Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о поступку и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности

Правилник о поступку и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности

(„Службени гласник РС“ број 80/10, 44/18 - др. закон)

На основу члана 159а став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон и 53/10),

Министар финансија доноси

 

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ПОТВРДА О РЕЗИДЕНТНОСТИ

 

(Службени гласник РС број 80/10, 44/18 - др. закон)

 

Члан 1.

Овим правилником, за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: уговор), прописује се поступак и начин издавања и изглед обрасца потврде о резидентности Републике Србије, као и изглед обрасца потврде о резидентности друге државе са којом је закључен уговор.

 

Члан 2.

 Статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца прихода, резидент доказује потврдом на обрасцу прописаном овим правилником, осим у случајевима када се статус резидента доказује искључиво потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган друге државе са којом је закључен уговор.

 Потврда из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије (за претходну/е годину/е и текућу годину - на српско/енглеском и српско/француском језику).

 Образац ПОР-1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

 Статус резидента друге државе са којом је закључен уговор, нерезидент доказује код домаћег исплатиоца прихода, потврдом о резидентности овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент, на обрасцу прописаном овим правилником.

 Потврда из става 1. овог члана оверава се на Обрасцу ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе са којом је закључен уговор (за претходну/е годину/е и текућу годину - на српско/енглеском и српско/француском језику).

 Образац ПОР-2 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 4.

 Потврду из члана 2. овог правилника, на основу поднетог захтева уз који је приложена документација прописана овим правилником, издаје организациона јединица Пореске управе надлежна према месту седишта, односно пребивалишта, односно боравишта, подносиоца захтева.

 Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи:

- име и презиме, односно назив подносиоца захтева;

- адресу пребивалишта, односно боравишта, односно седишта подносиоца захтева;

- потпис подносиоца захтева (физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу, односно предузетник) оверен печатом правног лица, односно предузетника;

- навод да је потврда о резидентности потребна за остваривање права из уговора;

- назив државе за коју се потврда о резидентности захтева;

- година за коју се потврда о резидентности тражи;

- датум подношења захтева.

 

Члан 5.

 Уз захтев из члана 4. овог правилника, домаће физичко лице, прилаже следећу документацију:

1) потврду о пребивалишту (оригинал или оверену копију оригинала), која садржи податак од када је то лице на пријављеној адреси, коју издаје Министарство унутрашњих послова која, у дану подношења захтева, није старија од шест месеци;

2) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке административне таксе у прописаном износу.

 Ако домаће физичко лице, пре истека рока од шест месеци од дана подношења претходног захтева, код исте организационе јединице Пореске управе надлежне према месту пребивалишта подносиоца захтева, поднесе нови захтев за издавање потврде о резидентности, уз захтев (у коме наводи и да је претходни захтев поднет пре истека рока од шест месеци) прилаже копију потврде о пребивалишту из става 1. тачка 1) овог члана.

 Ако се једним захтевом тражи издавање потврда о резидентности за више домаћих физичких лица која су запослена код истог послодавца, уз захтев се доставља документација из става 1. овог члана, за свако од тих лица.

 

Члан 6.

 Уз захтев из члана 4. овог правилника, домаће правно лице, односно предузетник прилаже следећу документацију:

1) извод (оригинал или оверену копију оригинала) из регистрације код Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа који, у дану подношења захтева, није старији од шест месеци;

2) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке административне таксе у прописаном износу.

 Ако домаће правно лице, односно предузетник, пре истека рока од шест месеци од дана подношења претходног захтева, код исте организационе јединице Пореске управе надлежне према месту седишта подносиоца захтева, поднесе нови захтев за издавање потврде о резидентности, уз захтев (у коме наводи и да је претходни захтев поднет пре истека рока од шест месеци) прилаже копију извода из регистрације код Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа из става 1. тачка 1) овог члана.

 

Члан 7.

 Уз захтев из члана 4. овог правилника, страно физичко лице (у даљем тексту: странац) прилаже следећу документацију:

1) оверену копију стране путне исправе која, у тренутку подношења захтева, није старија од шест месеци (са важећом визом у дану дужем од шест месеци за период за који се потврда о резидентности издаје);

2) одобрење привременог боравка у Републици Србији у трајању дужем од шест месеци (оригинал или оверену копију оригинала), односно одобрење сталног настањења у Републици Србији (оригинал или оверену копију оригинала), које издаје Министарство унутрашњих послова које, у дану подношења захтева, није старије од шест месеци;

3) потврду о пријави боравишта (пребивалишта) странца (оригинал или оверену копију оригинала) коју издаје Министарство унутрашњих послова која, у дану подношења захтева, није старија од шест месеци;

4) важећи уговор о раду (оригинал или оверену копију оригинала) којим је заснован радни однос код домаћег послодавца, односно важећи уговор о упућивању на рад у Републику Србију (оригинал или оверену копију оригинала);

5) доказ (оригинал или оверену копију оригинала) о праву својине, односно другом стварном праву на кући или стану;

6) уплатницу (оригинал), као доказ о уплати републичке административне таксе у прописаном износу;

7) друге доказе на захтев надлежне организационе јединице Пореске управе.

 Ако странац, у циљу испуњења услова за стицање статуса резидента Републике Србије (доказивање центра животних интереса у Републици Србији) као доказ, наводи и боравак чланова његовог породичног домаћинства (брачног друга и/или деце) у Републици Србији, за та лица прилаже документацију из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана, а за децу и потврду о похађању предшколске, школске, односно високошколске установе и сл.

 

Члан 8.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу потврде о резидентности ("Службени гласник РС", број 86/09 и 91/09 - исправка).

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2011. године.

 

Образац ПОР-1

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за текућу годину на српско/енглеском језику

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за претходну/е годину/е на српско/енглеском језику

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за текућу годину на српско/француском језику

Образац ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије за претходну/е годину/е на српско/француском језику

Образац ПОР-2

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за текућу годину на српско/енглеском језику

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за претходну/е годину/е на српско/енглеском језику

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за текућу годину на српско/француском језику

Образац ПОР-2 - Потврда о резидентности друге државе уговорнице за претходну/е годину/е на српско/француском језику