Poreski kalendar

jul 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem

"Službeni glasnik RS", br. 113/13

Na osnovu člana 38. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13),

Ministar finansija donosi

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem.

 Član 2.

Poreska prijava u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i koji je poreski obveznik elektronskim putem podneo Poreskoj upravi.

Član 3.

 Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem obavlja se upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

 Elektronski servisi Poreske uprave su servisi koji omogućavaju podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, kao i davanje informacija i dokumenata u elektronskom obliku, a za koje je Poreska uprava putem elektronskog servisa omogućila da se mogu dobiti elektronskim putem.

 Pravila pristupa elektronskim servisima Poreske uprave jedinstvena su za sve poreske obveznike i odnose se na sve elektronske servise Poreske uprave.

Član 4.

 U postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem, Poreska uprava preko elektronskih servisa omogućava pristup poreskim obveznicima.

 Poreska prijava u elektronskom obliku smatra se podnetom kada poreski obveznik elektronskim putem primi obaveštenje da je prijava podneta.

Član 5.

 Poresku prijavu elektronskim putem može da podnese lice koje je:

1) poreski obveznik, uključujući i poreskog placa;

2) poreski punomoćnik ovlašćen za podnošenje poreske prijave elektronskim putem;

3) zakonski zastupnik;

4) zastupnik po službenoj dužnosti.

 Ako je zakonski zastupnik pravno lice, poresku prijavu elektronskim putem može da podnese fizičko lice koje je zakonski zastupnik ovlastio za podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

 Zakonski zastupnik iz stava 2. ovog člana može da ovlasti više fizičkih lica za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, i ta lica ne mogu to ovlašćenje prenositi na druga lica.

 Podnosilac poreske prijave elektronskim putem dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 6.

 Davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, osim za zastupnika po službenoj dužnosti, vrši se:

1) upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat;

2) podnošenjem prijave za davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja na Obrascu PEP - Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja ne poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat.

 Obrazac PEP - Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa dato do stupanja na snagu ovog pravilnika smatra se ovlašćenjem za upotrebu svih elektronskih servisa Poreske uprave.

 Član 7.

 Do okončanja uvođenja elektronskih servisa za sve poreske oblike, odnosno za sve poreske obveznike, poreski obveznici koji su svrstani u velike poreske obveznike u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike ("Službeni glasnik RS", br. 18/12 i 113/13).

 Izuzetno od stava 1. ovog člana, počev od 1. januara 2014. godine poreski obveznici iz stava 1. ovog člana dužni su da za porez na dodatu vrednost i porez po odbitku, osim za porez na dobit pravnih lica, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

 Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".