Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица

Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 60/14, 41/15, 53/15)

На основу члана 44. став 6. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 и 108/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о садржају пореског биланса за

недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 60/14, 41/15, 53/15)

 Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај пореског биланса за друга правна лица која остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду (у даљем тексту: недобитне организације) из члана 1. став 3. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14).

 Члан 2.

Недобитне организације састављају порески биланс, и то:

1) обвезник који примењује контни план за буџетски систем, а укључен је у консолидовани рачун трезора - на Обрасцу ПБН - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем за период од _____ до _____ 201__. године;

2) обвезник који примењује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, односно контни оквир за друга правна лица - на Обрасцу ПБН 1 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, односно контни оквир за друга правна лица за период од _____ до _____ 201__. године;

3) обвезник који примењује контни оквир за банке - на Обрасцу ПБН 2 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке;

4) обвезник који примењује контни оквир за Народну банку Србије - на Обрасцу ПБН 3 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за Народну банку Србије.

Обрасци ПБН, ПБН 1, ПБН 2 и ПБН 3 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 Члан 3.

У Образац ПБН уносе се подаци исказани на одговарајућим позицијама ОП у колони 5 Обрасца 2 - Биланс прихода и расхода, који је прописан Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", број 18/15) , на следећи начин:

1) под редним бројем 1. - приходи од камата ( ОП 2071);

2) под ред. бр. 2. до 4. - приходи остварени продајом добара на тржишту или вршењем услуга уз накнаду ( ОП 2078, 2080 и 2081);

3) под редним бројем 5. - укупан збир прихода добијен сабирањем износа са ред. бр. 1. до 4;

4) под ред. бр. 6. до 9. ( ОП 2134, 2136, део 2140 исказан на субаналитичком конту 413151 - превоз на посао и са посла, 2147 и 2149) - плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде за запослене, као и награде, бонуси и остали посебни расходи, који се односе на послове везане за остваривање прихода на тржишту и који се покривају из тих прихода, а не из дозначених средстава из јавних прихода или других наменских извора;

5) под ред. бр. 10. до 16. ( ОП 2156, 2164, 2170, 2179, 2187, 2190 и 2200) - одговарајући расходи везани за приходе остварене на тржишту; ови расходи обрачунавају се и исказују сразмерно учешћу прихода остварених на тржишту у укупно оствареним приходима обвезника; под овим ред. бр. могу се исказати и укупни расходи обвезника са наведених позиција (ОП 2154, 2162, 2168, 2177, 2185, 2188 и 2198) исказаних у Билансу прихода и расхода, уколико је њихов настанак везан искључиво за приходе остварене на тржишту;

6) под редним бројем 17. - укупан износ (збир износа са ред. бр. 6. до 16) расхода насталих у вези са приходима оствареним продајом добара на тржишту или вршењем услуга уз накнаду;

7) под редним бројем 18. – остварена разлика прихода над расходима која се утврђује као разлика износа са ред. бр. 5. и 17;

8) под редним бројем 19. - примања од продаје нефинансијске имовине у залихама ( ОП 2114);

9) под редним бројем 20. - покриће утрошених средстава за набавку нефинансијске имовине, односно издаци за нефинансијску имовину ( ОП 2300 умањено за ОП 2343);

10) под редним бројем 21. - пореска основица која се утврђује као вишак прихода над расходима, тако што се од збира износа са ред. бр. 18. и 19. одузме износ са редног броја 20.

Члан 4.

Обвезник који примењује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике у Образац ПБН 1 уноси податке исказане на одговарајућим позицијама АОП у колони 5 Обрасца Биланс успеха који је прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14), на следећи начин:

1) под редним бројем 1. - приходи од продаје робе, производа и услуга (АОП 1002 и 1009), укључујући и приходе од продаје сталне имовине који се исказују на одговарајућем рачуну групе 67 (део АОП 1052);

2) под редним бројем 2. - приходи од закупнина покретних и непокретних ствари, исказани на одговарајућем рачуну групе 65 (део АОП 1017);

3) под редним бројем 3. - приходи од камата исказани на одговарајућим рачунима групе 66 (део АОП 1034, део АОП 1035 и АОП 1038);

4) под редним бројем 4. - укупан збир прихода добијен сабирањем износа са ред. бр. 1, 2. и 3;

5) под ред. бр. 5. до 9. - (АОП 1019, 1023, 1024, 1025, 1026 и 1027) - одговарајући расходи везани за приходе остварене на тржишту; ови расходи обрачунавају се и исказују сразмерно учешћу прихода остварених на тржишту у укупно оствареним приходима обвезника; под овим ред. бр. могу се исказати и укупни расходи обвезника са наведених позиција (АОП 1019, 1023, 1024, 1025, 1026 и 1027) исказаних у Билансу успеха, уколико је њихов настанак везан искључиво за приходе остварене на тржишту;

6) под редним бројем 10. - укупан износ (збир износа са ред. бр. 5. до 9) расхода насталих у вези са приходима оствареним продајом робе и производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду;

7) под редним бројем 11. - пореска основица која се утврђује као вишак прихода над расходима (разлика износа са ред. бр. 4. и 10).

Обвезник који примењује контни оквир за друга правна лица у Образац ПБН 1 уноси податке исказане на одговарајућим позицијама АОП у колони 5 Обрасца Биланс успеха који је прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица ("Службени гласник РС", број 137/14), на следећи начин:

1) под редним бројем 1. - приходи од продаје робе, производа и услуга (АОП 1002), укључујући и приходе од продаје сталне имовине који се исказују на одговарајућем рачуну групе 67 (део АОП 1038);

2) под редним бројем 2. - приходи од закупнина покретних и непокретних ствари, исказани на одговарајућим рачунима групе 65 (део АОП 1006);

3) под редним бројем 3. - приходи од камата исказани на одговарајућим рачунима групе 66 (део АОП 1022 и АОП 1023);

4) под редним бројем 4. - укупан збир прихода добијен сабирањем износа са ред. бр. 1, 2. и 3;

5) под ред. бр. 5. до 9. - (АОП 1008, 1012, 1013, 1014 и 1015) - одговарајући расходи везани за приходе остварене на тржишту; ови расходи обрачунавају се и исказују сразмерно учешћу прихода остварених на тржишту у укупно оствареним приходима обвезника; под овим ред. бр. могу се исказати и укупни расходи обвезника са наведених позиција (АОП 1008, 1012, 1013, 1014 и 1015) исказаних у Билансу успеха, уколико је њихов настанак везан искључиво за приходе остварене на тржишту;

6) под редним бројем 10. - укупан износ (збир износа са ред. бр. 5. до 9) расхода насталих у вези са приходима оствареним продајом робе и производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду;

7) под редним бројем 11. - пореска основица која се утврђује као вишак прихода над расходима (разлика износа са ред. бр. 4. и 10).

Члан 5.

У Образац ПБН 2 уносе се подаци исказани на одговарајућим позицијама АОП у колони 5 обрасца Биланс успеха који је прописан Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке ("Службени гласник РС", бр. 71/14 и 135/14) , на следећи начин:

1) под редним бројем 1. - нето приход по основу камата, накнада и провизија (АОП 1003 и 1007);

2) под редним бројем 2. - нето добитак по основу финансијских средстава (АОП 1009, 1013, 1015 и 1019);

3) под редним бројем 3. - добици по основу продаје осталих пласмана исказаних на рачуну 724 и приходи од продаје производа и услуга исказаних на рачунима групе 74 (део АОП 1021);

4) под редним бројем 4. - укупан збир прихода добијен сабирањем износа са ред. бр. 1, 2. и 3;

5) под ред. бр. 5. до 7. - ( АОП 1026, 1027 и 1028) - одговарајући расходи везани за приходе остварене на тржишту; ови расходи обрачунавају се и исказују сразмерно учешћу прихода остварених на тржишту у укупно оствареним приходима обвезника;

6) под редним бројем 8. - укупан износ (збир износа са ред. бр. 5. до 7) расхода насталих у вези са приходима оствареним на тржишту;

7) под редним бројем 9. - пореска основица која се утврђује као вишак прихода над расходима (разлика износа са ред. бр. 4. и 8.).

Члан 6.

У Образац ПБН 3 уносе се подаци исказани на одговарајућим позицијама АОП у колони 5 обрасца Биланс успеха који је прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије ("Службени гласник РС", бр. 71/14 и 135/14) , на следећи начин:

1) под редним бројем 1. - приходи од продаје производа и услуга исказани на одговарајућем рачуну групе 74 ( део АОП 1021);

2) под ред. бр. 2. до 4. - ( АОП 1026, 1027 и 1028) - одговарајући расходи везани за приходе остварене на тржишту; ови расходи обрачунавају се и исказују сразмерно учешћу прихода остварених на тржишту у укупно оствареним приходима обвезника;

3) под редним бројем 5. - укупан износ расхода насталих у вези са приходима оствареним продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду (збир износа са ред. бр. 2. до 4.);

4) под редним бројем 6. - пореска основица која се утврђује као вишак прихода над расходима (разлика износа са ред. бр. 1. и 5.).

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10 и 8/13).

 Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица
("Сл. гласник РС", бр. 41/15)

Члан 7.

Образац ПБН 1 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике за период од _____ до _____ 201__. године, који је одштампан уз Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", број 60/14) и чини његов саставни део, замењује се Обрасцем ПБН 1 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, односно контни оквир за друга правна лица за период од _____ до _____ 201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Образац ПБН 2 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке за период од ________ до _______201__. године, који је одштампан уз Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", број 60/14) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем ПБН 2 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке за период од ________ до _______201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.