Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о пореском идентификационом броју

Правилник о пореском идентификационом броју

(„Службени гласник РС“ број 57/03 , 68/03 , 32/09 , 48/10 , 44/18 - др. закон)

 

На основу члана 26. став 5, члана 27. став 3. и члана 29. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 и 23/2003),

Министар финансија и економије доноси

 

ПРАВИЛНИК
О ПОРЕСКОМ ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ БРОЈУ

 

(Службени гласник РС број 57/03 , 68/03 , 32/09 , 48/10 , 44/18 - др. закон)

 

 

Члан 1.

 Овим правилником уређују се поступак, начин и рокови одређивања пореског идентификационог броја (у даљем тексту: ПИБ), садржај и облик пријаве за регистрацију пореског обвезника и доказа о извршеној регистрацији пореског обвезника, садржај и начин вођења јединственог регистра пореских обвезника којима је одређен и додељен ПИБ и одређују други акти од значаја за порески поступак у које се уноси ПИБ.

 Овим правилником уређују се и поступак, садржај и начин достављања обавештења Пореској управи из члана 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији - "Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09 и 72/09 - др. закон (у даљем тексту: Закон).

 

Поступак, начин и рокови одређивања и додељивања ПИБ-а

 

Члан 2.

 ПИБ се одређује и додељује у Централи Пореске управе за све пореске обвезнике у Републици.

 Одредбе овог правилника примењују се и на правна лица, предузетнике и друге субјекте за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), ако Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 32/09) није друкчије одређено.

 Пореским обвезницима, за чију регистрацију није надлежна Агенција, ПИБ се одређује и додељује на основу пријаве за регистрацију, која се подноси Пореској управи, односно по службеној дужности, у случајевима прописаним законом.

 ПИБ се јединствено означава у нумеричком облику.

 ПИБ за пореске обвезнике - правна лица, предузетнике, сталне пословне јединице нерезидентног правног лица и нерезидентна физичка лица, састоји се од девет цифара, који чине:

1) редни број регистрације пореског обвезника (осам нумеричких цифара);

2) контролни број (једна нумеричка цифра).

 Редни бројеви регистрације пореских обвезника почињу од броја 10000001 и завршавају се бројем 99999999.

 ПИБ се одређује тако да првих осам цифара чине редни број регистрације пореског обвезника, а последња цифра је контролни број.

 Контролни број рачуна се за низ од осам нумеричких цифара по међународном стандарду ISO 7064, MODUL (11,10).

 ПИБ за резидентна физичка лица која нису предузетници и за обвезнике пореза и доприноса на приходе од пољопривреде и шумарства, састоји се од 13 цифара и представља јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) додељен од стране Министарства унутрашњих послова, у складу са законом.

 За лица из става 9. овог члана којима није одређен ЈМБГ, на захтев надлежне организационе јединице Пореске управе, надлежан орган одређује ЈМБГ и о томе обавештава организациону јединицу Пореске управе, у року од пет радних дана од дана пријема захтева.

 Уз захтев из става 10. овог члана, достављају се подаци о лицу за које се тражи одређивање ЈМБГ (име и презиме, име једног од родитеља, дан, месец и година рођења и адреса пребивалишта).

 

Члан 3.

Пореском обвезнику одређује се и додељује јединствен и једини ПИБ који се користи у пореском поступку и платном промету.

 

Члан 4.

 Ако су једном пореском обвезнику додељена два или више ПИБ-а и издате потврде о извршеној регистрацији или је један исти ПИБ додељен различитим пореским обвезницима, Централа Пореске управе, по службеној дужности или на захтев странке, у пореском поступку, решењем поништава више одређене ПИБ-ове или исти ПИБ који је додељен различитим пореским обвезницима, односно поништава потврде о извршеној регистрацији, у складу са овим правилником.

 Решење из става 1. овог члана доставља се пореском обвезнику преко надлежне организационе јединице Пореске управе.

 ПИБ који је поништен из разлога наведених у ставу 1. овог члана не може се доделити другом пореском обвезнику.

 Централа Пореске управе води евиденцију о поништеним ПИБ-овима, односно потврдама о извршеној регистрацији из става 1. овог члана.

 Ако је исти ПИБ додељен различитим пореским обвезницима, поништава се потврда о извршеној регистрацији оног пореског обвезника коме је ПИБ додељен касније.

 У случају из става 5. овог члана, пореском обвезнику чији је ПИБ поништен, одређује се и додељује нови ПИБ и о томе издаје потврда о извршеној регистрацији.

 

Пријава за регистрацију пореских обвезника

 

Члан 5.

 Централа Пореске управе пореским обвезницима за чију регистрацију није надлежна Агенција одређује и додељује ПИБ и врши регистрацију пореских обвезника на основу пријаве за регистрацију или по службеној дужности на Обрасцу ПР-1 - Пријава за регистрацију правног лица и пословних јединица, Обрасцу ПР-2 - Пријава за регистрацију предузетника и Обрасцу ПР-3 - Пријава за регистрацију физичког лица нерезидента, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 Пријаву за регистрацију на Обрасцу ПР-1 подносе: резидентно правно лице; државни орган и организација; орган и организација територијалне аутономије или локалне самоуправе без својства правног лица; стална пословна јединица нерезидентног правног лица; нерезидентно правно лице и сва остала резидентна и нерезидентна лица која немају својство физичког лица, односно предузетника за чију регистрацију није надлежна Агенција.

 Пријаву за регистрацију на Обрасцу ПР-2 подноси резидентни предузетник за чију регистрацију није надлежна Агенција.

 Пријаву за регистрацију на Обрасцу ПР-3 подноси нерезидентно физичко лице.

 Ако порески обвезник - правно лице или предузетник, приликом подношења пријаве за регистрацију, после првог уписа у одговарајући регистар, не располаже свим подацима који се уносе у пријаву (матични број радње или бројеви рачуна код банака), подноси пријаву за регистрацију са расположивим подацима.

 По прибављању података којима порески обвезник не располаже приликом подношења пријаве за регистрацију, у складу са Законом, дужан је да у року од пет радних дана од дана њиховог прибављања поднесе Пореској управи одговарајућу пријаву о изменама и допунама података, у складу са овим правилником.

 Централа Пореске управе одређује и додељује ПИБ, по службеној дужности, на основу пријаве за регистрацију из става 1. овог члана коју подноси надлежна организациона јединица Пореске управе на основу расположивих података, односно фактичких околности.

 

Члан 6.

 Податке о променама регистрованим након регистрације оснивања привредних субјеката у регистар Агенције, у смислу прописа о регистрацији привредних субјеката, као и податке о брисању привредних субјеката из регистра Агенције, Агенција доставља Пореској управи у електронској или писаној форми, најкасније у року од 48 часова од регистрације.

 Промене података које нису предмет регистрације у Агенцији порески обвезник је дужан да пријави Пореској управи у року од пет радних дана од дана настанка промене.

 Порески обвезници, за чију регистрацију није надлежна Агенција, имају обавезу да, о покретању поступка брисања, односно о регистрацији брисања из надлежног регистра, поднесу пријаву Пореској управи.

 Пријаву брисања пореског обвезника из става 3. овог члана Пореској управи подноси и надлежна организациона јединица Пореске управе, као и сталне пословне јединице нерезидентног правног лица.

 Настале промене обвезник подноси на Обрасцу ППР-1 - Пријава за промену - допуну података о регистрацији правног лица и пословних јединица, Обрасцу ППР-2 - Пријава за промену - допуну података о регистрацији предузетника и Обрасцу ППР-3 - Пријава за промену - допуну података о регистрацији физичког лица нерезидента. [*]

 У случајевима из ст. 3, 4. и 5. овог члана, Централа Пореске управе дужна је да, у року од пет радних дана од дана пријема података или пријаве, изда потврду о одјави регистрације на Обрасцу ПО - Потврда о одјави регистрације из јединственог регистра пореских обвезника и исту евидентира у јединственом регистру пореских обвезника. [*]

 Пријаву из става 5. овог члана подноси и:

1) порески обвезник над којим је отворен поступак стечаја/ликвидације за чију регистрацију није надлежна Агенција;

2) надлежна организациона јединица Пореске управе у случају брисања правног лица и радње предузетника, као и сталне пословне јединице нерезидентног правног лица из одговарајућег регистра од стране органа надлежног за вођење регистра.

 Потврда из става 6. овог члана доставља се надлежној организационој јединици Пореске управе, у року од два радна дана од дана издавања, која је дужна да копију потврде достави носиоцу платног промета код којег обвезник има отворене рачуне.

 

Доказ о извршеној регистрацији

 

Члан 7.

 По извршеној регистрацији Пореска управа издаје пореском обвезнику потврду о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији на Обрасцу РЕГ - Потврда о извршеној регистрацији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. [*]

 Ако Пореска управа додели ПИБ пореском обвезнику и изврши регистрацију на основу пријаве пореског обвезника, дужна је да изда потврду из става 1. овог члана одмах.

 Потврда из става 1. овог члана доставља се пореском обвезнику, преко надлежне организационе јединице Пореске управе, о чему се води посебна евиденција.

 Ако Пореска управа додели ПИБ пореском обвезнику и изврши регистрацију по службеној дужности, обавештава пореског обвезника, преко надлежне организационе јединице Пореске управе, о додели ПИБ-а, а потврду о извршеној регистрацији издаје после подношења пријаве из члана 5. став 1. овог правилника од стране пореског обвезника.

 Пореском обвезнику издаје се дупликат потврде из става 1. овог члана, на његов писмени и образложени захтев, у року из става 2. овог члана.

 Централа Пореске управе води евиденцију о издатим дупликатима потврда из става 1. овог члана.

 

Садржај и начин вођења јединственог регистра пореских обвезника

 

Члан 8.

 Централа Пореске управе води у електронској форми јединствени регистар пореских обвезника којима је додељен и одређен ПИБ и издата потврда о извршеној регистрацији (у даљем тексту: Регистар).

 Регистар садржи нарочито: назив, односно име и презиме пореског обвезника; податке о седишту, односно пребивалишту пореског обвезника; ПИБ; матични број и претежну шифру делатности пореског обвезника.

 Регистар воде овлашћена лица у Централи Пореске управе, која одређује директор Пореске управе.

 

Члан 9.

 Регистар мора бити ажуран.

 Ажурирање Регистра врше овлашћена лица из члана 8. став 3. овог правилника, на основу података из пријава из члана 6. овог правилника, као и података из службених евиденција.

 Ажурирање Регистра врши се одмах, а најкасније у року од пет радних дана од дана пријема пријаве из члана 6. овог правилника или од дана прибављања података по службеној дужности, односно у пореском поступку.

 

Члан 10.

Право приступа Регистру имају службена лица Пореске управе која учествују у пореском поступку.

 

Други акти у које се уноси ПИБ

 

Члан 11.

 Поред аката и докумената прописаних у члану 26. став 12. Закона, ПИБ се обавезно уноси у:

1) јединствену царинску исправу (ЈЦИ) и Евиденциону јединствену царинску исправу;

2) прописану пореску пријаву;

3) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 32/09) ;

4) фактуру;

5) фискални исечак;

6) сваки инструмент платног промета којим се носиоцу платног промета налаже да обави било коју трансакцију у платном промету;

7) евиденцију продавца о продатој роби купцима са територије АП Косово и Метохија и евиденцију купаца о купљеним производима са територије АП Косово и Метохија, прописане Упутством о начину спровођења поступка издавања и овере пореских изјава, као и о начину праћења и контроле промета робе са АП Косово и Метохија ("Службени гласник РС", број 54/2001).

 У акте из става 1. тачка 4) овог члана уносе се ПИБ купца и ПИБ продавца.

 

Члан 12.

Пореска управа, по службеној дужности, податке о додељеним ПИБ-овима доставља у електронској форми органу надлежном за упис у одговарајући јавни регистар.

 

Поступак, садржај и начин достављања обавештења од значаја за утврђивање пореза

 

Члан 13.

Орган надлежан за упис у одговарајући јавни регистар, изузев Агенције, дужан је да Централи Пореске управе, по извршеном упису у регистар субјекта уписа, промена уписа или брисања субјекта уписа из регистра, достави обавештење на Обрасцу ОПР-1 - Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за правна лица, Обрасцу ОПР-2 - Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за предузетника и Обрасцу ОПР-3 - Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за физичко лице нерезидента, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. [*]

 

Члан 14.

Орган надлежан за упис у одговарајући јавни регистар, изузев Агенције, у смислу овог правилника, јесте надлежни суд, државни орган, надлежна јединица локалне самоуправе, професионална комора, удружење и савез, као и сваки други орган и организација којима су законом поверени послови вођења јавног регистра.

 

Члан 15.

Подаци који се, у складу са одредбама овог правилника, достављају Пореској управи могу се доставити и у електронској форми.

 

 

 

 

 

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 16.

Органи из члана 14. овог правилника дужни су да, у складу са чланом 13. овог правилника, доставе Пореској управи податке са стањем на дан почетка примене овог правилника.

 

Члан 17.

Пореским обвезницима којима је, до дана почетка примене овог правилника, Републичка управа јавних прихода, односно Пореска управа одредила ПИБ и издала потврду о извршеној регистрацији на основу аката директора Републичке управе јавних прихода донетих на основу овлашћења из члана 7. Закона о контроли, утврђивању и наплати јавних прихода ("Службени гласник РС", бр. 76/91, 20/93, 37/93, 39/93, 53/93, 67/93, 45/94, 52/96, 42/98, 33/99, 52/2000 и 34/2001), односно аката директора Пореске управе донетих у складу са Законом, не одређује се нови ПИБ и не издаје се нова потврда о извршеној регистрацији.

 

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јула 2003. године.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

 

Правилник о измени и допуни Правилника о пореском идентификационом броју
("Службени гласник РС", број 68/03)

 

Члан 2.

Одредба члана 11. став 1. тачка 6) Правилника о пореском идентификационом броју ("Службени гласник РС", број 57/2003) примењује се од 1. јануара 2004. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју
("Службени гласник РС", број 32/09)

 

Члан 9.

Обрасци ПР-1, ПР-2, ПР-3, ППР-1, ППР-2, ППР-3, ОПР-1 ОПР-2, ОПР-3, РЕГ и ПО замењују се новим обрасцима ПР-1 , ПР-2 , ПР-3 , ППР-1 , ППР-2 , ППР-3 , ОПР-1 , ОПР-2 , ОПР-3 , РЕГ и ПО , који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 10.

 Поступци регистрације пореских обвезника започети до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по прописима по којима су и започети.

 Пореска управа ће на основу преузетих података од органа надлежних за упис у одговарајући јавни регистар одмах, а најкасније у року од три дана од дана ступања на снагу овог правилника, ускладити јединствени регистар пореских обвезника.