Порески календар

јул 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Друга јавна продаја усменим јавним надметањем

Друга јавна продаја усменим јавним надметањем

Министарство финансија Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, на основу члана 104. и члана 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. Гласник РС бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10....108/13), оглашава

                                                 

ДРУГУ ЈАВНУ ПРОДАЈУ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

Дана 16.07.2014. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама магацина  Пореске управе у Београду  - Лештани, Кружни пут 38, извршиће се продаја покретних ствари одузетих у поступку теренске контроле укупне почетне вредности 810.462,40динара.

 

Ред.бр.

листе

  

ЛИСТА-ГРУПА АРТИКАЛА

 

 

Процењена-почетна

вредност (дин)

 

 

1

Хемија, санитетски материјал-средства за одржавање личне и кућне хигијене(сапуни, купке бријачи,средства за чишћење,свеће,разне санитарије, за кухиње и купатила...)-97 артикала

 

633.247,43

 

2

Опрема за купатила и санитетески материјал-(славине, ручице,батерије,држачи, вентили, гумице,капе...разна роба за купатило) 289 артикла

 

177.214,97

 

 

У К У П Н О

 

 

810.462,40

*прилог овог огласа су појединачне листе  артикала – спецификације.

Роба исказана у табели се може разгледати дана 11.07. и 14.07.2014. године у времену од 12,00 до 14,00 часова и 15.07.2014. у времену од 10,00 до 11,30 часова у просторијама  магацина Пореске управе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду – Лештани, Кружни  пут бр. 38 и преузети листе артикала  (артикли по шифрама, количини и ценама).

На јавној продаји право надметања имају правна лица и предузетници.

Спровођење поступка продаје подразумева да има најмање два активна учесника.

Купац не може бити порески обвезник од кога је одузета роба која је предмет продаје, као ни лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

Учесници лицитације у обавези су да, пре почетка  јавне продаје приложе одговарајућу документацију о регистрацији предузећа или радње (фотокопију извода из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије односно надлежног органа), овлашћење на меморандуму за учешће, печат, личну карту и попуњени образац Пријаве за учешће на усменом јавном  надметању који ће добити на дан лицитације.

Роба се продаје искључиво по листама.

Роба се неће продавати појединачно, на комад, односно по шифри.

Роба се продаје по принципу виђено – купљено и  неће се примати никаква рекламација која се односи на квалитет и остале карактеристике робе.

Заинтересована лица за артикле са листе број 1, могу учествовати само ако уплате депозит у висини од 10% од процењене почетне вредности односно износ од 63.324,74 динара на рачун 840-857621-93, а доказ о уплати понети на лицитацију.

Цене су исказане  без ПДВ.

Купац је у обавези да  уплати излицитирану  цену увећану за обрачунати ПДВ по пореским стопама, у року од 8 дана  на текући рачун 840-9533845-13 у корист Министарства финансија – Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално oдељење за материјалне ресурсе  Београд. Сврха плаћања: Јавни приходи по основу продаје робе одузете у пореском поступку.

Уколико купац не изврши своју обавезу у наведеном року, сматраће се да је одустао од куповине, те ће се роба поново  изложити јавној продаји.

У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен предрачун о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.   

На другом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати по цени нижој од 30% процењене вредности, исказане у огласу, који ће бити постављен на огласној табли, Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд у Београду ул. Сремска бр.6 и магацину Пореске управе Лештане ул. Кружни пут бр. 38,  на порталу Пореске управе, као и послат потенцијалнним купцима.

Сва обавештења о расположивој роби, ценама, условима продаје, могу се добити у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Београд у Београду ул.Сремска бр.6 и преко телефона: 011/2638-949 и 8035-181 и 8035-282.

 

 

                                                                                                                                                КООРДИНАТОР

                                                                                                                                            Споменка Симонић