Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Уредбе    Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања

Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања

(„Службени гласник РС“ бр. 54/10 , 124/12 , 119/13)

 

На основу члана 11. став 4. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 30/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

            Влада доноси

УРЕДБУ

о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања

(Службени гласник РС бр. 54/10 , 124/12 , 119/13) 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређује се ближа садржина и образац јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: јединствена пријава), начин подношења јединствене пријаве, докази који се уз пријаву подносе, јединствени методолошки принципи и јединствени кодекс шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар).

II. ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЈАВА

Члан 2.

Јединствена пријава садржи следеће податке:

1) опште податке о осигуранику и осигураном лицу;

2) податке о осигурању;

3) податке о обвезнику плаћања доприноса.

Члан 3.

Брисан („Службени гласник РС“ бр. 124/12).

Члан 4.

Јединствена пријава подноси се на порталу Централног регистра у електронском облику, чија је спољна форма дата на Обрасцу М , који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Подносиоцу јединствене пријаве, преко портала Централног регистра обезбеђује се приступ информационом систему.

Подносилац јединствене пријаве из става 1. овог члана, дужан је да се на порталу Централног регистра региструје, односно да потврди свој идентитет коришћењем електронског сертификата издатог од овлашћеног сертификационог тела, у складу са законом.

Приликом подношења јединствене пријаве из става 1. овог члана, подносе се, односно потврђују докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања. Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, промене у осигурању и престанак својства осигураника , одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4а

Подносиоци јединствене пријаве из члана 4. ове уредбе су обвезници подношења пријаве, у складу са Законом.

За подносиоца јединствене пријаве из става 1. овог члана пријаву може поднети физичко или правно лице које поседује квалификовани електронски сертификат, а на основу овлашћења за подношење пријаве.

Изузетно од става 1. овог члана, за физичко лице из члана 12. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Закон), на основу приложених доказа, јединствену пријаву подноси:

- на порталу, овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање, који има квалификовани електронски сертификат;

- путем модификоване апликације, овлашћени службеник Републичког фонда за здравствено осигурање, који има сертификат, који издаје тај фонд.

Јединствену пријаву, службено подносе:

- организације обавезног социјалног осигурања - за осигуранике који својство осигураника стичу на основу решења о признавању права из обавезног социјалног осигурања;

- орган надлежан за вођење регистра привредних субјеката, односно органи и организације надлежни за регистрацију правних и физичких лица - за осигуранике који у складу са законом самостално обављају привредну делатност.

Члан 4б

У поступку подношења јединствене пријаве, по прихватању регистрације подносиоца јединствене пријаве, врши се провера да ли:

- је подносилац јединствене пријаве евидентиран као лице, овлашћено за подношење јединствене пријаве;

- пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију осигураника и осигураних лица;

- су подаци које садржи јединствена пријава, а односе се на опште податке о осигуранику, осигураном лицу и обвезнику плаћања доприноса, истоветни са подацима који се налазе у јединственој бази.

Ако се у поступку подношења јединствене пријаве утврди да се подаци о осигуранику, осигураном лицу и обвезнику плаћања доприноса - физичком лицу не налазе у јединственој бази података, личне податке о осигуранику и осигураном лицу, подносилац пријаве уноси на основу доказа којима располаже.

Уколико се у поступку подношења пријаве утврди да нису испуњени услови за њено прихватање, подносилац јединствене пријаве обавештава се о разлозима неприхватања јединствене пријаве.

Подносилац јединствене пријаве, разлоге неприхватања јединствене пријаве може отклонити у току поступка подношења јединствене пријаве или накнадно у поновљеном поступку подношења пријаве.

Члан 5.

По извршеној провери података из чл. 4 , 4а и 4б ове уредбе, подаци се региструју у базу Централног регистра.

Централни регистар, по прихватању пријаве и регистрације у својој бази, подносиоцу јединствене пријаве издаје потврду о извршеној пријави - Образац М-А , који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Потврда из става 2. овог члана поред података из јединствене пријаве, садржи и датум и време подношења јединствене пријаве, број под којим је јединствена пријава заведена, списак потврђених доказа, као и посебне изјаве осигураника, за кога се пријава подноси и сагласност подносиоца пријаве са подацима које је овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање унео у пријаву.

Потврда из става 2. овог члана доставља се подносиоцу јединствене пријаве на електронску адресу, назначену на јединственој пријави.

Уколико обвезник подношења пријаве није и подносилац јединствене пријаве, подносилац пријаве је дужан да обвезнику подношења пријаве одмах достави потврду о извршеној пријави - Образац М-А.

Обвезник подношења пријаве дужан је да у року од три дана копију потврде о извршеној пријави - Образац М-А, достави осигуранику.

Члан 5а

Уколико у поступку прихватања и регистрације пријаве у својој бази, утврди да за осигураника не постоји одјава са претходног осигурања, а нови основ осигурања искључује претходни, Централни регистар ће пријаву примити, регистровати, и извршити програмску одјаву са претходног осигурања, према основу осигурања, прописаном јединственим кодексом шифара.

Програмска одјава из става 1. овог члана, доставља се организацијама обавезног социјалног осигурања, а Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Републички фонд за здравствено осигурање су дужни да у складу са важећим прописима утврде датум одјаве са осигурања, који мора да претходи датуму који је наведен у регистрованој јединственој пријави као дан почетка осигурања, са изузетком постојања више пријава са непуним радним временом, уколико је пријава код новог послодавца поднета за непуно радно време.

Накнадно поднетом одјавом од стране обвезника подношења или организације обавезног социјалног осигурања са тачно утврђеним датумом престанка осигурања, програмска одјава из става 1. овог члана замењује се исправном одјавом са обавезног социјалног осигурања и уноси у јединствену базу података Централног регистра.

Члан 5б

Централни регистар врши одјаву са осигурања, у случају:

1) непостојања одјаве са претходног осигурања, када је код обвезника подношења одјаве спроведен поступак стечаја, ликвидације или је престао да постоји у складу са законом - даном утврђеним у решењу о отварању стечајног поступка, ликвидације, односно даном брисања из регистра органа или организације који су надлежни за регистрацију правних и физичких лица,

2) смрти осигураника, односно осигураног лица, на основу податка добијеног од надлежног органа - даном смрти.

III. ЈЕДИНСТВЕНИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОДАТАКА О ОСИГУРАНИЦИМА, ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА И ОБВЕЗНИЦИМА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА У ЈЕДИНСТВЕНОЈ БАЗИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

  1. Општи подаци о осигуранику и осигураном лицу

Члан 6.

У Јединствену базу Централног регистра уносе се општи подаци о осигуранику и осигураном лицу, и то:

1) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно евиденциони број за стране држављане, одређен и утврђен на начин прописан законом и јединствени број који додељује Централни регистар. За лица којима није додељен ЈМБГ, односно евиденциони број у Јединствену базу Централног регистра уноси се лични број осигураника додељен од организације за обавезно социјално осигурање;

2) презиме, име, пол и датум рођења;

3) име једног родитеља;

4) општина и место (насеље) пребивалишта, односно боравишта и адреса;

5) држављанство;

6) занимање стечено школовањем у складу са дефиницијама и шифарницима прописаним за вођење евиденције у области рада;

7) сродство са носиоцем осигурања и ЈМБГ, односно, евиденциони број носиоца осигурања. За лица којима није додељен ЈМБГ, односно евиденциони број у Јединствену базу Централног регистра уноси се лични број осигураника додељен од организације за обавезно социјално осигурање.

  1. Подаци о осигурању

Члан 7.

У Јединствену базу Централног регистра уносе се подаци о осигурању, и то:

1) Датум почетка осигурања и то: дан, месец и година запослења, именовања или постављења; датум почетка обављања самосталне или пољопривредне делатности; датум почетка обављања уговорених послова; датум остваривања права на пензију или новчане накнаде у складу са законом; датум почетка школовања, односно стручног усавршавања; датум почетка мировања права и обавеза по основу рада; датум укључења у обавезно социјално осигурање; почетак пружања хитне медицинске помоћи; датум настанка повреде на раду или професионалне болести; датум подношења пријаве, односно датум стицања својства осигураног лица;

2) Основ осигурања, и то:

(1) радни однос - за лица у радном односу, односно лица запослена у привредном друштву, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичких лица; за цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и установама; професионална војна лица према прописима о Војсци Србије, за домаће и стране држављане и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором; за лица која обављају послове ван просторија послодавца; за лица у радном односу, односно запослене који су упућени на рад у иностранство, односно запослени у привредном друштву или другом правном лицу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије одређено и за чланове породица наведених лица;

(2) основ изједначен са радним односом - за изабрана, именована или постављена лица ако за обављање функције остварују зараду, накнаду зараде, односно плату и за чланове њихових породица; за лица која по престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести у складу са Законом о здравственом осигурању;

(3) запослени родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ који одсуствује са рада док дете не наврши три године живота, док му мирују права и обавезе по основу рада у складу са прописима о раду;

(4) запослење у иностранству - за домаће држављане запослене у иностранству код страног послодавца ако за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања по прописима те државе не могу остварити или користити ван њене територије и за чланове њихових породица;

(5) домаћи држављани запослени у домаћинствима држављана Републике Србије у радном односу у иностранству код организације чије је седиште на територији Републике Србије и за чланове њихових породица;

(6) обављање привремених и повремених послова - за лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурана по другом основу; за лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању и за чланове породица лица која обављају привремене и повремене послове;

(7) лица која нису држављани Републике Србије, а обављају привремене и повремене послове преко омладинске задруге;

(8) обављање послова по основу уговора - за лица која за извршен посао по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о породичном смештају према прописима о социјалној заштити и по основу других уговора остварују накнаду, а нису осигурана по другом основу и за чланове њихових породица;

(9) остваривање новчане накнаде према прописима о запошљавању - за лица за чијим је радом престала потреба и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца и за чланове њихових породица;

(10) корисници новчане накнаде по споразуму о социјалном осигурању са БиХ, којима је престало осигурање у Републици Србији, а имају пребивалиште на територији БиХ;

(11) обављање самосталне делатности - за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност; за лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом која у њима раде без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач или члан; за свештенике и верске службенике ако нису обавезно осигурани по основу запослења; за спортисте који у складу са законом којим се уређује спорт обављају спортску делатност као самосталну делатност; за лица која су престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према прописима о запошљавању и за чланове породица наведених лица;

(12) обављање пољопривредне делатности - за лица за која се према закону сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника, чланови мешовитог домаћинства, носиоци пољопривредног газдинства и чланови пољопривредног газдинства), ако нису осигураници запослени, осигураници по основу обављања самосталне делатности, корисници пензија и на школовању и за чланове њихових породица;

(13) коришћење пензије - за кориснике пензија и чланове њихових породица;

(14) држављани Републике Србије који примају пензију или инвалиднину искључиво од иностраног носиоца осигурања док бораве или имају пребивалиште на територији Републике Србије, односно који примају пензију од државе са којом не постоји билатерални споразум о социјалном осигурању или ако права из здравственог осигурања по прописима државе исплатиоца пензије за себе и чланове своје породице не могу користити или остварити ван територије те државе;

(15) укључење у обавезно осигурање - за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона и за чланове њихових породица;

(16) обављање послова по основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи - за стране држављане који на основу њих на територији Републике Србије раде код домаћих организација, односно приватних послодаваца;

(17) школовање или стручно усавршавање - за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије;

(18) осигурање у смислу закона којим се уређује здравствено осигурање, и то: деца до навршених 18 година живота; школска деца и студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота; жене у вези са планирањем породице као и у току трудноће и материнства до 12 месеци након порођаја; лица старија од 65 година живота; особе са инвалидитетом по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, као и ментално недовољно развијена лица; незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураног лица и чланови њихове уже породице; материјално необезбеђена лица која примају новчану социјалну помоћ, односно која су корисници породичне инвалиднине по прописима о социјалној заштити, односно по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата и чланови њихове уже породице; корисници сталних новчаних помоћи по прописима о социјалној заштити и чланови њихове уже породице; корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока; лица у вези са лечењем од ХИВ инфекције или других заразних болести које су утврђене законом који уређује заштиту од заразних болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултиплекс склерозе, лица у терминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, цистичне фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности; оболела од ретких болести, и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем ткива и органа; монаси и монахиње; лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште односно боравиште у Републици Србији и чланови њихове уже породице, жртве насиља у породици, жртве трговине људима;

(19) осигурање по посебним прописима у смислу закона који уређује здравствено осигурање - за лица којима је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ и за чланове њихових ужих породица; за расељена лица са Косова и Метохије и за чланове њихове породице; за лица, кориснике привремене накнаде по посебном акту Владе и за чланове њихове уже породице;

(20) повреда на раду или професионална болест - за лица за која се подноси пријава у случају настанка повреде на раду и професионалне болести, и то: ученици и студенти који се, у складу са законом, налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави; лица која, у складу са законом, обављају одређене послове за које не примају зараду, односно уговорену накнаду (на основу уговора о волонтерском раду); лица која, у складу са законом, обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге до навршених 26 година живота, ако су на школовању; лица која се налазе на додатном образовању и обуци по упуту организације надлежне за запошљавање; лица која учествују у организованим јавним радовима од општег значаја; лица која учествују у акцијама спасавања или у заштити и спасавању приликом елементарних непогода и других несрећа; лица ангажована у ватрогасним службама за гашење пожара и на обуци за гашење пожара; лица која се налазе на оспособљавању и обучавању за одбрану и друге видове обуке за потребе одбране земље; лица која су ангажована на обезбеђивању јавних скупова, културних и спортских догађаја и других јавних окупљања грађана; лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној јединици завода за извршење казне затвора (радионица, радилиште и сл.) и на другом месту рада.

3) занимање и степен стручне спреме према радном месту у складу са дефиницијама и шифарницима прописаним за вођење евиденције у области рада;

4) стаж осигурања са увећаним трајањем;

5) број часова проведених на раду недељно;

6) врста запослења - у случају рада на одређено време, трајање радног односа у месецима;

7) податак о запослењу код више послодаваца;

8) датум и основ престанка осигурања и то: дан, месец, година и основ престанка запослења, именовања или постављења; престанка обављања самосталне или пољопривредне делатности; престанка обављања уговорених послова; престанка права на пензију или новчану накнаду у складу са законом; престанка мировања права и обавеза по основу рада; престанка осигурања за лица укључена у обавезно социјално осигурање; завршетка школовања; истек уговора о размени стручњака; престанка радног ангажовања за које се врши пријава за случај повреде на раду или професионалног обољења, датум одјаве, односно дан, месец, година и основ престанка својства осигураног лица;

9) датум и основ промене у току осигурања;

10) посебни подаци о осигуранику, и то: подаци о осигураницима са телесним оштећењем од најмање 70%, слепим лицима и лицима оболелим од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије, церебралне и дечије парализе, мултиплекс склерозе; подаци о осигураницима којима је својство војног инвалида (ратног или мирнодопског) утврђено по прописима о војним инвалидима; подаци о осигураницима којима је својство цивилног инвалида рата утврђено по прописима о заштити цивилних инвалида рата; подаци о инвалидима рада, категорисаној омладини и осталим категорисаним инвалидима код којих је инвалидност последица трауматизма ван процеса рада;

11) подаци о корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања.

  1. Подаци о обвезнику плаћања доприноса

Члан 8.

У Јединствену базу Централног регистра уносе се подаци о обвезнику плаћања доприноса, и то:

1) назив, седиште и адреса обвезника плаћања доприноса уписаног у одговарајући регистар, односно име, презиме и адреса обвезника плаћања доприноса који нема својство правног лица;

2) седиште и адреса пословне јединице обвезника плаћања доприноса;

3) делатност према прописаној класификацији делатности;

4) матични број регистра додељен од надлежног органа;

5) порески идентификациони број (ПИБ) додељен од надлежног органа;

6) ЈМБГ физичког лица које је обвезник плаћања доприноса;

7) општина на којој се налази претежни део непокретности ;

8) јединствени број додељен од стране Централног регистра;

9) адреса електронске поште обвезника подношења пријаве (e-mail).

У Јединствену базу Централног регистра уноси се дан, месец и година од када важи промена пријављених података о осигуранику, осигураном лицу, осигурању или обвезнику плаћања доприноса.

Члан 9.

Изрази употребљени у чл. 6. до 8. ове уредбе имају значења утврђена прописима о евиденцијама у области рада и прописима који уређују обавезно социјално осигурање.

IV. ЈЕДИНСТВЕНИ КОДЕКС ШИФАРА

Члан 10.

Јединствени кодекс шифара за унос података о осигураницима, осигураним лицима и обвезницима плаћања доприноса садржи шифре података за следећа обележја:

1) врста пријаве;

2) пол;

3) општина;

4) место (насеље);

5) држављанство;

6) занимање;

7) степен стручне спреме;

7а) стаж осигурања са увећаним трајањем;

8) основ осигурања;

9) врста запослења;

10) запослење код више послодаваца;

11) основ престанка осигурања;

12) носилац осигурања;

13) сродство са носиоцем осигурања;

14) посебни подаци о осигуранику;

15) корисник права из пензијског и инвалидског осигурања;

16) делатност.

Јединствени кодекс шифара одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 Шифре прописане Јединственим кодексом шифара уносе се у образац Јединствене пријаве.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

До испуњења техничких услова за успостављање и вођење Јединствене базе, јединствена пријава подноси се у папирном или електронском облику Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање или Републичком заводу за здравствено осигурање, у складу са чланом 35. Закона.

Потврду о пријему јединствене пријаве из става 1. овог члана, издаје организација обавезног социјалног осигурања, којој је поднета јединствена пријава.

Члан 12.

Организационо-техничка правила за подношење јединствене пријаве у електронском облику из члана 4. ст. 1. и 2. и издавање потврде о пријему јединствене пријаве у електронском облику из члана 5. став 1. ове уредбе, прописаће министар надлежан за социјалну политику, најкасније до 30. јуна 2011. године.

Члан 13.

Даном почетка примене ове уредбе престају да важе:

1) одредбе члана 11 , члана 12 - у делу који се односи на образац М - Пријава, промена и одјава здравственог осигурања и члана 12а став 2. Уредбе о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције ("Службени гласник РС", бр. 6/07, 11/07, 51/08 и 38/10).

2) одредбе тач. 10. и 11. Одлуке о јединственим методолошким принципима за вођење евиденција у области рада и обрасцима пријава и извештаја („Службени лист СРЈ“, бр. 40/97 и 25/00 и „Службени гласник РС“, број 15/10), у делу који се односи на образац Е-3 - Пријава о заснивању-престанку радног односа и Е-3/1 - Пријава о заснивању-престанку радног односа за више лица;

3) одредбе тачке 2) став 1. подтачке 1) - 9) и ст. 2. и 3. Одлуке о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Службени гласник РС“, бр. 118/03 и 11/06).

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. октобра 2010. године.

ЈЕДИНСТВЕНИ КОДЕКС ШИФАРА

Ред.
бр.

Назив обележја

Податак

Шифра

1

2

3

4

1

Врста пријаве

Пријава

1

Одјава

2

Промена

3

Пријава - Одјава

4

Одјава по службеној дужности

5

2

Пол

Мушки

1

Женски

2

3

Општина

Према Одлуци о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Службени лист СРЈ", бр. 9/98 и 25/00, "Службени гласник РС", број 15/10), Поглавље 12. Шифарник општина у СРЈ

 

4

Место (Насеље)

Према Системском списку насеља на основу Закона о Регистру просторних јединица ("Службени гласник СРС", број 19/89, "Службени гласник РС", бр. 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон) и методологије за вођење евиденције, прикупљање, обраду и коришћење података о просторним јединицама - Републички завод за статистику

 

5

Држављанство

Према Одлуци о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Службени лист СРЈ", бр. 9/98 и 25/00, "Службени гласник РС", број 15/10), Поглавље 11. Шифарник држава

 

6

Занимање

Према Одлуци о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Службени лист СРЈ", бр. 9/98 и 25/00, "Службени гласник РС", број 15/10), Поглавље 1. Шифарник занимања и стручне спреме

 

7

Степен стручне спреме

Према Одлуци о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Службени лист СРЈ", бр. 9/98 и 25/00, "Службени гласник РС", број 15/10), Поглавље 3. Шифарник степена стручне спреме

 

8

Основ осигурања

1. За осигуранике запослене

 

лица у радном односу, односно запослени у привредном друштву, код предузетника, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе и цивилна лица запослена у Војсци, војним јединицама или војним установама

101

лица запослена код физичког лица (који немају ПИБ)

102

домаћи држављани који су, на територији Републике Србије, запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором

104

страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором

105

страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором

106

лица која обављају послове ван просторија послодавца

108

лица у радном односу, односно запослени који су упућени на рад у иностранство, односно запослени у привредном друштву или другом правном лицу који обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије одређено

109

Изабрана, именована или постављена лица ако за обављање функције остварују зараду, накнаду зараде, односно плату

110

домаћи држављани запослени у иностранству ако за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања по прописима те државе не могу остварити или користити ван њене територије

111

држављани Републике Србије запослени у домаћинствима држављана Републике Србије који су у радном односу у иностранству код организације чије је седиште на територији Републике Србије

112

лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурани по другом основу

113

лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању

114

лица која остварују новчану накнаду по прописима о запошљавању

115

лице које по престанку радног односа остварује право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести

116

запослени родитељ, усвојитељ, хранитељ односно старатељ који одсуствује са рада док дете не наврши три године живота, док мирују права и обавезе по основу рада, у складу са прописима о раду

117

укључење у обавезно пензијско и инвалидско осигурање - за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона

119

укључење у обавезно здравствено осигурање - за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона

120

лица која нису држављани Републике Србије, а обављају привремене и повремене послове преко омладинске задруге

121

Корисник новчане накнаде по Споразуму о социјалном осигурању са БиХ којима је престало осигурање у Републици Србији, а живе у БиХ

122

професионална војна лица

123

лица, корисници привремене накнаде по посебном акту Владе

124

лица која послове директора обављају по уговору о правима и обавезама директора ( члан 48. Закона о раду)

125

2. Обављање самосталне делатности

 

адвокатске

201

занатске

202

уметничке

203

угоститељске

204

трговинске

205

оснивач односно члан привредног друштва који у њему ради

206

оснивач односно члан привредног друштва који је засновао радни однос у привредном друштву чији је оснивач односно члан

207

сличне занатској

208

превоза

209

друге делатност у култури

210

новинарске

211

стоматолошке

212

лекарске

213

апотекарске

214

преводилачке

215

спортске

216

манекенске

217

финансијске

218

свештеника

219

верских службеника

220

лица која обављају послове по уговору са одређеним роком трајања

221

лица која обављају послове по уговору без уговореног рока трајања

222

по престанку обављања самосталне делатности док остварују новчану накнаду према прописима о запошљавању

224

3. Обављање пољопривредне делатности

 

носилац пољопривредног домаћинства млађи од 18 година старости

301

носилац пољопривредног домаћинства старији од 18 година старости

302

члан домаћинства пољопривредника

303

члан мешовитог домаћинства

304

носилац пољопривредног газдинства млађи од 18 година старости

305

носилац пољопривредног газдинства старији од 18 година старости

306

члан пољопривредног газдинства

307

лица која остварују уговорену накнаду на основу уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта

308

здравствено осигурање пољопривредника који су старији од 18 година живота и који обављају пољопривредну делатност као једино или основно занимање

309

носилац пољопривредног домаћинства старији од 18 година живота, чији је датум признавања својства осигураника мањи од дана подношења пријаве

312

члан домаћинства пољопривредника, чији је датум признавања својства осигураника мањи од дана подношења пријаве

313

члан мешовитог домаћинства, чији је датум признавања својства осигураника мањи од дана подношења пријаве

314

носилац пољопривредног газдинства старији од 18 година живота, чији је датум признавања својства осигураника мањи од дана подношења пријаве

316

члан пољопривредног газдинства, чији је датум признавања својства осигураника мањи од дана подношења пријаве

317

4. Основ за здравствено осигурање

 

4.1. Коришћење пензије

 

коришћење пензије - за кориснике пензија по домаћим прописима

401

држављани Републике Србије који примају пензију или инвалиднину искључиво од иностраног носиоца осигурања док бораве или имају пребивалиште на територији Републике Србије, односно који примају пензију од државе са којом не постоји билатерални споразум о социјалном осигурању или ако права из здравственог осигурања по прописима државе исплатиоца пензије, за себе или чланове своје породице, не могу користити или остварити ван територије те државе - за кориснике пензије и чланове њихових породица

402

4.2. Здравствено осигурање на основу члана 22. Закона о здравственом осигурању

 

деца до навршених 18 година живота, школска деца и студенти до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година живота

411

жене у вези са планирањем породице као и у току трудноће и материнства до 12 месеци након порођаја

412

лица старија од 65 година живота

413

особе са инвалидитетом, по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, као и ментално недовољно развијена лица

414

незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураног лица

415

материјално необезбеђена лица која примају новчану социјалну помоћ, односно који су корисници породичне инвалиднине по прописима о социјалној заштити односно по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата

416

корисници сталних новчаних помоћи као и помоћи за смештај у установе социјалне заштите или у друге породице по прописима о социјалној заштити

417

корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока

418

лица у вези са лечењем од ХИВ инфекције или других заразних болести које су утврђене законом о заштити од заразних болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултиплекс склерозе, лица у терминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, цистичне фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности; оболела од ретких болести, као и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем ткива и органа

419

монаси и монахиње

420

лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште односно боравиште у Републици Србији

421

жртве насиља у породици

422

жртве трговине људима

423

лица којима је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из бивших Република СФРЈ ако испуњавају услов у погледу месечног прихода у складу са законом и ако имају боравиште на територије Републике Србије и нису осигурани по другом основу

431

4.3 Здравствено осигурање по посебним прописима

 

расељена лица са Косова и Метохије

432

војни и цивилни инвалиди у складу са прописима који уређују права бораца, војних инвалида, породица палих бораца и цивилних инвалида рата

434

4.4. Осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести

 

ученици и студенти који се, у складу са законом, налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави

441

лица која, у складу са законом, обављају одређене послове за које не примају зараду, односно уговорену накнаду (на основу уговора о волонтерском раду)

442

лица која, у складу са законом, обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге до навршених 26 година живота, ако су на школовању

444

лица која се налазе на додатном образовању и обуци по упуту организације надлежне за запошљавање

445

лица која учествују у организованим јавним радовима од општег значаја

446

лица која учествују у акцијама спасавања или у заштити и спасавању приликом елементарних непогода и других несрећа

447

лица ангажована у ватрогасним службама за гашење пожара и на обуци за гашење пожара;

448

лица која се налазе на оспособљавању и обучавању за одбрану и друге видове обуке за потребе одбране земље

449

лица која су ангажована на обезбеђивању јавних скупова, културних и спортских догађаја и других јавних окупљања грађана

450

лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној јединици завода за издржавање казне затвора (радионица, радилиште и сл.) и на другом месту рада

451

4.5. Осигурање по међународним уговорима и осигурање за стране стручњаке и лица на школовању

 

обављање послова по основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи - за стране држављане који на основу њих на територији Републике Србије раде код домаћих организација, односно приватних послодаваца

461

школовање или стручно усавршавање - за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије

462

9

Стаж осигурања са увећаним трајањем

12/14 месеци

1

12/15 месеци

2

12/16 месеци

3

12/18 месеци

4

10

Врста запослења

Неодређено време

1

Одређено време

2

11

Запослење код више послодаваца

Да

1

Не

2

12

Основ престанка - прекида осигурања

 

 

Стечај и ликвидација послодавца

1

Остали случајеви престанака рада послодавца

2

Смрт

3

Остваривање права на старосну или породичну пензију

4

Ако је дошло до губитка радне способности који је утврђен на законом прописан начин - инвалидска пензија

5

Истеком рока за који је радни однос заснован

6

Споразумом између запосленог и послодавца

7

Ако запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом

8

Ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду

9

Ако запослени не остварује резултате рада односно нема потребна знања и способности, за обављање послова на којима ради

10

Ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца

11

Ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у складу са прописима о раду

12

Ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад

13

Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тач. 1. до 4. Закона о раду (премештај на други одговарајући посао, у друго место рада, код другог послодавца, преквалификација и доквалификација....)

14

Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став 1. тачка 10. Закона о раду (измена уговорене зараде)

15

Ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла

16

Отказом уговора о раду од стране запосленог

17

Ако је по одредбама закона, односно правоснажној одлуци суда или другог органа забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других послова

18

Ако запослени одсуствује са рада дуже од 6 месеци због издржавања казне затвора

19

Ако запослени одсуствује са рада дуже од 6 месеци због изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере

20

Престанак функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате у складу са законом

21

Пренос оснивачких права власника односно члана привредног друштва

22

Одслужење војног рока

23

У другим случајевима утврђеним законом

24

Престанак рада предузетника, односно, оснивача привредног друштва

25

Престанак осигурања због брисања неактивног привредног друштва из регистра привредних друштава

26

Престанак обављања уговорених послова

27

Престанак осигурања за лица укључена у обавезно осигурање

28

Иступање из осигурања пољопривредника а

29

Престанак својства осигураника пољопривредник

30

Прекид осигурања по основу радног односа због мировања

31

Прекид обављања самосталне делатности због боловања или породиљског одсуства

32

Прекид обављања самосталне делатности из других разлога

33

Престанак осигурања за случај настанка повреде на раду или професионалне болести

34

Истек уговора о волонтерском раду

35

Престанак мировања права и обавеза по основу рада због неге детета до три године старости у складу са прописима о раду

36

Престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању

37

Престанак права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести, по престанку радног односа

38

Истеком уговора о размени стручњака и међународно техничкој сарадњи

39

Даном завршетка школовања

40

Даном одјаве

41

Даном престанка пружања хитне медицинске помоћи

42

Даном промене основа осигурања

43

Даном престанка права на пензију односно новчану накнаду по прописима ПИО

44

Престанак осигурања у случају смрти на основу информације добијене од надлежног државног органа

45

Програмска одјава

55

13

Носилац осигурања

Да

1

Не

2

14

Сродство са носиоцем осигурања

Дете

1

Супружник

2

Родитељ

3

Деда или баба

4

Унуче

5

Брат или сестра

6

15

Посебни подаци о осигуранику

слепом лицу

1

оболелом од дистрофије или сродних мишићних или неуромишићних обољења

2

оболелом од параплегије

3

оболелом од церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе

4

са телесним оштећењем од најмање 70%

5

ратном војном инвалиду од I-VI групе

6

мирнодопском војном инвалиду од I-VI групе

7

цивилном инвалиду рата I-VI групе

8

са преосталом радном способношћу

9

инвалиду рада II категорије

10

инвалиду рада III категорије

11

глувим лицима

12

наглувим лицима

13

слабовидим лицима

14

ЛМО лицима

15

ВО лицима

16

ТИЛ

17

16

Корисник права из пензијског и инвалидског осигурања

 

 

Пензија

1

Новчана накнада за телесно оштећење

2

Новчана накнада за помоћ и негу другог лица

3

Новчана накнада из инвалидског осигурања

4

Ако осигураник користи више права из ПИО, уноси се комбинација наведених шифара

 

17

Делатност

Према Закону о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09) и Уредби о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/10)

 

СПИСАК ДОКАЗА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ УТВРЂУЈЕ СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА, ОДНОСНО ОСИГУРАНОГ ЛИЦА, КАО И ПРОМЕНА И ОДЈАВА

  1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОСИГУРАЊА

Као датум почетка осигурања уписује се датум стицања својства осигураника и то:

1) за радни однос: датум заснивања радног односа,

доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа;

2) за избор именовање или постављење: датум избора, именовања или постављења,

доказ: акт о избору, именовању, односно постављењу на функцију;

3) за обављање самосталне делатности: датум почетка обављања самосталне делатности ако се делатност не обавља из радног односа. Ако се самостална делатност обавља из радног односа својство осигураника стиче се првог наредног дана по престанку радног односа,

доказ: решење АПР-а (за предузетнике осниваче и чланове привредних друштава), уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне делатности) или акт верске организације (за свештенике или верске службенике);

4) за обављање пољопривредне делатности: датум почетка обављања пољопривредне делатности од навршених 15 година живота за пензијско и инвалидско осигурање, односно од навршених 18 година живота за здравствено осигурање, датум уписа у регистар пољопривредних газдинстава од навршених 15 година живота за пензијско и инвалидско осигурање, односно од навршених 18 година живота за здравствено осигурање, дан након престанка радног односа, дан након престанка обављања самосталне делатности, дан након завршетка школовања, дан након престанка коришћења породичне пензије,

доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту издат од надлежног органа (катастар непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, потврда Управе за трезор, потврда органа локалне самоуправе (шефа месне канцеларије), уверење Пореске управе, лична изјава о чињеници бављења пољопривредом (за пријаву на здравствено осигурање);

5) За обављање уговорених послова: датум закључења уговора или датум наведен у уговору као датум почетка обављања уговорених послова, ако се уговорени послови не обављају у току трајања осигурања по другом основу. Ако се уговорени послови обављају у току трајања осигурања по другом основу, први наредни дан по престанку осигурања по основу радног односа, обављања самосталне делатности, пољопривредне делатности, односно први дан периода за који је утврђен стаж осигурања по основу обављања уговорених послова за одређене врсте уговора,

доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању, доказ о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче) и радна књижица;

6) За обављање послова по уговору о правима и обавезама директора: дан почетка рада по основу уговора о правима и обавезама директора,

доказ: уговор о правима и обавезама директора:

7) За почетак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године живота: дан почетка коришћења неплаћеног одсуства,

доказ: решење о неплаћеном одсуству;

8) За коришћење права на новчану накнаду по прописима о запошљавању: први дан коришћења права на новчану накнаду по прописима о запошљавању,

доказ: решење Националне службе за запошљавање или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на новчану накнаду;

9) За укључење у обавезно осигурање: дан укључења у обавезно осигурање,

доказ: решење организације за обавезно социјално осигурање;

10) За коришћење права на пензију односно новчану накнаду по прописима из пензијског и инвалидског осигурања: дан почетка коришћења права на пензију односно новчану накнаду по прописима из пензијског и инвалидског осигурања,

доказ: решење или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију уз личну изјаву лица да ће сносити трошкове здравствене заштите ако не оствари право на новчану накнаду;

11) По основу повреде на раду или професионалне болести по престанку радног односа: наредни дан од дана престанка радног односа за лица која имају право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести,

доказ: отказ уговора о раду или закључена радна књижица уз извештај о повреди на раду или експертизу о професионалној болести;

12) По основу школовања односно стручног усавршавања: дан почетка школовања, односно стручног усавршавања,

доказ: потврда школе, односно установе која пружа стручно усавршавање;

13) По основу обављања послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи датум закључења уговора или датум наведен у уговору као датум почетка обављања уговорених послова,

доказ: уговор о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи;

14) За осигуранике из члана 22. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 и 119/12 - у даљем тексту: Закон): дан подношења пријаве,

доказ: пријава о пребивалишту или лична карта, (уз проверу да лице нема приоритетни основ осигурања по чл. 17. и 23. Закона, односно као члан породице осигураника из чл. 17. и 23. истог закона - да није запослен, да нема приход од делатности ни катастарски приход, нема пензију, инвалиднину, ни новчану накнаду од ПИО), извод из матичне књиге рођених, потврда лекара о трудноћи, медицинска документација да болује од одређених болести, уверење старешине манастира или верске заједнице, решење надлежног органа социјалне заштите о материјалном обезбеђењу или сталној новчаној помоћи, доказ да је хранилац породице на одслужењу војног рока и потврда надлежног органа да је лице прималац помоћи, лична изјава да је лице ромске националности, легитимација избеглог или прогнаног лица, за незапослена, избегла и прогнана лица и доказ о висини прихода (у складу са Правилником о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица ("Службени гласник РС", број 112/06);

15) За осигурана лица из члана 28. Закона: дан настанка повреде на раду или професионалне болести,

доказ: оцена ЛК о повреди на раду, односно експетриза о утврђеној професионалној болести;

16 ) За чланове породице осигураника: дан подношења пријаве,

доказ: извод из матичне књиге рођених или венчаних. За ванбрачне супружнике оверена изјава ванбрачних супружника да постоји трајнија заједница живота између њих (две и више година) и да не постоје законом прописане брачне сметње као и оверена изјава два сведока да ванбрачна заједница траје дуже од две године, фотокопија личне карте као доказ о заједничком пребивалишту ванбрачних супружника.

  1. ОСНОВ ОСИГУРАЊА

Уписују се подаци о основу осигурања прописани јединственим методолошким принципима и то:

1) радни однос: за лица у радном односу, односно лица запослена у привредном друштву, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичких лица; за цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и установама, професионална војна лица према прописима о Војсци Србије; за домаће и стране држављане и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором; за лица која обављају послове ван просторија послодавца; за лица у радном односу, односно запослене који су упућени на рад у иностранство, односно запослени у привредном друштву или другом правном лицу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије одређено,

доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа и радна књижица, а ако се заснива радни однос са странцем дозвола за рад издата од Националне службе запошљавања;

2) Основ изједначен са радним односом:

- за изабрана, именована или постављена лица ако за обављање функције остварују зараду, накнаду зараде, односно плату и за чланове њихових породица,

доказ: акт о избору односно именовању или постављењу;

- за лица која по престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести,

доказ: акт о престанку радног односа или закључена радна књижица, извештај о повреди на раду или експертиза о професионалној болести и извештај о привременој спречености за рад - дознака;

3) запослење у иностранству: за домаће држављане запослене у иностранству ако за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања по прописима те државе не могу остварити или користити ван њене територије и за чланове њихових породица,

доказ: оверен превод потврде послодавца о запослењу у иностранству, потврда иностраног носиоца осигурања да није обавезно осигуран односно да то осигурање не може користити ван територије те земље;

4) обављање привремених и повремених послова: за лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурани по другом основу; за лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању, за чланове породица лица која обављају привремене и повремене послове,

доказ: уговор о обављању привремених и повремених послова, упут омладинске или студентске задруге, доказ о школовању за лица млађа од 26 година живота;

5) обављање послова по основу уговора: за лица која за извршен посао по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о породичном смештају према прописима о социјалној заштити и по основу других уговора остварују накнаду, а нису осигурана по другом основу и за чланове њихових породица,

доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању (за посланике, чланове управних/надзорних одбора) доказ о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче) и радна књижица;

 6) остваривање новчане накнаде према прописима о запошљавању: за лица за чијим је радом престала потреба и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца и за чланове њихових породица - за лица која су престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању и за чланове породица наведених лица,

доказ: решење Националне службе за запошљавање, потврда о поднетом захтеву за остваривање права на новчану накнаду;

7) обављање самосталне делатности за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност; за лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом која у њима раде без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач или члан; за свештенике и верске службенике ако нису обавезно осигурани по основу запослења; за лица која су престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању и за чланове породица наведених лица,

доказ: решење Агенције за привредне регистре (за предузетнике осниваче и чланове привредних друштава), уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне делатности), акт верске организације (за свештеника или верског службеника);

8) обављање пољопривредне делатности за лица за која се према закону сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника, чланови мешовитог домаћинства, носиоци пољопривредног газдинства и чланови пољопривредног газдинства), ако нису осигураници запослени, осигураници самосталне делатности, корисници пензија и на школовању и за чланове њихових породица,

доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту надлежног органа (катастар непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, потврда Управе за трезор, потврда органа локалне самоуправе (шеф месне канцеларије), уверење Пореске управе, радна књижица, уверење МУП о пребивалишту (кретању) и изјава о боравку у иностранству;

9) коришћење пензије:

а) за корисника пензије по прописима Републике Србије и чланове њихових породица,

доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију уз личну изјаву лица да ће сносити трошкове здравствене заштите ако не оствари право на пензију;

б) за кориснике иностране пензије,

доказ: акт о утврђивању права на пензију или инвалиднину од иностраног носиоца осигурања;

10) укључење у обавезно осигурање за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона и за чланове њихових породица,

доказ : решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или Републичког фонда за здравствено осигурање;

11) неплаћено одсуство због неге детета до три године живота,

доказ: решење о неплаћеном одсуству због неге детета до три године, док му мирују права и обавезе из радног односа;

12) лице које по престанку радног односа остварује право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести,

доказ: отказ уговора о раду или закључена радна књижица, извештај о повреди на раду или о професионалном обољењу и извештај о привременој спречености за рад;

13) школовање или стручно усавршавање: за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије,

доказ: - уверење о школовању или стручном усавршавању,

- пријава боравка (да доказ није старији од шест месеци);

14) обављање послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи,

доказ: - уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи,

- пријава боравка (да доказ није старији од шест месеци).

            2.1. ПОСЕБНИ ОСНОВИ ОСИГУРАЊА У СМИСЛУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

1) деца до навршених 18 година живота,

доказ: извод из матичне књиге рођених, пријава пребивалишта;

2) школска деца и студенти старији од 18 година живота, до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година,

доказ: - извод из матичне књиге рођених, лична карта,

- потврда школе односно високошколске установе да су на школовању;

3) деца и омладина - скитнице из прихватних станица и прихватилишта,

доказ: потврда или друга врста доказа који издаје прихватна станица, односно прихватилиште са утврђеним идентификационим подацима о лицу;

4) жене у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја,

доказ: лична карта, радна књижица, доказ о основу осигурања брачног односно ванбрачног супружника, потврда изабраног лекара - гинеколога о трудноћи, порођају, односно планирању породице, а за материнство до 12 месеци након порођаја извод из матичне књиге рођених за дете до његових навршених годину дана живота

5) лица старија од 65 година,

доказ: лична карта на увид, потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварио право на пензију, доказ о основу осигурања за брачног односно ванбрачног супружника;

6) корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока,

доказ: лична карта, радна књижица, потврда о служењу војног рока храниоца породице и потврда надлежног органа да је члан породице корисник помоћи;

7) лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији,

доказ: - лична изјава да је лице ромске националности,

- пријава пребивалишта на адреси установе, односно центра за социјални рад;

8) избегла и прогнана лица из бивших република СФРЈ,

доказ: - фотокопија избегличке легитимације, односно фотокопија легитимације прогнаног лица,

- изјава о члановима породице и приходима по члану породице (Образац ЦЗ),

- докази о личним приходима и приходима чланова породице који се не прибављају службеним путем (зарада, пензија, уговорена накнада);

9) особе са инвалидитетом по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, као и ментално недовољно развијена лица,

доказ: - лична карта на увид,

- акт надлежног органа (решење или потврда) о инвалидитету, односно о недовољној менталној развијености,

- решење општинског органа за борачку и инвалидску заштиту о утврђеном инвалидитету у складу са законом;

10) незапослена лица и друга категорија социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураног лица и чланови уже породице,

доказ: - лична карта на увид,

- фотокопија радне књижице,

- изјава о члановима породице и приходима по члану породице (образац Ц3

- докази о личним приходима и приходима чланова породице који се не прибављају службеним путем (зарада, пензија, уговорена накнада),

- доказ о осигурању брачног, односно ванбрачног супружника;

11) материјално необезбеђена лица која примају новчану социјалну помоћ, односно који су корисници породичне инвалиднине по прописима о социјалној заштити, односно по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата и чланови уже породице,

доказ: - лична карта,

- акт надлежног органа о оствареном праву на новчану социјалу помоћ, односно породичну инвалиднину;

12) корисници сталних новчаних помоћи, као и помоћи за смештај у установе социјалне заштите или у друге породице, по прописима о социјалној заштити и чланови уже породице,

доказ: - лична карта, односно пријава пребивалишта,

- акт надлежног органа социјалне заштите о праву на сталну новчану помоћ за смештај у установе социјалне заштите или у друге породице, а за децу без родитељског старања за коју надлежни орган није донео акт о смештају у установу социјалне заштите или у другу породицу - потврду или други доказ издат од надлежног органа са утврђеним идентификационим подацима;

13) лица у вези са лечењем од ХИВ инфекције или других заразних болести које су утврђене законом о заштити од заразних болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултиплекс склерозе, лица у терминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, цистичне фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности; оболели од ретких болести и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем ткива и органа,

доказ: - лична карта, радна књижица,

- медицинска документација да болује од одређених болести уз оцену лекарске комисије да се осигурано лице лечи од одређених болести, односно потврда здравствене установе да је давалац ткива или органа;

14) монаси и монахиње,

доказ: - лична карта,

- потврда старешине манастира

15) жртве насиља у породици,

доказ: - лична карта (за лица која нису по закону обавезна да имају личну карту пријава пребивалишта),

- извод из матичне књиге рођених за децу до 18 година,

- потврда школе, односно високошколске установе да је лице на школовању (за лица која су старија од 18 до 26 година живота ако су на школовању),

- потврда надлежног центра за социјални рад, односно извештај Министарства унутрашњих послова да је лице жртва насиља у породици или потврда сигурне куће да се лице налази у сигурној кући због насиља у породици;

16) жртве трговине људима,

доказ: - лична карта (за лица која нису по закону обавезна да имају личну карту пријава пребивалишта),

- потврда службе за координацију заштите жртава трговине људима;

За осигуранике из тач. 1) до 16) и чланова њихових породица, поред наведених доказа треба доставити и личну изјаву (односно изјаву заступника за ментално недовољно развијено лице) да није остварио право на обавезно здравствено осигурање по члану 17. Закона или као члан породице осигураника из чл. 17. и 23. Закона.

            2.2. ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦА ОСИГУРАНИКА ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ О СРОДСТВУ:

Супружник или ванбрачни партнер

- за супружника: лична карта, односно пријава боравка за странце извод из матичне књиге венчаних,

- за разведеног супружника: фотокопија личне карте, судска одлука којом је утврђено право на издржавање,

- за ванбрачног партнера: лична карта, односно пријава пребивалишта из којих се може видети заједничка адреса, оверена изјава ванбрачних партнера да постоји трајнија ванбрачна заједница између њих (две и више година) и да не постоје законом прописане брачне сметње, оверена изјава два сведока да ванбрачна заједница траје дуже од две године као доказ о заједничком пребивалишту ванбрачних супружника,

- за супружника или ванбрачног партнера осигураника пензионера, запосленог, предузетника и др. коме је место пребивалишта на адреси где се налази пољопривредно земљиште (без обзира на власништво земље): изјава два сведока оверена код општине, суда или у месној канцеларији да се не бави пољопривредом као јединим или основним занимањем и потврда РФПИО да није осигуран као пољопривредник по прописима ПИО,

- радна књижица, уверење РФПИО да није остварио право на пензију, потврда пореске основе да се лице не дужи доприносима за социјално осигурање;

Дете:

- за дете рођено у браку или ван брака: извод из матичне књиге рођених; пријава пребивалишта,

- за усвојено дете: одлука надлежног органа о усвојењу; пријава пребивалишта,

- за пасторка: извод из матичне књиге рођених за дете и извод из матичне књиге венчаних за родитеље; пријава пребивалишта,

- за дете узето на издржавање: одлука надлежног органа о утврђивању обавезе издржавања; пријава пребивалишта,

- за дете старије од 18 година: лична карта, потврда факултета или високошколске установе о школовању,

- за дете старије од 26 година које је због болести прекинуло школовање за време трајања болести: потврда факултета или високошколске установе о школовању и оцена надлежне лекарске комисије,

- за дете које је неспособно за самосталан живот и рад у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању: налаз органа вештачења по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и акт о издржавању по прописима о породичној заштити;

Родитељи

- за родитеље: личне карте родитеља, извод из матичне књиге рођених осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања; потврда из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да нису остварили право на пензију, акт о издржавању, потврда центра за социјални рад да не примају материјално обезбеђење, односно потврду општинског органа да не примају новчано обезбеђење по прописима о заштити бораца,

- за очуха и маћеху личне карте за очуха или маћеху, извод из матичне књиге рођених осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања и извод из матичне књиге венчаних за родитеља; потврда из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да нису остварили право на пензију, акт о издржавању по прописима о породичној заштити, потврда центра за социјални рад да не примају материјално обезбеђење односно потврду општинског органа да не примају новчано обезбеђење по прописима о заштити бораца,

- за усвојитеља: личне карте за усвојитеља, акт о усвојењу, односно извод из матичне књиге рођених; потврда из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да нису остварили право на пензију, акт о издржавању по прописима о породичној заштити, потврда центра за социјални рад да не примају материјално обезбеђење односно потврду општинског органа да не примају новчано обезбеђење по прописима о заштити бораца,

- за лица млађа од 65 година: поред наведених доказа и налаз органа вештачења по прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

Деда и баба:

- извод из матичне књиге рођених за осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања и извод из матичне књиге рођених за родитеља осигураника; лична карта; потврда из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да нису остварили право на пензију, акт о издржавању по прописима о породичној заштити, потврда центра за социјални рад да не примају материјално обезбеђење односно потврду општинског органа да не примају новчано обезбеђење по прописима о заштити бораца, а за лица млађа од 65 година налаз органа вештачења о утврђеном потпуном губитку радне способности;

Унучад:

- изводи из матичних књига рођених за дете и родитеља као доказе о сродству, акт о издржавању по прописима о породичној заштити;

Браћа и сестре:

- изводи из матичних књига рођених као доказ о сродству; лична карта, односно пријава пребивалишта,

- акт о издржавању у смислу прописа о породичној заштити а за лица млађа од 65 година, налаз органа вештачења о утврђеном потпуном губитку радне способности.

            2.3. ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НАСТАНКА ПОВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ:

1) ученици и студенти на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави,

доказ: потврда школе да је лице на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави;

2) волонтери,

доказ: уговор о волонтерском раду;

3) лице које преко омладинске или студентске задруге обавља привремене или повремене послове, до навршених 26 година ако је на школовању,

доказ: уговор о привременим и повременим пословима преко омладинске, односно студентске задруге;

4) лице на додатном образовању и обуци по упуту Националне службе за запошљавање,

доказ: потврда Националне службе за запошљавање да је лице упућено на додатно образовање и обуку;

5) лице које учествује у организованим јавним радовима,

доказ: потврда организатора јавних радова да је лице учесник радова;

6) лице које учествује у акцијама спасавања или у заштити и спасавању приликом елементарних непогода и других несрећа,

доказ: потврда надлежног органа да је лице учесник у акцији спасавања;

7) ватрогасци и лица на обуци за гашење пожара,

доказ: потврда ватрогасне службе да је лице ангажовано у ватрогасној служби, односно на обуци за гашење пожара;

8) лице које се налази на обуци за одбрану земље,

доказ: потврда надлежног органа да је лице на обуци за одбрану земље;

9) лице које је ангажовано на обезбеђивању јавних скупова, културних и спортских догађаја,

доказ: потврда организатора јавног скупа да је лице ангажовано

10) лице која се налази на издржавању казне затвора док ради,

доказ: потврда надлежног органа да лице које је на издржавању казне затвора ради;

Поред наведених доказа за осигуранике по овом основу потребна је лична карта, односно пријава пребивалишта и извештај о повреди на раду.

2.4.  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

1) Расељена лица са Косова и Метохије,

доказ: пријава боравка која није старија од шест месеци, легитимација расељеног лица;

2) Расељена лица са Косова и Метохије - корисници привремене накнаде по посебном акту Владе

доказ: легитимација расељеног лица, пријава боравка, доказ о праву на новчану накнаду (решење, потврда и сл.).

  1. ДАТУМ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА

Као датум престанка осигурања уписује се датум престанка својства осигураника и то:

1) за радни однос: датум престанка радног односа,

доказ: решење о отказу уговора о раду или акт о престанку радног односа;

2) за именовање или постављење: датум разрешења,

доказ: акт о разрешењу;

3) за обављање самосталне делатности: датум престанка обављања самосталне делатности, односно дан који претходи датуму стицања приоритетног, односно другог основа осигурања,

за осниваче: датум брисања из регистра као директора или заступника, дан доношења решења о отварању стечајног поступка, први наредни дан по објављивању одлуке о ликвидацији на интернет страни АПР,

доказ: решење АПР (за предузетнике, осниваче и чланове привредних друштава), уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне делатности), акта верске организације (за свештеника или верског службеника);

4) за обављање пољопривредне делатности: датум престанка обављања пољопривредне делатности или претходни дан у односу на датум стицања другог основа осигурања, почетка школовања, одслужења војног рока, датума утврђивања неспособности за обављање пољопривредне делатности, датума остваривања права на пензију односно испуњења услова за старосну пензију, дан брисања газдинства из регистра газдинстава или промене статуса,

 доказ: доказ о стицању другог основа осигурања, школска потврда, потврда војног одсека, налаз лекара вештака, решење о остваривању права на пензију, потврда Управе за трезор. За одјаву са здравственог осигурања пољопривредника који су старији од 65 година и оцена лекарске комисије РФЗО да је лице неспособно за самосталан рад и остваривање прихода;

 5) за обављање уговорених послова: дан престанка обављања уговорених послова, односно последњи дан стажа по основу исплаћене уговорене накнаде на основу уговора без уговореног рока трајања, претходни дан у односу на датум стицања другог основа осигурања,

доказ: докази о стицању другог основа осигурања, потврда исплатиоца о престанку обављања уговорених послова;

6) за обављање послова по уговору о правима и обавезама директора: дан престанка рада по основу уговора о правима и обавезама директора,

доказ: уговор о правима и обавезама директора;

7) за престанак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године живота: дан престанка коришћења неплаћеног одсуства,

доказ: решење о коришћењу неплаћеног одсуства;

8) за престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању: дан престанка коришћења новчане накнаде по прописима о запошљавању,

доказ: решење Националне службе за запошљавања;

9) по основу повреде на раду или професионалне болести по престанку радног односа наредни дан од дана престанка лечења,

доказ: оцена лекарске комисије РФЗО;

10) за престанак школовања односно стручног усавршавања: дан престанка школовања односно стручног усавршавања,

доказ: потврда школе односно установе која пружа стручно усавршавање;

11) по основу обављања послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи датум истека уговора или датум наведен у уговору као датум престанка обављања уговорених послова,

доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи;

12) за осигуранике из члана 22. Закона: дан подношења одјаве,

доказ: доказ о стицању осигурања по приоритетном основу;

13) за случај стицања својства осигураника поводом пружања хитне медицинске помоћи: дан престанка пружања хитне медицинске помоћи,

доказ: потврда здравствене установе;

14) за осигурана лица из члана 28. Закона: дан престанка приоритетног осигурања,

доказ: доказ о престанку приоритетног осигурања;

15) за чланове породице осигураника: датум престанка својства.

  1. ОСНОВ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА

Уписују се подаци о основу престанка осигурања прописани јединственим методолошким принципима и то:

1) Стечај и ликвидација,

доказ: решење о отказу уговора о раду, односно акт надлежног органа о престанку обављања самосталне делатности;

2) Остали разлози престанка рада послодавца,

доказ: решење, одлука или други акт о престанку радног односа односно акт надлежног органа;

3) Смрт,

доказ: извод из матичне књиге умрлих;

4) Остваривање права на старосну или породичну пензију,

доказ: решење о престанку радног односа због остваривања права на старосну пензију;

5) Губитак радне способности који је утврђен на законом прописан начин,

доказ: решење о престанку радног односа због губитка радне способности;

6) Истек рока за који је радни однос заснован,

доказ: уговор о раду односно решење о отказу уговора о раду;

7) Споразум између запосленог и послодавца,

доказ: споразум;

8) Кривично дело запосленог учињено на раду или у вези са радом,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

9) Повреда радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду кривицом запосленог,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

10) Ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

11) Ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

12) Ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

13) Ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

14) Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тач. 1. до 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09),

доказ: решење о отказу уговора о раду;

15) Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став. 1. тачка 10. Закона о раду (измена уговорене зараде),

доказ: решење о отказу уговора о раду;

16) Ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла,

доказ: решење о отказу уговора о раду;

17) Пренос оснивачких права власника односно члана привредног друштва,

доказ: акт надлежног органа;

18) Одслужење војног рока,

доказ: потврда надлежног органа односно војна књижица;

19) Престанак рада предузетника, односно, оснивача привредног друштва,

доказ: акт надлежног органа;

20) Престанак осигурања због брисања неактивног привредног друштва из регистра привредних друштава,

доказ: акт надлежног органа;

21) Престанак обављања уговорених послова,

доказ: уговор, одлука односно потврда исплатиоца накнаде;

22) Престанак осигурања за лица укључена у обавезно осигурање,

доказ: решењем РФПИО, РФЗО;

23) Престанак својства осигураника пољопривредника услед неспособности за рад,

доказ: оцена лекарске комисије да је неспособан за самосталан рад и остваривање прихода уз доказ да су приходи испод цензуса (РФЗО по сл. дужности);

24) Прекид осигурања по основу радног односа због мировања,

доказ: решење послодавца;

25) Прекид обављања самосталне делатности због боловања или породиљског одсуства,

доказ: акт надлежног органа односно уверење Пореске управе;

26) Престанак мировања права и обавеза по основу рада због неге детета до три године старости у складу са прописима о раду,

доказ: акт послодавца;

27) Престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању,

доказ: решење;

28) Престанак права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести, по престанку радног односа,

доказ: оцена лекарске комисије;

29) Даном престанка пружања хитне медицинске помоћи,

доказ: извештај здравствене установе;

30) Даном престанка права на пензију односно новчану накнаду по прописима ПИО,

доказ: решење;

31) Дете,

доказ: извод из матичне књиге рођених кад наврши 26 година живота односно потврда о завршетку школовања;

32) Родитељ, деда, баба, унучад, браћа и сестре,

доказ: доказ о престанку обавезе издржавања или доказ о стицању другог основа осигурања.

5. ПРОМЕНА ОСИГУРАЊА

Докази за промену података су исти као и за утврђивање својства осигураника, односно осигураног лица и престанак осигурања. Податак о промени уноси на основу доказа који се траже за обележје у коме се податак мења.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС2, бр. 124/12 и 119/13).

Члан 10.

Образац пријаве, промене и одјаве на обавезно социјално осигурање (Образац М), Образац потврде о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање (Образац М-А), Јединствени кодекс шифара и Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава, који су одштампани уз Уредбу о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", број 54/10) и чине њен саставни део, замењују се новим Обрасцем пријаве, промене и одјаве на обавезно социјално осигурање ( Образац М ), Обрасцем потврде о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање ( Образац М-А ), Јединственим кодексом шифара и Списком доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава , који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 11.

Упутство о поступку подношења јединствене пријаве у електронском облику из члана 3. став 1. ове уредбе и издавање потврде о пријему јединствене пријаве у електронском облику из члана 4. ове уредбе, прописаће министар надлежан за социјалну политику, најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 12.

Одредбе чл. 2. до 5. ове уредбе примењују се од 1. априла 2013. године.

Изузетно од става 1. овог члана, ако подносилац јединствене пријаве - правно лице не поседује техничке услове за непосредно подношење Централном регистру јединствене пријаве у електронском облику, до обезбеђења тих услова, а најдаље до 1. марта 2014. године, јединствену пријаву у електронском облику може подносити посредством Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање или Националне службе за запошљавање.

Уредба о измени Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања
(„Службени гласник РС“, бр. 119/13).

Члан 1.

У Уредби о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 54/10 и 124/12), у члану 12. став 2. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 124/12), речи: "истека једне године од дана ступања на снагу ове уредбе" замењују се речима: "1. марта 2014. године".