Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење о подношењу ППП-ПД за ОВП 106

Обавештење о подношењу ППП-ПД за ОВП 106

29. 09. 2014.

Обавештење о подношењу ППП-ПД за ОВП 106  када је предузетник који се определио за личну зараду истовремено прималац прихода по другом основу (запослење, пензија)

На порталу Пореске управе омогућено је подношење појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку на Обрасцу ППП-ПД за исплату прихода из радног односа – лична зарада предузетника -  ОВП 106,  када  је прималац прихода (ПП):

-запослени у другом правном лицу или предузетничкој радњи (ознака 01),

-оснивач или члан привредног друштва запослен у том друштву (ознака 02),

-војни осигураник (ознака 08),

-пензионер по основу запослења (ознака 09),

-пензионер по основу самосталне делатности (ознака 10),

-војни пензионер (ознака 12) и

-пољопривредни пензионер (ознака 13).

Напомена: уколико је прималац прихода са ознакам 02 (оснивач/члан привредног друштва запослен у том привредном друштву) и ознаком 08 (војни осигураник) у Обрасцу ППП ПД, код исплате ове врсте прихода,  у пољу 3.6 – Шифра врсте приходса - се исказује цифра примаоца прихода -   01 (запослени).

Пример: 

Код исплате личне зараде предузетнику који је и оснивач или  члан привредног друштва запослен у том друштву или војни осигураник, без олакшице и без бенефицираног стажа у пољу 3.6 уписује се ШВП 1 01 106 00 0.

У ППП-ПД пријави, у пољу 2.1 Тип исплатиоца, уписује се ознака 4 - предузетник.

Основица за порез (поље 3.10 у ППП-ПД пријави) је зарада умањена за прописани неопорезиви износ из члана 15. став 2. Закона о порезу на доходак грађана. Порез се плаћа по стопи од 10%.

Основица доприноса (поље 3.12 у ППП-ПД пријави) је бруто зарада, која не може бити нижа од најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се допринос за ПИО по стопи од 26%, односно и додатни допринос за ПИО, уколико се врши исплата предузетнику који ради на пословима на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем.

Не плаћа се допринос за здравствено осигурање  и допринос за незапосленост, па се у ППП-ПД пријави у пољу 3.14 – Допринос за здравствено осигурање  и пољу 3.15 – Допринос за незапосленост уписује износ од 0 (нула) динара.