Порески календар

мај 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Предузетници    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ - престао да важи 01. јула 2021. године

Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ - престао да важи 01. јула 2021. године

„Службени гласник РС“, број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - др. закон, 104/18 и 87/20

На основу члана 52. став 5. и члана 57. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 84/04 и 86/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ПДВ И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕФАКЦИЈЕ И РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ

(„Службени гласник РС“, број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - др. закон, 104/18 и 87/20)

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак остваривања права на повраћај ПДВ и начин и поступак рефакције и рефундације ПДВ.

1. Поступак остваривања права на повраћај ПДВ

Члан 2.

Обвезник ПДВ који у пореској пријави ПДВ, прописаној правилником којим се уређују облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступак евидентирања и брисања из евиденције и облик и садржина пореске пријаве ПДВ (у даљем тексту: Правилник), искаже износ за повраћај ПДВ, у тој пријави опредељује се за повраћај исказаног износа или да исказани износ пореза користи као кредит, на начин прописан Правилником.

Опредељење из става 1. овог члана не сматра се захтевом за повраћај пореза у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација (у даљем тексту: ЗПППА).

Члан 3.

Ако се обвезник ПДВ (у даљем тексту: обвезник), у смислу члана 2. став 1. овог правилника, определи за повраћај ПДВ, повраћај ПДВ врши се на рачун у банци који је обвезник навео у пријави за евидентирање обвезника пореза на додату вредност прописаној Правилником.

Ако се обвезник, у смислу члана 2. став 1. овог правилника, не определи за повраћај ПДВ, користи тај износ за измиривање своје пореске обавезе за порески период.

Ако обвезник, након измиривања пореске обавезе у смислу става 2. овог члана, има неискоришћени износ пореског кредита, може за тај износ захтевати повраћај неискоришћеног износа пореског кредита.

Захтев за повраћај неискоришћеног износа пореског кредита из става 3. овог члана, обвезник може да поднесе надлежном пореском органу, најраније истеком рока за подношење пореске пријаве за текући порески период у којем има неискоришћени износ пореског кредита.

Члан 3а

Ако се не изврши повраћај ПДВ у року прописаном одредбом члана 52. став 4. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19 - у даљем тексту: Закон), обвезник има право да поднесе захтев за повраћај ПДВ надлежном пореском органу у складу са ЗПППА.

По захтеву из става 1. овог члана надлежни порески орган поступа на начин прописан ЗПППА.

2. Рефакција ПДВ страном обвезнику

Члан 4.

Лица из члана 53. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Пореској управи.

Рефакција ПДВ извршиће се лицу из члана 53. Закона за промет покретних добара и пружене услуге у Републици Србији (у даљем тексту: Република), под условима да:

1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са Законом, и да је рачун плаћен;

2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева за рефакцију ПДВ;

3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак претходног пореза за набављена добра и услуге у складу са Законом;

4) не врши промет добара и услуга у Републици, осим промета:

(1) услуга превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) Закона ослобођене пореза;

(2) услуга превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. Закона подлеже појединачном опорезивању превоза;

(3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ - прималац добара или услуга.

Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра и услуге набављене у Републици у претходној календарској години.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) потврда о регистрацији за ПДВ, односно други облик пореза на потрошњу, издата од стране пореског органа државе у коме се налази седиште страног обвезника (оригинал и оверен превод);

2) плаћени рачуни о набављеним добрима или коришћеним услугама у Републици, по којима је обрачунат и плаћен ПДВ.

Централа Пореске управе (у даљем тексту: Централа), након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском облику.

Рефакција ПДВ врши се у валути државе подносиоца захтева из става 1. овог члана у износу добијеном прерачуном динарског износа рефакције ПДВ по продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате износа рефакције ПДВ, уз одбитак трошкова прерачуна.

Изузетно од става 3. овог члана, захтев за рефакцију ПДВ лица из члана 53. Закона, за 2019. годину, подноси се закључно са 30. септембром 2020. године.

3. Рефакција ПДВ хуманитарним организацијама

Члан 5.

Лица из члана 54. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Пореској управи.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 2 - Захтев хуманитарне организације за рефакцију,  који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра набављена у Републици у претходној календарској години.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) доказ о регистрацији хуманитарне организације;

2) рачуни о набављеним добрима у Републици и докази о њиховом плаћању;

3) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 65/05)

4) доказ да су добра отпремљена у иностранство и да се користе у хуманитарне, добротворне или образовне сврхе;

5) подаци о имену и адреси иностраног примаоца добара и сврси коришћења добара отпремљених у иностранство.

Доказ о регистрацији из става 5.  тачка 1) овог члана доставља се само приликом првог подношења захтева за рефакцију ПДВ.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 4. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском облику.

Изузетно од става 3. овог члана, захтев за рефакцију ПДВ лица из члана 54. Закона, за 2019. годину, подноси се закључно са 30. септембром 2020. године.

4. Рефакција ПДВ традиционалним црквама и верским заједницима

Члан 6.

Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка Евангелистичка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангелистичка хришћанска црква а.в. (у даљем тексту: традиционалне цркве, односно верске заједнице) остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева који управно тело одређено од стране традиционалне цркве, односно верске заједнице подноси Пореској управи за све организационе делове традиционалне цркве, односно верске заједнице.

Пре подношења првог захтева за рефакцију, традиционална црква, односно верска заједница, обавештава Централу које је управно тело одређено за подношење захтева за рефакцију и о лицу овлашћеном за потписивање захтева за рефакцију.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију,  који чини саставни део овог правилника.

Рок за подношење захтева је 60 дана од истека календарског тромесечја у коме су добра и услуге набављене у Републици или извршен увоз добара у Републику.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) рачуни о набављеним добрима и коришћеним услугама у Републици;

2) документи о извршеном увозу добара у Републику;

3) доказ да су рачуни из тачке 1) овог става плаћени од стране лица које има право на рефакцију ПДВ у складу са чланом 55. Закона, односно доказ да је плаћен ПДВ на увоз добара из тачке 2) овог става.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а обавештење и решење из ст. 2. и 6. овог члана у електронском облику.

Рачун из става 5. овог члана, који није издат у складу са чланом 42. Закона, не може се употребити у поступку рефакције ПДВ.

Изузетно од става 4. овог члана, захтев за рефакцију ПДВ лица из члана 55. Закона, за календарско тромесечје април-јун 2020. године, подноси се закључно са 30. септембром 2020. године.

Члан 6а

Добрима и услугама непосредно повезаним са верском делатношћу у смислу члана 55. Закона, сматрају се:

1) свеће и материјал за производњу свећа;

2) тамјан и материјал за производњу тамјана;

3) брикети;

4) уље и вино за обредне сврхе;

5) брашно и бесквасни хлеб за обредне сврхе;

6) свете сасуде и обредни симболи;

7) одежде за свештенике и верске службенике и материјал за производњу ових одежди;

8) грађевинске услуге и грађевински материјал који се користе за изградњу, реконструкцију, конзерваторске и рестаураторске радове и одржавање храмова и других здања повезаних са мисионарском делатношћу традиционалних цркава и верских заједница, укључујући и материјал за израду иконостаса и иконописање;

9) богослужбене књиге, верски календари и друга верска издања, као и папир за штампање тих издања;

10) оргуље.

Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

Члан 6б

Лица из члана 55а Закона - носиоци права у смислу члана 21. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза ("Службени гласник РС", бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19 и 80/19 - у даљем тексту: Правилник о пореским ослобођењима), остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева који се подноси Пореској управи.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног представништва,  односно међународне организације за рефакцију, који чини саставни део овог правилника.

Захтев из става 1. овог члана, за сваког носиоца права, подноси лице које је овлашћено за издавање службених и личних налога за набавку добара и услуга, без ПДВ, у складу са Правилником о пореским ослобођењима.

Рок за подношење захтева је 30 дана од истека календарског тромесечја у коме су добра и услуге набављене у Републици или извршен увоз добара у Републику.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) рачуни о набављеним добрима и коришћеним услугама у Републици који гласе на носиоца права и који садрже податак о броју основне потврде прописане Правилником о пореским ослобођењима, као и докази о њиховом плаћању;

2) документа о извршеном увозу добара у Републику и докази о плаћању ПДВ на увоз добара.

Ако се носиоцу права за извршени промет добара и услуга издаје фискални исечак у складу са прописом којим се уређују фискалне касе, на полеђини тог исечка уносе се подаци о називу, односно имену и презимену носиоца права и броју основне потврде, а чију тачност својим потписом потврђује овлашћено лице испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 7. овог члана у електронском облику.

Изузетно од става 4. овог члана, захтев за рефакцију ПДВ лица из члана 55а Закона, за календарско тромесечје април-јун 2020. године, подноси се закључно са 30. септембром 2020. године.

5. брисан

("Службени гласник РС", бр. 104/18)

Члан 7.

Брисан ("Службени гласник РС", бр. 104/18)

Члан 8.

Брисан ("Службени гласник РС", бр. 104/18)

Члан 9.

Брисан ("Службени гласник РС", бр. 104/18)

Члан 10.

Брисан ("Службени гласник РС", бр. 104/18)

6. Рефундација ПДВ купцу првог стана

Члан 10а

Купац првог стана из члана 56а Закона остварује рефундацију ПДВ у складу са Законом, на основу писменог захтева, који подноси надлежном пореском органу.

Становима, у смислу овог правилника, сматрају се стамбени објекти, економски дељиве целине у оквиру тих објеката, као и власнички удели на тим добрима (у даљем тексту: стан).

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе која је надлежна за пријем евиденционе пријаве обвезника ПДВ - продавца стана у складу са Правилником.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РФН - Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) извод из матичне књиге рођених;

2) уверење о држављанству;

3) доказ о пребивалишту (оверена фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту);

4) оверена копија уговора о купопродаји стана;

5) рачун или други документ који служи као рачун о купопродаји стана у којем је исказан ПДВ;

6) доказ да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена уплатом на текући рачун продавца, односно доказ да је на име уговорене цене стана са ПДВ исплаћен износ који није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану уплатом на текући рачун продавца у случају куповине стана под непрофитним условима из члана 56а став 3. Закона;

7) оверена изјава купца стана да купује први стан.

Ако купац првог стана захтева рефундацију ПДВ и по основу члана, односно чланова његовог породичног домаћинства, поред докумената из става 5. овог члана, доставља и:

1) документ којим се потврђује да је физичко лице по основу кога купац првог стана захтева рефундацију ПДВ члан породичног домаћинства купца првог стана у складу са чланом 56а став 6. Закона;

2) доказ о пребивалишту члана породичног домаћинства (оверена фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту).

Изјава купца стана да купује први стан из става 5. тачка 7) овог члана даје се на Обрасцу ИКПС ПДВ - Изјава купца стана да купује први стан , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Надлежни порески орган из става 3. овог члана, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефундација ПДВ.

7. Рефундација ПДВ за куповину хране и опреме за бебе

Члан 10б

Купац хране и опреме за бебе из члана 56б Закона остварује рефундацију ПДВ у складу са Законом, на основу писменог захтева, који подноси надлежном пореском органу.

Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана може се остварити за добра набављена до навршене прве године старости бебе у износу до 40.000 динара, а за добра набављена од навршене прве до навршене друге године старости бебе у износу до 30.000 динара.

Ако лице из става 1. овог члана у првој години старости бебе оствари рефундацију ПДВ у износу мањем од 40.000 динара, право на рефундацију ПДВ у првој години старости бебе сматра се у потпуности оствареним.

Лице из става 1. овог члана може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у периоду од 1. до 15. фебруара, односно од 1. до 15. јула текуће године.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РФНБ - Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе у складу са прописима којима се уређују фискалне касе у периоду за који се подноси захтев за рефундацију ПДВ, фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака.

Изузетно од става 7. овог члана, при првом подношењу захтева за рефундацију ПДВ усвојилац бебе доставља и фотокопију одлуке надлежног органа о усвојењу, а старатељ бебе - фотокопију одлуке надлежног органа о стављању под старатељство.

Надлежни порески орган из става 6. овог члана, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефундација ПДВ.

Члан 10в

У обрасцима РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију, РЕФ 2 - Захтев хуманитарне организације за рефакцију, РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију, РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију и РФН - Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ, износи се исказују у динарима, без децимала.

Члан 10г

Документација која се доставља Пореској управи у циљу спровођења поступака рефакције и рефундације ПДВ мора бити на српском језику.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције ПДВ
("Службени гласник РС", број 65/05)

Члан 8.

У Обрасцу РЕФ 2 део II. Подаци из увозних докумената брише се.

Члан 9.

Образац РЕФ 3 - Захтев страног донатора за рефакцију брише се.

Члан 10.

Образац РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције ПДВ
("Службени гласник РС", бр. 63/07)

Члан 8.

У Обрасцу РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију, део III. Број царинског документа брише се.

Члан 9.

У Обрасцу РЕФ 4 - Захтев страног држављанина за рефакцију, у делу Потврда о одбијању захтева, речи: "10.000 динара" замењују се речима: "150 EUR, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије".

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције ПДВ
("Службени  гласник РС", бр. 107/12)

Члан 10.

Први захтев за рефундацију ПДВ из члана 56б Закона може се поднети у периоду од 1. до 15. јула 2013. године, за набавке извршене у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2013. године.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2013. године, осим одредаба чл. 1 , 2 , 3 , 5 , 7. и 8 , које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог правилника.

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
("Службени гласник РС", бр. 104/18)

Члан 10.

У Обрасцу РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију, Обрасцу РЕФ 2 - Захтев хуманитарне организације за рефакцију, Обрасцу РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију и Обрасцу РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију, који су одштампани уз и чине саставни део Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ ("Службени гласник РС", бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14), ознака: "М.П." брише се.

Члан 11.

Образац РЕФ 4 - Захтев страног држављанина за рефакцију и Образац РЕФ 4Е - Евиденција захтева страног држављанина за рефакцију, који су одштампани уз и чине саставни део Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ ("Службени гласник РС", бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14) бришу се.