Порески календар

јул 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Ољачић Миодрага из Лешнице

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Ољачић Миодрага из Лешнице

ПИБ:102610213

Министарство финансија  – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Ољачић Миодрага из Лешнице, Општина Лозница, ЈМБГ:1808956773645, вл. СЗР “МАРКО И ПЕТАР“ са седиштем у Лозници, у ул. Георгија Јакшића бб, ПИБ:102610213, МБР:61225617, а на основу члана 104. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002,....105/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/2001 и “Сл. гласник РС” бр. 30/2010), оглашава:

ЈАВНУ ПРОДАЈУ

ЗАПЛЕЊЕНИХ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

путем усменог јавног надметања

Прво рочиште други  пут за продају покретне ствари пореског обвезника  Ољачић Миодрага из Лешнице, Општина Лозница, ЈМБГ:1808956773645, вл.СЗР“МАРКО И ПЕТАР“ са седиштем у Лозници, у ул. Георгија Јакшића бб, ПИБ:102610213, МБР:61225617,путем усменог јавног надметања, одржаће се дана  28.05.2015. године са почетком у 11,00 сати у канцеларији бр. 108 – Пореске управе - Филијале Лозница.   

Предмет продаје je:

1. путничко возило, регистарске ознаке LO012-LO, марке PEUGEOT, модел 4007 PREMIUM 2.2HDI 7PI,  броја шасије VF3VV4HNH8U913379, бр. мотора PSA4HN10DZ554030685, снагe мотора 115 kw, радне запремине мотора 2179 ccm, производено 2008. године, чија вредност се процењује на 1.431.608,56 динара, које је у својини Ољачић Миодрагаиз Лешнице, Општина Лозница, ЈМБГ:1808956773645, вл.СЗР  “МАРКО И ПЕТАР“ 

Почетна вредност покретнe ствари утврђена је Записником о поновној процени и заплени покретних ствари бр. 059-433-22-07221/2014-I1A05-3454-10 од 24.02.2015. године.

Прво усмено јавно надметање други пут одржаће се 28.05.2015. год. са почетком у 11,00 сати,  у канцеларији  бр. 108 – Пореске управе  Филијале Лозница, Трг Јована Цвијића 11.

Услови продаје

1.Продаји путем усменог јавног надметања ће се приступити ако се јави најмање два понуђача.

2. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују следећа лица:

порески обвезник, лица запослена у пореском органу и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Филијале Пореске управе.

3. Продаја покретне ствари врши се путем усменог јавног надметања. Уколико  

се на оглашено усмено јавно надметање јави само један понуђач, покретна ствар се може продати том понуђачу непосредном погодбом.  

4. На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати испод 60% од утврђене почетне вредности.

5. Понуђачи полажу депозит у износу од 10% почетне вредности, и то за покретну ствар под редним бројем 1. у износу од 143.160,86 динара,  на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број 97- 22059102610213.

6. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата           покретност  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом.

7. Покретна ствар се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

8. Покретна ствар  изложена јавној продаји  може се разгледати дана 28.05.2015. године од  09.00-10.00 часова  на адреси пребивалишта пореског обвезника Ољачић Миодрага у Лешници ул.Станка Ореља бр.38

9. Све информације о месту разгледања покретне ствари као и о самој продаји могу се добити преко тел. 015/889-550, локал 140.

10.Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница, на интернет страни Пореске управе, у дневном листу ,,ДАНАС,, и доставља пореском обвезнику.                                                                                                             

                                                                                                        Директор                            

                                                                                                   Радован Ракић