Порески календар

апр 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Нови Сад 1, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Горана Недељковића власника брисане предузетничке радње СЗТР „ББ РАКИЈЕ“ са седиштем у Раковцу улица Лединачка бр. 6, ПИБ 101236827, мбр 54244070 на основу члана 105. и 108.  став 3. и 109.  Закона о пореском 3оступку и пореској администрацији ( “Сл. Гласник РС” бр. 80/2002 ... 138/2022) објављује:

О Г Л А С

О продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. Прво рочиште за продају непокретности путем првог усменог јавног надметања и то:

р.бр.

Опис непокретности

Бр. Катастарске парцеле

Катастарска општина

Површина

 

М2

Процењена вредност у динарима

 

1

Пољопривредно земљиште, пашњак 4. класе, Пут за Борању 162/Г

 

251/3

 

Рача

 

1004

 

447.784,00

2

Викенд кућа, Пут за Борању 162/Г

 

251/3

 

Рача

 

64

 

1.600.000,00

 

УКУПНО:

 

 

 

2.047.784,00

која је уписана  као својина пореског обвезника (обим удела 1/1) у листу непокретности број: 477, К.О. Рача,  РГЗ – Службе за катастар непокретности Бајина Башта, продаја  ће се одржати дана 08.03.2023. године са почетком у 12 часова у просторијама Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Б Ужице у Ужицу улица Трг партизана бр. 8 у канцеларији бр. 10,

2. Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Нови Сад 1 број:  2231-433-10-32870/2019-2000-4 од 09.06.2022. године и на дан процене 09.06.2022. године износи 2.047.784,00 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. На предметним непокретностима је уписана хипотека првог реда у корист Министарства финасија – Пореска управа – Филијала Петроватрадин и то решењем РГЗа Службе за катастар непокретности Бајина Башта број: 952-02-12-21/2017 од 27.09.2017. године и решењем РГЗа Службе за катастар непокретности Бајина Башта број: 952-02-12-23/2017 од 08.12.2017. године.

5. Непокретности се купују у виђеном стању без права на рекламацију.

6. Непокретности нису оптерећене правом службености нити теретом.

7. Непокретности наведене у табели овог огласа се продају као једна целина.

8. На овом рочишту непокретност се не може продати испод 1.535.838,00 динара што износи 75 % од утвђене почетне вредности непокретности, која је процењена у износу од 2.047.784,00 динара. 

9. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања закључно са даном 07.03.2023. године уплате депозит у висини од 5 %  утврђене почетне вредности, односно у износ од 102.389,20 динара, на рачун 840-1700845-84 (Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате) са позивом на број: 97 16-210-101236827N.

10. На усменом јавном надметању у поступку продаје непокретности не могу као купци учествовати порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

11. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, осим оних који не могу бити купци сагласно тачки 10. овог огласа.  Физичка лица учесници у јавном надметању су у обавези да донесу важећу личну карту а у случају безготовинске  уплате депозита дају на увид  платну картицу за текући рачун. Правна лица и предузетници су у обавези да донесу документацију о ристрацији правног лица – односно предузетничке радње. Лица која учествују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу овлашћење оверено од стране  нотара.

12. Чланом 1. Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС бр. 62/06 , 65/08 - др. закон, 41/09 , 112/15 , 80/17 , 95/18 - др. закон) одређено је да  власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно правно лице , осим ако овим законом није другачије одређено у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране ("Службени гласник РС - Међународни уговори",бр. 83/08 и 12/14 - у даљем тексту: Споразум), те из овог разлога наведена лица не могу бити купци на усменом предметном јавном надметању

13. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која доставе уверење о измиреним пореским обавезама за себе – односно за лице (правно , предузетник, физичко лице) које је дало овлашћење и то од  Министарства финансија - Пореске управе и Локалне  пореске администрације, и то да није старије од 15 дана.

14. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је  непокретност продата, продаја се оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и неможе бити понуђач у поступку те непокретности у периоду од шест месеци.

15. Лице које има законско право прече куповине непокретности која је предмет принудне наплате пореза има првенство над најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима.

16. Порез на пренос апсолутних права не плаћа се када се апсолутно право преноси ради измирења обавеза по основу јавних прихода, у складу са Законом о порезу на имовину члан 31. став 1, тачка 1.

17. На непокретност која је продата овим јавним надметањем не постоји право рекламације.

18. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Нови Сад1, огласној табли Филијале Б Ужице, доставити лицима која имају законско право прече куповине на непокретности која је предмет продаје, објавити у дневном листу „Курир“ и објавити на интернет страни Пореске управе.

Особа за контакт Јована Поповић, телефон 031/514-062