Poreski kalendar

dec 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    Pregled propisa    Uputstva    USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

Na osnovu člana 17. st. 1. i 5. i člana 40v st. 1–3. i 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16) i člana 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16),

Vlada objavljuje

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE AKCIZA

iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14.
i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona
o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena
u 2017. godini

1. Dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, saglasno članu 17. stav 1. i članu 40v st. 1. i 5. Zakona o akcizama, su:

Vrsta akciznog proizvoda

Usklađeni iznos akcize

Derivati nafte:

 

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)

58,41 din./lit

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

54,94 din./lit

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

56,50 din./lit

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)

65,85 din./kg

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

42,90 din./kg

6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)

65,85 din./kg

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

55,20 din./lit

Alkoholna pića:

 

1) rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

129,76 din./lit

2) rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

330,68 din./lit

3) ostala jaka alkoholna pića

212,43 din./lit

4) niskoalkoholna pića

21,97 din./lit

5) pivo

25,11 din./lit

Kafa:

 

1) nepržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00)

88,32 din./kg

2) pržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00)

110,39 din./kg

3) ljuspice i opne od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 10 00)

121,43 din./kg

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 2101 11 00 00)

165,60 din./kg

5) zamene kafe koje sadrže kafu (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 90 00)

331,20 din./kg

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00)

331,20 din./kg

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00) i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 1806 90 70 00)

331,20 din./kg

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifni broj CT 2202)

331,20 din./kg

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

4,24 din./ml

Duvanske prerađevine:

 

– cigarete (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) do 30. juna 2018. godine

67,67 din./pak.

– cigare i cigarilosi (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00)

23,26 din./kom.

2. Dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, saglasno članu 17. stav 1. Zakona o akcizama, prema nameni su:

Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza

na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti

 

1) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste:

 

– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

47,61 din./lit

– za grejanje

7,32 din./lit

– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din./lit

– u industrijske svrhe

0 din./lit

2) za kerozin iz člana 9. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe

0 din./lit

3) za tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi:

 

– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

24,06 din./kg

– za grejanje

6,27 din./kg

– u industrijske svrhe

0 din./kg

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °S iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koriste u industrijske svrhe

0 din./kg

5) za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

43,61 din./lit

6) za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koje se koriste:

 

– za grejanje

2,75 din./lit

– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din./lit

3. Usklađeni dinarski iznosi iz tač. 1. i 2. primenjuju se od osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.