Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Preduzetnici    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV om i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV om i bez prava na odbitak prethodnog poreza

("Službeni glasnik RS" br.94 od 19.08.2004.g. , br. 108/05 od 06.12.2005.g i br. 120/08 od 29.12.2008.g )

 

 

 

 

P R A V I L N I K

O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANjE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANjA I BRISANjA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV

(Objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srbije” br.94/04, br.108/ 05 i br.120/08)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, kao i oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava).

Član 2.

Evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).

Nadležni poreski organ iz stava 1, ovog člana je:

1) za obveznika - pravno lice ili preduzetnika - organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za obveznika - poljoprivrednika koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV i drugo fizičko lice - organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za obveznika - pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika - Centar za velike poreske obveznike;

4) za obveznika - stalnu poslovnu jedinicu stranog lica (ogranak i dr.) - organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Sedištem, u smislu stava 2. tačka 4) ovog člana, smatra se i mesto poslovanja stalne poslovne jedinice stranog lica.

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

 Obrazac EPPDV sadrži podatke o podnosiocu prijave, i to:

1) za identifikaciju;

2) o obavljanju delatnosti;

3) o računu u banci;

4) o povezanim licima.

Član 5.

U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju lica koje podnosi evidencionu prijavu, unosi se:

1) pod rednim brojem 1.1. - poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

2) pod rednim brojem 1.2. - jedinstveni matični broj građana iz Obrasca - Lična karta, izdatog od nadležnog organa, popunjavaju poljoprivrednici koji su se opredelili za obavezu plaćanja PDV i druga fizička lica, obveznici PDV;

3) pod rednim brojem 1.3. - matični broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

4) pod rednim brojem 1.4. - firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

5) pod rednim brojem 1.5. - firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

6) pod rednim brojem 1.6. - ime i prezime podnosioca prijave, popunjavaju poljoprivrednici koji su se opredelili za obavezu plaćanja PDV i druga fizička lica, obveznici PDV;

7) pod rednim brojem 1.7. - podaci o sedištu, odnosno prebivalištu, popunjavaju pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, poljoprivrednici koji su se opredelili za obavezu plaćanja PDV i druga fizička lica, obveznici PDV (u daljem tekstu: podnosioci evidencione prijave), i to:

(1) pod rednim brojem 1.7.1. - opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

(2) pod rednim brojem 1.7.2. - mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

(3) pod rednim brojem 1.7.3. - naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

(4) pod rednim brojem 1.7.4. - kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

(5) pod rednim brojem 1.7.5. - sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

(6) pod rednim brojem 1.7.6. - broj telefona, fax-a, u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave (kada su broj telefona i broj fax-a isti), odnosno broj telefona (kada su broj telefona i broj fax-a različiti);

(7) pod rednim brojem 1.7.7. - broj fax-a, u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave (kada su broj telefona i broj fax-a različiti);

(8) pod rednim brojem 1.7.8. - e-mail podnosioca evidencione prijave.

U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se:

1) pod rednim brojem 2.1. - šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet u ukupnom prometu i procenat učešća tih delatnosti u ukupnom prometu;

2) pod rednim brojem 2.2. - datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV;

3) pod rednim brojem 2.3. - iznos ukupnog prometa dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, bez PDV, u prethodnih 12 meseci, popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu;

4) pod rednim brojem 2.4. - iznos očekivanog ukupnog prometa dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, bez PDV, u narednih 12 meseci.

U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje obveznik ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o povezanim licima, unosi se:

1) pod rednim brojem 4.1. - PIB i procenat učešća pravnih lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave u akcijama, udelima ili glasovima u organima upravljanja, u čijim se odnosima javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, a ukoliko je pravno lice strano pravno lice označiti polje predviđeno za strano lice;

2) pod rednim brojem 4.2. - JMBG i procenat učešća fizičkih lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave u akcijama, udelima ili glasovima u organima upravljanja, u čijim se odnosima javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, a ukoliko fizičko lice nema JMBG označiti polje predviđeno za fizičko lice koje nema JMBG.

Povezanim licima iz stava 4. ovog člana, u smislu ovog pravilnika, smatraju se lica koja poseduju više od 50% ili pojedinačno najveći deo akcija ili udela, lica koja poseduju više od 50% ili pojedinačno najveći broj glasova u organima upravljanja, kao i lica koja neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu podnosioca evidencione prijave.

Član 6.

Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

U slučajevima iz člana 39. stav 1. i člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05 i 61/07 - u daljem tekstu: Zakon), obveznik podnosi zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu, na Obrascu ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7a

Nadležni poreski organ izvršiće brisanje obveznika iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti, a po sprovedenom postupku, u skladu sa članom 39. stav 2. Zakona, ako je obveznik u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario ukupan promet u iznosu manjem od 2.000.000 dinara, o čemu izdaje potvrdu.

Za obveznika PDV iz člana 38. stav 2. Zakona, koji nije obavljao delatnost tokom cele kalendarske godine u kojoj se evidentirao za obavezu plaćanja PDV, iznos ukupnog prometa utvrđuje se srazmerno periodu obavljanja delatnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznici PDV iz člana 33. stav 3. i člana 34. stav 5. Zakona brisaće se iz evidencije obveznika za PDV po isteku dve kalendarske godine u kojima imaju obavezu plaćanja PDV, saglasno članu 33. stav 4. i članu 34. stav 6. Zakona, ako u drugoj kalendarskoj godini ostvare promet u ukupnom iznosu manjem od 2.000.000 dinara.

Član 8.

Nadležni poreski organ sprovodi postupak po zahtevu iz člana 7. ovog pravilnika i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se i u slučaju brisanja iz evidencije obveznika PDV po službenoj dužnosti, a po sprovedenom postupku, u skladu sa članom 39. stav 2. Zakona.

Potvrda iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se na Obrascu PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prilikom sprovođenja postupka iz st. 1. i 2. ovog člana, nadležni poreski organ vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV.

Član 9.

Lica iz člana 50. Zakona podnose nadležnom poreskom organu poresku prijavu na Obrascu PPPDV - Poreska prijava poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10.

Obrazac PPPDV sadrži podatke o:

1) periodu za koji se podnosi prijava;

2) identifikaciji podnosioca prijave;

3) prometu dobara i usluga;

4) prethodnom porezu;

5) poreskoj obavezi.

Član 11.

U delu Obrasca PPPDV koji se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska prijava upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda.

U delu poreske prijave koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca prijave unosi se:

1) poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, odnosno jedinstveni matični broj građana iz Obrasca - Lična karta, izdatog od nadležnog organa;

2) naziv, odnosno ime i prezime i adresa podnosioca prijave.

U delu I. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o iznosima naknada za promet dobara i usluga i iznosima PDV, i to:

1) pod rednim brojem 1. - kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polje 001 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;

2) pod rednim brojem 2. - kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polje 002 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;

3) pod rednim brojem 3. - kod prometa dobara i usluga po opštoj stopi, u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu;

4) pod rednim brojem 4. - kod prometa dobara i usluga po posebnoj stopi, u polje 004 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 104 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu;

5) pod rednim brojem 5. - u polje 005 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 001, 002, 003 i 004, a u polje 105 zbir iznosa PDV iz polja 103 i 104.

Pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104 iskazuju se podaci o iznosu obračunatog PDV na iznos naknade koja je naplaćena pre izvršenog oporezivog prometa (avansna uplata).

Podaci o obračunatom PDV za promet dobara i usluga bez naknade, u skladu sa članom 4. stav 4. i članom 5. stav 4. Zakona, iskazuju se pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104.

Obveznik PDV koji utvrđuje osnovicu za obračun PDV u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, pod rednim brojem 3. - u polje 003 unosi podatke o naknadi za izvršeni promet, a u polje 103 iznos obračunatog PDV za taj promet.

U delu I. Obrasca PPPDV ne iskazuju se podaci o iznosu naknade za promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom dobara i usluga u skladu sa članom 6. Zakona, odnosno za promet dobara i usluga koji nije predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom.

U delu II. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o prethodnom porezu, i to :

1) pod rednim brojem 6. - u polje 006 unosi se vrednost uvezenih dobara iskazana u carinskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog carinskog organa i plaćen prilikom uvoza, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;

2) pod rednim brojem 7. - u polje 007 unosi se iznos naknade za dobra nabavljena od poljoprivrednika, odnosno usluge izvršene od strane poljoprivrednika, bez PDV nadoknade, a u polje 107 unosi se iznos PDV nadoknade koja je plaćena poljoprivredniku, a koja se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;

3) pod rednim brojem 8. - u polje 008 unosi se ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i primljene usluge na koje je obračunat PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu, bez PDV, osim naknada pod red. br. 6. i 7, a u polje 108 unosi se iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu, osim prethodnog poreza pod red. br. 6. i 7;

4) pod rednim brojem 9. - u polje 009 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 006, 007 i 008, a u polje 109 zbir iznosa PDV iz polja 106, 107 i 108.

Pod rednim brojem 6. - u polje 006 unosi se vrednost dobara koja se unose sa teritorije Republike Crne Gore i teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, iskazana u carinskom, odnosno poreskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog carinskog, odnosno poreskog organa i koji je plaćen prilikom unosa, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.

Obveznici koji utvrđuju prethodni porez u skladu sa članom 30. Zakona, u polja 106, 107 i 108 upisuju iznos, odnosno deo iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

U delu III. Obrasca PPPDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 10. - u polje 110 unosi se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj.

Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, iznos PDV iskazan u polju 110, upisuje se sa predznakom «minus».

2) pod rednim brojem 11. - podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj zaokružuje opciju «DA», a ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period, zaokružuje opciju «NE».

Član 11a

Ako je poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona i obveznik PDV, podatke o prometu stranog lica i o obračunatom PDV po tom osnovu iskazuje, i to:

1) pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104 - iznos obračunatog PDV po osnovu prometa stranog lica;

2) pod rednim brojem 8. - u polju 008 iznos naknade iskazan u računu stranog lica, bez PDV, a u polju 108 iznos obračunatog PDV po osnovu prometa stranog lica.

Ako je poreski dužnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ne iskazuje podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Ako je poreski dužnik lice koje nije obveznik PDV, podatke o obračunatom PDV po osnovu prometa stranog lica iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104.

Stranim licem iz st. 1 - 3. ovog člana smatra se lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici, u skladu sa Zakonom.

Član 11b

Obveznik PDV koji primi avansnu uplatu za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona i promet domaćih dobara iz člana 10. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 («Službeni glasnik RS», broj 15/05), a koji ne poseduje propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, unosi podatke o iznosu obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polje 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polje 104.

U poreskoj prijavi za poreski period u kojem je obveznik PDV obezbedio propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod rednim brojem 1. - u polju 001 iskazuje podatke o iznosu naknade za izvršeni promet dobara sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 smanjuje za iznos obračunatog PDV iz stava 1. ovog člana.

Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje obračunatog PDV iz stava 2. ovog člana, obveznik PDV u tom slučaju, za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje, povećava iznos prethodnog poreza pod rednim brojem 8. - u polju 108.

Član 11v

Obveznik PDV koji vrši smanjenje poreske osnovice i smanjenje iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. - u poljima 001, 002, 003 i 004 smanjuje iznos naknade za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV za iznos za koji je smanjen obračunati PDV.

Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje iznosa obračunatog PDV, obveznik PDV pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

Obveznik PDV koji vrši povećanje poreske osnovice i povećanje iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. - u poljima 001, 002, 003 i 004 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 povećava iznos obračunatog PDV za iznos za koji je povećan PDV.

Član 11g

Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1 - 3. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 008 smanjuje iznos naknade za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1 - 3. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 008 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana poreska osnovica, a u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. stav 4. Zakona, u polju 106 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos PDV iz stava 4. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. stav 4. Zakona, pod rednim brojem 6. - u polju 106 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.

Član 11d

Obveznik PDV koji izvrši refakciju PDV stranom državljaninu, u polju 003, odnosno 004 smanjuje iznos naknade za izvršeni promet za iznos naknade po osnovu prometa izvršenog stranom državljaninu, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV za iznos izvršene refakcije PDV.

Ako iznos obračunatog PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje PDV za iznos izvršene refakcije PDV, obveznik PDV u polju 108 povećava iznos PDV za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV.

Iznos naknade bez PDV, za dobra isporučena stranom državljaninu, a za koja je izvršena refakcija PDV, obveznik PDV iskazuje kao poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u polju 001.

Član 12.

U obrasce EPPDV i PPPDV iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 13.

Obrasci EPPDV, ZBPDV i PPPDV moraju biti popunjeni čitko, štampanim slovima i u poljima predviđenim za popunjavanje.

Obrasci iz stava 1. ovog člana moraju biti potpisani lično od strane odgovornog lica podnosioca prijave i overeni pečatom.

Ako je obrasce iz člana 12. ovog pravilnika, odnosno njihov deo pripremio poreski savetnik, obavezan je da ih potpiše, uz unošenje svog poreskog identifikacionog broja.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine, osim odredaba čl. 2. do 6 , koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV («Službeni glasnik RS», br. 108/05)

Član 6.

U Obrascu EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV («Službeni glasnik RS», broj 94/04), u delu I pod rednim brojem 1.3. reči: «pravnog lica, odnosno radnje» zamenjuju se rečima: «pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica».