Poreski kalendar

dec 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    Pregled propisa    Uputstva    Obaveštenje obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

Obaveštenje obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

Saglasno članu 38. stav 7. tačka 7. podtačka 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", broj 24/01,...,112/15), kojim je propisano da se poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje, od 1. januara 2018. godine, podnosi u elektronskom obliku, objavljen Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", broj 90/17-u daljem tekstu: Pravilnik), koji je u primeni od 01. januara 2018. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti u skladu sa članom 40. - 42. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, broj 24/01,...,113/17).

Imajući u vidu navedeno, počev od 01. januara 2018. godine, Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti – Obrazac PPDG-1R (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-1R), kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1R, podnose se Poreskoj upravi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Ako poreska prijava koja je podneta u elektronskom obliku, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava, u elektronskom obliku, obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima. Tako podneta poreska prijava ne smatra se podnetom.

Poresku prijavu PPDG- 1R podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PPDG- 1R u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

       Poreska prijava PPDG-1R sastoji se iz 11 delova, i to:

1)      Podaci o prijavi;

2)      Podaci o poreskom obvezniku;

3)      Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa;

4)      Podaci o radnji;

5)      Podaci o delatnosti;

6)      Podaci o prihodima;

7)      Posebni podaci;

8)      Podaci o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama;

9)      Podaci o podnosiocu prijave;

10)  Napomena podnosioca prijave;

11)  Prilog uz prijavu.

Preduzetnici koji su od 1. januara 2018. godine stekli pravo na paušalno oporezivanje po osnovu samostalne delatnosti, a opredelili su se za paušalno oporezivanje, podnose poresku prijavu PPDG-1R, u elektronskom obl

Preduzetnici koji porez na dohodak građana i doprinose po osnovu obavljanja samostalne delatnosti zaključno sa 31. decembrom 2017. godine plaćaju na paušalni prihod, i nemaju izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja počev od 1. januara 2018. godine, ne podnose PPDG-1R u elektronskom obliku.

Ako je zaključno sa 31. decembrom 2017. godine došlo do izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja, preduzetnici su dužni da počev od 1. januara 2018. godine, podnesu poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku.

Imajući u vidu navedeno, od 1. januara 2018. godine, novoosnovani poreski obveznik, kome je odobreno pravo da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod (paušalno oporezivanje), dužan je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od datuma početka obavljanja delatnosti, podnese poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Poreski obveznik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod i kod kojeg je zaključno sa  31. decembrom 2017. godine, došlo do određenih promena u toku obavljanja samostalne delatnosti, a koje se odnose na:

-        prestanak obavljanja samostalne delatnosti;

-        prekid obavljanja samostalne delatnosti;

-        prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod;

-        promena osnova osiguranja;

-        nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti;

-        prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje;

-        nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;

-        obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

-        promena vlasnika radnje;

-        nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;

-        promena sedišta radnje;

-        prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti; 

-        izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja;      

dužan je da, ukoliko o tome nije obavestio Poresku upravu, počev od 1. januara 2018. godine, podnese poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u zakonom propisanom roku, u kojoj će između ostalog, u polje 1.1a - Osnov za prijavu – uneti propisanu oznaku jedne od navedenih vrsta promene, u skladu sa zakonom.  

Poreski obveznik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod i kod kojeg zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, nije došlo do navedenih promena, nije dužan da podnese poresku prijavu. Istu je obavezan da podnese na opisan način u slučajevima nastanka neke od navedenih promena.

Poreski inspektor za svaki od navedenih slučajeva, nakon prijema poreske prijave, sprovodi postupak kontrole i u postupku kontrole donosi odgovarajuću vrstu poreskog rešenja.