Порески календар

мар 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржају збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку

Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржају збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку

(˝Службени гласник РС˝, бр. 137/04, 82/06, 61/13 )

 

На основу члана 108. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и 135/04) и члана 41. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 и 55/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку

(˝Службени гласник РС˝, бр. 137/04, 82/06, 61/13 )

  1. Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и садржина збирне пореске пријаве (у даљем тексту: пореска пријава) о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку.

Члан 2.

Исплатилац зарада и других примања запослених (у даљем тексту: зарада) и осталих врста прихода, на које се према члану 99. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13 и 48/13 - исправка - у даљем тексту: Закон) плаћа порез по одбитку, утврђује, плаћа и евидентира порез по одбитку на начин прописан овим правилником.

  1. Утврђивање пореза по одбитку

Члан 3.

Исплатилац зарада и осталих прихода из члана 2. овог правилника (у даљем тексту: исплатилац) утврђује порез по одбитку приликом сваке исплате зарада запосленима, односно осталих прихода на која се плаћа порез по одбитку.

Члан 4.

Порез по одбитку утврђује се применом прописаних стопа на основице утврђене у складу са законом, и то на:

1) зараде из чл. 13-14б Закона:

(1) исплаћене зараде које се остварују по основу радног односа у складу са законом који уређује радне односе,

(2) остварена примања запослених у облику бонова, новчаних потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем,

(3) примања која запослени у вези са радом код послодавца оствари од с послодавцем повезаног лица,

(4) хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, које запослени добије од послодавца или од с послодавцем повезаног лица, односно хартије од вредности које запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од послодавца или од с послодавцем повезаног лица,

(5) исплаћену личну зараду предузетника,

(6) уговорену накнаду и друга примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег и високог образовања;

2) примања запослених из члана 18. Закона - на исплаћена примања изнад прописаног неопорезивог износа;

3) приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине из чл. 52-53. Закона - на опорезиви приход из члана 55. Закона;

4) приходе од капитала из члана 61. Закона - на опорезиви приход из члана 63. Закона;

5) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 61/13)

6) приходе од давања у закуп покретних ствари из члана 82. Закона - на опорезиви приход утврђен у складу са тим чланом;

7) приходе од игара на срећу из члана 83. Закона - на сваки појединачни добитак од игара на срећу, опорезив по том члану;

8) приходе од осигурања лица из члана 84. Закона - на вредност исплаћене накнаде из осигурања лица, опорезиве по том члану;

9) приходе спортиста и спортских стручњака из члана 84а Закона - на опорезиви приход утврђен у складу са тим чланом;

10) друге приходе из члана 85. Закона - на опорезиви приход утврђен у складу са тим чланом.

Примања из става 1. тачка 1) подтач. (2), (3) и (4) и тачке 2) овог члана увећавају се за припадајући порез и доприносе које из зараде плаћа запослени.

  1. Обрачун и плаћање пореза по одбитку

Члан 5.

За сваку исплату зарада, односно осталих прихода на које се обрачунава и плаћа порез по одбитку, исплатилац подноси Пореској управи пореску пријаву која садржи информације о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку, са називом и бројем уплатног рачуна јавних прихода на који је тај порез уплаћен.

Када исплатилац врши исплату примања из члана 18. Закона запосленима , осталих прихода, односно других прихода до висине прописаног неопорезивог износа, није дужан да подноси пореску пријаву.

Члан 6.

Пореске пријаве из члана 5. овог правилника подносе се на прописаним обрасцима, и то:

1) ПП ОПЈ - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде;

2) ПП ОПЈ-1 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде на примања из члана 18. Закона изнад неопорезивог износа;

3) ПП ОПЈ-2 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине;

4) ПП ОПЈ-3 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од капитала;

5) ПП ОПЈ-4 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од давања у закуп покретних ствари;

6) ПП ОПЈ-5 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добитке од игара на срећу и на приходе од осигурања лица;

7) ПП ОПЈ-6 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе спортиста и спортских стручњака и на друге приходе (уговор о делу, допунски рад, трговинско заступање, примања чланова органа управе, накнада посланицима и одборницима, накнада по основу послова одбране и заштите, примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача и друга примања);

8) ПП ОПЈ-7 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на друге приходе (приходи чланова ученичке задруге, приходи чланова омладинске и студентске задруге до навршених 26 година живота ако су на школовању и приходи од прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља);

9) ПП ОПЈ-8 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на друге приходе - примања изнад неопорезивог износа (стипендије и кредити ученика и студената, хранарине спортиста аматера, помоћ за случај смрти, путни трошкови и друга примања која по природи представљају накнаду трошкова).

 Уз пореску пријаву ПП ОПЈ, ПП ОПЈ-1, ПП ОПЈ-4, ПП ОПЈ-5, ПП ОПЈ-6, ПП ОПЈ-7 и ПП ОПЈ-8 подноси се и спецификација уплате пореза према општинама, која чине саставни део те пријаве, на обрасцу Спецификација уз пореску пријаву ________ .

 Обрасци пореских пријава из става 1. овог члана и образац спецификације из става 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 У пореске пријаве и спецификацију из ст. 1. и 2. овог члана, новчани износи уносе се у динарима без децимала, а подаци о броју запослених у целом броју.

Члан 7.

У обрасцима пореских пријава из члана 6. став 1. тач. 3), 7) и 8) овог правилника, исказују се и подаци о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси), који се, у складу са законом, обрачунавају и плаћају истовремено са исплатом одговарајућих прихода и обрачуном и плаћањем пореза по одбитку, исказаним у тим пореским пријавама.

Члан 8.

Исплатилац зарада и осталих прихода доставља пореску пријаву Пореској управи у року који је прописан законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.

3.1.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ

Члан 9.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) у делу I - Зарада и друга примања запослених, уноси се:

(1) под ред. бр. 1 - исплаћена зарада запосленима у складу са законом који уређује радне односе, изузев зараде која се исказује под ред. бр. 2; у колони 3 уноси се број запослених којима се исплаћује та зарада, а у колони 4 износ исплаћене зараде;

(2) под ред. бр. 2, у колони 4 - износ зараде на који се не плаћа порез, као збир износа са ред. бр. 2.1, 2.2. и 2.3;

- под ред. бр. 2.1 - износ од 11.000 динара (који се усклађује сагласно члану 12а Закона) за који се умањује месечни износ зараде, на који се не плаћа порез на зараде у складу са чланом 15а став 2. Закона;

- под ред. бр. 2.2 - премија за добровољно здравствено осигурање, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, на које се не плаћа порез у складу са чланом 21а Закона, и то: у колони 3 - број запослених који остварују пореско ослобођење, а у колони 4 - износ зараде на који се не плаћа порез;

- под ред. бр. 2.3 - зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом на коју се не плаћа порез у складу са чланом 21. Закона, и то: у колони 3 - број запослених особа са инвалидитетом који остварују пореско ослобођење, а у колони 4 - износ зараде на који се не плаћа порез;

(3) под ред. бр. 3, у колони 4 - опорезиви износ зараде (основица пореза), као разлика између износа са ред. бр. 1. и 2;

(4) под ред. бр. 4 - остварена примања запослених у облику бонова, новчаних потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем; примања која запослени у вези са радом код послодавца оствари од с послодавцем повезаног лица; хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, које запослени добије од послодавца или од с послодавцем повезаног лица, као и хартије од вредности које запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од послодавца или од с послодавцем повезаног лица, увећана за припадајући порез и доприносе које плаћа запослени, у складу са чл. 14-14б Закона; и то: у колони 3 - број запослених који остварују та примања, а у колони 4 - износ тих примања који чини основицу пореза;

(5) под ред. бр. 5, у колони 4 - износ пореза на зараде запослених, обрачунат применом прописане стопе на пореску основицу коју чини збир износа са ред. бр. 3. и 4;

(6) под ред. бр. 6 - износ умањења обрачунатог пореза са ред. бр. 5. по основу новозапослених радника у складу са чл. 21в , 21г и 21д Закона, и то: у колони 3 - укупан број новозапослених радника за које послодавац остварује умањење обрачунатог пореза, а у колони 4 - укупан износ умањења обрачунатог пореза;

- под ред. бр. 6.1, у колони 3 - број новозапослених приправника и лица млађих од 30 година за које послодавац остварује умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 21в Закона, а у колони 4 - износ умањења обрачунатог пореза;

- под ред. бр. 6.2, у колони 3 - број новозапослених лица са инвалидитетом за које послодавац остварује умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 21г Закона, а у колони 4 - износ умањења обрачунатог пореза;

- под ред. бр. 6.3, у колони 3 - број новозапослених лица старијих од 45 година за које послодавац остварује умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 21д Закона, а у колони 4 - износ умањења обрачунатог пореза;

(7) под ред. бр. 7 - износ пореза на зараде који је плаћен у другој држави на остварени приход са ред. бр. 1, ако је документован одговарајућом потврдом надлежног органа друге државе;

(8) под ред. бр. 8 - плаћени порез на зараде запослених, као разлика између износа са ред. бр. 5, 6. и 7;

2) у делу II - Уговорена накнада и друга примања за привремене и повремене послове, уноси се:

(1) под ред. бр. 9 - зарада - уговорена накнада и друга примања остварена обављањем привремених и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег и високог образовања, која имају третман зараде у складу са чланом 13. став 2. Закона, и то: у колони 3 - број ангажованих лица којима се исплаћује уговорена накнада и друга примања, а у колони 4 - износ исплаћене уговорене накнаде и других примања;

(2) под ред. бр. 10, у колони 4 - износ плаћеног пореза на зараде за привремене и повремене послове, обрачунат применом прописане стопе на основицу пореза коју чини износ са ред. бр. 9;

3) у делу III - Лична зарада предузетника, уноси се:

(1) под ред. бр. 11 - износ исплаћене личне зараде предузетника из члана 13. став 3. Закона;

(2) под ред. бр. 12 - износ личне зараде ослобођен плаћања пореза, као збир износа са ред. бр. 12.1. и 12.2;

- под ред. бр. 12.1 - износ од 11.000 динара (који се усклађује сагласно члану 12а Закона) за који се умањује месечни износ личне зараде, на који се не плаћа порез на зараде у складу са чланом 15а став 2. Закона;

- под ред. бр. 12.2 - премија за добровољно здравствено осигурање, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, на које се не плаћа порез у складу са чланом 21а Закона;

(3) под ред. бр. 13 - опорезиви износ личне зараде (основица пореза), као разлика између износа са ред. бр. 11. и 12;

(4) под ред. бр. 14 - износ пореза на личну зараду предузетника, обрачунат применом прописане стопе на пореску основицу коју чини износ са ред. бр. 13;

4) у делу IV - Укупно плаћени порез, уноси се под ред. бр. 15, у колони 4 - износ укупно плаћеног пореза на зараде, као збир износа са ред. бр. 8, 10. и 14.

3.2.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-1

Члан 10.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-1 , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) у колони 3 - број запослених којима врши исплату примања из колоне 2;

2) у колони 4 - укупан неопорезиви износ примања по Закону, који је претходно утврђен појединачно у зависности од висине права за сва лица из колоне 3;

3) у колони 5 - претходно извршене исплате по истом основу, по врстама примања из колоне 2;

4) у колони 6 - износ примања која се исплаћују по врстама примања из колоне 2;

5) у колони 7 - збир износа из кол. 5 и 6;

6) у колони 8 - разлика између износа у кол. 7 и 4, а највише до износа у колони 6;

7) у колони 9 - износ примања који се исплаћују из колоне 8 увећан за припадајући порез и доприносе које плаћа запослени (пореска основица);

8) у колони 10 - износ пореза на зараде, обрачунат применом прописане стопе пореза на пореску основицу из колоне 9.

3.3. Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-2

Члан 11.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-2 , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) под ред. бр. 1. - уговорени приход од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине из чл. 52-53. Закона, који у себи садржи порез и доприносе које плаћа прималац прихода;

2) под ред. бр. 2. - износ трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода, утврђен у складу са чл. 56. и 57. Закона;

3) под ред. бр. 3. - опорезиви приход који чини разлика између прихода са ред. бр. 1. и износа трошкова са ред. бр. 2;

4) под ред. бр. 4. - износ пореза на доходак грађана на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, обрачунат применом прописане стопе пореза на опорезиви приход са ред. бр. 3;

5) под ред. бр. 5. - износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за ПИО) на терет примаоца прихода, обрачунат применом прописане стопе доприноса на опорезиви приход са ред. бр. 3;

6) под ред. бр. 6. - износ доприноса за здравствено осигурање на терет примаоца прихода, у случају кад се по закону плаћа по овом основу, обрачунат применом прописане стопе доприноса на опорезиви приход са ред. бр. 3;

7) под ред. бр. 7. - износ за исплату, као разлика између прихода са ред. бр. 1. и збира износа обрачунатог пореза и доприноса са ред. бр. 4. - 6.

У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 4. - 6.

3.3.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-3

Члан 12.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-3 , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) у делу I - Приходи од капитала - камата, у колони 3, уноси се:

(1) под ред. бр. 1 - опорезиви приход - остварена камата;

(2) под ред. бр. 2 - износ пореза на приходе од капитала, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход - остварену камату са ред. бр. 1;

(3) под ред. бр. 3 - износ за исплату, као разлика између износа са ред. бр. 1. и 2;

2) у делу II - Приходи од капитала - дивиденда, учешће у добити, приходи од издавања сопствених непокретности и приходи од инвестиционе јединице, уноси се:

(1) под ред. бр. 4 - дивиденда и учешће у добити, у колони 3 уноси се:

- под ред. бр. 4.1 - износ дивиденде и учешћа у добити који се исплаћују, односно расподељују;

- под ред. бр. 4.2 - износ умањења прихода од дивиденде на који се не плаћа порез у складу са чланом 61а Закона;

- под ред. бр. 4.3 - износ дивиденде и учешћа у добити који се опорезује, као разлика између износа са ред. бр. 4.1. и 4.2;

- под ред. бр. 4.4 - опорезиви приход, утврђен у складу са чланом 63. став 1. Закона;

- под ред. бр. 4.5 - износ пореза на приходе од капитала, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 4.4;

- под ред. бр. 4.6 - износ за исплату, као разлика између износа са ред. бр. 4.1. и 4.5;

(2) под ред. бр. 5 - приход од издавања сопствених непокретности, у колони 3 уноси се:

- под. ред. бр. 5.1 - износ прихода који чини уговорена закупнина од давања у закуп сопствених непокретности, која у себи садржи порез на доходак грађана, у складу са чланом 61. став 3. Закона;

- под ред. бр. 5.2 - износ трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода (прописани нормирани или доказани стварни трошкови), утврђен у складу са чланом 63. ст. 3. и 4. Закона;

(3) под ред. бр. 5.3 - опорезиви приход, као разлика између прихода са ред. бр. 5.1. и износа трошкова са ред. бр. 5.2;

(4) под ред. бр. 5. 4 - износ пореза на доходак грађана на приходе од капитала, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 5.3;

(5) под ред. бр. 5. 5 - износ за исплату, као разлика између прихода са ред. бр. 5.1. и износа пореза са ред. бр. 5. 4;

(6) под ред. бр. 6 - приход (принос) од инвестиционе јединице, у колони 3 уноси се:

- под ред. бр. 6.1 - износ прихода од инвестиционе јединице по основу сразмерног дела који се исплаћује, односно расподељује;

- под ред. бр. 6.2 - опорезиви приход, утврђен у складу са чланом 63. став 1. Закона;

- под ред. бр. 6.3 - износ пореза на приходе од капитала, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 6.2;

- под ред. бр. 6.4 - износ за исплату, као разлика између износа са ред. бр. 6.1. и 6.3;

3) у делу III - Укупно обрачунат и плаћен порез на приходе од капитала, у колони 3 - уноси се износ укупно обрачунатог и плаћеног пореза на приходе од капитала по основу камате, дивиденде, учешћа у добити, прихода од издавања сопствених непокретности и прихода од инвестиционе јединице, као збир износа пореза са ред. бр. 2, 4.5, 5.4. и 6.3.

 У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 2. 4.5, 5.4. и 6.3.

3.4.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-4

Члан 13.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-4 , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) под ред. бр. 1 - приход који чини уговорена закупнина од давања у закуп покретних ствари, која у себи садржи порез на доходак грађана;

2) под ред. бр. 2 - износ трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода (прописани нормирани или доказани стварни трошкови);

3) под ред. бр. 3 - опорезиви приход, као разлика између прихода са ред. бр. 1. и износа трошкова са ред. бр. 2;

4) под ред. бр. 4 - износ пореза на доходак грађана на приходе од давања у закуп покретних ствари, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 3;

5) под ред. бр. 5 - износ за исплату, као разлика између прихода са ред. бр. 1. и износа пореза са ред. бр. 4.

 У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 4.

3.5.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-5

Члан 14.

 У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-5 , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) у делу I - Добици од игара на срећу, у колони 3 уноси се:

(1) под ред. бр. 1 - остварени добитак од игара на срећу; не уноси се остварени добитак који је изузет, односно ослобођен од плаћања пореза ( члан 83. став 5. тачка 2) Закона);

(2) под ред. бр. 2 - износ добитка од игара на срећу на који се не плаћа порез у складу са чланом 83. став 5. тачка 1) Закона и став 6;

(3) под ред. бр. 3 - пореска основица - опорезиви приход, као разлика између износа добитка са ред. бр. 1. и износа пореског ослобођења са ред. бр. 2;

(4) под ред. бр. 4 - износ пореза на доходак грађана на добитке од игара на срећу, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 3;

(5) под ред. бр. 5 - износ за исплату, као разлика између оствареног добитка са ред. бр. 1. и износа обрачунатог пореза са ред. бр. 4;

2) у делу II - Приходи од осигурања лица, у колони 3 уноси се:

(1) под ред. бр. 6 - остварена накнада;

(2) под ред. бр. 7 - износ уплаћених премија, односно средстава уложених у куповину ануитета, из члана 84. ст. 2. и 3. Закона;

(3) под ред. бр. 8 - опорезиви приход, као разлика између остварене накнаде са ред. бр. 6. и износа премија, односно средстава уложених у куповину ануитета са ред. бр. 7;

(4) под ред. бр. 9 - износ пореза на доходак грађана на приход од осигурања лица, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 8;

(5) под ред. бр. 10 - износ за исплату, као разлика између остварене накнаде са ред. бр. 6. и обрачунатог пореза са ред. бр. 9.

 У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 4. и 9.

3.6.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-6

Члан 15.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-6 , у колони 3 исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) под ред. бр. 1. - приходи које чини уговорена накнада или приход по другом основу из члана 84а и члана 85. став 1. тач. 1), 3)-9) Закона - осим прихода по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, тач. 10) и 12) - осим накнаде трошкова по основу службеног путовања из става 5. тог члана, и тач. 13)-16), а који у себи садрже порез на доходак грађана и доприносе ако по основу тих прихода постоји обавеза плаћања доприноса, као и други приходи по основу којих се плаћа порез на доходак грађана и доприноси ако по основу тих прихода постоји обавеза плаћања доприноса;

2) под ред. бр. 2. - износ нормираних трошкова који се добија применом прописаног процента нормираних трошкова на приход са ред. бр. 1 , односно износ плаћене закупнине у случају издавања непокретности у подзакуп из члана 85. став 1. тачка 15) Закона ;

3) под ред. бр. 3. - опорезиви приход, као разлика између прихода са ред. бр. 1. и износа нормираних трошкова са ред. бр. 2;

4) под ред. бр. 4. - износ пореза на доходак грађана, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 3;

5) под ред. бр. 5. - износ доприноса за ПИО на терет примаоца прихода, када се у складу са прописима плаћа тај допринос, обрачунат применом прописане стопе доприноса на опорезиви приход са ред. бр. 3;

6) под ред. бр. 6. - износ доприноса за здравствено осигурање на терет примаоца прихода, у случају кад се по закону плаћа по овом основу, обрачунат применом прописане стопе доприноса на опорезиви приход са ред. бр. 3;

7) под ред. бр. 7. - износ за исплату, као разлика између прихода са ред. бр. 1 и збира износа обрачунатог пореза и доприноса са ред. бр. 4 - 6;

8) под ред. бр. 8. - износ доприноса за ПИО за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести на терет исплатиоца прихода, када се у складу са законом плаћа само тај допринос, обрачунат применом прописане стопе на уговорену накнаду са ред. бр. 1. односно на најнижу месечну основицу доприноса ако је уговорена накнада нижа од те основице;

9) под ред. бр. 9. - износ доприноса за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести на терет исплатиоца прихода, када се у складу са законом плаћа само тај допринос, обрачунат применом прописане стопе на уговорену накнаду са ред. бр. 1. односно на најнижу месечну основицу доприноса ако је уговорена накнада нижа од те основице.

 У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 4, и на ред. бр. 5, 6, 8. и 9, у зависности од тога који доприноси се обрачунавају и плаћају.

3.7.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-7

Члан 16.

 У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-7 , у колони 3 исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) под ред. бр. 1. - приход (уговорена накнада) из члана 85. став 1. тачка 2) и тачка 9) - приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, у вези са ставом 8. овог члана Закона, који у себи садржи порез на доходак грађана и допринос ако по основу тих прихода постоји обавеза плаћања доприноса;

2) под ред. бр. 2. - износ нормираних трошкова који се добија применом прописаног процента нормираних трошкова на приход са ред. бр. 1;

3) под ред. бр. 3. - опорезиви приход, као разлика између прихода са ред. бр. 1. и износа нормираних трошкова са ред. бр. 2;

4) под ред. бр. 4. - порез на доходак грађана, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви приход са ред. бр. 3;

5) под ред. бр. 5. - износ умањења обрачунатог пореза који се добија применом законом прописаног процента умањења на износ обрачунатог пореза са ред. бр. 4;

6) под ред. бр. 6. - износ пореза за уплату, као разлика обрачунатог пореза са ред. бр. 4. и износа умањења пореза са ред. бр. 5;

7) под ред. бр. 7. - износ доприноса за ПИО који се плаћа на терет примаоца прихода, када се у складу са законом плаћа тај допринос, обрачунат применом прописане стопе доприноса на опорезиви приход са ред. бр. 3;

8) под ред. бр. 8. - износ за исплату, као разлика износа прихода са ред. бр. 1 и пореза за уплату са ред. бр. 6 . и доприноса за ПИО са ред. бр. 7, осим за приходе чланова ученичке, омладинске и студентске задруге до навршених 26 година живота ако су на школовању, где се износ за исплату умањује и за износ чланског доприноса, утврђеног у складу са законом који уређује задруге и прописима донетим на основу тог закона;

9) под ред. бр. 9. - износ доприноса за ПИО за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести који се плаћа на терет исплатиоца прихода, када се у складу са законом плаћа тај допринос (на приходе чланова задруге), обрачунат применом прописане стопе на уговорену накнаду са ред. бр. 1, односно на најнижу месечну основицу доприноса ако је уговорена накнада нижа од те основице;

10) под ред. бр. 10. - износ доприноса за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести који се плаћа на терет исплатиоца прихода, када се у складу са законом плаћа тај допринос (на приходе чланова задруге), обрачунат применом прописане стопе на уговорену накнаду са ред. бр. 1, односно на најнижу месечну основицу доприноса, ако је уговорена накнада нижа од те основице.

 У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 4, и на ред. бр. 7. - 9. ако се плаћају доприноси, у зависности од тога који доприноси се обрачунавају и плаћају.

3.8.  Састављање пореске пријаве ПП ОПЈ-8

Члан 17.

У образац пореске пријаве ПП ОПЈ-8 , исплатилац уноси податке на следећи начин:

1) под ред. бр. 1. - број лица којима се исплаћују примања изнад неопорезивог износа из члана 9. Закона или из члана 85. став 5. Закона;

2) под ред. бр. 2. - укупан износ примања која се исплаћују лицима са ред. бр. 1;

3) под ред. бр. 3. - укупан неопорезиви износ примања по Закону, који је претходно утврђен појединачно у зависности од висине права за сва лица са ред. бр. 1;

4) под ред. бр. 4. - износ примања која се опорезују, који у себи не садрже порез на доходак грађана, као разлика износа са ред. бр. 2. и износа са ред. бр. 3;

5) под ред. бр. 5. - износ примања која се опорезују са садржаним порезом на доходак грађана;

6) под ред. бр. 6. - износ нормираних трошкова који се добија применом прописаног процента нормираних трошкова на износ са ред. бр. 5;

7) под ред. бр. 7. - опорезиви износ примања, као разлика износа са ред. бр. 5. и 6;

8) под ред. бр. 8. - износ пореза на доходак грађана, обрачунат применом прописане стопе на опорезиви износ примања са ред. бр. 7;

9) под ред. бр. 9. - износ за исплату, као разлика између збира износа примања са ред. бр. 3. и 5. и износа пореза са ред. бр. 8.

  1. Састављање спецификације уз пореску пријаву

Члан 18.

У образац спецификације , која се подноси уз пореску пријаву у складу са чланом 6. став 2. овог правилника, исплатилац уноси податке о уплати пореза на доходак грађана (исказаног у пореској пријави) према општини.

 У називу обрасца спецификације из става 1. овог члана, уноси се скраћени назив пореске пријаве уз коју се подноси спецификација, и то: ПП ОПЈ, ПП ОПЈ-1, ПП ОПЈ-4, ПП ОПЈ-5, ПП ОПЈ-6, ПП ОПЈ-7 или ПП ОПЈ-8, уз ознаку ПИБ-а исплатиоца прихода;

 У образац спецификације из става 1. овог члана, уносе се следећи подаци:

1) у колони 2 - шифра општине на чијој територији запослени, односно други прималац прихода има пребивалиште, односно боравиште - према којој је усмерена уплата пореза на доходак грађана;

2) у колони 3 - назив општине из колоне 2;

3) у колони 4 - износ пореза на доходак грађана који је усмерен према општини из колоне 2.

 У образац спецификације која се подноси уз пореску пријаву ПП ОПЈ-5 исказује се само порез на доходак грађана на приходе од осигурања лица.

 У спецификацији која се подноси уз пореску пријаву, износ пореза, исказан под Укупно мора бити једнак износу пореза који је исказан на одговарајућем редном броју у пореској пријави, и то у: ПП ОПЈ на ред. бр. 12 [1] ; ПП ОПЈ-1 на ред бр. 8 [1] ; ПП ОПЈ-4 на ред. бр. 11 [1] ; ПП ОПЈ-5 на ред. бр. 7 [1] ; ПП ОПЈ-6 на ред. бр. 4; ПП ОПЈ-7 на ред. бр. 6; ПП ОПЈ-8 на ред. бр. 8.

  1. Евидентирање пореза по одбитку

Члан 19.

Обрачунати и плаћени порез по одбитку на зараде, односно остале приходе са припадајућим доприносима, исплатилац евидентира за сваког примаоца прихода појединачно, уз личне податке о примаоцима прихода, ради подношења појединачне пореске пријаве за порез по одбитку у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију и подзаконским прописом којим је уређена садржина појединачне пореске пријаве.

  1. Завршне одредбе

Члан 20.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини пореских пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 90/02, 76/03 и 96/04).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ПРАВИЛНИК

 о изменама и допунама

правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржају збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку
("Сл
ужбени гласник РС", бр. 82/06)

Члан 10.

Образац ПП ОПЈ, Образац ПП ОПЈ-1, Образац ПП ОПЈ-3, Образац ПП ОПЈ-5, Образац ПП ОПЈ-6 и Образац ПП ОПЈ-8 замењују се новим Обрасцем ПП ОПЈ , Обрасцем ПП ОПЈ-1 , Обрасцем ПП ОПЈ-3 , Обрасцем ПП ОПЈ-5 , Обрасцем ПП ОПЈ-6 и Обрасцем ПП ОПЈ-8 , који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама

правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку
("С
лужбени гласник РС", бр. 61/13)

Члан 13.

Образац ПП ОПЈ, Образац ПП ОПЈ-1, Образац ПП ОПЈ-2, Образац ПП ОПЈ-3, Образац ПП ОПЈ-4, Образац ПП ОПЈ-5, Образац ПП ОПЈ-6, Образац ПП ОПЈ-7 и Образац ПП ОПЈ-8 замењују се новим Обрасцем ПП ОПЈ , Обрасцем ПП ОПЈ-1,  Обрасцем ПП ОПЈ-2 , Обрасцем ПП ОПЈ-3 , Обрасцем ПП ОПЈ-4 , Обрасцем ПП ОПЈ-5 , Обрасцем ПП ОПЈ-6 , Обрасцем ПП ОПЈ-7 и Обрасцем ПП ОПЈ-8 , који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 14.

Предузетници који су започели, односно започну обављање самосталне делатности у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године и определе се да исплаћују личну зараду као своје месечно лично примање, о томе писаним путем обавештавају надлежни порески орган, најкасније у року за подношење пореске пријаве у складу са чланом 94. став 1. Закона.

Обавештење из става 1. овог члана садржи податке о пореском обвезнику, и то: име и презиме предузетника, ЈМБГ, ПИБ радње, матични број и седиште радње, као и месец почев од којег исплаћује личну зараду као своје месечно лично примање.

Члан 15.

Предузетник који се определио да исплаћује личну зараду као своје месечно лично примање утврђује пореску обавезу самоопорезивањем закључно за последњи месец пореског периода у коме обавља делатност.