Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Актуелности    Конкурси    Архива конкурса    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

штампај

17. 05. 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХРАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: послови извршења буџета и благајничког пословања, у звању  виши порески референт, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за финансијске послове, Одсек за извршење буџета, са седиштем Централа – 1 извршилац.

Опис послова: Рукује новчаним средствима и вредносним папирима, обавља готовинске уплате и исплате у вези са обављањем пореске контроле- провокативна куповина. Води дневник благајне, прима пазаре из ресторана које уплаћује Управи за заједничке послове, и из бифеа. Обрачунава и врши уплату запосленима на име трошкова службених путовања у земљи. Обрачунава и врши уплату на име трошкова превоза за запослене, накнаде за одвојен живот, пореза на доходак грађана. Прати стање средстава на картицама за гориво. Дневно предаје књиговодствене исправе књиговодству. Одговара за благовремено и законито извршење послова, доследну примену закона, општих и интерних аката, општих и стручних смерница руководилаца и за тачност и благовременост достављених података и докумената које сачињава. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: ССС – економског, природно математичког, или друштвеног смера, гимназија, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2. Радно место: стручно аналитички послови истраживања тржишта, контроле и реализације уговорних обавеза 4, у звању млађи порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за комерцијалне послове, Одсек за истраживање тржишта, контролу и реализацију уговорних обавеза, са седиштем Централа – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове истраживања тржишта и прикупљања података у вези са мање сложеним предметима јавних набавки и набавкама на које се закон о јавним набавкама не примењује, осим за набаке закупа и комуналних услуга, за потребе Пореске управе, све у складу са Законом о јавним набавкама, односно његовим начелима. Учествује у изради годишњег плана јавних набавки за Пореску управу на начин да даје смернице за одређивање процењене вредности јавних набавки при планирању јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Врши проверу истих пред само покретање поступка јавне набавке. Комуницира и координира са организационим јединицама Пореске управе у циљу израде оптималних техничких спецификација. Врши унос уговора, финансијски и по ставкама, прати реализацију уговора, прати извршавање послова у роковима према закљученим уговорима и у складу са Законом о облигационим односима. Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост поступања у поступку, све у складу са Законом о јавним набавкама и закљученим уговорима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3. Радно место: стручно аналитички послови за инвестиционо и текуће одржавање 3, у звању порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за инвестиционе послове, Одсек за подршку рада филијала за инвестиционе послове Нови Сад, са седиштем Нови Сад – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља сложеније послове инвестиционог и текућег одржавања објеката и опреме организационих јединица Пореске управе, који су најчешће прецизно одређени и подразумевају примену утврђених метода рада, поступка или стручних техника и који захтевају спосовност да се проблими решавају без појединачних упутстава непосредног руководиоца, и уз обраћање непосредном руководиоцу само када је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство, остварује непосредан увид у стање објеката и опреме и предлаже мере за текуће и инвестиционо одржавање. Прати реализацију и динамику извршења уговора у погледу квалитета и количина извршених услуга и радова и испоручених добара, потврђује пријем добара, извршење услуга и извођење радова.Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост у раду у складу са позитивним прописима.Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно- математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

4. Радно место: стручно аналитички имовинско правни послови 2, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за инвестиционе послове, Одсек за имовинско правне послове, са седиштем Нови Сад – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља сложене стручне имовинско правне послове, који захтевају самосталност у раду, знање, искуство и аналитичке способности, повезивање проблематике из једне и више повезаних области у којима се стваралачки или применом утврђених метода у раду битно утиче на остваривање послова, а који нарочито обухватају правне и студијско-аналитичке послове који се односе на: припрему података и послове укњижбе јавне својине Републике Србије на непокретностима (објекти и земљиште) чији је корисник Министарство финансија Пореска управа и служе за обављање послова Пореске управе; прибављање документације, исправа и осталих доказа о праву коришћења и праву својине; прикупљање и сређивање података, селекцију документационог материјала и друге активности потребне за вођење и одржавање евиденције непокретности у јавној својини Републике Србије чији је корисник Министарство финансија Пореска управа; израду предлога редовних правних лекова и учествовање у изради предлога за покретање судског спора из области имовинско правних послова; израда извештаја и информација у вези са имовинско правним пословима; израду предлога за спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној својини Републике Србије за потребе корисника Министарства финансија Пореске управе и учествовање у поступку; уговарање и израду свих нацрта уговора и споразума у вези са непокретном имовином (коришћење, закуп, комуналне услуге и др.). Остварује комуникацију са другим организационим јединицама. Комуницира са другим релевантним институцијама и органима (Министарство финансија, Републичка дирекција за имовину Републике Србије и др). Прикупља потребе непосредних корисника и врши оцену оправданости исказаних потреба. Обједињује потребе свих организационих јединица на нивоу Пореске управе.Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост у раду у складу са позитивним прописима из имовинско правне и других области.Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

5. Радно место: стручно аналитички послови за инвестиционо и текуће одржавање 2, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за инвестиционе послове, Одсек за подршку рада филијала за инвестиционе послове Нови Сад, са седиштем Нови Сад – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља сложене послове инвестиционог и текућег одржавања објеката и опреме организационих јединица Пореске управе, који захтевају самосталност у раду, знање, искуство и аналитичке способности, повезивање проблематике из једне и више повезаних области у којима се стваралачки или применом утврђених метода у раду битно утиче на остваривање послова, остварује непосредан увид у стање објеката и опреме и предлаже мере за текуће и инвестиционо одржавање. Прати реализацију и динамику извршења уговора у погледу квалитета и количина извршених услуга и радова и испоручених добара, потврђује пријем добара, извршење услуга и извођење радова, а по потреби, у одсуству шефа Одсека и извршиоца на радном месту студијско аналитички послови инвестиционог и текућег одржавања 1, одобрава рачуне за плаћање истих. Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост у раду у складу са позитивним прописима.Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно- математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

6. Радно место: стручно аналитички послови јавних набавки 1, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за комерцијалне послове, Одсек за јавне набавке, са седиштем Централа – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове везане за најсложеније (по предмету набавке и врсти поступка) поступке јавних набавки добара, услуга и радова које спроводи Пореска управа јединствено или обликовано по партијама, за потребе својих организационих јединица. Обавља послове везане за сложене централизоване јавне набавке које спроводи тело за централизоване јавне набавке. Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост поступања у поступку, све у складу са Законом о јавним набавкама. Даје смернице за састављање збирног извештаја о потребама и учествује у изради годишњег плана јавних набавки за Пореску управу. Комуницира и координира са организационим јединицама Пореске управе у циљу израде конкурсне документације за јавне набавке које су у његовој надлежности. Врши оглашавање јавне набавке, израду конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама. Заједно са члановима комисије обавља јавно отварање понуда, анализу, обраду и рангирање понуда за доделу уговора, даје предлог одлуке о додели уговора, разматра поднети захтев за заштиту права. Обавља послове израде уговора у поступцима јавних набавки добара, услуга и радова, израде уговора на основу оквирних споразума закљученим у поступцима које самостално спроводи Пореска управа, јединствени или обликовано по партијама као и израде уговора по оквирним споразумима закљученим у поступцима централизованих набавки.Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост у раду у складу са Законом о јавним набавкама.Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен испит за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

7. Радно место: шеф одсека, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за инвестиционе послове, Одсек за подршку рада филијала за инвестиционе послове Београд,  са седиштем Београд– 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Одсека; планира, организује, обједињава и усмерава рад непосредних извршилаца, распоређује послове запосленима и пружа им потребну стручну помоћ. Усмерава и одређује динамику извршења приоритетних послова и редовних задатака Одсека. Остварује непосредан увид у стање опреме и објеката у организационим јединицама Пореске управе, предлаже мере и организује послове инвестицоног и текућег одржавања објеката и опреме организационих јединица Пореске управе. Прати реализацију и динамику извршења уговора у погледу квалитета и количина извршених услуга и радова и испоручених добара, одобрава рачуне за плаћање истих. Oбезбеђује законито, правилно, благовремено и једнобразно извршавање послова и обавља најсложеније послове из делокруга одсека.Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената које предлаже, за благовременост у раду у складу са позитивним прописима.

Обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно- математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

8. Радно место: порески инспектор за аналитичке послове контроле, у звању порески саветник, Филијала Б Палилула, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за предузетнике, са седиштем Палилула – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља мање сложене аналитичке послове контроле предузетника, у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; прати промене у регистрима које води Пореска управа и Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

9. Радно место: аналитичар, у звању порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за развој и имплементацију, Одсек за пословну анализу и извештавање, са седиштем Централа – 1 извршилац.

Опис послова: Анализирање захтева корисника, увођење и одржавање развијених софтверских решења. Припремање пројектне документације према утврђеним стандардима. Остваривање сарадње са корисником у циљу израде или измене модела пословних процеса. Израда анализа, информација и извештаја у вези израде модела пословних процеса према утврђеним стандардима. Остваривање сарадње и координирање са осталим члановима пројектног тима, обезбеђивање сигурности и заштите информација, праћење развоја нових технологија и иновирање знања, унапређивање пројектних решења. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

10. Радно место: водећи администратор апликативне подршке, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за експлоатацију апликативних решења, Одсек за апликативну подршку, са седиштем Нови Сад – 1 извршилац.

Опис послова: Пружа техничку помоћ корисницима апликативних решења као и системско сервисних решења у Пореској управи путем софтвера за евидентирање, праћење и управљање пријава проблема у раду апликативних решења од стране унутрашњих корисника, као и путем телефона. Прати и анализира примену пореско апликативних решења као и системско сервисних решења у целини. Сарађује са организационим јединицама како у Сектору тако и на нивоу Пореске управе на решавању проблема. Учествује у тестирању нових софтверских решења, као и у пословима извештавања о примедбама и проблемима у експлоатацији. Учествује у програмима обуке за кориснике и одржава базу питања и одговора за потребе апликативне подршке, одржава упутства и документацију. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у овиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

11. Радно место: водећи инжењер ИТ подршке, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за ИТ подршку на терену, Одсек за ИТ подршку Крагујевац, са седиштем Крагујевац – 1 извршилац.

Опис послова: Стара се о правилном одржавању и коришћењу Интегрисаног информационог система Пореске управе у организационим јединицама за које је надлежан, даје стручну помоћ корисницима у процесу експлоатације; учествује у процесу увођења нових функционалнсти и апликација у продукцију. Стара се о правилном одржавању рачунарске опреме у организационим јединицама као и правилном коришћењу исте; врши перманентну основну обуку запослених у организационим јединицама за коришћење информаицоне технологије, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

12. Радно место: аналитичко – порески послови наплате за правна лица, у звању млађи порески саветник, Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за наплату, Одсек за наплату за правна лица, са седиштем Нови Сад 2 – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

13. Радно место: аналитичко – порески послови наплате за правна лица, у звању млађи порески саветник, Филијала Б Крагујевац, Одељење за наплату, Одсек за наплату за правна лица, са седиштем Крагујевац – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Крагујевац

14. Радно место: послови наплате за правна лица, у звању порески саветник, Филијала Б Вождовац, Одељење за наплату, Одсек за наплату за правна лица, са седиштем Вождовац – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле установљавањем привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који није доспео за наплату установљавањем привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

15. Радно место: послови наплате за предузетнике и физичка лица, у звању порески саветник, Филијала Б Ниш, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са седиштем Ниш – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контроле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле установљавањем привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза,спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који није доспео за наплату установљавањем привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Ниш

16. Радно место: радно место за најсложеније поступке наплате за правна лица, у звању порески саветник I, Филијала А Центар, Одељење за наплату, Одсек за наплату за правна лица, са седиштем Центар – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретниим стварима и непокретностима, односно заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима, покретним стварима и непокретностима пореског обвезника; сачињава и ажурира одговарајуће регистре у наплати предвиђене методолошким упутствима; припрема захтев за брисање заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 5 година, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

17. Радно место: радно место за најсложеније поступке наплате за правна лица, у звању порески саветник I, Филијала А Нови Сад 1, Одељење за наплату, Одсек за наплату за правна лица, са седиштем Нови Сад 1 – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретниим стварима и непокретностима, односно заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима, покретним стварима и непокретностима пореског обвезника; сачињава и ажурира одговарајуће регистре у наплати предвиђене методолошким упутствима; припрема захтев за брисање заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 5 година, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

18. Радно место: радно место за најсложеније поступке наплате за правна лица, у звању порески саветник I, Филијала Б Земун, Одељење за наплату, Одсек за наплату за правна лица, са седиштем Земун – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретниим стварима и непокретностима, односно заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима, покретним стварима и непокретностима пореског обвезника; сачињава и ажурира одговарајуће регистре у наплати предвиђене методолошким упутствима; припрема захтев за брисање заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 5 година, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

19. Радно место: радно место за најсложеније поступке наплате за предузетнике и физичка лица, у звању порески саветник I, Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са седиштем Нови Сад 2 – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретниим стварима и непокретностима, односно заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима, покретним стварима и непокретностима пореског обвезника; сачињава и ажурира одговарајуће регистре у наплати предвиђене методолошким упутствима; припрема захтев за брисање заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 5 година, као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

20. Радно место: радно место за најсложеније поступке наплате за предузетнике и физичка лица, у звању порески саветник I, Филијала Б Ниш, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са седиштем Ниш – 1 извршилац.

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретниим стварима и непокретностима, односно заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима, покретним стварима и непокретностима пореског обвезника; сачињава и ажурира одговарајуће регистре у наплати предвиђене методолошким упутствима; припрема захтев за брисање заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 5 година и неопходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Ниш

21. Радно место: млађи аналитичар пројекта, у звању млађи порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за трансформацију, Одељење за развој и имплементацију електронских сервиса, Одсек за развој и имплементацију електронских сервиса пореским обвезницима са седиштем Централа – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у имплементацији и координацији пројектних активности мање сложених пројеката; анализира пројектне иницијативе у Пореској управи; анализира и истражује пројектне предлоге; сарађује са спољним сарадницима; учествује у формирању пројектних предлога; учествује у анализи утицаја иницијатива и пројеката на организацију; анализира међузависност између пројеката; учествује у изради предлога алокације ресурса; даје анализу и оцену буџета пројеката; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта реализације пројекта; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ - провераваће се путем  теста, на рачунару.
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару,
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се писаном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовањa знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општихфункционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровимаwww.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1. послови извршења буџета и благајничког пословања проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – финансијско- материјални послови (изршење буџета) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 2. стручно аналитички послови истраживања тржишта, контроле и реализације уговорних обавеза 4 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – финансијско-материјални послови (извршење буџета) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџету РС) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 3. стручно аналитички послови за инвестиционо и текуће одржавање 3 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 4. стручно аналитички имовинско правни послови 2 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (облигациони односи) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно-правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавној својини) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 5. стручно аналитички послови за инвестиционо и текуће одржавање 2 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 6. стручно аналитички послови јавних набавки 1 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџету РС) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 7. шеф одсека проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – финансијско-материјалних послова (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 8. порески инспектор за аналитичке послове контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно-правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 9. аналитичар проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада студијско-аналитичких послова (израда секторских анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;             

2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о електронској управи) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 10. водећи администратор апликативне подршке проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички послови (Office пакет и интернет технологије) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (израда секторских анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 11. водећи инжењер ит подршке проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички послови (базе података) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (израда секторских анализа, прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 12. аналитичко-порески послови наплате за правна лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 13. аналитичко-порески послови наплате за правна лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 14. послови наплате за правна лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о ПДВ-у и Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 15. послови наплате за предузетнике и физичка  лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

4. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о стечају) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 16. радно место за најсложеније послове наплате за правна лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о добит правних лица и  Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 17. радно место за најсложеније послове наплате за правна лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о добит правних лица и  Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 18. радно место за најсложеније поступке наплате за правна лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о добит правних лица и  Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 19. радно место за најсложеније поступке наплате за предузетнике и физичка лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о добит правних лица и  Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 20. радно место за најсложеније поступке наплате за предузетнике и физичка лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно- правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;              

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о добит правних лица и  Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 21. млађи аналитичар пројекта проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације у писаном облику.

3. Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројем 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20. и 21. из става II текста конкурса (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем: психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 7. из става II текста конкурса (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) провераваће се путем: психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс:

Попуњен Образац пријаве на конкурс шаље се поштом на адресу Министарства финансија - Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5 или се предаје непосредно на писарницу Министарства финансија–Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи ”.

V Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу у периоду од 08 до 15 сати:

Министарство финансија, Пореска управа:

Милица Тодоровић , 011/3953-426;

Никола Голубовић, 011/3953-343.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаваје 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

IX  Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора за радно место под редним бројем 8. из става II текста конкурса; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, за радно место под редним бројем 6. из става II текста конкурса.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).  Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

X  Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о положеном држаном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење и 2/23) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5.

XII Трајање радног односа:

За сва радна места заснива се радни однос на неодређено време.

Напомена: Чланом 9. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

За радна места под редним бројем: 3.,4.,5.,10.,12.,17. и 19., са седиштем Нови Сад, из става II текста конкурса, кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности националној мањини у пријави у смислу члана 11. став 4. и 5. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике националне мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања понашајних компетенција предност има кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом.

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у законом прописаном року.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 12.06.2023. године,  о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијамаМинистарства финансија Пореске управе, Београд, ул. Краља Милана бр. 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте е-mail адресе и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и  на интернет страни Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.