Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника Јекић Александра „Зидарско и молерско фарбарска радња“ из Трнаве-Чачак

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника Јекић Александра „Зидарско и молерско фарбарска радња“ из Трнаве-Чачак

ПИБ 104020237

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала  Чачак, на основу Решења Министарства финансија  – Пореске управе - Београд број: 000-119-00-5755/2014  од 03.03.2014. године, у поступку принудне наплате по Решењу о принудној наплати из покретних ствари број 034-433-06-02554/2013-1 од 29.08.2013.године, из покретних ствари  пореског обвезника  Јекић Александра- „Зидарско и молерско фарбарска радња“ из Трнаве-Чачак, ПИБ 104020237, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...105/2014) и члана 210. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97. и 31/2001) и («Службени гласник РС» бр 30/2010) , и закључка Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Чачак број 034-433-06-2554/2014 од 19.11.2014.године, објављује

 

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

           

1. Први пут поновљено прво  рочиште   за продају  покретних ствари путем усменог јавног надметања, власништво пореског обвезника Јекић Александра- „Зидарско и молерско фарбарска радња“ из Трнаве-Чачак, ПИБ 104020237,  одржаће се  дана 28. 11. 2014. године, са почетком у 11:00 часова у магацинским просторијама Пореске управе у Церовцу-Собовица, општина Крагујевац.

2. Јавним надметањем продаје се следећа покретна ствар пореског обвезника:

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО    

Регистрациона ознака/број

ČA  021-ЈЈ

Марка

PEUGEOT

Тип

EXPERT 2.0 HDI OSNOVNI

Година производње

2003

Број шасије

VF3BSRHXB12958274

Број  мотора

PSARHX10WAC80514026

Боја

Плава

Снага мотора

70 kw

Радна запремина мотора

1997 кг

Носивост

870 кг

Процењена вредност пописане покретне ствари која се оглашава  је  288.233,00 динара, и словима: двестаосамдесетосам хиљада и двестатридесеттри стотине динара.

3. Почетна вредност покретних ствари  утврђена je накнадним записником о процени покретних ствари 034-433-06-2554/2013-1,034-433-06-2554/2013-1а-НП, од 13.06.2014.године у укупном износу од 288.233,00 динара.

4. Продаја покретних ствари  се врши путем усменог јавног надметања. Усменим јавним надметањем сматра се усмено јавно надметање на коме учествује најмање два понуђача. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач, покретна ствар се може продати том понуђачу непосредном погодбом.

5. На првој продаји путем усменог јавног надметања,  покретне ствари се не могу продати за износ који је мањи од 60% од утврђене почетне вредности,  и покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20%.

6. На првој продаји путем усменог јавног надметања могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари и то на рачун 840-1700845-84, са позивом на број 97 58 034 104020237 V.

7. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћења за учешће на јавном надметању, као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

8. Правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, не могу бити понуђачи на усменом јавном надметању у поступку продаје покретних ствари у принудној наплати.

9. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица не могу бити купци ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар увећана за 20% ПДВ-а уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом за тог купца, а купац губи право на повраћај положеног депозита, с тим да се више не може појавити као купац у поновном поступку продаје тих ствари.

11. Покретна ствар се налази у магацинским просторијама Пореске управе у Церовцу-Собовица, општина Крагујевац, где заинтересовани купци могу,  сваког радног дана до дана одржавања јавног надметања, у периоду од 09:00 часова до 14:00 часова да изврше увид у покретну ствар која је предмет оглашавања. Контакт лице Рајко Милосављевић, телефон 034 6792576.

12. Купац обезбеђује утовар и превоз покретне ствари у присуству радника Пореске управе.

13. Овај оглас објавити на интернет страни Пореске управе: press@purs.gov.rs,  истаћи на огласној табли Пореске управе Филијале Чачак и доставити пореском обвезнику

14. За додатне информације контакт телефон 032 227-358-Одсек за наплату Филијала Чачак

                                                                         

                                                                 П.О Директор Филијале А Чачак

                                                                                 Зорица Достанић