Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење о додатним фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Обавештење о додатним фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

штампај

03. 08. 2020.

Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 о додатним директним давањима из буџета Републике Србије и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

 

Влада Републике Србије донела је 30.07.2020. године Закључак 05 број 401-6052/2020 о додатним фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору, који је објављен у Службеном гласнику РС, број: 104/2020 од 31.07.2020. године. 

Разлози за доношење Закључка садржани су у потреби да се омогући привредним субјектима у приватом сектору (у даљем тексту: привредни субјекти) коришћење фискалних погодности и директних давања у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19. Закључком су створени услови за примену нових мера подршке привредним субјектима, на следећи начин:

1. Привредним субјектима који су остварили право на директна давања у јулу 2020. године, изузев правних лица која су разврстана као велика правна лица на основу финансијских извештаја за 2018. годину:

            - у августу  2020. године аутоматски се исплаћују директна давања у висини од 60% директних давања која су им исплаћена у јулу 2020. године;

            - у септембру 2020. године аутоматски се исплаћују директна давања у висини од  60% директних давања која су им исплаћена у јулу 2020. године;

            - аконтација пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) на приходе од самосталне делатности привредних субјеката који се паушално опорезују за јул 2020. године, која доспева за плаћање 17.08.2020. године у складу са законом, аутоматски се одлаже за 5. јануар 2021. године;

            - доспелост за плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за привредне субјекте који порез и доприносе на приход од самосталне делатности плаћају самоопорезивањем (предузетници који воде пословне књиге) за јул 2020. године, која у складу са законом доспева за плаћање 17.08.2020. године, аутоматски се одлаже до дана подношења коначне пореске пријаве за порезе и доприносе на приходе од самосталне делатности за 2020. годину,

            - доспелост за плаћање пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личну зараду које исплаћују наведени привредни субјекти, за обрачунски период август 2020. године, одлаже се за 05.01.2021. године, уколико привредни субјект до 30.09.2020. године поднесе појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД) за обрачунски период август 2020. године у коме је у пољу 1.4. - Датум плаћања, унет 5. јануар 2021. године.

2. Правним лицима која су разврстана као велика правна лица на основу финансијских извештаја за 2018. годину, која имају право на исплату директних давања и нису то право изгубила у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 54/20, 60/20 – у даљем тексту: Уредба) , под условом да најкасније до 15. августа 2020. године, организационој јединици Пореске управе надлежној за територију према месту седишта правног лица, односно Центру за велике пореске обвезнике, доставе Образац СЛ - Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава (у даљем тексту: Образац СЛ), који је прописан Правилником о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава („Сл. гласник РС”, број 56/20), за месец јун и јул 2020. године исплаћују се директна давања, и то:

- у августу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у јуну 2020. године, утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ до 15. августа 2020. године за обрачунски период јун 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у септембру 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у јулу 2020. године, утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ до 15. августа 2020. године за обрачунски период јул 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године.

Доспелост за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада које исплаћују велика правна лица, за обрачунски период август 2020. године, одлаже се за 05.01.2021. године, уколико велико правно лице до 30.09.2020. године поднесе појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД) за обрачунски период август 2020. године у коме је у пољу 1.4. - Датум плаћања, унет 5. јануар 2021. године.

3. Привредним субјектима који не спадају у напред наведене две групе (привредни субјекти који нису велика правна лица на основу финансијских извештаја за 2018. годину, и привредни субјекти који нису добили директна давања у јулу 2020. године због неподношења пореске пријаве ППП-ПД, за обрачунски период мај, односно јун 2020. године, са датумом плаћања 04.01.2021. године у року прописаном Уредбом (нпр. нису се определили за коришћење директних давања за мај, или су пропустили рок за подношење пријаве)), а који испуњавају услове за исплату директних давања у складу са Уредбом, укључујући и привредне субјекте који су основани и регистровани или су стекли статус обвезника ПДВ након 15. марта 2020. године а закључно са 20.  јулом 2020. године:

- у септембру 2020. године исплаћују се директна давања у висини од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године по запосленом за зараде и накнаде зарада за које је поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, под условом да најкасније до 15. септембра 2020. године привредни субјекти поднесу Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године у коме ће у пољу 1.4. - датум плаћања, унети датум плаћања 5. јануар 2021. године, при чему се број запослених утврђује у складу са Уредбом. Број запослених за које је поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године умањује се за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. августа па закључно са 31. августом 2020. године престао радни однос;

- предузетницима паушалцима и предузетницима друго лице, који немају запослене раднике, као и предузетницима и предузетницима пољопривредницима који плаћају порез на приходе од самосталне делатности на стварни приход и немају запослене, а нису се определили за исплату личне зараде, тако да не подносе Образац ППП-ПД, а основани су и регистровани, или су стекли статус обвезника ПДВ након 15. марта 2020. године а закључно са 20. јулом 2020. године, исплаћују се по аутоматизму у септембру 2020. године директна давања у висини од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- доспелост за плаћање пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личну зараду које исплаћују наведени привредни субјекти, за обрачунски период август 2020. године, одлаже се за 05.01.2021. године, уколико привредни субјект до 15.09.2020. године поднесе појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД) за обрачунски период август 2020. године у коме је у пољу 1.4. - Датум плаћања, унет 5. јануар 2021. године;

- аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности привредних субјеката који се паушално опорезују за август 2020. године, која доспева за плаћање 15.09.2020. године у складу са законом, одлаже се за 5. јануар 2021. године;

- доспелост за плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за привредне субјекте који порез и доприносе на приход од самосталне делатности плаћају самоопорезивањем (предузетници који воде пословне књиге) за август 2020. године, која у складу са законом доспева за плаћање 15.09.2020. године, одлаже се до дана подношења коначне пореске пријаве за порезе и доприносе на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.            

Рок доспећа за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за јул 2020. године која достева 17.08.2020. године, за привредне субјекте из тачке 1. и 2. овог дописа, односно аконтација пореза на добит правних лица за август 2020. године која доспева 15.09.2020. године, за привредне субјекте из тачке 3. овог дописа, се не одлаже. Привредни субјекти су у обавези да аконтацију пореза на добит правних лица за јул и август 2020. године плате у року који је прописан Законом о порезу на добит правних лица.

Исплата директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима, у складу са Закључком, врши се на посебан наменски рачун – COVID-19 код банке која води текуће рачуне тих привредних субјеката. Директна давања из буџета Републике Србије тим привредним субјектима могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима. Средства на посебном наменском рачуну – COVID-19 изузета су од принудне наплате у складу са чланом 13. став 13. Уредбе. Привредним субјектима који имају отворене посебне наменске рачуне – COVID-19 исплате директних давања из буџета Републике Србије се врше на те рачуне, а привредним субјектима који немају отворене посебне наменске рачуне – COVID-19 исти се отварају у циљу реализације плаћања директних давања у складу са Закључком.

Привредним субјектима који су основани и регистровани или су стекли статус обвезника ПДВ након 15. марта 2020. године а закључно са 20.  јулом 2020. године, наменски рачун ће по аутоматизму бити отворен код банке која води текуће рачуне тих привредних субјеката.

Привредни субјекти примљена средства по основу директних давања из буџета Републике Србије користе најкасније до 31. октобра 2020. године, истеком ког рока посебни наменски рачуни – COVID-19 се гасе, а неискоришћена средства са тих рачуна преносе се на посебан буџетски рачун.

Уколико привредни субјекти не желе да користе директна давања која су уплаћена на посебни наменски рачуни – COVID-19, односно нису у могућности да испуне обавезе које произилазе по основу ових давања, не морају их трошити и она ће након 31. октобра 2020. године са наменског рачуна бити враћена у буџет Републике Србије.

У реализацији Закључка примењују се одредбе Уредбе које се односе на значење појмова, права на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса, губитaк права и начин коришћења и исплате запосленима средстава добијених по основу директних давања из буџета Републике Србије.

Привредни субјект губи право на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса из Закључка уколико у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања у складу са Закључком смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања у складу са Закључком.

Привредни субјект који је остварило право на фискалне погодности и директна давања у складу са Уредбом, а не користи директна давања која су му у складу са Закључком уплаћена на посебни наменски рачуни – COVID-19 у августу и септембру 2020. године, те се иста након 31. октобра 2020. године са наменског рачуна врате у буџет Републике Србије, има обавезу да не смањи број запослених за више од 10%, у периоду од три месеца од исплате последњег директног давања у складу са Уредбом.  

Напомињемо да привредни субјекти који су у складу са одредбом члана 12. Уредбе изгубили право на фискалне погодности и директна давања из Уредбе, а због смањења броја запослених за више од 10%, неће остварити право на фискалне погодности и директна давања сходно одредбама Закључка.

У вези са коришћењем директних давања која су у складу са Закључком уплаћена на посебни наменски рачуни – COVID-19, у августу и септембру 2020. године, обавештавамо и следеће:

Приликом исплате зарада запосленима са наменског рачуна послодавац мора имати у виду да се директна давања уплаћују за два месеца, а да се одлагање доспећа за плаћање пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личну зараду предузетника може врши за један месец, и то искључиво за обрачунски период август 2020. године. Према томе, за други месец рокови доспећа за плаћање пореза и доприноса се не одлажу због чега је послодавац у обавези да исте плати у роковима који су прописани одредбама закона.

За који обрачунски период ће послодавац исплатити зараду, накнаду зараде или личну зараду са наменског рачуна зависи од динамике исплате сваког послодавца.