Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о поступку и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности

Правилник о поступку и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности

(„Службени гласник РС“ број 80/10, 44/18 - др. закон)

На основу члана 159а став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон и 53/10),

Министар финансија доноси

 

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ПОТВРДА О РЕЗИДЕНТНОСТИ

 

(Службени гласник РС број 80/10, 44/18 - др. закон)

 

Члан 1.

Овим правилником, за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: уговор), прописује се поступак и начин издавања и изглед обрасца потврде о резидентности Републике Србије, као и изглед обрасца потврде о резидентности друге државе са којом је закључен уговор.

 

Члан 2.

 Статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца прихода, резидент доказује потврдом на обрасцу прописаном овим правилником, осим у случајевима када се статус резидента доказује искључиво потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган друге државе са којом је закључен уговор.

 Потврда из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије (за претходну/е годину/е и текућу годину - на српско/енглеском и српско/француском језику).

 Образац ПОР-1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

 Статус резидента друге државе са којом је закључен уговор, нерезидент доказује код домаћег исплатиоца прихода, потврдом о резидентности овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент, на обрасцу прописаном овим правилником.

 Потврда из става 1. овог члана оверава се на Обрасцу ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе са којом је закључен уговор (за претходну/е годину/е и текућу годину - на српско/енглеском и српско/француском језику).

 Образац ПОР-2 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 4.

 Потврду из члана 2. овог правилника, на основу поднетог захтева уз који је приложена документација прописана овим правилником, издаје организациона јединица Пореске управе надлежна према месту седишта, односно пребивалишта, односно боравишта, подносиоца захтева.

 Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи:

- име и презиме, односно назив подносиоца захтева;

- адресу пребивалишта, односно боравишта, односно седишта подносиоца захтева;

- потпис подносиоца захтева (физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу, односно предузетник) оверен печатом правног лица, односно предузетника;

- навод да је потврда о резидентности потребна за остваривање права из уговора;

- назив државе за коју се потврда о резидентности захтева;

- година за коју се потврда о резидентности тражи;

- датум подношења захтева.

 

Члан 5.

 Уз захтев из члана 4. овог правилника, домаће физичко лице, прилаже следећу документацију:

1) потврду о пребивалишту (оригинал или оверену копију оригинала), која садржи податак од када је то лице на пријављеној адреси, коју издаје Министарство унутрашњих послова која, у дану подношења захтева, није старија од шест месеци;

2) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке административне таксе у прописаном износу.

 Ако домаће физичко лице, пре истека рока од шест месеци од дана подношења претходног захтева, код исте организационе јединице Пореске управе надлежне према месту пребивалишта подносиоца захтева, поднесе нови захтев за издавање потврде о резидентности, уз захтев (у коме наводи и да је претходни захтев поднет пре истека рока од шест месеци) прилаже копију потврде о пребивалишту из става 1. тачка 1) овог члана.

 Ако се једним захтевом тражи издавање потврда о резидентности за више домаћих физичких лица која су запослена код истог послодавца, уз захтев се доставља документација из става 1. овог члана, за свако од тих лица.

 

Члан 6.

 Уз захтев из члана 4. овог правилника, домаће правно лице, односно предузетник прилаже следећу документацију:

1) извод (оригинал или оверену копију оригинала) из регистрације код Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа који, у дану подношења захтева, није старији од шест месеци;

2) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке административне таксе у прописаном износу.

 Ако домаће правно лице, односно предузетник, пре истека рока од шест месеци од дана подношења претходног захтева, код исте организационе јединице Пореске управе надлежне према месту седишта подносиоца захтева, поднесе нови захтев за издавање потврде о резидентности, уз захтев (у коме наводи и да је претходни захтев поднет пре истека рока од шест месеци) прилаже копију извода из регистрације код Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа из става 1. тачка 1) овог члана.

 

Члан 7.

 Уз захтев из члана 4. овог правилника, страно физичко лице (у даљем тексту: странац) прилаже следећу документацију:

1) оверену копију стране путне исправе која, у тренутку подношења захтева, није старија од шест месеци (са важећом визом у дану дужем од шест месеци за период за који се потврда о резидентности издаје);

2) одобрење привременог боравка у Републици Србији у трајању дужем од шест месеци (оригинал или оверену копију оригинала), односно одобрење сталног настањења у Републици Србији (оригинал или оверену копију оригинала), које издаје Министарство унутрашњих послова које, у дану подношења захтева, није старије од шест месеци;

3) потврду о пријави боравишта (пребивалишта) странца (оригинал или оверену копију оригинала) коју издаје Министарство унутрашњих послова која, у дану подношења захтева, није старија од шест месеци;

4) важећи уговор о раду (оригинал или оверену копију оригинала) којим је заснован радни однос код домаћег послодавца, односно важећи уговор о упућивању на рад у Републику Србију (оригинал или оверену копију оригинала);

5) доказ (оригинал или оверену копију оригинала) о праву својине, односно другом стварном праву на кући или стану;

6) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке административне таксе у прописаном износу;

7) друге доказе на захтев надлежне организационе јединице Пореске управе.

 Ако странац, у циљу испуњења услова за стицање статуса резидента Републике Србије (доказивање центра животних интереса у Републици Србији) као доказ, наводи и боравак чланова његовог породичног домаћинства (брачног друга и/или деце) у Републици Србији, за та лица прилаже документацију из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана, а за децу и потврду о похађању предшколске, школске, односно високошколске установе и сл.

 

Члан 8.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу потврде о резидентности ("Службени гласник РС", број 86/09 и 91/09 - исправка).

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2011. године.

 

Образац ПОР-1

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за текућу годину на српско/енглеском језику

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за претходну/е годину/е на српско/енглеском језику

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за текућу годину на српско/француском језику

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за претходну/е годину/е на српско/француском језику

Образац ПОР-2

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за текућу годину на српско/енглеском језику

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за претходну/е годину/е на српско/енглеском језику

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за текућу годину на српско/француском језику

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за претходну/е годину/е на српско/француском језику