Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике

Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике

(„ Службени гласник РС“ бр. 43/10)

На основу члана 28. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09 и 72/09 - др. закон),

Министар финансија, на предлог директора Пореске управе, доноси

ПРАВИЛНИК
о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан центар за велике пореске обвезнике

(„Службени гласник РС“ бр. 43/10)

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми за одређивање великих пореских обвезника у Републици Србији на основу којих Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великих пореских обвезника (у даљем тексту: критеријуми за одређивање великих пореских обвезника) и одређују врсте јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике, као организациона јединица Пореске управе.

Члан 2

Полазећи од обима пореских обавеза пореских обвезника, Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великих пореских обвезника применом критеријума утврђеним овим правилником.

Обим пореских обавеза, у смислу овог правилника, је укупан износ пореских обавеза по основу јавних прихода из члана 6. овог правилника у пословној години која претходи години у којој Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великог пореског обвезника.

Члан 3.

Критеријуми за одређивање великих пореских обвезника су:

1) промет;

2) ликвидност.

Изузетно од става 1. овог члана, Пореска управа може да одреди статус великог пореског обвезника и правном лицу које се, у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, сматра лицем повезаним са великим пореским обвезником ако се његов укупан промет или његов претежни део остварује по основу трансакција са тим великим пореским обвезником, независно од испуњености услова у погледу промета и обима пореских обавеза.

Члан 4.

Прометом, у смислу овог правилника, сматра се укупан промет добара и услуга остварен по основу обављања делатности пореског обвезника у пословној години која претходи години у којој Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великих пореских обвезника, у износу већем од 1.000.000.000 динара.

Члан 5.

Порески обвезник је ликвидан, у смислу овог правилника, ако код тог обвезника, у пословној години која претходи години у којој Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великих пореских обвезника, нису наступили стечајни разлози за отварање стечајног поступка прописани законом којим се уређује стечај над правним лицима, односно законом којим се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање.

Изузетно од става 1. овог члана, порески обвезник - привредно друштво код кога је у току пословне године постојао неки од стечајних разлога због тога што има доспело а ненаплаћено потраживање од директних и индиректних корисника буџетских средстава, односно од корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, а стечајни поступак није отворен, у смислу овог правилника, сматра се ликвидним.

Члан 6.

Код пореских обвезника којима је одређен статус великих пореских обвезника, Центар за велике пореске обвезнике врши утврђивање, наплату и контролу за све врсте јавних прихода који, према закону којим се уређује буџетски систем, у целости или у делу утврђеним законом припадају буџету Републике Србије, осим пореза на употребу, држање и ношење добара, административних, судских и других такси, као и за све доприносе за обавезно социјално осигурање које су дужни да обрачунавају и плаћају у складу са законом.

Члан 7.

Пореске обвезнике који испуњавају критеријуме из члана 3. овог правилника, Пореска управа по службеној дужности писмено обавештава о стицању статуса великог пореског обвезника, као и о дану од кога Центар за велике пореске обвезнике у односу на њих почиње да извршава послове из своје надлежности.

Ако велики порески обвезник престане да испуњава критеријуме из члана 3. овог правилника, Пореска управа по службеној дужности писмено обавештава тог обвезника о губитку статуса великог пореског обвезника, као и о дану од кога Центар за велике пореске обвезнике престаје да извршава послове из своје надлежности за тог обвезника.

Члан 8.

Велики порески обвезници који су тај статус стекли на основу критеријума из Правилника о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама пореза за које Центар за велике пореске обвезнике извршава послове из надлежности Пореске управе („Службени гласник РС“, бр. 123/03 и 102/04), задржавају статус великог пореског обвезника ако испуњавају критеријуме из члана 3. овог правилника.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама пореза за које Центар за велике пореске обвезнике извршава послове из надлежности Пореске управе („Службени гласник РС“, бр. 123/03 и 102/04).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.