Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

23. 09. 2020.

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7174/2020 од 18. септембра 2020. године, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХРАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

 

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

 

1. Радно место: порески саветник - аналитичар, у звању порески саветник I, Централа, Сектор за утврђивање порекла имовине и посебног пореза, Одељење за оперативни ризик и аналитику, са седиштем Централа – 2 извршиоца;

Опис послова: Обавља послове анализе и систематизације свих врста информација о физичким лицима, као и израде критеријума за избор физичких лица за претходни поступак и контролу на основу расположивих података прибављених од надлежних органа. Обавља послове утврђивања увећања имовине, као позитивне разлике између вредности имовине физичког лица на крају у односу на почетак одређеног контролисаног периода на основу расположивих података, као и прикупљених података од других органа и организација, правних и физичких лица. Обавља послове упоређивања података о увећању имовине са подацима о пријављеним приходима физичког лица у одређеном контролисаном периоду ради даљег спровођења претходног поступка и контроле. Припрема извештаје и податке за потребе пореске контроле. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

2. Радно место: порески инспектор за контролу и утврђивање посебног пореза, у звању виши порески саветник, Централа, Сектор за утврђивање порекла имовине и посебног пореза, Одељење за послове контроле и утврђивање посебног пореза, са седиштем Централа – 3 извршиоца;

Опис послова: Обавља послове контроле и утврђивања вредности увећања имовине (покретне и непокретне, као и других имовинских права), као и утврђивање прихода физичког лица. Обавља послове контроле и утврђивања разлике између увећања имовине физичког лица за коју физичко лице не може да докаже порекло, односно не може да докаже да је стечена на законит начин. Обавља послове контроле и утврђивања посебног пореза за физичка лица. Израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе; доставља жалбе надлежном другостепеном органу. Води евиденцију и саставља извештаје о примљеним и решеним предметима. Прати управну и судску праксу у материји утврђивања посебног пореза за физичка лица. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

3. Радно место: виши порески инспектор, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за управљање ризицима, Одсек за идентификацију, анализу ризика и планирање, са седиштем ЦВПО – 2 извршиоца;

Опис послова Обавља послове са веома високим нивоом сложености прикупљања свих врста информација о великим пореским обвезницима; припрема и систематизује податке и информације на основу којих се врши селекција и саставља предлог за одабир обвезника за пореску контролу, учествује у изради планова контрола Одељења за пореску контролу и по указаној потреби ради на изради ванредних планова пореске контроле; израда образаца анализе ризика и дефинисање потребних података за израду профила пореских обвезника; учествује у изради критеријума за одређивање вредности ризика пореских обвезника, студија случаја и утврђивање одређених података за израду опсега за пореску контролу пореског обвезника који је планом предвиђен за контролу; обрада података фискалних резултата извршених контрола пореских обвезника. Oбавља и друге послове по налогу шефа Oдсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

4. Радно место: виши порески инспектор-аналитичар, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за управљање ризицима, Одсек за извештавање, обраду информација, техничку подршку и међународну сарадњу, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља, са веома високим нивоом сложености послове анализе и систематизације свих врста информација о великим пореским обвезницима, анализу фискалних резултата извршених контрола пореских обвезника и друге сложене послове у Одсеку који захтевају веома висок ниво самосталности и одговорности у раду. Координира појединачне послове са одељењима у ЦВПО, учествује у изради обрасца анализе ризика и утврђивању одређених профила анализе ризика; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

5. Радно место: стручно-аналитички послови анализе ризика и извештавања, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за управљање ризицима, Одсек за извештавање, обраду информација, техничку подршку и међународну сарадњу, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Израда програмских решења са средњим нивоом сложености за потребе рада ЦВПО; организује припрему и обраду података и обједињава податке достављене од других организационих делова у циљу израде извештаја; врши контролу приступа систему, инсталира промене у апликативним софтверима, администрира рачунарску мрежу ЦВПО, одржава хардвер и опрему за комуникацију; обезбеђује функционалност постојеће опреме и предлаже набавку нове; надгледа понашање и оптерећење система; одржава и врши замену делова пасивне мреже; врши инсталацију оперативних система и софтверских пакета. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

6. Радно место:аналитички послови, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља аналитичке, административно-техничке и статистичко – евиденционе послове са средњим нивоом сложености за потребе Одељења, врши обједињавање података и израду извештаја за потребе Одељења, ажурира податке о броју продајних места која подлежу фискализацији и у вези са тим израђује потребне извештаје, електронско учитавање података у апликацију за праћење стања залиха у акцизним складиштима и израда извештаја, обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

7. Радно место:виши инспектор пореске контроле, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу банака и финансијских организација, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту .

Место рада: Београд

 

8. Радно место:инспектор пореске контроле 1, у звању порески саветник I, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу банака и финансијских организација, са седиштем ЦВПО – 3 извршиoца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

9. Радно место:инспектор пореске контроле, у звању порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу банака и финансијских организација, са седиштем ЦВПО – 2 извршиoца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са умерено високим нивоом сложености, одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника и допунског записника, разматрање приговора на записник, нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

10. Радно место:аналитичко-порески послови пореске контроле, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу банака и финансијских организација, са седиштем ЦВПО – 6 извршилаца;

Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености пореске контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

11. Радно место:виши инспектор пореске контроле, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу производне и прерађивачке индустрије, са седиштем ЦВПО – 7 извршилаца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

12. Радно место:инспектор пореске контроле, у звању порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу производне и прерађивачке индустрије, са седиштем ЦВПО – 3 извршиoца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са умерено високим нивоом сложености, одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

13. Радно место:аналитичко-порески послови пореске контроле, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу производне и прерађивачке индустрије, са седиштем ЦВПО – 2 извршиoца;

Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености пореске контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

14. Радно место:виши инспектор пореске контроле, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу акцизних производа и делатности пружања услуга, са седиштем ЦВПО – 2 извршиoца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

15. Радно место:виши инспектор пореске контроле-рефакција, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу акцизних производа и делатности пружања услуга, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са високим нивоом одговорности и самосталности: контрола испуњености услова за рефакцију плаћене акцизе по захтеву, сачињава записнике о учешћу странке у поступку пореске контроле, сачињава нацрте решења у поступку контроле, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештаје о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, које достављају Пореској полицији, спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, пружа информације и стручну помоћ пореским обвезницима у вези са применом пореских прописа у складу са законом, покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

16. Радно место:аналитичко-порески послови пореске контроле, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу акцизних производа и делатности пружања услуга, са седиштем ЦВПО – 6 извршилаца;

Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености пореске контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту .

Место рада: Београд

 

17. Радно место:виши инспектор пореске контроле, у звању виши порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу трансферних цена, са седиштем ЦВПО – 4 извршиоца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности и то: припрема пореску контролу према добијеном налогу, обавља пореску контролу трансферних цена код обвезника које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израђује записник, разматра приговор на записник, израђује допунски записник и нацрт решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности (нацрт управног уговора када исти буде регулисан посебним законом), издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основане сумње да је извршено пореско кривично дело, који се доставља Пореској полицији. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

18. Радно место:инспектор пореске контроле 1, у звању порески саветник I, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу трансферних цена, са седиштем ЦВПО – 4 извршиоца;

Опис послова: Обавља послове пореске контроле са високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности (нацрт управног уговора када исти буде регулисан посебним законом), издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основане сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији, обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

19. Радно место:порески послови наплате, у звању порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за наплату, Одсек за наплату, са седиштем ЦВПО – 2 извршиоца;

Опис послова: Обавља са умерено високим нивоом сложености послове наплате дугова у висини до 5.000.000,00 динара, идентификација пореских обвезника који нису измирили јавне приходе, обрада поднетих захтева за одлагање плаћања пореског дуга, утврђивање страначке легитимације, контрола испуњености услова за одлагање; предлаже валидно средство обезбеђења плаћања, сачињава нацрте решења и споразума по захтеву, налоге за књижење рата по споразуму. Обавља контролу плаћања рата, подноси извештај о плаћању по споразуму, води поступак принудне наплате пореског дуга, контролу спровођења решења о принудној наплати и доставља извештај о принудној наплати. Издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основане сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Успоставља комуникацију са надлежним судовима, Републичким геодетским заводом, Регистром заложног права на покретним стварима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

20. Радно место:аналитички послови комуникације и сервис пореских обвезника, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга, Одсек за комуникацију, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености организације и планирања врсте и начина комуникације са пореским обвезницима, припрема и координира активности везане за спровођење истраживања о унапређењу рада ЦВПО, припрема материјала и израда стручних текстова за месечну публикацију (Билтен). Уређује део сајта Пореске управе, односно линк ЦВПО. Прилагођава и припрема материјал за објављивање на Интранету ЦВПО и учествује у изради и праћењу развоја Интранета. Извршава активности везане за стицање/губитак статуса великог пореског обвезника. Уређује и ажурира базе евиденција обвезника ЦВПО. Обезбеђује потребне формуларе/обрасце пореских пријава за пореске обвезнике. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

21. Радно место:послови правне подршке, у звању млађи порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга, Одсек за правну подршку, са седиштем ЦВПО – 2 извршиоца;

Опис послова: Прати прописе и припрема ставове и објашњења у вези са применом пореских прописа по захтевима великих пореских обвезника и за потребе одељења у ЦВПО у пословима са средњим нивоом сложености, учествује у припреми предлога за измену пореских прописа, методолошких упутстава, израда стручних текстова, сачињава извештаје и анализе из делокруга рада Одсека. Ажурирање базе одлука донетих од стране надлежног другостепеног органа и судске праксе, као и издатих мишљења Министарства финансија. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једнагодинарадног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

22. Радно место:послови пружања услуга издавања потврда, у звању порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга, Одсек за пружање услуга, са седиштем ЦВПО – 2 извршиоца;

Опис послова: Обавља послове са умерено високим нивоом сложености , пружа услуге и предузима неопходне радње у вези са издавањем потврде о плаћеном порезу на добит по одбитку у Републици Србији, по захтевима нерезидентних правних лица. Прати прописе, сачињава извештаје и анализе из делокруга рада Одсека. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту .

Место рада: Београд

 

23. Радно место:послови пружања услуга одобравања статуса претежног извозника, у звању порески саветник, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга, Одсек за пружање услуга, са седиштем ЦВПО – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове са умерено високим нивоом сложености, пружа услуге и предузима неопходне радње у вези са одобравањем статуса претежног извозника на основу испуњености критеријума којим се утврђује статус претежног извозника. Прати прописе, сачињава извештаје и анализе из делокруга рада Одсека. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

24. Радно место:радно место за управно-правне послове стечаја, у звању виши порески саветник, Централа, Сектор за наплату, Одељење за стечај, са седиштем Централа – 4 извршиоца;

Опис послова: Припрема нацрте методолошких и других упутстава о условима и начину покретања стечајног поступка од стране Пореске управе, вођења и праћења стечајног поступка. Сарађује са шефовима Одсека  за наплату, начелником наплате у Центру за велике пореске обвезнике и директорима филијала и прибавља податке у вези стечајног поступка који се спроводе банкротством и реорганизацијом. Припрема податке и сарађује са Државним правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе банкротством. Прати спровођење стечајних поступака који се спроводе банкротством. Обавља послове у вези усвајања планова реорганизације и унапред припремљених планова реорганизације. Припрема податке и сарађује са Државним правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе реорганизацијом. Прати извршење планова реорганизације и унапред припремљених планова реорганизације и намирење пореских потраживања по истим. Припрема податке и сарађује са Државним правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе банкротством и реорганизацијом у споровима у циљу законтог намирења пореског потраживања у стечајном поступку. Припрема захтеве за давање објашњења од стране Министарства финансија за примену појединих одредби у вези покретања и вођења стечајног поступка. Учествује у припреми годишњег, динамичког и посебних планова, извештаја и информација у вези поступка стечаја. Обавља  и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне, економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено хуманистичких или природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и поседовање лиценце за обављање послова стечајног управника, најмање 7 годинарадног искуства у струци, као и потребне компетенције  за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

 

 

25. Радно место:аналитички послови регрутације и селекције, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за регрутацију и селекцију, са седиштем Централа – 3 извршиоца.

Опис послова: Обавља стучно-техничке и административне послове за потребе рада конкурсне комисије и учествује у изради решења у поступку спровођења јавног конкурса; анализира предлоге и израђује решења о заснивању радног односа на одређено време, уговора о раду и уговора о привременим и повременим пословима; остварује комуникацију са унутрашњим јединицама Пореске управеу оквиру послова које обавља. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

26. Радно место:радно место за кадровске послове, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Београд, са седиштем Београд – 2 извршиоца.

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања упражњених радних места путем јавног конкурса и изради аката у свакој фази јавног конкурса;обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира одсек; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа; послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

27. Радно место:радно место за кадровске послове у филијали, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Београд, Група за подршку рада филијала у области радних односа Београд:

-са седиштем Нови Београд – 1 извршилац;

-са седиштем Палилула – 1 извршилац;

-са седиштем Вождовац – 1 извршилац;

-са седиштем Земун – 1 извршилац;

-са седиштем Звездара – 1 извршилац;

-са седиштем Лозница – 1 извршилац;

-са седиштем Пожаревац – 1 извршилац;

-са седиштем Центар – 1 извршилац;

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа, послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе; стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и размене информација из области људских ресурса. Обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Лозница,  Пожаревац

 

 

28. Радно место:радно место за кадровске послове, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Нови Сад, са седиштем Београд – 3 извршиоца.

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања упражњених радних места путем јавног конкурса и изради аката у свакој фази јавног конкурса; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира одсек; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа; послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

29. Радно место:радно место за кадровске послове у филијали, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Нови Сад, Група за подршку рада филијала у области радних односа Нови Сад:

-са седиштем Кикинда – 1 извршилац;

-са седиштем Нови Сад – 1 извршилац;

-са седиштем Панчево – 1 извршилац;

-са седиштем Сремска Митровица – 1 извршилац;

-са седиштем Суботица – 1 извршилац;

-са седиштем Вршац – 1 извршилац;

-са седиштем Зрењанин – 1 извршилац;

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа, послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе; стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и размене информација из области људских ресурса. Обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда,Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица, Суботица, Вршац, Зрењанин

 

30. Радно место:радно место за кадровске послове, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Крагујевац, са седиштем Београд – 3 извршиоца.

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања упражњених радних места путем јавног конкурса и изради аката у свакој фази јавног конкурса; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира одсек; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа; послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

31. Радно место:радно место за кадровске послове у филијали, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Крагујевац, Група за подршку рада филијала у области радних односа Крагујевац:

-са седиштем Чачак – 1 извршилац;

-са седиштем Нови Пазар – 1 извршилац;

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа, послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе; стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и размене информација из области људских ресурса. Обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак, Нови Пазар

 

32. Радно место:радно место за кадровске послове, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Ниш, са седиштем Београд – 3 извршиоца.

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања упражњених радних места путем јавног конкурса и изради аката у свакој фази јавног конкурса; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира одсек; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа; послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 

33. Радно место:радно место за кадровске послове у филијали, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа,  Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Ниш, Група за подршку рада филијала у области радних односа Ниш:

-са седиштем Лесковац – 1 извршилац;

-са седиштем Пирот – 1 извршилац;

-са седиштем Прокупље – 1 извршилац;

-са седиштем Врање – 1 извршилац;

-са седиштем Зајечар – 1 извршилац;

Опис послова: Сачињава решења из области радних односа и предлоге за остваривање права запослених у филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежних органа, послове израде потврда о радном односу; води евиденције везане за радне односе; стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и размене информација из области људских ресурса. Обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Зајечар

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника), провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

У изборном поступку проверавају се: 1. Опште функционалне компетенције и то:

 

 • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ - провераваће се путем  теста, на рачунару.
 • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено) на рачунару.

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовањa знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општихфункционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровимаwww.suk.gov.rs.

 

2. Провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника):

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

 

За радно место под редним бројем 1. порески саветник-аналитичарпроверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

 

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско-аналитичких послови (обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 2. порески инспектор за контролу и утврђивање посебног пореза проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

 

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управне спорове, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основне методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације писмено.

 

 

За радно место под редним бројем 3. виши порески инспектор проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација, израда секторских анализа) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 4. виши порески инспектор-аналитичар проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско-аналитички послови (израда секторских анализа, методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 5. стручно-аналитички послови анализе ризика и извештавања проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички  послови (ТCP/IP DNS и серверски оперативни системи MS Windows, Linux и базе података) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције из радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 6. аналитички послови проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација, израда секторских анализа) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 7. виши инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 8. инспектор пореске контроле 1 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 9. инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 10. аначитичко-порески послови пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 11. виши инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 12. инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 13. аналитичко-порески послови пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 14. виши инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 15. виши инспектор пореске контроле-рефакција проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

 

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 16. аналитичко-порески послови пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 17. виши инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – страни језик  (енглески језик ниво Б1) провераваће се писмено путем теста.

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;

 

За радно место под редним бројем 18. инспектор пореске контроле 1 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – страни језик  (енглески језик ниво Б1) провераваће се писмено путем теста.

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;

 

Напомена за радна места под редним бројем 17. и 18.: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо писмене провере.

 

 

За радно место под редним бројем 19. порески послови наплате проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно – правни послови (Општи управни поступак) провераваће се путем симулације писмено;

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;
 2. Посебне функционалне компетенције за радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 20. аналитички послови комуникације и сервис пореских обвезника проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компентенције за област рада - односи са јавношћу (стратегије и канали комуникације) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компентенције за област рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компентенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о пореском поступку и пореској администрацији ) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 21. послови правне подршке проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компентенције за област рада  - студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компентенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о ПДВ и Закон о порезу на доходак грађана ) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компентенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 22. послови пружања услуга издавања потврда проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компентенције за област рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компентенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица и Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компентенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о општем управном поступку ) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 23. послови пружања услуга одобравања статуса претежног извозника проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компентенције за област рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компентенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа ( Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о ПДВ и Уредба о критеријумима на основу којих се утврђује шта се у смислу Закона о ПДВ сматра претежним прометом добара у иностранству ) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компентенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације писмено.

 

За радно место под редним бројем 24. радно место за управно-правне послове стечаја проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно-правни послови (управни спорови, правила поступка, извршење донетих судских пресуда, пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и  организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима, Закон о облигационим односима) провераваће се путем симулације писмено.

 

3. Провера понашајних компетенција:

 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем:

психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

 

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс:

 

Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места ”.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу у периоду од 08 до 12 сати:

Министарство финансија, Пореска управа:

Јелена Билић, 011/3950-521.

 

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаваје осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

 

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

За радна места под редним бојем 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. из става II текста конкурса прилаже се: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора за радна места под редним бројем 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18 из става II текста конкурса; оригинал или оверена фотокопија лиценце за обављање послова стечајног управника за радно место под редним бројем 24. из става II текста конкурса.

За радна места под редним бојем 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.  из става II текста конкурса прилаже се: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); уколико је кандидат био у радном односу, односно има радно искусто у струци прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).  Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

X   Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5.

 

XI   Трајање радног односа:

        

За радна места под редним бројем 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. из става II текста конкурса заснива се радни однос на неодређено време.

За радна места под редним бојем 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. из става II текста конкурса заснива се радни однос на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје једну годину.

 

Напомена: Чланом 9. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

 

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у законом прописаном року.

 

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

 

За радна места под редним бројем 29., 31. са седиштем Нови Пазар и 33. са седиштем Пирот из става II текста конкурса,  кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности националној мањини у пријави у смислу члана 11. став 4. и 5. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике националне мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања понашајних компетенција предност има кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом, а у случају једнаког бодовања на интервјуу са Комисијом предност има кандидат који је са више бодова вреднован на посебним функционалним компетенцијама.

 

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 12.10.2020. године,  о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2.

 Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијамаМинистарства финансија Пореске управе, Београд, ул. Краља Милана бр. 5.

 

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте е-mail адресе и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

XIII Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и  на интернет страни Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.