Порески календар

апр 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    Преглед прописа    Корисничка упутства    Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ за куповину хране и опреме за бебе

Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ за куповину хране и опреме за бебе

Ово Kорисничко упутство представља материјал намењен физичким лицима која могу да остваре право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе.

1. Ко може да оствари право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе?
Право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, за набавке извршене од 01.01.2013. године може да оствари:
1) родитељ, односно
2) старатељ бебе, ако испуњава следеће кумулативне услове:
- да је пунолетни држављанин Републике Србије,
- да има пребивалиште на територији Републике Србије,
- да је купио храну и опрему за бебе,
- да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме остварен у износу мањем од 1.101.575,88 динара
- да је укупна вредност имовине родитеља, односно старатеља на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређује порез на имовину мања од 26.850.911,72 динара;
- да поседује фискални исечак издат од стране продавца у складу са прописима којима се уређују фискалне касе.

2. До ког износа се може остварити обим права на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе?

У складу са изменама Закона о порезу на додату вредност, прописано је да се право на рефундацију ПДВ-а може остварити до износа од 80.323,24 динара за бебу старости до две године, и то у првој години старости до 45.898,99 динара, а у другој до 34.424,25 динара.


Такође, прописано је да право на рефундацију ПДВ-а за храну и опрему за бебе може да оствари родитељ, односно старатељ уколико је његов укупан нето приход у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију мањи од 1.101.575,88 динара, а укупна имовина на коју плаћа порез мања од 26.850.911,72 динара.


Динарски износи који се односе на укупан нето приход и укупну имовину родитеља, односно старатеља бебе и износ за који се може остварити право на рефундацију ПДВ-а усклађују се са годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши.

3. На коју врсту хране и опреме за бебе се може остварити рефундација ПДВ?
Храном и опремом за бебе за чију набавку може да се оствари право на рефундацију ПДВ, сматрају се:
1. млеко за одојчад,
2. кашице,
3. креветац,
4. колица,
5. столица за храњење,
6. столица за кола,
7. пелене.

4. На који начин се може остварити поступак рефундације ПДВ за куповину хранеи опреме за бебе?
Купац хране и опреме за бебе остварује право на рефундацију ПДВ на основу писменог захтева који се подноси на Обрасцу РФНБ - Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ организационој јединици Пореске управе на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште. Образац РФНБ се може наћи на сајту Пореске управе: www.poreska uprava.gov.rs у делу Обрасци.
Уз захтев се достављају:

- фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе (обвезника ПДВ) у складу са прописима којима се уређују фискалне касе у периоду за који се подноси захтев за рефундацију ПДВ,
- фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака;
Изузетно, у случају када је подносилац захтева усвојитељ, односно старатељ, при првом подношењу захтева, доставља:
- фотокопију одлуке надлежног органа о усвојењу,
- а старатељ бебе – фотокопију одлуке надлежног органа о стављању под старатељство.
На дан подношења захтева за рефундацију ПДВ морају да буду испуњени сви прописани услови за остваривање права на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе.

5. Који је рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ за куповину хранеиопреме за бебе?
Купац хране и опреме за бебе може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у периоду од 03. до 18. фебруара, односно од 01. до 15. јула текуће године (ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана).
Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ је преклузиван, што значи да захтев може да се поднесе само у законом прописаним роковима.
Уколико је купац хране и опреме за бебе пропустио да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у претходном периоду, за набавке које је извршио од 01.01.2013. године, може у наредном року да поднесе захтев за рефундацију ПДВ.

Уколико су надлежној организационој јединици Пореске управе поднети захтеви за рефундацију ПДВ пре рока који је прописан законом исти ће бити одбачени закључком као преурањени.
Захтев се може поново поднети, уколико је претходно био одбачен због недостатка неког доказа, ако се доказ обезбеди у прописаном року за подношење.

6. Подносиоцу захтева – купцу хране и опреме за бебе по поднетим захтевима уз које су приложени рачуни продавца хране и опреме за бебе којима је извршена набавка хране и опреме за бебе пре датума рођења детета, може се одобрити рефундација ПДВ. Напомињемо да се не може признати право на рефундацију ПДВ уколико су рачуни издати пре 01.01.2013. године.

7. У ситуацији када се куповина хране и опреме за бебе врши путем Interneta обавештавамо да подносилац захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебу од лица које је регистровано за обављање делатности 47.91-трговина на мало посредством поште или интернета, може остварити право на рефундацију ПДВ под законом прописаним условима и ако поседује:

- рачун на коме је исказан ПДВ као доказ да је извршио куповину хране и опреме за бебе,

- документ којим потврђује да је куповина хране и опреме за бебе извршена посредством Интернета и

- доказ о плаћању рачуна.

Напомињемо да се, уколико подносилац захтева не достави наведене доказе, не може признати право на рефундацију ПДВ.

8. У ситуацији када физичко лице-родитељ, односно старатељ подноси захтев за рефундацију ПДВ за купљену храну и опрему за бебе (нпр. близанце, тројке, четворке и сл.), обавештавамо вас да родитељ, односно старатељ подноси образац захтева за свако дете и остварује право на рефундацију ПДВ уколико испуњава услове прописане законом који уређује порез на додату вредност, у износу до 45.898,99 динара, односно 34.424,25 динара, за свако дете. То значи да родитељ, односно старатељ, подноси онолики број захтева који одговара броју деце за који може да оствари право на рефундацију ПДВ, при чему напомињемо да услови који се односе на висину примања подносиоца, као и вредност имовине, су утврђени Законом и односе се на истог подносиоца без обзира на број деце за које остварује право на рефундацију. Такође, рачуни који се у конкретном случају подносе уз захтеве, сагледавају се у контексту свих захтева сходно броју деце за једног подносиоца.

9. Хранитељ не може да остварује право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, осим ако је постављен за старатеља бебе.

10. Поступање организационе јединице Пореске управе по поднетом захтеву
Надлежна организациона јединица Пореске управе, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева са потребном доказима.
Рефундација ПДВ на рачун купца хране и опреме за бебе, врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.