potpisom i otiskom pečata.

4.1. OGRANIČENjA PRAVA FIZIČKOM LICU NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE ZA ZAGREVANjE STAMBENOG PROSTORA

Refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste za grejanje stambenog prostora fizičko lice može ostvariti najviše do 300,00 litara na mesečnom nivou, odnosno na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.500,00 litara, odnosno ne više od 3,00 lit/m² na mesečnom nivou.

Refakciju plaćene akcize na tečni naftni gas koji se koristi za grejanje stambenog prostora fizičko lice može ostvariti najviše do 300,00 kg na mesečnom nivou, odnosno na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.500,00 kg, odnosno ne više od 3,00 kg/m² na mesečnom nivou.

4.2. IZNOS AKCIZE ZA KOJI SE OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU

Redni broj

Derivati nafte

Jedinica mere

Iznos refakcije akcize

1.

Gasna ulja

Din/lit

39,50 din.

2.

Tečni naftni gas

Din/kg

25,60 din.

4.3.PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU

            Zahtev za refakciju akcize podnose pravna lica, odnosno preduzetnici i fizička lica koja koriste derivate nafte za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora na obrascu REF-G u dva primerka nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu fizičkog lica, a kod zakupa stambenog prostora prema mestu nepokretnosti, odnosno boravištu fizičkog lica, najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte.

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

4.4. DOKAZI KOJISE DOSTAVLjAJU UZ ZAHTEV NA OBRASCU REF-G

Uz zahtev na obrascu REF-G kupac pravno lice, odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice podnosi sledeće dokaze:

 1.  dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa, kopija kartice tekućeg računa); 
 2.  kopiju lične karte podnosioca zahteva za fizička lica;
 3.  dokaz o vlasništvu, odnosno zakupu poslovnog, odnosno stambenog prostora, kao i podatke o adresi prostora (stambenog, odnosno poslovnog) za koji se podnosi zahtev;
 4.  izjavu fizičkog lica o vrsti uređaja za grejanje, kao i vrsti goriva koje se koristi za grejanje (gasna ulja ili tečni naftni gas), odnosno izvod iz pomoćne evidencije osnovnih sredstava u kojoj je uređaj za grejanje evidentiran i vrsti goriva koje se koristi  za grejanje za pravna lica, odnosno preduzetnike;
 5.  prijavu prebivališta odnosno boravišta vlasnika i članova porodičnog domaćinstva;
 6.  kopiju rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za predmetni poslovni, odnosno stambeni prostor za prethodnu godinu;
 7.  račune o nabavljenim količinama derivata nafte u periodu za koji se podnosi zahtev (račun mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte ako iste nabavlja direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, u suprotnom se ne možeupotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize);
 8.  dokaz o plaćanju računa iz tačke 7);
 9.  otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte kada zahtev podnosi proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte za grejanje sopstvenog poslovnog prostora;
 10. kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, kao i obračuna carinskog duga (akcize), ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte a koje koristi za grejanje sopstvenog poslovnog prostora.

Dokazi navedeni pod rednim brojevima 1) - 6) dostavljaju se samo prilikom podnošenja prvog zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka datim u prvom zahtevu za refakciju akcize, obzirom da se isti smatra prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

5. USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNjENI DA BI SE OSTVARILO PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice ako ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C koriste za industrijske svrhe i ako te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam proizvođač, odnosno uvoznik tih derivata nafte, pod uslovom da:

 1. obavlja delatnosti koje su prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F klasifikacije delatnosti (B – Rudarstvo, C – Prerađivačka industrija, F – Građevinarstvo);  
 2. ima u vlasništvu, odnosno pod zakupom proizvodni pogon i instalisanu opremu za obavljanje registrovane delatnosti iz tačke 1);
 3. je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize;
 4. proizvedene, odnosno nabavljene ili uvezene derivate nafte koristi ili će ih koristiti za industrijske svrhe u okviru obavljanja delatnosti koje su prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F klasifikacije delatnosti.

5.1. IZNOS AKCIZE ZA KOJI SE OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU

Redni broj

Derivati nafte

Jedinica mere

Iznos refakcije akcize

1.

Ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C

Din/lit

62,00 din.

5.2.PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU

            Zahtev za refakciju akcize podnose lica koja koriste ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C za industrijske svrhe, na obrascu REF-1 (sa prilozima REF-1a i REF-1b) u dva primerka, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu pravnog lica.

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

5.3. DOKAZI KOJISE DOSTAVLjAJU UZ ZAHTEV NA OBRASCU REF-1

            Uz zahtev na obrascu REF-1 (sa prilozima REF-1a i REF-1b) pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, i to:

 1. dokaz o vlasništvu na prostoru u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva vlasnik tog prostora;
 2. ugovor o zakupu prostora u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva zakupac tog prostora;
 3. dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa); 
 4. račun o nabavljenim količinama derivata nafte u periodu za koji se podnosi zahtev (račun mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte ako iste nabavlja direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, u suprotnom se ne možeupotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize);
 5. dokaz o plaćanju računa iz tačke 4);
 6. kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, kao i obračuna carinskog duga (akcize), ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;
 7. dokaz o plaćenom carinskom dugu (akcizi) za uvezene količine iz tačke 6), ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;
 8. kopiju otpremnice o otpremljenim derivatima nafte koje je proizvođač derivata nafte iskoristio za industrijske svrhe u smislu člana 29. stav 1. tačka 1) Pravilnika.

Dokazi navedeni pod rednim brojevima 1) - 3) dostavljaju se samo prilikom podnošenja prvog zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka datim u prvom zahtevu za refakciju akcize, obzirom da se isti smatra prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

Lice koje je do dana stupanja na snagu Zakona o o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“ br. 93/12), koji je stupio na snagu 1. oktobra 2012. godine, nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01,73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr.zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama podnese do 31. decembra 2012. godine, pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe („Službeni glasnik RS”, broj 51/05), pod uslovom da mu rok za podnošenje zahteva za refakciju za te derivate nafte propisan navedenim pravilnikom nije istekao do dana stupanja na snagu ovog zakona i primenjuje se do okončanja postupka po zahtevima podnetim do 31.12.2012. godine.

            Propisane obrasce zahteva za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, možete pronaći na sajtu Poreske uprave, u odeljku Poreske prijave .