Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Џемић Фатмира из Новог Пазара

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Џемић Фатмира из Новог Пазара

ПИБ 105881427

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Нови Пазар, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари  пореског обвезника Џемић Фатмира из Новог Пазара,на основу члана 104. став 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/05, 61/07, 20/09, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 , 31/2001 , „Сл. гласник РС“, бр 30/10), објављује

 О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Одређује се прво поновљено рочиште (I пут) за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе, пореског обвезника Џемић Фатмира, вл. пекарске радње „ЂУРУМЛИЈА“ из Новог Пазара, ул. Генерала Живковића бб. ПИБ 105881427, ЈМБГ 3108983783917, путем усменог јавног надметања и то за:

 Покретне ствари које немају регистрациони број

Р. б.

Врста  машине

 

Производна ознака

 

Тип

 

Јединицa мере

Количина

Цена

 

Укупно

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пећница за печење бурека

333-P

Троетажна

kom

1

100.000,00

100.000,00

2

Миксер за тесто

400-L

Три-фазе

kom

1

50.000,00

50.000,00

које ће се одржати  дана,  22.05.2014. године, уканцеларији број 36. Пореске управе -Филијале Нови Пазар, у ул.АВНОЈ-а бб, са почетком  у 10 часова.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је проценом пореског извршитеља по записнику о поновној процени бр. 380/14-5 од 17.03.2014. године, у укупном износу од 150.000,00 динара

3. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.

4. Покретне ствари се продају у веиђеном стању без права на рекламацију.

5. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из тачке 1. овог огласа.

6. Забрана за лица из тачке 5. овог огласа односи се и на препродају купљених ставри, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана поизвршеној продаји.

7. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.

8. На овом рочишту, у смислу овог закона, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају покретних ствари јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу непосредном погодбом.

9. Покретне ствари се не  могу продати на  првом  усменом јавном надметању по цени нижој од 60%  процењене вредности.

10. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари (члан 104. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

11. Овај оглас објавити на интернет страни и огласној табли Филијале Нови Пазар и доставити пореском дужнику, заступнику по службеној дужности, заложним повериоцима и лицима која имају уписану залогу или законско право прече куповине покретне ствари која је предмет продаје.

Ближе информације могу се добити на телефон број 020/317-032.

                                                                                                                                             ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                                   Изет Муртезић