Poreski kalendar

avg 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti

(„Službeni glasnik RS“ broj 80/10, 44/18 - dr. zakon)

Na osnovu člana 159a stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon i 53/10),

Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK
O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANjA I IZGLEDU OBRAZACA POTVRDA O REZIDENTNOSTI

 

(Službeni glasnik RS broj 80/10, 44/18 - dr. zakon)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: ugovor), propisuje se postupak i način izdavanja i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti Republike Srbije, kao i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor.

 

Član 2.

 Status rezidenta Republike Srbije, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom na obrascu propisanom ovim pravilnikom, osim u slučajevima kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ druge države sa kojom je zaključen ugovor.

 Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije (za prethodnu/e godinu/e i tekuću godinu - na srpsko/engleskom i srpsko/francuskom jeziku).

 Obrazac POR-1 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 3.

 Status rezidenta druge države sa kojom je zaključen ugovor, nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, na obrascu propisanom ovim pravilnikom.

 Potvrda iz stava 1. ovog člana overava se na Obrascu POR-2 - Potvrda o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor (za prethodnu/e godinu/e i tekuću godinu - na srpsko/engleskom i srpsko/francuskom jeziku).

 Obrazac POR-2 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 4.

 Potvrdu iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu podnetog zahteva uz koji je priložena dokumentacija propisana ovim pravilnikom, izdaje organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna prema mestu sedišta, odnosno prebivališta, odnosno boravišta, podnosioca zahteva.

 Zahtev iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

- ime i prezime, odnosno naziv podnosioca zahteva;

- adresu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta podnosioca zahteva;

- potpis podnosioca zahteva (fizičko lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik) overen pečatom pravnog lica, odnosno preduzetnika;

- navod da je potvrda o rezidentnosti potrebna za ostvarivanje prava iz ugovora;

- naziv države za koju se potvrda o rezidentnosti zahteva;

- godina za koju se potvrda o rezidentnosti traži;

- datum podnošenja zahteva.

 

Član 5.

 Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, domaće fizičko lice, prilaže sledeću dokumentaciju:

1) potvrdu o prebivalištu (original ili overenu kopiju originala), koja sadrži podatak od kada je to lice na prijavljenoj adresi, koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova koja, u danu podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci;

2) uplatnicu (original), kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u propisanom iznosu.

 Ako domaće fizičko lice, pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog zahteva, kod iste organizacione jedinice Poreske uprave nadležne prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, podnese novi zahtev za izdavanje potvrde o rezidentnosti, uz zahtev (u kome navodi i da je prethodni zahtev podnet pre isteka roka od šest meseci) prilaže kopiju potvrde o prebivalištu iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

 Ako se jednim zahtevom traži izdavanje potvrda o rezidentnosti za više domaćih fizičkih lica koja su zaposlena kod istog poslodavca, uz zahtev se dostavlja dokumentacija iz stava 1. ovog člana, za svako od tih lica.

 

Član 6.

 Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, domaće pravno lice, odnosno preduzetnik prilaže sledeću dokumentaciju:

1) izvod (original ili overenu kopiju originala) iz registracije kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa koji, u danu podnošenja zahteva, nije stariji od šest meseci;

2) uplatnicu (original), kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u propisanom iznosu.

 Ako domaće pravno lice, odnosno preduzetnik, pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog zahteva, kod iste organizacione jedinice Poreske uprave nadležne prema mestu sedišta podnosioca zahteva, podnese novi zahtev za izdavanje potvrde o rezidentnosti, uz zahtev (u kome navodi i da je prethodni zahtev podnet pre isteka roka od šest meseci) prilaže kopiju izvoda iz registracije kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

 

Član 7.

 Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, strano fizičko lice (u daljem tekstu: stranac) prilaže sledeću dokumentaciju:

1) overenu kopiju strane putne isprave koja, u trenutku podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci (sa važećom vizom u danu dužem od šest meseci za period za koji se potvrda o rezidentnosti izdaje);

2) odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji u trajanju dužem od šest meseci (original ili overenu kopiju originala), odnosno odobrenje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji (original ili overenu kopiju originala), koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova koje, u danu podnošenja zahteva, nije starije od šest meseci;

3) potvrdu o prijavi boravišta (prebivališta) stranca (original ili overenu kopiju originala) koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova koja, u danu podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci;

4) važeći ugovor o radu (original ili overenu kopiju originala) kojim je zasnovan radni odnos kod domaćeg poslodavca, odnosno važeći ugovor o upućivanju na rad u Republiku Srbiju (original ili overenu kopiju originala);

5) dokaz (original ili overenu kopiju originala) o pravu svojine, odnosno drugom stvarnom pravu na kući ili stanu;

6) uplatnicu (original), kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u propisanom iznosu;

7) druge dokaze na zahtev nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

 Ako stranac, u cilju ispunjenja uslova za sticanje statusa rezidenta Republike Srbije (dokazivanje centra životnih interesa u Republici Srbiji) kao dokaz, navodi i boravak članova njegovog porodičnog domaćinstva (bračnog druga i/ili dece) u Republici Srbiji, za ta lica prilaže dokumentaciju iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, a za decu i potvrdu o pohađanju predškolske, školske, odnosno visokoškolske ustanove i sl.

 

Član 8.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu potvrde o rezidentnosti ("Službeni glasnik RS", broj 86/09 i 91/09 - ispravka).

 

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.

 

Obrazac POR-1

Obrazac POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za tekuću godinu na srpsko/engleskom jeziku

Obrazac POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za prethodnu/e godinu/e na srpsko/engleskom jeziku

Obrazac POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za tekuću godinu na srpsko/francuskom jeziku

Obrazac POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za prethodnu/e godinu/e na srpsko/francuskom jeziku

Obrazac POR-2

Obrazac POR-2 - Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za tekuću godinu na srpsko/engleskom jeziku

Obrazac POR-2 - Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za prethodnu/e godinu/e na srpsko/engleskom jeziku

Obrazac POR-2 - Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za tekuću godinu na srpsko/francuskom jeziku

Obrazac POR-2 - Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za prethodnu/e godinu/e na srpsko/francuskom jeziku