Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о oблику и садржини посебне ознаке за играчницу или кладионицу, односно уплатно место кладионице

Правилник о oблику и садржини посебне ознаке за играчницу или кладионицу, односно уплатно место кладионице

("Службени гласник РС" бр.129/04)

Члан 1.

Овим правилником прописује се облик и садржина посебне ознаке за играчнице и кладионице, односно уплатно место кладионице.

Члан 2.

Посебна ознака из члана 87. ст. 5. и 6. Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04 - у даљем тексту: Закон), која се истиче на улазу у сваку играчницу и кладионицу, односно уплатно место кладионице, мора имати следећу садржину:

1) нумерички број посебне ознаке;

2) тачан назив приређивача игара на срећу (у даљем тексту: приређивач);

3) адреса седишта приређивача;

4) локација објекта играчнице или кладионице, односно уплатног места кладионице;

5) ПИБ приређивача;

6) матични број приређивача;

7) шифра претежне делатности приређивача;

8) рок важења дозволе, односно одобрења за приређивање игре на срећу у играчници, односно кладионици;

9) назив органа који је издао дозволу, односно одобрење;

10) печат Министарства финансија - Управе за игре на срећу и потпис овлашћеног лица.

Уплатно место кладионице, у смислу овог правилника, сматра се објекат, односно просторија у којој се приређује посебна игра на срећу - клађење.

Члан 3.

Посебна ознака мора бити израђена на папиру правоугаоног облика формата А – 4.

Тонска подлога хартије на којој се израђује посебна ознака је окер-наранџасте боје и мора бити одштампана у офсет техници, а слова су у црној боји.

Члан 4.

Посебна ознака мора бити одштампана на заштићеној хартији са конитинуалним воденим знаком «мозаик», мелираним влакнима црвене и плаве боје.

Члан 5.

Посебна ознака садржи дуплу ирисејф заштиту – траку чија је десна половина флуоресцентна.

На посебној ознаци у техници дубоке штампе мора се налазити: Два гирош фриза у заглављу и дну посебне ознаке, микротекст «Министарство финансија», кип ефекат и гирош розета са скривеном сликом «пик – херц – треф – каро».

На посебној ознаци у техници високе штампе мора бити изведена нумерација следеће садржине: једна словна и шест нумеричких ознака у црној боји.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».