Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Поље 3.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за промет добара и услуга за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, већ је порески дужник обвезник ПДВ којем је тај промет извршен (укључујући и ситуацију када обвезник ПДВ врши промет добара и услуга из области грађевинарства лицу из члана 9. став 1. Закона које је за тај промет порески дужник независно од тога да ли је истовремено и обвезник ПДВ), у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ у зависности од врсте добра или услуге, осим података о преносу права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима који се исказују у пољу 3.3 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за:

  • промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен другом обвезнику ПДВ (члан 10. став 2. тачка 1) Закона);

Секундарне сировине и услуге које су непосредно повезане са секундарним сировинама, за чији је промет порески дужник обвезник ПДВ

  • прималац добара, односно услуга, дефинисане су чл. 2. и 3. Правилника о секундарним сировинама.
  • промет добара и услуга из области грађевинарства извршен другом обвезнику ПДВ, укључујући и промет извршен обвезнику ПДВ – лицу из члана 9. став 1. Закона (члан 10. став 2. тачка 3) Закона);
  • промет добара и услуга из области грађевинарства извршен лицу из члана 9. став 1. Закона које није обвезник ПДВ (члан 10. став 2. тачка 3) Закона);

Лица из члана 9. став 1. Закона су: Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица основана законом, односно актом органа Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе у циљу обављања послова државне управе или локалне самоуправе.

Добра и услуге из области грађевинарства за чији промет обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има прималац добара као порески дужник уређена су Правилником о промету из области грађевинарства.

  • промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже другом обвезнику ПДВ који је та добра набавио ради даље продаје (члан 10. став 2. тачка 4) Закона);

Напомена:

подаци о износу основице за наведени промет електричне енергије исказују се у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, а подаци за наведени промет природног гаса у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по посебној стопи ПДВ (у складу са одредбом члана 23. став 2. тачка 13) Закона, промет природног гаса опорезује се по посебној стопи ПДВ од 10%).

  • промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима, извршен другом обвезнику ПДВ (члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона);
  • промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ (члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (3) Закона).

Напомена:

Ако је купац покретних ствари - предмета заложног права и добара над којима се спроводи извршење у извршном поступку, односно прималац услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку, лице које нема својство обвезника ПДВ, порески дужник за тај промет је обвезник ПДВ који врши предметни промет. У том случају, подаци о том промету не исказују се у пољу 3.4, већ у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ.

  • промет инвестиционог злата и промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, ако се обвезник ПДВ који врши тај промет определио да ће на промет инвестиционог злата, односно промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата обрачунавати ПДВ (члан 36б став 5. Закона).

Специфичност:

У пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о износу основице за промет добара и услуга из члана 24. Закона, за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, за који је (у случају да је реч о опорезивом промету), порески дужник прималац добара и услуга у складу Законом (нпр. промет добара из области грађевинарства који, у слободној зони, врши обвезник ПДВ другом обвезнику – кориснику слободне зоне).

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет, у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.4, исказују се само подаци о износу основице за извршени промет.

Ако је обвезник ПДВ у једном пореском периоду примио аванс и исказао податке о примљеном авансу у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ (износ основице), а у другом пореском периоду извршио промет за који је примио аванс, у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказује податак о износу основице за извршени промет без умањења за износ аванса.

Подаци у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минусˮ.