Порески календар

јун 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Оглас о наставку продаје покретне имовине путем непосредне погодбе пореског обвезника Антић Ивице ПУР „АНДРЕА ПЛУС“ из Крвавице, општина Крушевац

Оглас о наставку продаје покретне имовине путем непосредне погодбе пореског обвезника Антић Ивице ПУР „АНДРЕА ПЛУС“ из Крвавице, општина Крушевац

ПИБ: 107123950

Министарство финансија - Пореска управа-Филијала Крушевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне имовине пореског обвезника Aнтић Ивице ПУР „АНДРЕА ПЛУС“ из Крвавице, општина Крушевац., која је брисана из регистра привредних субјеката решењем АПР-а бр. БП 20025/2013 од 21.02.2013.године. ПИБ:107123950, Матични број: 62735082,  по решењу брoj: 052-433-06-4191/2014 од 02.09.2014. године,   на основу члана  99 и члана 104 Закона о пoреском поступку и пореској администрацији  ("Сл. Гласник РС" бр.80/2002,84/2002,23/2003,70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009,53/2010, 101,2011,2/2012, 93/2012 , 47/2013  68/2014. и 105/2014.), доноси:

О Г Л А С

                                о наставку продаје покретне имовине путем непосредне погодбе

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ  прво рочиште за продају покретне имовине путем непосредне погодбе пошто продаја покретних ствари у поступку принудне наплате пореског обвезника Антић Ивице ПУР „АНДРЕА ПЛУС“ из Крвавице, општина Крушевац., путем усменог јавног надметања НИЈЕ УСПЕЛА у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје путем усменог јавног надметања.

2. НАСТАВЉА СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ  у поступку принудне наплате пореског обвезника Антић Ивице  ПУР „АНДРЕА ПЛУС“ из Крвавице, општина Крушевац., за следећу покретну имовину:

1)   Путничко возило

      Mарка:TATA

      Tип модел: INDICA MINI DOC 1

      Број мотора: 475IDIO3MYZP1423

      Број шасије: MAT6001532PL00433

      Год. производње: 2002, снага мотора 36kw

      Радна запремина 1405cm3

      Рег. ознака 062-PM

Процењена вредност 130.000,00 RSD

Продаја покретних ствари путем непосредне погодбе одржаће се дана  28.12. 2015. године са почетком у 13 часова у просторијама Филијале Крушевац у Крушевцу, Трг Деспота Стефана бр.2 на другом спрату у канцеларији бр.23.

3. Покретне ствари на усменом јавном надметању  или непосредном погодбом купују се у виђеном стању без права на рекламацију.

4. Продаја покретних ствари непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Пореске управе и купца али не нижој од 60% од процењене вредности.

5. Купац најбољи понуђивач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар  уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје путем непосредне погодбе. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.

6. Купац је дужан да уплати ПДВ по стопи од 20 % на постигнуту цену за покретне ствари у поступку продаје путем непосредне погодбе.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица,  не могу бити купци ствари на усменом јавном надметању, као и понуђачи који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, па је са собом потребно понети личну карту и уверење о измиреним пореским обавезама за физичка лица, или овлашћење и уверење о измиреним пореским обавезама за правна лица.

8. Овај оглас истаћи на огласној табли Филијале Крушевац, интернет страни Пореске управе и доставити пореском обвезнику.  

9. Купци покретних ствари не могу вршити препродају купљених ствари, њихово  давање у закуп, на поклон или на коришћење лицима из тачке 8. у периоду од годину дана по извршеној продаји.

                                                                                                                                         Директор

                                                                                                                                Живојин Милорадовић