Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник o критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике

Правилник o критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике

("Службени гласник РС" бр. 43/10)

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми за одређивање великих пореских обвезника и прописују врсте пореза за које надлежна организациона јединица Пореске управе утврђена актом министра финансија (у даљем тексту: Центар за велике пореске обвезнике) извршава послове из надлежности пореске управе .

Члан 2.

Критеријуми за одређивање великих пореских обвезника јесу:

1) фискални капацитет;

2) техничка опремљеност.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, Пореска управа одредиће статус великог пореског обвезника и за правно лице које се, у складу са законом којим се уређује правни положај предузећа, сматра повезаним лицем са в елики м порески м обвезник ом, независно од испуњености услова у погледу фискалног капацитета, ако се у поступку пореске контроле утврди да је неопходно (због знатног обима међусобног промета, преноса права на непокретној и покретној имовини, постојања трансферних цена и сл.) да Центар за велике пореске обвезнике обавља послове из надлежности Пореске управе и за то повезано лице .

Члан 3.

Фискалним капацитетом, у смислу овог правилника, сматрају се плаћене обавезе пореског обвезника у складу са пореским законима и по основу доприноса на зараде и других пореза по одбитку, у износу већем од 50.000.000 динара на годишњем нивоу, који се усклађује са стопом раста цена на мало.

Члан 4.

Техничком опремљеношћу, у смислу овог правилника, сматра се опремљеност пореског обвезника за електронску комуникацију са Пореском управом, која подразумева пријем и слање пореских пријава електронским путем.

Члан 4а

Центар за велике пореске обвезнике извршава послове из надлежности Пореске управе код великих пореских обвезника за следеће врсте пореза: порез на добит предузећа, акцизе, порез на промет, порез на додату вредност, порез на финансијске трансакције, порезе и доприносе на зараде и друге порезе по одбитку.

Центар за велике пореске обвезнике врши контролу утврђивања обавезе плаћања накнада које плаћају приређивачи игара на срећу у складу са Законом о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04).

Члан 5.

Пореска управа обавештава пореског обвезника о стицању статуса великог пореског обвезника.

Ако порески обвезник престане да испуњава критеријуме из члана 2. овог правилника, Пореска управа обавештава тог обвезника о губитку статуса великог пореског обвезника.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2004. године.