Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Јавнa продајa покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле првим усменим јавним надметањем

Јавнa продајa покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле првим усменим јавним надметањем

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, на основу члана 104. и члана 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 -др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018), оглашава:

Јавну продају покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле првим усменим јавним надметањем

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја првим усменим јавним надметањем, покретних ствари одузетих по коначним решењима у поступку пореских контрола.  

Јавна продаја, по овом огласу, одржаће се дана 25.04.2019. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Пореске управе, Регионална група за образовање Нови Сад, Футошка улица број 35, Нови Сад.

Продају се првим усменим јавним надметањем ствари одузете у поступку пореске контроле и то роба широке потрошње. Укупна почетна продајна вредност свих ствари које се излажу овој јавној продаји износи 398.792,40 динара.

Почетна вредност робе исказане у спецификацији је без урачунатог ПДВ. Вредност робе постигнута усменим јавним надметањем ће престављати пореску основицу за обрачун ПДВ (20%).

Ствари које се излажу продаји, одређене су по врсти, количини и појединачној почетној продајној вредности на посебној спецификацији. Спецификација ствари и образац  „Пријава  за учешће на усменом јавном надметању“, објављени су на интернет страни и огласној табли Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16., Нови Сад, а могу се преузети на интернет адреси purs.gov.rs/Аktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.     

 

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на овом усменом јавном надметању имају сва заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица која испуне следеће услове:

- пријаве се за учешће на овој јавној продаји, достављањем Комисији за продају, попуњен образац  Пријаве за учешће на усменом јавном надметању;

- доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице, када је подносилац Пријаве правно лице или  доказ да је учесник на усменом јавном надметању, законски заступник правног лица, подносиоца Пријаве;  

- ставе  на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријаве за учешће на јавној продаји.

3. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Усменим јавним надметањем, у смислу члана 104. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Јавна продаја, по овом јавном огласу спровешће се ако се јаве најмање два купца.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари које се излажу јавној продаји на првом усменом јавном надметању, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која не може бити нижа од 60% од утврђене вредности. Вредност робе постигнута усменим јавним надметањем ће престављати пореску основицу за обрачун пореза на додату вредност.

Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било најмање два понуђача.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за коју су му те ствари продате,  продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих ствари.

Купац је дужан да у року од 10 дана од уплате преузме робу, као и да организује  утовар робе у своје превозно средство. Трошкове утовара сноси купац.

Ствари које се излажу продаји, купују се у постојећем – „виђеном стању“, тако да се купац одузетих ствари одриче било какавих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима. 

Додатне информације  и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити на бројеве телефона: 064/874-2444 и 021/487-4321, телефакс 021/557-833, а особа за контакт је Срђан Миладиновић, меил: srdjan.miladinovic@purs.gov.rs

Роба која се продаје може се разгледати радним данима од 10,00 до 14,00 часова у просторијама магацина Пореске управе, Сентандрејски пут 165, Нови Сад (магацин "Машиноалат"), уз обавезну претходну најаву. Особа за контакт је Златко Мелег, тел. бр. 021/6410-393.