Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „АУТОЦЕНТАР ЗДРАВКОВИЋ“ ДОО, са седиштем у Свилајнцу

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „АУТОЦЕНТАР ЗДРАВКОВИЋ“ ДОО, са седиштем у Свилајнцу

ПИБ:101475061

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Свилајнац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „АУТОЦЕНТАР ЗДРАВКОВИЋ“ ДОО, са седиштем у Свилајнцу, улица Димитрија Катића бб, ПИБ:101475061, на основу члана 104. став 14. Закона о пореском поступку и пореској администарцији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 47/2013 и 108/2013) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" број 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", број 30/2010), објављује

 О Г Л А С

 О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

1. Продаја покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника „АУТОЦЕНТАР ЗДРАВКОВИЋ“ ДОО, са седиштем у Свилајнцу, улица Димитрија Катића бб, ПИБ:101475061, путем усменог јавног надметања није успела у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања.

2. НАСТАВЉА СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ  у поступку принудне наплате пореске обвезе пореског обвезника „АУТОЦЕНТАР ЗДРАВКОВИЋ“ ДОО, ПИБ 101475061, и то:

3. Наведена покретна ствар је својина пореског обвезника.

4. Продаја покретне ствари врши се путем непосредне погодбе.

5. Продаја непосредном погодбом ће се одржати осмог дана од дана објављивања огласа о продаји покретне ствари непосредном погодбом, у службеним просторијама – канцеларија број 7, Министарства финансија – Филијала Свилајнац, у улици Устаничка број 4, Свилајнац, а најкасније у року од 6 месеци од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања, односно најкасније до 18.05.2014. године.

6. Продаја покретне ствари непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Пореске управе и купца, али не нижој од 60% процењене вредности.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари на усменом јавном надметању, као и лица која имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, па је приликом учешћа на непосредној погодби потребно доставити уверење о измиреним пореским обавезама и личну карту (физичка лица) / овлашћење (правна лица).

8. Понуђачи су дужни да дан пре почетка одржавања непосредне погодбе положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари на рачун број 840-1700845-84 – Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, са позивом на број 06 097 101475061 по моделу 97. 

9. Покретна ствар се купује у виђеном стању и накнадне рекламације се не прихватају.

10. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје непосредном погодбом. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се решењем оглашава неважећом.

11. Купац покретне ствари не може вршити препродају купљене ставри, давање у закуп, на поклон или на коришћење лицима из тачке 7. огласа у периоду од годину дана по извршеној продаји.

12. Контакт телефон за све ближе информације: 035/312-467.

13. Овај оглас истаћи на огласној табли Пореске управе, Филијале Свилајнац, објавити у дневном листу „Данас“ и доставити пореском обвезнику.

 

                                                                                                                                 Директор Филијале 

                                                                                                                                     Виолета Костић