Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    “ЕУРО МОРАВА БЕТОН ”ДOO, Алексинац, јавна продаја покретних ствари јавним надметањем

“ЕУРО МОРАВА БЕТОН ”ДOO, Алексинац, јавна продаја покретних ствари јавним надметањем

Министарство финансија Пореска управа – филијала Алексинац

на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији

(«Службени гласник РС», број 80/2002...108/2013)

оглашава

 

ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

јавним надметањем

 

Дана 30.01.2014. године извршиће се прва Јавна продаја,поновљена први пут    усменим јавним надметањем покретних ствари пореског дужника ЕУРО МОРАВА БЕТОН ”Доо, са седиштем у Алексинцу, ул. Војске Југославије бр. 38, ПИБ: 106501275.            

Јавна продаја покретних ствари врши се због наплате доспелих, а неизмирених јавних прихода у укупном износу од  372 145.90  динара без трошкова принудне наплате.  

Јавној продаји се излажу следеће покретне ствари чија је почетна цена:

 1.      Путничко возило „OPEL ZAFIRA 16 V“ 2001. г.    - 340.000,00 динара.                                                  

Пoкретне ствари на првом усменом јавном надметању се не могу продати по цени нижој од 60% од утврђене почетне вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20 %.

Јавна продаја покретних ствари вршиће се у магацинским просторијама ДОО «Нелт», ул. 12. фебруар у Нишу, у 10 часова, a ствари се могу разгледати сваког радног дана од 10-13 часова.

Продаја ће се извршити путем усменог јавног надметања, односно непосредном погодбом ако се на оглашено јавно надметање јави само један понуђач, у складу са чланом 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Право учешћа у јавном надметању немају порески дужник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

Сви понуђачи, уз пријаву за учешће на јавној продаји, прилажу и Уверење о измиреним пореским обавезама.

Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању, без права на рекламацију.

За покретну ствар  наведену под редним бројем  1.   полаже се депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари. Депозит се уплаћује на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број: 97 04 002 106501275

У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом,   не може бити понуђач у даљем поступку продаје те покретне ствари.

Када су ствари продате, Пореска управа ће издати документ о продаји имовине којим се купцу потврђује да је на њега пренето право својине и да је правни основ стицања права својине на купљеној ствари - куповина ствари у поступку принудне наплате пореза.

 

Контакт телефон: 018/804-263