Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског дужника С.Р. „Сандра Корпико“ са седиштем у Пожаревцу, улица Илије Гојковића број 9

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског дужника С.Р. „Сандра Корпико“ са седиштем у Пожаревцу, улица Илије Гојковића број 9

ПИБ 101523464

Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Пожаревац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског дужника  С.Р. „Сандра Корпико“ са седиштем у Пожаревцу, улица Илије Гојковића број 9, ПИБ 101523464, Матични број 50122808, чији је власник Драгољуб Крстић из Пожаревца, улица Шумадијска број 39, ЈМБГ 0907953762019, на основу члана 105.,108. и 109 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гласник бр. 80/02, 84/02 , 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 –, 62/06 –, 61/07, 20/09, 72/09, ...68/14) и члана 192. Закона о Општем управном поступку (''Сл. Лист СРЈ''бр. 33/97, 31/2001, Сл.гласник РС бр.30/10)

 О  Г  Л  А  Ш  А  В  А

ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

путем усменог јавног надметања

1. Дана 24.12.2014. године у просторијама Пореске управе Филијале Пожаревац-улица Стари корзо број 49- први спрат- канцеларија број 27 са почетком у 12. часова, одржаће се поновљено ПРВО рочиште за продају следеће непокретности путем усменог јавног надметања

Р.

бр.

Број листа непокретности и Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

1.

13157- Зграда пословних услуга- пословни простор (уписана у В- листу непокретности под бројем 1- улица Илије Гојковића)- наведена као ''пословна зграда-канцеларијски простор'' по процени непокретности број 436-03-691/2013-  приземље

6780/19

Пожаревац

 

1

92

17.097.216,00

2.

13157- Зграда пословних услуга- пословни простор (уписана у В- листу непокретности под бројем 1- улица Илије Гојковића)- наведена као ''пословна зграда-канцеларијски простор'' по процени непокретности број 436-03-691/2013-  спрат

6780/19

Пожаревац

 

1

92

17.097.216,00

3.

13157- Зграда пословних услуга- пословни простор (уписана у В- листу непокретности под бројем 1- улица Илије Гојковића)- наведена као ''пословна зграда-канцеларијски простор'' по процени непокретности број 436-03-691/2013-  подрум

6780/19

Пожаревац

 

1

92

7.480.032,00

4.

13157-Земљиште под зградом-објектом ( уписано у А листу под бројем 1 улица Илије Гојковића)

6780/19

Пожаревац

 

1

92

170.972,16

 

 

Укупно:

 

 

 

 

 

41.845.436,16

Непокретност пореског обвезника уписана је у корист Републике Србије Министарства финансија Пореске управе филијале Пожаревац у изводу листа непокретности број број 13157 Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Пожаревац број 952-1/2013-2370 од 24.06.2013 године.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем ове филијале број 433-3-00254/2013-8 од 10.09.2014. године и износи 41.845.436,16 динара.

3. На основу члана 109. ЗПППА  на усменом јавном надметању на коме се продају непокретности, могу учествовати само лица која положе депозит у висини 5% од процењене вредности непокретности у износу од 2.092.271,81динара.

4. На првом усменом јавном надметању непокретности се не могу продати по цени нижој од 75% утврђене почетне вредности односно испод 31.384.077,12 динара.

5. Продаја се врши путем усменог јавног надметања, које ће се одржати ако буду учествовала најмање два понуђача.

6. Непокретност је оптерећена заложним правом – хипотеком првог реда у корист Републике Србије -  Пореске управе - филијале Пожаревац.

7. На јавном надметању, као понуђачи не могу учествовати порески обвезник, запослени у Пореској управи и са њима повезана лица.

8. Купци морају понети личну карту, а правна лица решење о регистрацији и овлашћење фирме да може учествовати на лицитацији, као и доказ о измиреним пореским обавезама. /за правна лица и предузетнике/ и то пола сата пре почетка лицитације.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је непокретност продата, са ПДВ-ом, умањену за износ уплаћеног депозита, улати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци. од истека последњег дана рока из става 1. овог члана.

10. Понуђачи су дужни да до 23.12.2014.године односно радни дан пре  почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности (2.092.271,81 динара ), на рачун  број: 840-1700845-84 са позивом на број 97-08 080101523464N.

Забрана за лица из тачке 10. овог огласа односи се и на препродају купљених ставри, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

11. Овај оглас истаћи на огласној табли ове Филијале и доставити пореском дужнику, заложним повериоцима и лицима који имају уписано или законско право прече куповине на непокретности која је предмет продаје.

12. Непокретност се купује у виђеном стању и на купљену непокретност не може се стављати рекламација.

13. Овај оглас биће објављен на огласној табли Пореске управе филијале Пожаревац, на интернет страни Пореске управе и у дневном листу ''Данас''.

Све остале информације можете добити на телефон 012/223-944.

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р    Ф И Л И Ј А Л Е

                                                                                                                   БИЉАНА МИЛЕТИЋ