Порески календар

авг 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Јавни оглас за прикупљање писмених понуда у поступку издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије који чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда у поступку издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије који чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.

штампај

18. 05. 2016.

На основу Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 361 – 3683/2015 од 09.04.2015. године и члана 7. у вези са чланом 12. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број: 24/12, 48/15 и 99/15), з а к у п о д а в а ц

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Београд, Саве Машковића 3 – 5

 о б ј а в љ у ј е   д р у г и

 Јавни оглас

за прикупљање писмених понуда у поступку издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије који чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, ул. Корзо бр. 5.

 

1.  ПРЕДМЕТ ЗАКУПА, ЗАКУПОДАВАЦ И ПОСТУПАК

Предмет закупа је део непокретности у својини Републике Србије који чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5., површине 116 м2, постојеће на катастарској парцели бр. 3776, КО Стари град, уписане у Лист непокретности бр. 1016 КО Стари град (у даљем тексту: „пословни простор“). Пословни простор има засебан улаз и састоји се од ходника, кухиње, санитарног чвора и две собе са припадајућим коришћеним инвентаром.

Закуподавац је Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, као корисник пословног простора у својини Републике Србије који се даје у закуп, са седиштем у Београду, ул. Саве Машковића 3-5.

Пословни простор даје се у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и ако пристигне једна понуда.

2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

По спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, пословни простор ће  бити  дат у закуп најповољнијем понуђачу, који се бира применом критеријума висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове овог огласа и конкурсне документације.

Пословни простор даје се у закуп као целина.  

Пословни простор се даје у закуп на одређено време у трајању од 5 (пет) година.    

Пословни простор се даје у закуп по најнижој почетној висини закупнине од 15 евра/м2 (без ПДВ и без трошкова комуналија), односно по укупној најнижој почетној месечној вредности закупа од 1740 евра у динарској противвредности по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан првог у месецу за текући месец.

Пословни простор даје се у закуп у постојећем – „виђеном стању“, тако да се закупац закључењем уговора о закупу одриче било какавих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања банкарске делатности те се у друге сврхе не може користити.

Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких понуда.

Нису дозвољене понуде са варијантама, нити издавање у подзакуп.

 3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку издавања у закуп подношењем писмене затворене понуде имају правна лица регистрована за обављање банкарске делатности, која уплате депозит и која испуне остале услове из овог огласа.

Понуђач је обавезан да уплати депозит у висини од 200.000,00 динара на рачун  број: 840-1055804-57, позив на број: 361-00-00062-2015, сврха уплате: „Депозит за учешће у поступку издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.“

Уколико понуђач не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита. Понуђачима који испуне услове за повраћај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора.

Понуда која се доставља обавезно треба да садржи: доказ о уплати депозита, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде.

Рок за подношење понуда је 20 (двадесет) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Данас“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране закуподавца последњег дана истека рока за подношење понуда до 12,00 сати.

Понуда се подноси непосредно или путем поште на адресу закуподавца, Пореска управа, Филијала Суботица,  Ул. Корзо бр.5. 24 000 Суботица, са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.  -  „НЕ ОТВАРАТИ“,  у затвореној коверти/омоту на чијој полеђини, понуђач наводи свој пуни назив, адресу и телефон.

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде се одбацују и враћају понуђачу одмах након јавног отварања понуда. 

 4. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ      

     ПОНУДЕ

Јавно отварање понуда извршиће Комисија за спровођење поступка издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5. површине 116 м2, постојеће на катастарској парцели број 3776 КО Стари град, уписан у ЛН број 1016 КО Стари град, у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 361-3683/2015 од 09.04.2015. године.  Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана истека рока за подношење понуда са почетком у 14,00 часова у просторијама Пореске управе, Филијале Суботица, Ул. Корзо бр.5. у  Суботици.

Представници понуђача који желе да учествују у поступку отварању понуда, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, Комисији закуподавца поднесу посебно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за избор најповољније  понуде је  највиша понуђена закупнина. 

Уколико у поступку прикупљања понуда два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5., позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.  

Конкурсна документација се може преузети и у исту се може извршити увид у Министарству финансија, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, III спрат, канцеларија број 348 и у Филијали Суботица, 24 000 Суботица, Ул. Корзо бр. 5. соба бр. 3. сваким радним даном од  9,00 до 15,00 часова уз доказ о извршеној бесповратној уплати таксе за откуп конкурсне документације у износу од 1.000,00 динара, по основу трошкова израде конкурсне документације. Уплата се врши на рачун број: 840-1562845-88, позив на број 97 1010522АА09110742321, сврха уплате: „Конкурсна документација за давање у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.“ Физичко лице преузима конкурсну документацију уз писмено овлашћење законског заступника потенцијалног понуђача правног лица. 

Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде могу се добити на број телефона 024 655 137, сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова, контакт особа је Момир Шупић.

Заинтересована лица могу извршити увид у пословни простор који се издаје у закуп сваким радним даном од 10,00 до 14,00 часова уз претходни договор са контакт особом.