Порески календар

јул 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Глигоријевић Бисеније, са седиштем у Зајечару

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Глигоријевић Бисеније, са седиштем у Зајечару

Министарство Финансија– Пореска управа – Филијала Зајечар, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Глигоријевић Бисеније , са седиштем у Зајечару, ул.Насеље Вишњар   бр.бб, на основу члана 104.става 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/2002...105/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку  («Сл.лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010),  дана 06.07.2015. године доноси:

О  Г  Л  А  С

                            о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГО   ПОНОВЉЕНО РОЧИШТЕ ПРВИ ПУТ  за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника Глигоријевић Бисеније , са седиштем у Зајечару, ул. Насеље  Вишњар бр.бб, ЈМБГ 1807957757523, путем усменог јавног надметања и то:

Опис покретне ствари

Рег. ознака

/број

Марка

Тип

Број шасије

Број

мотора

Год. произ

Снага мотора у КW

Радна запр. мотора

у ccm

Носив.

Процењена вредност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Путничко возило

ZA 032-BP

OPEL

VECTRA

W0L000087K5155269

C20NE14159987

1989

85

1998

1685

190.000,00

својина пореског обвезника, која ће се одржати 28.07.2015.године у 11,00 часова у Нишу , ул. 12. Фебруар у згради централног магацина Пореске управе , бивша зграда ,,Стотекса,, прилаз II.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је проценом пореског извршитеља по записнику о поновној процени бр. 116-433-06-5616/2014-D5B04-11 на дан процене 17.03.2015.године и укупно износи 190.000,00 динара за покретне ствари наведене у тачки један овог закључка.

3. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања.

4. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.

5. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из става 1. овог члана.

6. Забрана за лица из тачке 5. овог Записника односи се и на препродају купљених ставри, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним  пореским обавезама која није старија од 15 дана, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.

8. На овом рочишту, у смислу овог закона, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу непосредном погодбом.

9. Покретне ствари се не  могу продати на другом усменом јавном надметању по цени нижој од 30%  процењене вредности. 

10. Купац- најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 (осам) дана од дана када му је достављен записник о продаји  покретне ствари      ( члан 104. став.6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

11. Овај оглас истаћи на интернет страни и огласној табли ове Филијале и доставити пореском дужнику, заступнику по службеној дужности, заложним повериоцима и лицима која имају уписану залогу или законско право прече куповине покретне ствари која је предмет продаје.

Ближе информације могу се добити на телефон   број:019/423-309.                                                                                   

                                                                                                                                ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                               Радмило Димитријевић