Порески календар

дец 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Нерезиденти    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

(„Службени гласник РС“ брoj 137/20)

На основу члана 15в став 11. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19),

Министар финансија доноси:

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА УМАЊЕЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ЗА НОВОНАСТАЊЕНОГ ОБВЕЗНИКА

(„Службени гласник РС“ брoj 137/20)

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника, за зараду коју остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим послодавцем, сагласно члану 15в Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Квалификовани послодавац из члана 15в став 2. Закона, који заснује радни однос са новонастањеним обвезником сачињава писану изјаву којом потврђује да новонастањени обвезник пре заснивања радног односа са квалификованим послодавцем није био у радном односу код било ког послодавца који би се у моменту стицања статуса новонастањеног обвезника сматрао повезаним лицем са тим квалификованим послодавцем у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

У случају промене квалификованог послодавца када новонастањени обвезник закључи уговор о раду са другим квалификованим послодавцем, тај квалификовани послодавац, као и сваки наредни квалификовани послодавац са којим новонастањени обвезник закључи уговор о раду, сагласно ставу 1. овог члана сачињава писану изјаву којом потврђује да новонастањени обвезник пре заснивања радног односа са квалификованим послодавцем није био у радном односу код било ког послодавца који би се у моменту стицања статуса новонастањеног обвезника сматрао повезаним лицем са тим квалификованим послодавцем.

Квалификовани послодавац из члана 15в став 2. Закона, који заснује радни однос са новонастањеним обвезником, од тог новонастањеног обвезника прибавља писану изјаву којом то лице потврђује да пре заснивања радног односа са квалификованим послодавцем није било у радном односу, односно ако је било у радном односу код једног или више послодаваца прибавља писану изјаву у којој лице наводи пун назив и седиште сваког послодавца и државу чији је порески обвезник послодавац код кога је било у радном односу током периода рада у другој држави.

Члан 3.

Квалификовани послодавац из члана 15в став 3. Закона, који заснује радни однос са новонастањеним обвезником, од новонастањеног обвезника прибавља:

1) потврду о промени пребивалишта/боравишта у периоду од највише 25 година који претходи години у којој новонастањени обвезник држављанин Републике Србије (у даљем тексту: Република) заснива радни однос са квалификованим послодавцем, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да је то лице најмање три године имало пребивалиште/боравиште на територији Републике, или потврду о промени пребивалишта/боравишта супружника и њихове заједничке малолетне деце, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да су супружник и деца обвезника у наведеном периоду од 25 година најмање три године имали пребивалиште/боравиште на територији Републике; или

2) доказ о одобреном привременом боравку или одобреном сталном настањењу на територији Републике за страног држављанина, сагласно прописима којима се уређује привремени боравак и стално настањење страног држављанина у Републици, или такав доказ за супружника и њихову заједничку малолетну децу, из кога се може утврдити да је то лице најмање три године имало одобрен привремени боравак или стално настањење на територији Републике у периоду од највише 25 година који претходи години у којој новонастањени обвезник страни држављанин заснива радни однос са квалификованим послодавцем.

Члан 4.

Период боравка из члана 15в став 4. тачка 1) Закона новонастањени обвезник који заснива радни однос са квалификованим послодавцем документује тако што квалификованом послодавцу доставља исправе, и то:

1) потврду о промени пребивалишта, односно боравишта у Републици, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, није имало пребивалиште, односно боравиште на територији Републике; или

2) потврду о пребивалишту или боравишту у другој држави, издату од надлежног органа друге државе, или извод из одговарајућег регистра страног надлежног органа, из које се може утврдити да је то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, имало пребивалиште или боравиште у другој држави; или

3) потврду страног послодавца о радном односу у другој држави и раду на територији друге државе, из које се може утврдити да је то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем радило код тог страног послодавца на територији друге државе; или

4) доказ надлежног органа социјалног осигурања друге државе из којих се може утврдити да је то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем било осигураник по прописима те друге државе.

Новонастањени обвезник поред исправа из става 1. овог члана, квалификованом послодавцу са којим заснива радни однос доставља и писану изјаву којом то лице потврђује да је у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравило на територији једне или више других држава, а која изјава садржи и податке о држави, односно државама у којима је боравило, и да то лице непрекидно или са прекидима није боравило на територији Републике више од 366 дана у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем.

Члан 5.

Период боравка из члана 15в став 4. тачка 2) Закона новонастањени обвезник који заснива радни однос са квалификованим послодавцем документује тако што квалификованом послодавцу доставља исправе, и то:

1) потврду о промени пребивалишта, односно боравишта у Републици, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да то лице у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, није имало пребивалиште, односно боравиште на територији Републике; или

2) потврду о пребивалишту или боравишту у другој држави, издату од надлежног органа друге државе, или извод из одговарајућег регистра страног надлежног органа, из које се може утврдити да је то лице у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, имало пребивалиште или боравиште у другој држави.

Новонастањени обвезник поред исправа из става 1. овог члана, квалификованом послодавцу са којим заснива радни однос доставља и писану изјаву којом то лице потврђује да је у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравило на територији друге државе, а која изјава садржи и податке о држави, односно државама у којима је боравило, и да то лице непрекидно или са прекидима није боравило на територији Републике више од 183 дана у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем.

Новонастањени обвезник поред исправа из ст. 1. и 2. овог члана, квалификованом послодавцу са којим заснива радни однос доставља и уверење, диплому или потврду о завршеном средњем или високом образовању или завршеним постдипломским студијама или студијама првог, другог или трећег степена у другој држави или потврде о другом виду стручног усавршавања у другој држави, због чега је непрекидно или са прекидима боравио ван територије Републике више од 183 дана у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем.

Члан 6.

Новонастањени обвезник који заснива радни однос са квалификованим послодавцем, у вези са условима из члана 15в став 7. Закона, квалификованом послодавцу доставља:

1) доказ о сопственом праву својине или праву својине чланова његове породице на непокретности за становање или закупу непокретности за становање на територији Републике;

2) писану изјаву којом то лице потврђује да се у периоду од 183 дана пре закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем до истека 183 дана по закључењу тог уговора, настанио на територији Републике заједно са супружником и заједничком малолетном децом, са намером да на територији Републике борави 183 или више дана у било ком периоду од 12 месеци после закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем у периоду остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона;

3) уверење о пребивалишту, односно боравишту у Републици за лице које је држављанин Републике, издато од надлежног органа у Републици;

4) доказ о одобреном привременом боравку или одобреном сталном настањењу на територији Републике за лице које је страни држављанин, као и такав доказ за супружника и заједничку малолетну децу, издато од надлежног органа у Републици, за период током остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона.

 Исправу из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, новонастањени обвезник први пут доставља квалификованом послодавцу у року од 180 дана од дана закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, а након тога у периоду остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона доставља најмање једном у периоду од 12 месеци.

Члан 7.

Квалификовани послодавац је дужан да документацију из чл. 2-6. овог правилника прибави најкасније до дана када новозапосленом обвезнику врши исплату прве зараде по основу које се остварује право на умањење пореске основице сагласно члану 15в Закона, осим документације коју је у складу са одредбама овог правилника квалификовани послодавац дужан накнадно да прибавља у току остваривања тог права.

У случају промене квалификованог послодавца када новонастањени обвезник закључи уговор о раду са другим квалификованим послодавцем, такав квалификовани послодавац, као и сваки наредни квалификовани послодавац са којим новонастањени обвезник закључи уговор о раду, дужан је да прибави документацију из чл. 2-6. овог правилника која се односи на испуњеност услова у односу на период који претходи дану закључења уговора о раду са првим квалификованим послодавцем и документацију коју је у складу са одредбама овог правилника квалификовани послодавац дужан накнадно да прибавља у току остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона.

Документацију из чл. 2-6. овог правилника која се односи на испуњеност услова у односу на период који претходи дану закључења уговора о раду са првим квалификованим послодавцем, квалификовани послодавац из става 2. овог члана може да прибави од новонастањеног обвезника уколико он има сопствене примерке такве документације, у оригиналу или као оверене копије оригиналних докумената, које је документовао првом квалификованом послодавцу.

Члан 8.

Документацију из чл. 2-6. овог правилника на захтев надлежног пореског органа квалификовани послодавац подноси у оригиналу или као оверену копију оригиналног документа.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".