Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Правилници    Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике

Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике

(„Службени гласник РС“, бр. 65/05 и 116/06)

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац пријаве за утврђивање аконтационе и коначне обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) за самосталне уметнике из члана 6. тачка 16) Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04 , 61/05 и 62/06 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Пријаву из члана 1. овог правилника самостални уметник подноси Пореској управи на Обрасцу ППД-СУ - Пријава за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Образац ППД-СУ новчани износи уносе се у динарима без пара.

Члан 3.

Пријаву на Обрасцу ППД-СУ самостални уметник подноси Пореској управи - организационој јединици надлежној према месту свог пребивалишта, најкасније до 15. фебруара текуће године за утврђивање коначне обавезе доприноса за претходну годину и тромесечне аконтације доприноса за текућу годину, односно у року од 15 дана од дана стицања статуса самосталног уметника за утврђивање тромесечне аконтације доприноса до краја текуће године.

Изузетно од става 1. овог члана, за утврђивање месечне аконтације доприноса за период од 1. августа до 31. децембра 2005. године, лица која на дан 1. августа 2005. године имају статус самосталног уметника у смислу члана 1. овог правилника, дужна су да пореску пријаву из става 1. овог члана поднесу најкасније у року од месец дана од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (''Службени гласник РС'', број 61/05).

Члан 4.

У Образац ППД-СУ, уносе се подаци:

1) о обвезнику;

2) о уметничком удружењу код кога се обвезник води у евиденцији;

3) о рачуну обвезника у банци;

4) за утврђивање тромесечне аконтације доприноса;

5) за утврђивање коначне обавезе доприноса;

6) о приложеним доказима (попис приложених доказа).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-330/2005-04
У Београду, 26. јула 2005. године

МИНИСТАР,
Млађан Динкић

 

ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

Члан 4.

Образац ППД-СУ замењује се новим обрасцем ППД-СУ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивaња у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1.јануара 2007. године.

Број 110-00-546/2006-04
У Београду, 27. децембра 2006. године

МИНИСТАР,
др Милан Париводић,с.р.