Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење о електронском подношењу пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину

Обавештење о електронском подношењу пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину

штампај

04. 05. 2015.

Свим физичким лицима којa први пут подносе пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину на обрасцу ППДГ-2Р, омогућено је да се, приликом уноса пореске пријаве у електронском облику, региструју као порески обвезници на порталу Пореске управе. Процес регистрације започиње уносом јединственог матичног броја (ЈМБГ), након чега у року од 24 часа, обвезник може да настави са уносом података у пореској пријави. Увођењем ове новине више нема потребе да овлашћење за употребу електронских сервиса обвезник подноси на ПЕП обрасцу у папирној форми и одлази у надлежну организациону јединицу Пореске управе.

Напомињемо да су сва физичка лица која су до сада подносила пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана регистрована као порески обвезници у Јединственом регистру пореских обвезника (ЈРПО) и могу поднети пореску пријаву на порталу Пореске управе, уколико поседују квалификовани сертификат.

Електронску пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину, у складу са Законом о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01, ... 68/14, у даљем тексту: Закон), могу поднети:

  1. Физичко лице - резидент (идентификује се јединственим матичним бројем ЈМБГ) пореску пријаву ППДГ-2Р може поднети на порталу Пореске управе уколико поседује квалификовани сертификат, односно овлашћење за подношење пореске пријаве може пренети на друго лице које поседује квалификовани сертификат;
  2. Физичко лице - нерезидент (идентификује се евиденционим бројем за странце - ЕБС) пореску пријаву ППДГ-2Р може поднети на порталу Пореске управе уколико поседује квалификовани сертификат, односно овлашћење за подношење пореске пријаве може пренети на друго лице које такође мора имати квалификовани сертификат у циљу подношења пореске пријаве;
  3. Физичко лице - нерезидент, коме је додељен ПИБ (нема привремени боравак на територији Републике Србије) пореску пријаву ППДГ-2Р може поднети преко пореског пуномоћника. Порески пуномоћник подноси пријаву за  физичко лице нерезидента коме је додељен ПИБ или овлашћење за подношење пореске пријаве може пренети другом физичком лицу, уз услов да и давалац и прималац овлашћења поседују квалификовани сертификат.

Начин подношења пореске пријаве електронским путем ближе је описан ''Корисничким упутством за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику'', које можете прочитати овде

Подсећамо, према члану 38. став 7. тачка 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/02, ... 105/14), пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину, почев од 1. априла 2015. године, подноси се искључиво у електронском облику. То практично значи да порески обвезници могу надлежном пореском органу поднети пореску пријаву преко електронског сервиса Пореске управе, на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у делу е-Порези. Приступ електронским сервисима Пореске управе врши се путем квалификованог електронског сертификата са чипом (eng. Smart Card) издатим од стране једног од Сертификационих тела у Републици Србији: ПКС (Привредна комора Србије), МУП (Министарство унутрашњих послова), ПТТ (Пошта Србије), Halcom.

Сагласно одредби члана 92. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, број 24/01, ... 68/14 - др. закон), рок за подношење пореске пријаве за 2014. годину је 15. мај 2015. године.

За све додатне информације позовите Контакт центар Пореске управе.

Број телефона Контакт центра, за позиве са фиксног телефона из било ког места у Републици Србији је:

0700-700 007

За позиве са мобилног телефона или из иностранства, број је:

011-33 10 111

Питања можете поставити и посредством сајта ПУРС

http://www.poreskauprava.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html