Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Поље 2.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга из члана 25. став 2. Закона, осим о промету добара и услуга за које је прописано исказивање података у пољ. 2.2 и 2.3 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

 • износу накнаде за промет услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге посредника и агента (заступника) у осигурању (члан 25. став 2. тачка 1) Закона);
 • износу накнаде за промет добара и услуга за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза (члан 25. став 2. тачка 3а) Закона). Ако је обвезник ПДВ при набавци добара могао да оствари право на одбитак дела претходног пореза у складу са чланом 30. Закона, не примењује се наведено пореско ослобођење. Такође, наведено пореско ослобођење не примењује се ни на промет добара набављених од лица која за свој промет нису обрачунала ПДВ;
 • износу накнаде за промет добара за која је у претходној фази промета постојала обавеза плаћања пореза у складу са законом којим се уређују порези на имовину (члан 25. став 2. тачка 3б) Закона);
 • износу накнаде за промет услуга закупа станова, ако се користе за стамбене потребе (члан 25. став 2. тачка 4) Закона);
 • износу накнаде за промет удела, хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Републици, осим износа накнаде за пренос власничког удела из члана 4. Закона - на грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, а који се сматра прометом добара сходно члану 4. став 3. тачка 7а) Закона (члан 25. став 2. тачка 5) Закона);
 • износу накнаде за промет поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука добара (члан 25. став 2. тачка 6) Закона);
 • износу накнаде за промет услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа (члан 25. став 2. тачка 7) Закона). Према члану 4. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, наведеним услугама сматрају се превентивне, дијагностичко - терапијске и рехабилитационе услуге које пружају домови здравља, болнице, заводи, заводи за јавно здравље, клинике, институти, клиничко - болнички центри и клинички центри, у складу са прописима који уређују здравствену заштиту, као и смештај, нега и исхрана болесника у тим установама, регистрованим за обављање тих делатности независно од тога да ли су ове установе усмерене ка остваривању добити), при чему је ст. 2. до 4. истог члана овог правилника ближе уређено шта се сматра превентивним, дијагностичко – терапијским и рехабилитационим услугама;
 • износ накнаде за промет услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту (члан 25. став 2. тачка 8) Закона);
 • износ накнаде за промет услуга и испоруку зубне протетике у оквиру делатности зубног техничара, као и накнаде за испоруку зубне протетике од стране стоматолога (члан 25. став 2. тачка 9) Закона);
 • износ накнаде за промет људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног млека (члан 25. став 2. тачка 10) Закона);
 • износ накнаде за промет услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности (члан 25. став 2. тачка 11) Закона). Према члану 5. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, услугама из члана 25. став 2. тачка 11) Закона сматрају се услуге које пружају установе социјалне заштите: центри за социјални рад, установе за смештај корисника и установе за дневни боравак и помоћ у кући, у складу са прописима који уређују социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана, регистроване за обављање тих делатности, независно да ли су усмерене ка остваривању добити. Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из члана 25. став 2. тачка 11) Закона, у складу са ставом 2. члана 5. овог правилника, сматрају се нарочито лекови, храна, пиће, услуге прања и чишћења, извршен од стране лица регистрованих за обављање тих делатности;
 • износ накнаде за промет услуга смештаја и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним установама, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга (члан 25. став 2. тачка 12) Закона). Према члану 6. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, услугама из члана 25. став 2. тачка 12) Закона сматрају се наведене услуге пружене од стране лица регистрованих за обављање те делатности, независно од тога да ли су те установе усмерене ка остваривању добити;
 • износ накнаде за промет услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и високо) и професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују ту област (члан 25. став 2. тачка 13) Закона). Наведеним услугама образовања, сходно члану 7. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, сматрају се услуге образовања, независно од тога да ли их пружају лица усмерена ка остваривању добити. Услугама професионалне преквалификације сматрају се услуге додатног образовања и обука које се врше у складу са законом којим се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености (члан 7. став 2. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона). Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из става 1. члана 7. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона сматрају се нарочито уџбеници, храна, пиће и продужени боравак деце (члан 7. став 3. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона);
 • износ накнаде за промет услугa из области културе и са њима непосредно повезан промет добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност (члан 25. став 2. тачка 14) Закона). Сходно члану 8. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, реч је о услугама из области позоришне и музичке делатности, делатности музеја, галерија, архива, заштите културних добара, заштите историјских споменика, библиотека, ботаничких башти и зоолошких вртова, које пружају лица регистрована за обављање тих делатности, а чија делатност није усмерена ка остваривању добити;
 • износ накнаде за промет услугa из области науке и са њима непосредно повезан промет добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност (члан 25. став 2. тачка 15) Закона). Сходно члану 9. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, овим услугама сматрају се услуге систематског стваралачког рада које се предузимају ради откривања нових знања, са циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим областима друштвеног развоја, које пружају лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност;
 • износ накнаде за промет услуга верског карактера од стране регистрованих цркава и верских заједница и са њима непосредно повезан промет добара и услуга (члан 25. став 2. тачка 16) Закона);
 • износ накнаде за промет услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног карактера (члан 25. став 2. тачка 17) Закона);
 • износ накнаде за промет услуга приређивања игара на срећу (члан 25. став 2. тачка 18) Закона), а којима се, у складу са чланом 10. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, сматрају услуге приређивања игара на срећу у складу са прописима који уређују игре на срећу;
 • износ накнаде за промет услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве спортом и физичким васпитањем, а које пружају лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити (члан 25. став 2. тачка 19) Закона).

Лицем чија делатност није усмерена ка остваривању добити (што је важно за одређивање пореског третмана промета услуга из области културе, науке и спорта) сматра се лице које је основано од стране Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и чији је власник Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у потпуности или у већинском делу (став 3. члана 25. Закона).

У пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о:

 • износу за који је повећана накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;
 • износу за који је смањена накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Податак у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минусˮ.