Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Упутства    Упутство за утврђивање вредности одузетих непокретности по захтеву агенције за реституцију а на основу закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Упутство за утврђивање вредности одузетих непокретности по захтеву агенције за реституцију а на основу закона о враћању одузете имовине и обештећењу

("Сл. гласник РС", бр. 80/2002 ...61/2005, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10. 101/11, 2/12-исправка, 93/12 и 47/13)

На основу члана 167. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002 ...61/2005, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10. 101/11,  2/12-исправка, 93/12 и 47/13),

Директор Пореске управе издаје

Увод

Овим Упутством уређује се јединствено поступање организационих јединица Пореске управе по захтевима за процену вредности непокретности поднетих од стране Агенције за реституцију, односно Централне јединице, њених подручних јединица и јединице за конфесионалну реституцију (у даљем тексту: Агенција).

Надлежност Пореске управе за процену вредности непокретности прописана је одредбом члана 32. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу («Сл. гласник РС», број 72/2011). Поступак процене вредности непокретности у складу са истим одговара поступку утврђивања пореске основице пореза на пренос апсолутних права. С тим у вези у поступку процене вредности непокретности по захтевима Агенције за реституцију примењује се Упутство о поступку и начину утврђивања пореза на пренос апсолутних права број од 43-00192/2010-18 од 16.02.2010. године, осим непокретности за које је прописан посебан начин процене вредности Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, у ком случају се примењује ово Упутство.

Упутством се уређује пријем и евидентирање захтева достављених од стране  Агенције за реституцију, поступак утврђивања вредности непокретности, израда записника о процени и извештавање о спроведеним поступцима и утврђеним вредностима непокретности.

Законски основза утврђивање вредности непокретности од стране Пореске управе уређује Закон о враћању одузете имовине и обештећењу («Сл. гласник РС», бр. 72/2011, у даљем тексту Закон).

I Пријем и евидентирање захтева

Поступак по захтеву за враћање имовине води Агенција у складу са прописом који уређује општи управни поступак.

Захтеве за процену непокретности подноси Агенција преко Централне јединице, својих подручних јединица и јединице за конфесионалну реституцију, надлежној организационој јединици Пореске управе: у даљем тексту ОЈ ПУ,  према месту у коме се  непокретност налази.Пријем захтева врши се преко писарнице или на шалтерима ОЈ ПУ и евидентира под посебним класификационим бројем, ради лакшег праћења и извештавања о предузетим радњама у поступку.

Уколико ОЈ ПУ приликом пријема утврди да није надлежна за процену вредности предметне непокретности, дужна је да истог дана проследи захтев на поступање надлежној ОЈ ПУ.

Уз захтев Агенција доставља и доказе о одузетој непокретности – број катастарске парцеле по старом и важећем премеру, изглед и стање имовине у време одузимања, део из акта о одузимању којим је ближе прецизирано стање у коме се непокретност налазила и др.

Одмах по пријему и евидентирању захтева, исте је потребно доставити запосленима који раде на пословима утврђивања пореза на пренос апсолутних права.

II Поступак утврђивања вредности непокретности

Вредност непокретности утврђује се у поступку који одговара поступку утврђивања пореске основице пореза на пренос апсолутних права.

Сагласно одредби члана 32. став 3. Закона вредност непокретности утврђује се према стању на дан одузимања а према вредности на дан процене.

Стање на дан одузимања утврђиваће се на основу података које Агенција  достави уз захтев. Наиме, захтев за враћање одузете имовине  односно обештећење (образац ЗВОИ) у делу II – Подаци о одузетој имовини, садржи податке у колониА)  о непокретности и то: врсти и називу одузете имовине (предузећа, стамбене и пословне зграде, грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште); локацији (општина, место, улица, број, ЗК подаци, број катастарске парцеле по старом и важећем премеру, ЗКУЛ, ПЛ, ЛН, катастарска општина, површина одузете имовине); као и податке о изгледу и стању имовине (у време одузимања и у време подношења захтева  иста намена, промењена намена). Ако стање непокретности на дан одузимања није могуће утврдити из дела II захтева, потребно је исто сагледати из акта о одузимању. Ако није могуће ни тада утврдити стање непокретности на дан одузимања (површину објекта, квалитет градње, материјал за градњу и др.) потребно је обратити се Агенцији захтевом за додатно појашњење у вези стања непокретности на дан одузимања. Додатни захтев поднети Агенцији у року од 5 дана од дана пријема захтева сходно Протоколу о сарадњи број 021-16/2012-12 од 17.04.2012. године.

Уколико надлежна ОЈ ПУ утврди да је захтев Агенције непотпун потребно је поднети Агенцији захтев за допуну поднетог захтева уз навођење документације која је неопходна за поступање, у року од 5 дана од дана пријема захтева сходно Протоколу о сарадњи број 021-16/2012-12 од 17.04.2012. године.

Надлежна ОЈ ПУ може, у договору са Агенцијом, додатно тражену документацију примати и електронским путем, у циљу ефикаснијег поступања.

II 1. Поступак утврђивања вредности непокретности које постоје у време процене

Процена тржишне вредности земљишта (пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште), зграде (стамбене, пословне, стамбено-пословне, економске и др.), посебних делова зграда (стан, пословне просторије, гараже и гаражна места) и других грађевинских објеката врши се на основу:

-          података о тржишној вредности утврђеној у најмање два правоснажна решења пореског органа, донета у поступку утврђивања пореза на пренос апсолутних права, за промет истог или сличног простора на тржишту, који је у истом месту, општини, зони, истом или најближем насељу, улици, згради а који је извршен у периоду од три месеца који претходи поступку утврђивања вредности у конкретном случају. Уколико није било упоредивог промета у наведеном периоду узима се промет који је датумски најближи моменту утврђивања вредности непокретности.

Напомињемо да се преносом права својине на згради истовремено преноси и право својине на земљишту на коме се зграда налази, као и на земљишту које служи за редовну употребу зграде, сагласно одредби члана 3. Закона о промету непокретности («Сл. гласник РС», бр. 42/98 и 111/09), па стога не треба посебно исказивати вредност објекта а посебно вредност грађевинског земљишта на катастарској парцели на којој је објекат изграђен под условом да исто служи редовној употреби објекта. Под земљиштем које служи редовној употреби објекта подразумева се земљиште испод објекта и земљиште око објекта које испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС).

Процењена вредност објекта  може  се умањити до 25%, зависно од следећих корективних фактора и то:

  • до  10%  зависно од  локације  (зона града, близина магистралном путу, и др.),
  •  до 15%  зависно од године градње, до 20% за непокретност у поткровљу, испод плоче или сутерену,
  • до 10% за спратност ( вршити умањење за више спратове и то од 10 спрата па навише),                                                        
  • до 10% зависно од квалитета (вршити умањење ако порески обвезник документује да стан нема грејање или је подложан влаги);

Процена вредности објекта коме је после одузимања, на основу повећања површине у квадратним метрима увећана вредност, извршиће се тако што ће се процењена вредност постојећег објекта смањити, сразмерно процењеној вредности увећане бруто површине (члан 32. став 6. Закона);

Напомињемо, да у случајевима када се врши утврђивање тржишне вредности објеката специјалне намене (школе, болнице, производни погони) објеката у изградњи са пројектованом површином од 2000 м2  и више, као и другим сложенијим предметима за које ОЈ ПУ не располаже подацима о прометним вредностима непокретности, уколико такви објекти нису прометовани на територији исте, обавештава подносиоца захтева да не располаже подацима о тржишној вредности истородних непокретности.

Процена  вредности неизграђеног грађевинског, шумског и пољопривредног земљишта  врши се на основу:

-          података о тржишној вредности утврђеној у најмање два  правоснажна решења пореског органа, донета у поступку утврђивања пореза на пренос апсолутних права, за промет истог или сличног земљишта на тржишту (неизграђено грађевинско, шумско или пољопривредно),  које је у истој катастарској општини, суседној или ближој катастарској парцели, исте или сличне културе (њива, воћњак, ливада, шума и др.) и класе (прва, друга, трећа и др.)  и који је датумски најближи моменту утврђивања вредности земљишта.

Процењена вредност земљишта може се изузетно умањити/увећати највише до 10%, а применом корективних фактора зависно од локације, близине саобраћајница, обезбеђене инфраструктуре, близине насељеном месту и др.

Процену вредности земљишта које је на дан одузимања било пољопривредно, а на дан процене има статус грађевинског земљишта, потребно је проценити као вредност грађевинског земљишта сходно члану 32. став 4. Закона);

II 2. Процена вредности непокретности које не постоје у време процене

Процена вредности објеката који не постоје у време процене, утврдиће на основу:

-          података о вредности истородних или сличних објеката, са истом или сличном наменом, на истом месту или ближој околини (такође користити податке о тржишној вредности утврђеној у најмање два правоснажна решења пореског органа, донета у поступку утврђивања пореза на пренос апсолутних права);

Напомињемо да приликом процене треба имати у виду између осталог и квалитет градње објеката у време одузимања у односу на постојеће објекте који су узети за поређење, па ако се утврди да је објекат који је узет за поређење знатно бољег квалитета градње, процењена вредност се по том основу може умањити од 25% до 40%.

            Вредност непокретности утврђена на начин наведен у тачкама II 1. и II 2. овог Упутства представља тржишну вредност непокретности.

        О утврђеној тржишној вредности непокретности сачињава се записник о утврђивању тржишне вредности непокретности изласком на терен, који потписује  комисија за утврђивање пореза на пренос апсолутних права и који се оверава печатом ОЈ ПУ.

              Образац записника је саставни део овог Упутства.

        Странка у поступку пред Пореском управом је Агенција,  по чијем захтеву се врши процена конкретне непокретности.

III Рок за поступање по захтеву Агенције

             Поступак процене вредности непокретности потребно је спровести у року од 30 дана од дана пријема захтева, сходно прописаном Протоколу о сарадњи.

 IV Извештавање

             Надлежна ОЈ ПУ дужна је да достави месечно извештај (кумулативни) до 5. у месецу за претходни месец о свим поднетим захтевима Агенције  и поступању по истим, преко Регионалног центра. Извештај садржи следеће:

 

-          Број захтева;

-          Датум пријема захтева;

-          Власнички број бившег власника и његово име и презиме;

-          Врсту непокретности;

-          Катастарску парцелу;

-          Број записника о процени;

-          Датум записника о процени;

-          Утврђену вредност непокретности у динарима и у еврима.

 

Регионални Центри дужни су да изврше обједињавање извештаја за ОЈ ПУ из оквира своје надлежности и исти доставе Централи ПУ – Сектору за контролу, до 7. у месецу за претходни месец.

 

 

Број: 464-273/2012-18

Београд, 6.11.2013. год.                                                          

                                                                                                       В.Д.  Д И Р Е К Т О Р А

 

                                                                                                              Иван Симич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац Записника

о процени вредности непокретности

 

Број:__________________                                                                                                                 ПИБ:_________________

 

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала / Експозитура________________,

на основу члана члана 64. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01) и члана 32. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу («Сл. гласник РС», бр.72/2011), у поступку утврђивања вредности непокретности, сачињава

 

ЗАПИСНИК

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

            Састављен дана __.__._2013. године у поступку утврђивања вредности непокретности,  на основу захтева за утврђивање вредности непокретности упућеног од Агенције за реституцију, подручна јединица ______________, број:___________ од __. __. 2013. године.

 

            Предмет процене – утврђивања вредности непокретности је непокретност ___________________ , (место)_______________ ул._______________ бр. ___, ЗКУЛ бр. ______ издатог од Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности______________ и то: 

Р.

бр.

Врста непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

напомена

ха

а

м2

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

Утврђивање тржишне вредности врши Комисија за процену тржишне вредности у следећем саставу:

  1. _____________________________,
  2. _____________________________,
  3. ______________________________.

 

Комисија је пре приступања процени вредности непокретности, утврдила да  су уз захтев за процену достављена следећа документа:

1.

2.

3.

4.

 

Непосредним увидом Комисија је утврдила ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( навести ближи опис где се непокретност налази,у којој урбанистичкој зони,тренутну намену, податке о степену комуналне опремљености. Ако објекат не постоји на дан процене исто треба навести)

 

Остала  запажања (стање непокретности на дан одузимања, на основу чега је исто утврђено, ако објекат не постоји на дан процене навести шта се узима као парификат)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комисија је на основу података о тржишној вредности утврђеној правоснажним решењима Пореске управе за промет исте или сличне непокретности на тржишту и то: 

број и датум решења

 

 

 

предмет промета

 

 

 

место, КО

 

 

 

улица и бр, КП

 

 

 

Врста непокретности

 

 

 

тржишна вредност у дин / по м2

 

 

 

 

утврдила  прометну  вредност непокретности у износу од _____________ динара по м2, односно укупно у износу од_______________________ динара.

 

Вредност је након извршеног увида,  умањена – увећана за  ____%, за корективне факторе и то ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Процењена вредност умањује се за ____________________ динара, сразмерно увећаној површини непокретности од ___________________ м2.

 

 

На основу наведеног Комисија утврђује вредност непокретности и то:

 

Р.

бр.

Врста непокретности

 

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Процењена вредност у динарима и у еврима

ха

а

м2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                     Комисија

  1. ___________________________
  2. ___________________________

_____