Poreski kalendar

maj 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Preduzetnici    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

("Službeni glasnik RS", broj 123/12 i 115/13)

 Na osnovu člana 41. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka i 93/12),

            Ministar finansija donosi

 

 Član 1.

            Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava), kao i sadržina popisne liste o izvršenom popisu dobara koju sačinjava obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (u daljem tekstu: popisna lista).

 Član 2.

             Evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).

             Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:

            1) za obveznika - pravno lice ili preduzetnika - organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

      2) za obveznika - poljoprivrednika i drugo fizičko lice - organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

            3) za obveznika - pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika - Centar za velike poreske obveznike;

            4) za obveznika - stalnu poslovnu jedinicu stranog lica (ogranak i dr.) - organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

             Sedištem, u smislu stava 2. tačka 4) ovog člana, smatra se i mesto poslovanja stalne poslovne jedinice stranog lica.

             Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

            Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 4.

            Obrazac EPPDV sadrži podatke o podnosiocu prijave, i to:

            1) za identifikaciju;

            2) o obavljanju delatnosti;

            3) o računu u banci;

            4) o povezanim licima.

 Član 5.

             U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju lica koje podnosi evidencionu prijavu, unosi se:

            1) pod rednim brojem 1.1. - poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

            2) pod rednim brojem 1.2. - jedinstveni matični broj građana iz Obrasca - Lična karta, izdatog od nadležnog organa, popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica, obveznici PDV;

            3) pod rednim brojem 1.3. - matični broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

            4) pod rednim brojem 1.4. - firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

            5) pod rednim brojem 1.5. - firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

            6) pod rednim brojem 1.6. - ime i prezime podnosioca prijave, popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica, obveznici PDV;

            7) pod rednim brojem 1.7. - podaci o sedištu, odnosno prebivalištu, popunjavaju pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, poljoprivrednici i druga fizička lica, obveznici PDV (u daljem tekstu: podnosioci evidencione prijave), i to:

                        (1) pod rednim brojem 1.7.1. - opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

                        (2) pod rednim brojem 1.7.2. - mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

                        (3) pod rednim brojem 1.7.3. - naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

                        (4) pod rednim brojem 1.7.4. kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

                        (5) pod rednim brojem 1.7.5. - sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

                     (6) pod rednim brojem 1.7.6. - broj telefona, fax-a, u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave (kada su broj telefona i broj fax-a isti), odnosno broj telefona (kada su broj telefona i broj fax-a različiti);

                        (7) pod rednim brojem 1.7.7. - broj fax-a, u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave (kada su broj telefona i broj fax-a različiti);

                        (8) pod rednim brojem 1.7.8. - e-mail podnosioca evidencione prijave.

             U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se:

            1) pod rednim brojem 2.1. - šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet i procenat učešća tih delatnosti u prometu dobara i usluga koji će biti izvršen u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;

            2) pod rednim brojem 2.2. - datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV (PDV aktivnosti);

            3) pod rednim brojem 2.3. - iznos ukupnog prometa, bez PDV, u prethodnih 12 meseci, popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu;

            4) pod rednim brojem 2.4. - iznos očekivanog ukupnog prometa, bez PDV, u narednih 12 meseci.

             Ukupnim prometom, bez PDV, iz stava 2. tač. 3) i 4) ovog člana smatra se ukupan promet utvrđen u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon).

             U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje obveznik ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

             U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o povezanim licima, unosi se:

            1) pod rednim brojem 4.1. - PIB i procenat učešća pravnih lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave u akcijama, udelima ili glasovima u organima upravljanja, u čijim se odnosima javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, a ukoliko je pravno lice strano pravno lice označiti polje predviđeno za strano lice;

            2) pod rednim brojem 4.2. - JMBG i procenat učešća fizičkih lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave u akcijama, udelima ili glasovima u organima upravljanja, u čijim se odnosima javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, a ukoliko fizičko lice nema JMBG označiti polje predviđeno za fizičko lice koje nema JMBG.

             Lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave iz stava 5. ovog člana, u smislu ovog pravilnika, su lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

 Član 6.

            Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 7.

             Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama.

             Podacima od značaja za oporezivanje iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o povezanim licima.

             Obveznik obaveštava nadležni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u slučaju kada zbog promene tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda.

 Član 8.

             Obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

             Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznik podnosi popisnu listu i poresku prijavu za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

             Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

            1) opremi za vršenje delatnosti koju obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

            2) objektima za vršenje delatnosti, koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

            3) drugim dobrima koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza;

            4) ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti;

            5) ulaganjima u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti;

            6) datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

             Podaci o opremi i objektima iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana su podaci o:

            1) nazivu i opisu opreme, odnosno vrsti, opisu i lokaciji objekata;

            2) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme, odnosno objekata, bez PDV;

            3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje opreme, odnosno objekata;

            4) momentu prve upotrebe opreme, odnosno objekata;

            5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu, odnosno objekte.

             Podaci o drugim dobrima iz stava 2. tačka 3) ovog člana su podaci o:

            1) nazivu i vrsti dobara;

            2) količini dobara;

            3) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja dobara, bez PDV;

            4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje dobara.

             Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 4) ovog člana su podaci o:

            1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

            2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

            3) datumu završetka ulaganja u objekte;

            4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu ulaganja u objekte;

            5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte.

             Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 5) ovog člana su podaci o:

            1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

            2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

            3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu ulaganja u objekte.

             Podaci o datim avansima iz stava 2. tačka 6) ovog člana su podaci o:

            1) iznosu avansne uplate, bez PDV;

            2) iznosu PDV obračunatog po osnovu avansne uplate;

            3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate.

 Član 10.

             Nadležni poreski organ sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iz popisne liste.

             Prilikom sprovođenja postupka iz stava 1. ovog člana, nadležni poreski organ vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV.

             Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, nadležni poreski organ izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

             Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na Obrascu PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 11.

            Lica iz člana 50. Zakona podnose nadležnom poreskom organu poresku prijavu na Obrascu PPPDV - Poreska prijava poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 12.

            Obrazac PPPDV sadrži podatke o:

            1) periodu za koji se podnosi prijava;

            2) identifikaciji podnosioca prijave;

            3) prometu dobara i usluga;

            4) prethodnom porezu;

            5) poreskoj obavezi.

 Član 13.

             U delu Obrasca PPPDV koji se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska prijava upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda.

             U delu poreske prijave koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca prijave unosi se:

            1) poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, odnosno jedinstveni matični broj građana iz Obrasca - Lična karta, izdatog od nadležnog organa;

            2) naziv, odnosno ime i prezime i adresa podnosioca prijave.

             U delu I. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o iznosima naknada za promet dobara i usluga, iznosima PDV i drugi podaci, i to:

            1) pod rednim brojem 1. - kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polje 001 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;

            2) pod rednim brojem 2. - kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polje 002 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;

            3) pod rednim brojem 3. - kod prometa dobara i usluga po opštoj stopi, u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu;

            4) pod rednim brojem 4. - kod prometa dobara i usluga po posebnoj stopi, u polje 004 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 104 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu;

            5) pod rednim brojem 5. - u polje 005 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 001, 002, 003 i 004, a u polje 105 zbir iznosa PDV iz polja 103 i 104.

             Pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104 iskazuju se podaci o iznosu obračunatog PDV po osnovu naknade koja je naplaćena, odnosno plaćena pre izvršenog oporezivog prometa.

             Za promet dobara i usluga bez naknade, podaci o iznosu poreske osnovice iskazuju se pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004, a podaci o iznosu obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104.

             Obveznik PDV koji utvrđuje osnovicu za obračun PDV u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, pod rednim brojem 3. - u polje 003 unosi podatke o naknadi za izvršeni promet, a u polje 103 iznos obračunatog PDV za taj promet.

             Ako je u jednom poreskom periodu izvršen promet, a u drugom nastala obaveza po osnovu PDV za taj promet u skladu sa članom 36a Zakona, podatak o iznosu naknade za izvršeni promet iskazuje se u delu I. Obrasca PPPDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršen promet, i to: pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004, dok se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet iskazuje u delu I. Obrasca PPPDV koji se podnosi za poreski period u kojem je nastala obaveza po osnovu PDV, i to: pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104.

             U delu I. Obrasca PPPDV ne iskazuju se podaci o aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa članom 6. Zakona, o prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa Zakonom smatra da je izvršen u inostranstvu i o drugim aktivnostima koje nisu predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom.

             U delu II. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o prethodnom porezu, i to:

            1) pod rednim brojem 6. - u polje 006 unosi se vrednost uvezenih dobara iskazana u carinskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog carinskog organa i plaćen prilikom uvoza, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;

            2) pod rednim brojem 7. - u polje 007 unosi se iznos naknade za dobra nabavljena od poljoprivrednika, odnosno usluge izvršene od strane poljoprivrednika, bez PDV nadoknade, a u polje 107 unosi se iznos PDV nadoknade koja je plaćena poljoprivredniku, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;

            3) pod rednim brojem 8. - u polje 008 unosi se ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i primljene usluge, nezavisno od toga da li su dobra i usluge nabavljeni sa ili bez obračunatog PDV, bez PDV, osim naknada pod red. br. 6. i 7, a u polje 108 unosi se iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu, osim prethodnog poreza pod red. br. 6. i 7;

            4) pod rednim brojem 9. - u polje 009 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 006, 007 i 008, a u polje 109 zbir iznosa PDV iz polja 106, 107 i 108.

             Pod rednim brojem 6 - u polje 006 unosi se vrednost dobara koja se unose sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, iskazana u odgovarajućem dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog organa i koji je plaćen prilikom unosa, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.

             Pod rednim brojem 8. - u polju 108 iskazuju se podaci o iznosu obračunatog PDV po osnovu naknade koja je plaćena pre izvršenog oporezivog prometa o kojem se iskazuju podaci pod ovim rednim brojem, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.

             Obveznici koji utvrđuju prethodni porez u skladu sa članom 30. Zakona, u polja 106, 107 i 108 upisuju iznos, odnosno deo iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

             Ako je u jednom poreskom periodu izvršena nabavka dobara, odnosno usluga, a u drugom stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tih dobara, odnosno usluga, podatak o iznosu naknade za nabavljena dobra, odnosno usluge iskazuje se u delu II. Obrasca PPPDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršena nabavka dobara, odnosno usluga, i to: pod rednim brojem 6. - u polju 006, pod rednim brojem 7. - u polju 007, odnosno pod rednim brojem 8. - u polju 008, dok se podatak o iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po osnovu nabavke tih dobara, odnosno usluga iskazuje u delu II. Obrasca PPPDV koji se podnosi za poreski period u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza, i to: pod rednim brojem 6. - u polju 106, pod rednim brojem 7. - u polju 107, odnosno pod rednim brojem 8. - u polju 108.

             U delu III. Obrasca PPPDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

            1) pod rednim brojem 10. - u polje 110 unosi se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj.

Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, iznos PDV iskazan u polju 110, upisuje se sa predznakom "minus".

            2) pod rednim brojem 11. - podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj zaokružuje opciju "DA", a ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period, zaokružuje opciju "NE".

 Član 14.

             Ako je poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona i obveznik PDV, podatke o prometu stranog lica i o obračunatom PDV po tom osnovu iskazuje, i to:

            1) pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104 - iznos obračunatog PDV po osnovu prometa stranog lica;

            2) pod rednim brojem 8. - u polju 008 iznos naknade iskazan u računu stranog lica, odnosno iznos naknade iskazan u računu stranog lica bez PDV stranog lica ako je strano lice za taj promet obračunalo PDV, a u polju 108 iznos obračunatog PDV po osnovu prometa stranog lica ako obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

             Ako je poreski dužnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ne iskazuje podatak o iznosu obračunatog PDV iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

             Ako je poreski dužnik lice koje nije obveznik PDV, podatke o obračunatom PDV po osnovu prometa stranog lica iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104.

             Stranim licem iz st. 1-3. ovog člana smatra se lice koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom.

 Član 15.

            Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona, primalac dobara i usluga poreski dužnik, podatak o tom prometu iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004.

 Član 16.

             Obveznik PDV koji je poreski dužnik iz člana 10. stav 2. Zakona iskazuje podatke o prometu koji mu je izvršen, i to:

            1) pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104 - iznos obračunatog PDV po osnovu prometa dobara i usluga prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV;

            2) pod rednim brojem 8. - u polju 008 iznos naknade iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV, a u polju 108 iznos obračunatog PDV za promet prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV ako ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

             Ako je poreski dužnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ne iskazuje podatak o iznosu obračunatog PDV iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

             Ako je za promet dobara ili usluga iz člana 10. stav 2. tačka 3) poreski dužnik lice iz člana 9. stav 1. Zakona koje nije obveznik PDV, podatke o obračunatom PDV po osnovu tog prometa iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 103.

 Član 17.

             Obveznik PDV koji primi avansnu uplatu za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona i promet dobara iz člana 3. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 111/13) , a koji ne poseduje propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, unosi podatke o iznosu obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polje 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polje 104.

             U poreskoj prijavi za poreski period u kojem je obveznik PDV obezbedio propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod rednim brojem 1. - u polju 001 iskazuje podatke o iznosu naknade za izvršeni promet dobara sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 smanjuje za iznos obračunatog PDV iz stava 1. ovog člana.

             Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje obračunatog PDV iz stava 2. ovog člana, obveznik PDV u tom slučaju, za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje, povećava iznos prethodnog poreza pod rednim brojem 8. - u polju 108.

 Član 18.

             Obveznik PDV koji vrši smanjenje naknade za promet za koji je propisano poresko oslobođenje u skladu sa Zakonom, odnosno smanjenje poreske osnovice i iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. - u poljima 001, 002, 003 i 004 smanjuje iznos naknade, odnosno poreske osnovice za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV za iznos za koji je smanjen obračunati PDV.

             Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje iznosa obračunatog PDV, obveznik PDV pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

             Obveznik PDV koji vrši povećanje naknade za promet za koji je propisano poresko oslobođenje u skladu sa Zakonom, odnosno povećanje poreske osnovice i iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. - u poljima 001, 002, 003 i 004 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana naknada, odnosno poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 povećava iznos obračunatog PDV za iznos za koji je povećan PDV.

             Ako se smanji, odnosno poveća poreska osnovica i iznos obračunatog PDV za promet za koji je primalac dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga pod red. br. 3. i 4. - u poljima 003 i 004 smanjuje, odnosno povećava iznos poreske osnovice za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a obveznik PDV koji je poreski dužnik za taj promet pod red. br. 3. i 4. - u poljima 103 i 104 smanjuje, odnosno povećava iznos obračunatog PDV.

 Član 19.

             Ako je iznos ispravljenog srazmernog poreskog odbitka veći od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, pod rednim brojem 8. - u polju 108 iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu uvećava se za iznos te razlike.

             Ako je iznos ispravljenog poreskog odbitka manji od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, pod rednim brojem 8. - u polju 108 iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu umanjuje se za iznos te razlike.

             Ako iznos prethodnog poreza iz stava 2. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

 Član 20.

             Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1-3. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 008 smanjuje iznos naknade za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

             Ako iznos PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

             Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1-3. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 008 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana poreska osnovica, a u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.

 Član 21.

             Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 1. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećao iznos prethodnog poreza.

             Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 3. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

             Ako iznos PDV iz stava 2. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Član 22.

            Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 4. Zakona, pod rednim brojem 6. - u polju 106 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.

             Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 4. Zakona, u polju 106 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

             Ako iznos PDV iz stava 2. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

 Član 23.

             Obveznik PDV koji vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza.

             Ako iznos PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

 Član 24.

            Obveznik PDV koji je naknadno stekao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32a Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV koji je naknadno stekao pravo da odbije kao prethodni porez.

 Član 25.

             Obveznik PDV koji izvrši refakciju PDV stranom državljaninu, u polju 003, odnosno 004 smanjuje iznos naknade za izvršeni promet za iznos naknade po osnovu prometa izvršenog stranom državljaninu, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV za iznos izvršene refakcije PDV.

             Ako iznos obračunatog PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje PDV za iznos izvršene refakcije PDV, obveznik PDV u polju 108 povećava iznos PDV za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV.

             Iznos naknade bez PDV, za dobra isporučena stranom državljaninu, a za koja je izvršena refakcija PDV, obveznik PDV iskazuje kao poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u polju 001.

 Član 26.

            U obrasce EPPDV i PPPDV iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

 Član 27.

             Obrasci EPPDV, ZBPDV i PPPDV moraju biti popunjeni čitko, štampanim slovima i u poljima predviđenim za popunjavanje.

             Obrasci iz stava 1. ovog člana moraju biti potpisani lično od strane odgovornog lica podnosioca prijave.

             Ako je obrasce iz člana 26. ovog pravilnika, odnosno njihov deo pripremio poreski savetnik, obavezan je da ih potpiše, uz unošenje svog poreskog identifikacionog broja.

 Član 28.

            Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

 Član 29.

            U poreskoj prijavi PDV koja se podnosi za poslednji poreski period u 2012. godini, iskazuju se podaci u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. 94/04, 108/05 i 120/08).

 Član 30.

            Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. 94/04, 108/05 i 120/08).

 Član 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

SPISAK
ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE

 

Red. br.

Naziv organizacione jedinice

Adresa organizacione jedinice

Opštine koje obuhvata

1

2

3

4

1.

Filijala A Novi Sad 1*)

Novi Sad, Modena 7

Novi Sad,
Titel,
Žabalj,
Bački Petrovac,
Petrovaradin,
Beočin,
Sremski Karlovci,
Temerin,
Vrbas i
Srbobran

2.

Filijala A Novi Sad 2**)

Novi Sad, Mihaila Pupina 14

Novi Sad,
Titel,
Žabalj,
Bački Petrovac,
Petrovaradin,
Beočin,
Sremski Karlovci,
Temerin,
Vrbas i
Srbobran

3.

Filijala A Subotica

Subotica, Korzo 5

Subotica,
Bačka Topola,
Mali Iđoš,
Kanjiža i
Novi Kneževac

4.

Filijala A Zrenjanin

Zrenjanin, Trg Slobode 10

Zrenjanin,
Žitište i
Sečanj

5.

Filijala A Pančevo

Pančevo, Trg Kralja Petra 4

Pančevo,
Kovin,
Kovačica i
Opovo

6.

Filijala B Bačka Palanka

Bačka Palanka, Kralja Petra I 14

Bačka Palanka,
Odžaci i
Bač

7.

Filijala B Vršac

Vršac, Trg Pobede 1

Vršac,
Alibunar,
Bela Crkva i
Plandište

8.

Filijala B Sombor

Sombor, Staparski put 2

Sombor,
Kula i
Apatin

9.

Filijala B Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 8

Sremska Mitrovica i
Šid

10.

Filijala B Stara Pazova

Stara Pazova, Svetosavska 11

Stara Pazova i
Inđija

11.

Filijala B Ruma

Ruma, Železnička 5-7

Ruma,
Pećinci i
Irig

12.

Filijala B Kikinda

Kikinda,Srpskih Dobrovoljaca 34

Kikinda,
Senta,
Ada,
Čoka i
Nova Crnja

13.

Filijala C Bečej

Bečej, Danila Kiša 6

Bečej i
Novi Bečej

14.

Filijala A Novi Beograd 1*)

Beograd, Tošin Bunar 159

Novi Beograd

15.

Filijala A Novi Beograd 2**)

Beograd,Mihaila Pupina 167

Novi Beograd

16.

Filijala A Čukarica

Beograd, Lješka 11

Čukarica,
Obrenovac i
Barajevo

17.

Filijala A Voždovac

Beograd, Ustanička 130

Voždovac i
Sopot

18.

Filijala A Zemun

Zemun, Glavna 30

Zemun

19.

Filijala A Palilula

Beograd, Ilije Garašanina 5

Palilula

20.

Filijala A Zvezdara

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77

Zvezdara i
Grocka

21.

Filijala A Savski venac

Beograd, Kneza Miloša 47

Savski venac

22.

Filijala A Vračar

Beograd, Njegoševa 77

Vračar

23.

Filijala A Stari grad

Beograd, Makedonska 42

Stari grad

24.

Filijala A Šabac

Šabac, Laze Lazarevića

Šabac,
Bogatić,
Vladimirci i
Koceljeva

25.

Filijala A Valjevo

Valjevo, Karađorđeva 64

Valjevo,
Lajkovac,
Mionica,
Ljig,
Osečina i
Ub

26.

Filijala B Rakovica

Beograd, Miška Kranjca 12

Rakovica

27.

Filijala B Smederevo

Smederevo, Omladinska 1

Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana

28.

Filijala B Loznica

Loznica, Jovana Cvijića 20

Loznica,
Mali Zvornik,
Krupanj i
Ljubovija

29.

Filijala B Požarevac

Požarevac, Prečka 4

Požarevac,
Veliko Gradište,
Malo Crniće i
Žabari

30.

Filijala C Lazarevac

Lazarevac, Karađorđeva 42

Lazarevac

31.

FilijalaC Mladenovac

Mladenovac, Kosmajska 3

Mladenovac

32.

Filijala C Petrovac

Petrovac, Srpskih Vladara 165

Petrovac,
Golubac,
Žagubica i
Kučevo

33.

Filijala A Kragujevac

Kragujevac, 27. marta 14

Kragujevac, Aranđelovac,
Topola,
Rača,
Batočina,
Knić i
Stragari

34.

Filijala A Kruševac

Kruševac, Stevana Visokog 2

Kruševac,
Trstenik, Aleksandrovac,
Brus,
Varvarin i
Ćićevac

35.

Filijala A Kraljevo

Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1

Kraljevo,
Vrnjačka Banja i
Raška

36.

Filijala A Užice

Užice, Trg partizana 8

Užice,
Požega,
Lučani,
Arilje,
Bajina Bašta,
Kosjerić i
Čajetina

37.

Filijala A Čačak

Čačak, Župana Stracimira 2

Čačak

38.

Filijala B Novi Pazar

Novi Pazar, 28. novembra 80

Novi Pazar i
Tutin

39.

Filijala B Jagodina

Jagodina, Kralja Petra prvog br. 1

Jagodina,
Svilajnac,
Lapovo,
Despotovac i
Rekovac

40.

Filijala B Paraćin

Paraćin, T. Živanovića 10

Paraćin i
Ćuprija

41.

Filijala C Nova Varoš

Nova Varoš, Karađorđeva 32

Nova Varoš,
Priboj i
Sjenica

42.

Filijala C Prijepolje

Prijepolje, Valterova 11

Prijepolje

43.

Filijala C Gornji Milanovac

Gornji Milanovac, Takovska 2

Gornji Milanovac

44.

Filijala C Ivanjica

Ivanjica, V. Marinkovića 2

Ivanjica

45.

Filijala A Niš

Niš, Nikole Pašića 24

Niš,
Niška Banja,
Doljevac,
Merošina i
Gadžin Han

46.

Filijala A Leskovac

Leskovac, Dom privrede bb

Leskovac,
Vlasotince,
Crna Trava,
Bojnik,
Lebane i
Medveđa

47.

Filijala B Pirot

Pirot, Srpskih Vladara 106

Pirot,
Bela Palanka,
Dimitrovgrad i
Babušnica

48.

Filijala B Zaječar

Zaječar, Krfska bb

Zaječar i
Boljevac

49.

Filijala B Vranje

Vranje, Peti kongres 1

Vranje,
Bujanovac,
Trgovište,
Preševo,
Vladičin Han,
Surdulica i
Bosilegrad

50.

Filijala C Aleksinac

Aleksinac, Kneza Miloša 169

Aleksinac,
Ražanj i
Sokobanja

51.

Filijala C Knjaževac

Knjaževac, Njegoševa 2

Knjaževac i
Svrljig

52.

Filijala C Prokuplje

Prokuplje, Tatkova 2

Prokuplje,
Blace,
Kuršumlija i
Žitorađa

53.

Filijala C Bor

Bor, Trg oslobođenja 1

Bor i
Majdanpek

54.

Filijala C Negotin

Negotin, Đorđa Stanojevića bb

Negotin i
Kladovo

55.

Centar za velike poreske obveznike

Beograd, Kralja Milana 5

 

*) Organizaciona jedinica nadležna za pravna lica sa sedištem na teritoriji opština koje pokriva.

**) Organizaciona jedinica nadležna za preduzetnike i fizička lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji opština koje pokriva.

 ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆENI TEKST

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika pdv, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

("Službeni glasnik RS" br. 115/13 )

Član 4.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u " Službenom glasniku Republike Srbije".