Порески календар

нов 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Оглас за продају неопасног отпада: метала као секундарнe сировинe намењена за рециклажу путем прикупљања затворених писаних понуда

Оглас за продају неопасног отпада: метала као секундарнe сировинe намењена за рециклажу путем прикупљања затворених писаних понуда

01. 06. 2020.

На основу Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) и Одлуке помоћника директора број: 000-031-00-00018/2020-3200-17 од 12.05.2020. године, о продаји неопасног отпада: метала комисија за спровођење поступка

објављује

О Г Л А С

за продају  неопасног отпада: метала као секундарнe сировинe намењена за рециклажу путем прикупљања затворених писаних понуда

I Подаци о предмету огласа:

Предмет огласа је: Продаја неопасног метала као секундарнe сировинe намењена за рециклажу

Категорија отпада према Листи категорије отпада (Q лист): Q16

Индексни број отпада према Каталогу отпада: 20 01 40

Карактер отпада: неопасан

Количина отпада: стварна количина утврдиће се на основу измерене масе матала, посебно старог гвожђа, посебно алуминијума.

Локације на којој се налази отпад:

- Пореска управа  Централа, Београд, Саве Машковића 3-5,

- Пореска управа Београд, Лештане, Кружни пут бр. 38,

- Пореска управа Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 165,

- Пореска управа Крагујевац, Собовица Рачански пут бб,

- Пореска управа Ниш - магацин, 12 Фебруара бр. 1

Предметни отпад се може претходно разгледати уз обавезну најаву, дан раније особама за контакт: Николи Миљушу тел 064/8846848 и Александру Ћосићу, тел. 064/8422833 сваког радног дана у времену од 09-14 часова.

Минимална почетна цена за откуп:

- старог отпадног гвожђа отпада износи 17,00 дин/кг.

- отпадног алуминијума износи 50,00 дин/кг.

- Писана понуда мора да се односи на целокупну количину отпада, која ће се утврдити на основу измерене масе, констатована Записником.

II Начин и време (рок) за достављање писане понуде

Преузимање документације и Обрасца за подношење понуда заинтересовани понуђачи-оператери могу извршити  на Интернет страници: www.purs.gov.rs - aktuelnosti

Понуда мора бити исписана на српском језику, читко, без прецртавања и исправљања написаног текста, уз обавезно  достављање доказа о испуњености услова из овог огласа.

Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе Београд, ул. 27. марта 28-32, најкасније до 09.06.2020. године, са назнаком: „Понуда за откуп метала као секундарнe сировинe“ – НЕ ОТВАРАТИ - На  полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса са телефоном Оператера.

Рок за подношење понуда је 09.06.2020. године до 10,00 часова

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда.

Понуде које пристигну после назначеног времена сматраће се неблаговременим без обзира када су послате. Све неблаговремене понуде, биће неотворене враћене Оператеру.

Јавно отварање понуда обавиће комисија, по истеку рока за подношење понуда, односно дана  09.06.2020 године у 12:00 часова, у присуству оператера, у просторијама Пореске управе – Сремска бр. 6.

Овлашћени представник Оператера  је дужан да, пре почетка отварања понуда, комисији преда оверено овлашћење за учешће у поступку.

III Услови за учешће у поступку откупа секундарних сировина неопасног метала

- Право учешћа у предметном поступку  имају оператери – правна лица или физичка лица, чија је делатност сакупљање и транспорт предметног отпада, који поседују потребну/е дозволу/е за поступање са датом врстом отпада - сакупљање, транспорт, складиштење и третман на територији Републике Србије у складу са Законом о управљању отпадом и испуњавају све наведене услове за подношење понуде:

- Фотокопије следећих дозвола: дозвола за сакупљање  отпада, транспорт, складиштење и третман отпада на територији Републике Србије  или фотокопију  једне интегралне дозволе.

- Извод о регистрацији издат од Агенције за привредне регистре (осим у случају када је за регистарцију надлежан други орган.)

- Овлашћење, пуномоћје за лице које заступа понуђача - оператера у поступку.

Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према Закону о управљању отпадом дужан је да достави фотокопију уговора о пословно-техничкој сарадњи са правним или физичким лицима који поседује наведену дозволу, као и фотокопију те дозволе.

IV Критеријум за оцену понуде је:

- Највиша понуђена цена откупа по једници мере откупа (дин/кг).

Понуђена цена откупа по једници мере откупа (дин/кг) не може бити мања од почетне цене за откуп из тачке 1. огласа, дин/кг.

Уколико више понуђача-оператера понуде исту цену, поступак ће се наставити путем јавног надметања, све док се не постигне највиша цена.

Са понуђачем - оператером, који понуди највишу цену по килограму  Клијент-Пореска управа закључиће уговор који ће се примењивати две године од дана закључења.

V Начин преузимања отпада и праћење реализације уговора

- Пореска управа-клијент је у обавези да  Оператеру приликом преузимања неопасног отпада изда отпремницу и Документ о кретању отпада у (3 примерка), према Закону о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) и према Правилнику о обрасцу документа о креатању отпада и упутства за његово попуњавање („Сл. гласник РС, бр. 114/2013).

- Обавеза Оператера је да Документ о кретању отпада оверен врати Клијенту - Пореској управи у року од 15 дана након преузимања.

- Након добијања Документа о кретању отпада, клијент - Пореска управа ће у року од  5 дана израдити фактуру и доставити Оператеру на реализацију.

- Преузимање  неопасног отпада  ће  се обављати  у унапред утврђеном термину и договору са клијентом.

- Стварна количина отпада утврдиће се на основу мерења и биће унета у образац – Документ о кретању отпада који оператер - купац попуњава, а оверава лице код Пореске управе - клијента.