Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година

(„Службени гласник РС“, бр. 99/04, 33/05 и 72/06)

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година, сагласно члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ( « Службени гласник РС » , број бр. 84/04, 61/05 и 62/06 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који запосли лице које је на дан закључења уговора о раду старије од 50 година, односно од 45 година и које испуњава услове прописане чланом 45. ст. 1. и 2. Закона, ради остваривања права на потпуно, односно делимично ослобађање од обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) на основицу, односно на терет средстава послодавца за то лице, Националној служби за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) доставља податке на обрасцима који су прописани овим правилником.

Члан 3.

Послодавац из члана 2. овог правилника, Националној служби доставља податке о запосленим лицима за које има право на ослобађање од обавезе плаћања доприноса, по члану 45. ст. 1. и 2. Закона, на следећим обрасцима:

1) Образац ОНСЗ - Обавештење о заснивању/престанку радног односа лица из члана 45. ст. 1. и 2. Закона.

2) Образац ИНСЗ - Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за лица из члана 45. ст. 1. и 2. Закона.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

У образац из става 1. тачка 2) овог члана новчани износи уносе се у динарима без пара, а подаци о броју запослених у целом броју.

Члан 4.

Образац ОНСЗ подноси се при заснивању радног односа са лицем које је старије од 50, односно од 45 година, као и по престанку радног односа тог лица.

Члан 5.

Образац ОНСЗ послодавац подноси Националној служби у року од осам дана од дана заснивања радног односа, односно од дана престанка радног односа запосленог.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају престанка радног односа запосленог отказом уговора о раду од стране запосленог, за тог запосленог Образац ОНСЗ подноси се у року од 15 дана од дана престанка радног односа.

Ако у року из става 2. овог члана послодавац, у смислу члана 45. став 5. Закона, запосли друго лице (у даљем тексту: друго лице), подносе се истовремено два Обрасца ОНСЗ - за запосленог коме је престао радни однос и за друго лице, у року од осам дана од дана заснивања радног односа са другим лицем.

У случају из става 3. овог члана, у Образац ОНСЗ који се подноси за запосленог уместо кога је заснован радни однос са другим лицем, под « Напоменом » се уноси име и презиме и ЈМБГ тог запосленог и име и презиме и ЈМБГ другог лица.

Копију Обрасца ОНСЗ послодавац доставља и Пореској управи, у року из става 1. овог члана.

Члан 5а

Образац ИНСЗ послодавац подноси Националној служби у три примерка, у року од осам дана од дана исплате зараде за коју се врши обрачун и плаћање доприноса и подноси тај образац.

Национална служба, по извршеном плаћању доприноса на терет средстава Националне службе, на достављеном Обрасцу ИНСЗ оверава да је плаћање доприноса извршено.

Један примерак овереног Обрасца ИНСЗ Национална служба враћа послодавцу са копијом извода органа надлежног за јавна плаћања о извршеној уплати доприноса на терет средстава Националне службе, у року од 15 дана од дана уплате доприноса.

Оверени образац ИНСЗ и копија извода органа надлежног за јавна плаћања из става 3. овога члана, за послодавца чини веродостојну документацију и основ за унос података у пријаву података за матичну евиденцију о плаћеним доприносима за запосленог на терет средстава Националне службе, у складу са законом који уређује пензијско и инвалидско осигурање.

Други примерак овереног Обрасца ИНСЗ Национална служба доставља Пореској управи у року прописаном законом који уређује порески поступак и пореску администрацију за достављање збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима по одбитку.

II . НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОНСЗ

Члан 6.

У Образац ОНСЗ, послодавац уноси следеће податке:

У колону 2 - име и презиме лица са којим је закључен уговор о раду, а које је старије од 50, односно од 45 година;

У колону 3 - порески идентификациони број - јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) за запослено лице из колоне 2;

У колону 4 - године старости запосленог лица из колоне 2;

У колону 5 - статус који је код Националне службе имало лице из колоне 2 на дан закључења уговора о раду: корисник новчане накнаде за време незапослености или пријављено као незапослено лице најмање годину дана без прекида код Националне службе.

Ако је запослено лице из колоне 2 имало истовремено статус корисника новчане накнаде и статус пријављеног незапосленог лица најмање годину дана без прекида код Националне службе, у колони 5 наводе се оба статуса;

У колону 6 - датум закључења уговора о раду између послодавца и запосленог лица из колоне 2;

У колону 7 - датум ступања на рад код послодавца запосленог лица из колоне 2.

Када се Образац ОНСЗ подноси по престанку радног односа запосленог лица старијег од 50, односно од 45 година, поред исказивања података у кол. 2 до 7, исказују се и подаци у кол. 8 и 9, и то:

У колони 8 – датум престанка радног односа лица из колоне 2;

У колони 9 - правни основ престанка радног односа лица из колоне 2, у смислу закона који уређују радне односе (одредба и назив закона).

III . НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ИНСЗ

Члан 7.

У Образац ИНСЗ, послодавац уноси следеће податке:

У колону 2 - име и презиме лица са којим је закључен уговор о раду, а које је старије од 50, односно од 45 година;

У колону 3 - ЈМБГ за запослено лице из колоне 2;

У колону 4 - основица за обрачун доприноса, исказана за начин како се исказује код обрачуна и плаћања доприноса на зараде запослених на прописаном обрасцу збирне пореске пријаве - ПП ОД;

У кол. 5 до 7 - износ обрачунатих доприноса на терет послодавца, за сваки облик осигурања, који се добија применом законом прописаних стопа на основицу из колоне 4;

У кол. 8 до 10 - износе доприноса од обрачунатих доприноса из кол. 5 до 7, за сваки облик осигурања, које плаћа Национална служба (којих је послодавац ослобођен по члану 45. ст. 1. и 2. Закона), а који су за лице старије од 50 година једнаки обрачунатим доприносима из кол. 5 до 7, а за лице старије од 45 година износе 80% од обрачунатих доприноса из кол. 5 до 7;

У кол. 11 до 13 - износе доприноса од обрачунатих доприноса из кол. 5 до 7, за сваки облик осигурања, које плаћа послодавац, као разлику између обрачунатих доприноса у кол. 5 до 7 и износа доприноса из кол. 8 до 10 које плаћа Национална служба (којих је ослобођен послодавац по члану 45. ст. 1. и 2. Закона).

Члан 7а

По уносу појединачних података на начин из члана 7. овог правилника, у Образац ИНСЗ под Укупно, у кол. 4. до 13. уноси се збир појединачних износа исказаних у тим колонама.

IV . ГУБИТАК ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА

Члан 8.

Кад се стекну услови из члана 45. ст. 4. и 5. Закона за губитак права на ослобађење од плаћања доприноса, Национална служба ће, у року од три дана од дана пријема Обрасца ОНСЗ за запосленог, односно другог лица коме је престао радни однос, послодавцу послати писмено обавештење о висини и року за плаћање његових обавеза у смислу члана 45. став 4. Закона.

У случају да послодавац не измири своје обавезе у висини и у року утврђеном у члану 45. став 4. Закона, Национална служба ће без одлагања о томе писмено обавестити Пореску управу.

У случају из става 2. овог члана, Пореска управа ће решењем, које се доставља Националној служби и послодавцу, утврдити обавезу послодавца да Националној служби плати допринос у висини утврђеној у члану 45. став 4. Закона, руководећи се подацима из образаца ОНСЗ и ИНСЗ, обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, као и других података којима располаже.

V . ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у « Службеном гласнику Републике Србије» .

Број110-00-292/2004-01
У Београду, 30. августа 2004. године

Министар финансија,
Млађан Динкић , с.р.

Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић , с.р.

ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ СТАРИЈЕ ОД 45, ОДНОСНО 50 ГОДИНА КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ («Службени гласник РС», бр. 33/05 од 12.04.2005. године)

Члан 5.

Национална служба за запошљавање ће на копији Обрасца ИНСЗ који је примила од послодавца у периоду од 1. септембра 2004. године до дана ступања на снагу овог правилника, оверити да је плаћање доприноса на терет средстава Националне службе извршено и тако оверену копију доставити послодавцу са изводом органа надлежног за јавна плаћања о извршеној уплати доприноса на терет Националне службе, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у « Службеном гласнику Републике Србије » .

Број 110-00-120/2005-04
У Београду, 7. априла 2005. године

Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.

Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић , с.р.

ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ СТАРИЈЕ ОД 45, ОДНОСНО 50 ГОДИНА КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ («Службени гласник РС», бр. 72/06 од 29.08.2006. године)

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 01. септембра 2006. године.

Број 110-00-359/2006-04
У Београду, 25. августа 2006. године

Министар финансија,
Млађан Динкић , с.р.

Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић , с.р.