Порески календар

нов 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

24. 06. 2020.

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19), Министарство финансија   - Пореске управе - Филијала Нови Београд, доноси:


  З А К Љ У Ч А К


1. Пореском обвезнику PREDUZEĆE ZA AGRO-TEHNIČKE USLUGE, TRGOVINU I KONSALTING DRAGON CO. DOO, Београд (Чукарица), Благоја Паровића 81, ПИБ: 101667539 ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат Алендар Владимир из Београда, улица Јурија Гагарина 14и, стан 61, у пореском поступку контроле по предмету обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку-обједињена наплата за период 01.01.2015.-31.12.2016. године, обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност за период 01.01.2015.-31.12.2016. године, који се води по предмету Министарства финансија  - Пореске управе - Филијала Нови Београд, број: 47-00070/2017-0131-000 од 06.02.2017. године.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС, бр. 121/2012).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.


  О б р а з л о ж е њ е

     Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Нови Београд, покренула је порески поступак по предмету контроле обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку-обједињена наплата за период 01.01.2015.-31.12.2016. године, обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност за период 01.01.2015.-31.12.2016. године који се води у у предмету број: 47-00070/2017-0131-000 од 06.02.2017. године, у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка. Решењем Министарства финансија Сектора за другостепени порески и царински поступак Одељења за другостепени порески поступак-Београд број 47-04-1377/2018-39 од 24.02.2020. године предмет је враћен на поновни поступак и одлучивање.

     Решењем Агенције за привредне регистре број 9558/2020 од 10.02.2020. године усвојена је регистрациона пријава која се односи на регистрацију промене законских заступника: брише се: Раде Јеличић ЈМБГ: 0707964110014, функција у привредном субјекту: директор. Регистрација промене законских заступника извршена је на основу  Оставке од 02.02.2020. године.

    Одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику у случају чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за редистрацију прописаној актом из члана 27. став 3. овог закона или у евиденционој  пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност, као и у случају када законски заступник очигледно избегава да учествује у пореском поступку ако је његово учешће обавезно.

    Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. и 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

    Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

    Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности  адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 121/2012).

    Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Директор

                                                                                                                       Јелена Дангубић