Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице

Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице

("Службени глсник РС", бр. 115/13)

На основу члана 15а став 6. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13),

Министар финансија доноси

 

 

 Члан 1.

            Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања пореза на зараде сагласно Закону о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13 - у даљем тексту: Закон) и достављање података Пореској управи о обрачунатом порезу.

 Члан 2.

             Пореска основица из члана 15а став 2. Закона утврђује се на начин и по поступку прописаним овим правилником за утврђивање пореске основице код исплате зараде, накнаде зараде и других примања запосленог, на терет средстава послодавца, која се у смислу Закона сматрају зарадом (у даљем тексту: зарада код послодавца).

             На начин из става 1. овог члана утврђује се и пореска основица за обрачун пореза на зараде код исплате накнаде зараде запосленом која се врши на терет средстава другог исплатиоца (у даљем тексту: накнада зараде код другог исплатиоца).

             Пореска основица из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се тако што се износ зараде код послодавца, односно накнаде зараде код другог исплатиоца умањује за неопорезиви износ који важи у моменту исплате зараде, односно накнаде зараде (у даљем тексту: неопорезиви износ).

 Члан 3.

             Умањење зараде за неопорезиви износ запосленог који ради са пуним радним временом врши се приликом исплате зараде, односно било ког дела зараде код послодавца за одговарајући месец, у потпуности, односно у износу који опредељује послодавац, с тим да укупно умањење зараде не може бити веће од неопорезивог износа који важи у моменту исплате зараде.

             У случају када запослени ради са непуним радним временом, зарада се умањује за сразмерни део неопорезивог износа (у даљем тексту: припадајући сразмерни износ) приликом исплате зараде, односно било ког дела зараде код послодавца за одговарајући месец, у потпуности, односно у износу који опредељује послодавац, с тим да укупно умањење зараде не може бити веће од припадајућег сразмерног износа.

             Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују и код исплате накнаде зараде код другог исплатиоца.

Члан 4.

             За запосленог који ради са пуним радним временом код једног послодавца, основица пореза на зараду утврђује се тако што се зарада умањује за неопорезиви износ у целости.

             За запосленог који ради са непуним радним временом код једног или више послодаваца и укупно не остварује пуно радно време, умањење зараде за припадајући сразмерни износ врши се сразмерно радном времену тог запосленог код сваког послодавца у односу на пуно радно време, с тим да укупно умањење мора бити мање од неопорезивог износа.

             За запосленог који ради са непуним радним временом код једног или више послодаваца и укупно остварује пуно радно време, умањење зараде за припадајући сразмерни износ врши се сразмерно радном времену тог запосленог код сваког послодавца у односу на пуно радно време, с тим да је укупно умањење једнако неопорезивом износу.

             Када запослени у току месеца, због заснивања, престанка или мировања радног односа, односно из другог разлога не оствари зараду за пун фонд радних часова, основица пореза на зараду утврђује се тако што се остварена зарада умањује за сразмерни неопорезиви износ, који се утврђује сразмерно односу броја радних часова за које је запослени остварио зараду код послодавца за тај месец и броја радних часова пуног фонда радних часова за тај месец.

Члан 5.

            Када запослени за одговарајући месец поред зараде код послодавца остварује и накнаду зараде код другог исплатиоца (по основу привремене спречености за рад преко 30 дана, породиљског одсуства и др.), умањење зараде код послодавца, односно накнаде зараде код другог исплатиоца, врши се сразмерно односу броја радних часова за које остварује зараду код послодавца, односно накнаду зараде код другог исплатиоца, у односу на пун фонд радних часова за тај месец.

 Члан 6.

             У складу са одредбама овог правилника утврђује се и основица за обрачун пореза на зараду запосленог по основу радног односа у Републици Србији, заснованог сагласно прописима Републике Србије, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације.

             Запослени из става 1. овог члана, сагласно Закону, сам обрачунава и уплаћује порез на зараде, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац зараде, односно накнаде зараде.

 Члан 7.

             Основица пореза на зараде за запосленог који је корисник права на накнаду због рада са скраћеним радним временом (II категорије инвалидности), односно права на накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу (III категорије инвалидности), утврђује се тако што се зарада запосленог умањи за неопорезиви износ, односно сразмерни неопорезиви износ.

             Код умањења зараде запосленог у смислу става 1. овог члана сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на остале запослене.

 Члан 8.

            У случају када због усклађивања динарских износа у складу са Законом, дође до повећања неопорезивог износа, а код претходних исплата зараде за одговарајући месец није искоришћено умањење зараде у пуном износу, умањење зараде врши се тако што се преостали део зараде који се исплаћује умањи за износ разлике између усклађеног неопорезивог износа који важи у моменту исплате тог дела зараде код послодавца и искоришћеног умањења зараде код претходне исплате, односно исплата.

 Члан 9.

            Запослени из члана 6. овог правилника који ради са непуним радним временом, уз Образац ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника за приход примљен ______20__. године, прописан Правилником о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника , а који подноси у законом прописаном року надлежној организационој јединици Пореске управе према месту свог пребивалишта, односно боравишта, доставља и обавештење о непуном радном времену, исказаном у процентуалном износу у односу на пуно радно време.

 Члан 10.

            Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице ("Службени гласник РС", бр. 116/06 и 37/07), осим одредаба члана 11. ст. 1. и 2. тог правилника које престају да важе 1. марта 2014. године.

 Члан 11.

            Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.