Poreski kalendar

okt 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    CVPO    Aktuelno u CVPO

Aktuelno u CVPO

 CVPO

U cilju realizacije aktivnosti definisanih Protokolom o saradnji između CVPO i velikih poreskih obveznika, Centar je dana 19.05.2022. godine održao sastanak sa članovima Odbora za poslovne procese i procedure Foruma VPO.

Pomoćnik direktora Poreske uprave, direktor CVPO Miroslav Đinović je podsetio članove Odbora na mogući značaj Foruma VPO, naročito u cilju rešavanja sistemskih problema koje obveznici imaju u primeni poreskih propisa, a što će u krajnjem slučaju doprineti povećavanju stepena dobrovoljnog poštovanja propisa.

Članova Odbora su se saglasili da je komunikacija  između CVPO i VPO veoma važna, posebno u delu koji se odnosi na pravilnu i jednoobraznu primenu poreskih propisa, kao i na moguće podnošenje inicijativa za izmenu iste nadležnom ministarstvu.

Sastanak je održan u atmosferi međusobne saradnje i partnerskog odnosa.
 

Osnovan Forum velikih poreskih obveznika

Centar za velike poreske obveznike (CVPO) Poreske uprave Republike Srbije održao je 25. oktobra 2019. godine sastanak sa predstavnicima velikih poreskih obveznika na kojem je osnovan Forum koji će unaprediti njihovu saradnju.

Forum velikih poreskih obveznika predviđen  Programom razvoja Centra za velike poreske obveznike 2018-2023, koji je usvojen na Odboru za transformaciju PU. Jedna od glavnih reformskih inicijativa je da se usluge velikim poreskim obveznicima unaprede konstituisanjem Foruma čiji će predsednik biti direktor CVPO, a zamenik koordinator u CVPO. Predstavnici i konsultanti velikih poreskih obveznika nalaziće se na čelu organa, odnosno odbora Foruma.

Sastanku su prisustvovali predstavnici više od 60 najvećih privrednih subjekata koji posluju na teritoriji Republike Srbije.

Pomoćnik direktora - direktor Centra za velike poreske obveznike Miroslav Đinović istakao je da je cilj Foruma velikih poreskih obveznika unapređenje dijaloga sa privrednim subjektima razmenjivanjem ideja i informacija, jačanje međusobne saradnje i povećanje stepena dobrovoljnog poštovanja propisa.

Forum će se održavati dva puta godišnje, a moći će da se sazove na inicijativu predsednika, njegovog zamenika ili na inicijativu najmanje 30% članova.

Svaki budući Forum imaće dnevni red, tako da će pre održavanja svi članovi moći da predlože teme.  

Centar za velike poreske obveznike administrira ukupno 434 privredna subjekta, koji čine svega 0,17 odsto od ukupnog broja registrovanih poreskih obveznika, a učestvuju u naplati poreskih prihoda sa čak 42%. Navedene činjenice govore o značaju CVPO u sistemu Poreske uprave Republike Srbije, kao i o značaju konstituisanja Foruma velikih poreskih obveznika.

Dogovoreno je da Forum omogući identifikaciju poresko-pravnih situacija koje dovode do različitog tumačenja zakona i poreskih propisa. Predstavnici velikih poreskih obveznika smatraju da treba razmotriti njihove predloge za izmenu propisa, kao i da treba smanjiti broj podzakonskih akata i mišljenja Ministarstva finansija.

Učesnici Foruma saglasili su se da je novi vid saradnje važan za obveznike kako bi na lakši, neposredniji način iskazali svoje ideje i sugestije koje se tiču bolje poslovne saradnje sa poreznicima.  

- I mimo Foruma vrata CVPO su vam uvek otvorena. Možete da nas kontaktirate imejlom, telefonom ili da dođete lično. Pitanja koja vas muče u primeni poreskih propisa nećemo protumačiti kao signal za kontrolu – istakao je direktor Đinović. 

Većina velikih poreskih obveznika su deo multinacionalnih kompanija. Više od 50% poreskih obveznika koje administrira CVPO su u stranom vlasništvu što nameće teme tranfernih cena i povezanih lica.

Zakon o Poreskom postupku i poreskoj administraciji ne predviđa formiranje Foruma velikih poreskih obveznika. Konstitusanje Foruma je preporuka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je saglasnost za osnivanje.

U izveštaju MMF navedeno je da je CVPO jedan od ključnih delova Poreske uprave Republike Srbije.

Pored koordinatora Centra za velike poreske obveznike, Ljiljane Kovačević i Milovana Babića, osnivanju Foruma su prisustvovali i svi rukovodioci nadležnih odeljenja.

 

Prijem novih poreskih obveznika u Centar za velike poreske obveznike

Povodom sticanja statusa velikih poreskih obveznika od  05. decembra 2018. godine, u prostorijama Centra za velike poreske obveznike 20.11.2018. godine, održan je sastanak sa predstavnicima 72 novoprimljena obveznika. U ime Poreske uprave nove poreske obveznike je pozdravio direktor Centra g-din Miroslav Đinović, sa svojim saradnicima. Tom prilikom je istakao da Centar nastoji da u potpunosti afirmiše dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza i izgradi visok stepen međusobnog poverenja i poštovanja, kao i da  se ispunjavanje poreskih obaveza učini što jednostavnijim za poreske obveznike.

Nakon uvodnog obraćanja, poreski obveznici su putem prezentacije upoznati sa delokrugom rada i nadležnostima Centra. Između ostalog, predočeno im je da Centar za velike poreske obveznike administrira fiskalno najizdašnije poreske obveznike, sa poslovnim sedištem na teritoriji cele Republike. Kroz savremen način poslovanja, uz  maksimalnu efikasnost u administriranju i kroz pružanje usluga na jednom mestu, velikim poreskim obveznicima se omogućava da, uz minimum troškova i vremena, izvršavaju svoje poreske obaveze.

Poreski obveznici su informisani o specifičnostima Centra, vrstama javnih prihoda za koje je nadležan, vrstama usluga koje se pružaju  poreskim obveznicima i drugim značajnim informacijama o radu Centra. Posebno je istaknuto da je Centar otvoren i pristupačan u svom radu, da je osnovni cilj Centra pružanje kvalitetnih i blagovremenih informacija kako bi se stvorili uslovi da obveznici, bez eventualnih dilema u vezi primene propisa, dobrovoljno izvršavaju svoje poreske obaveze.

Od 05. decembra 2018. godine Centar za velike poreske obveznike je nadležan za adminstriranje 439 poreskih obveznika koji čine oko 0,20 % od ukupnog broja aktivnih pravnih lica, čiji će procenat učešća  u naplati u budžetu Republike Srbije iznositi 43,44%. 

                                                                                                                                              

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje tromesečnog obračuna akcize za period 01.01.-30.06.2017. godine do 20.07.2017. godine, u skladu sa Zakonom o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 22/01,...,108/16) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“ br. 3/05,...,101/16)

Takođe, obaveštavamo vas da je, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na  derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl.glasnik RS“ br.112/12,...,111/15), kao i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl.glasnik RS“, br. 38/13,....,101/16), rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za period 01.01.-30.06.2017. godine najranije 20.07.2017. godine. Izuzetno, za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi se najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte  koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, tj. za juni mesec 2017. godine najranije 20.07.2017. godine.

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je ove godine rok za predaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, poreskog bilansa i pratećih obrazaca za 2016. godinu kao i plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2016. godinu i plaćenih akontacija je 29. jun 2017. godine.

Preporuka je da pre uplate razlike poreza na dobit po poreskoj prijavi za konačnu obavezu za 2016.godinu, izvršite još jednom proveru na portalu "e-POREZI" poziva na broj odobrenja uvidom u Obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave (PP PDP) elektronskim putem koju ste podneli u 2016. godini.

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ br.61/2017 od 23.06.2017. godine, objavljeni usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji  se primenjuju od 01.07.2017. godine.

- U tarifnom broju 1. taksa na zahtev iznosi 310 dinara;

- U tarifnom broju 6. taksa na žalbu iznosi 460 dinara;

- U tarifnom broju 11. taksa na uverenje iznosi 310 dinara.

 

Obaveštenje

Odredbama člana 91. st. 1. tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“ br.30/97...18/16) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Kako se predstojeći Praznik rada praznuje 1. i 2. maja, rok za  plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart 2017. godine je 3. maj 2017. godine.

Napominjemo da je rok za  plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu tekućeg meseca 28. april 2017. godine.

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje tromesečnog obračuna akcize za period 01.01.-31.03.2017. godine do 20.04.2017. godine, u skladu sa Zakonom o akcizama („Sl.glasnik RS“ br. 22/01,...,108/16) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl.glasnik RS“ br.3/05,...,101/16).

Takođe, obaveštavamo vas da je, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na  derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl.glasnik RS“ br.112/12,...,111/15), kao i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl.glasnik RS“, br. 38/13,....,101/16), rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za period 01.01.-31.03.2017. godine najranije 20.04.2017. godine. Izuzetno, za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi se najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte  koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, tj. za mart mesec 2017. godine najranije 20.04.2017. godine.

 

 Obaveštenje

Beograd, 10.04.2017. godine - Odredbama člana 91. st. 1. tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“ br.30/97...18/16) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Odredbom člana 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“ br. 43/01...92/11) propisano je da se praznuju Vaskršnji verski praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa. Ove godine se  praznuje od 14. aprila zaključno sa  17. aprilom.

U skladu sa navedenim, rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza je 18. april 2017. godine za:

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec;

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo;

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvi kvartal 2017. godine;

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvi kvartal ako je obveznik u prvom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo;

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec;

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca;

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.       

                                                                   

Obaveštenje

Beograd, 10.04.2017. godine - Usled uočenih grešaka prilikom plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit za 2017. godinu, napominjemo da je neohodno da pre uplate mesečne akontacije, izvršite još jednom proveru na portalu "e-POREZI" poziva na broj odobrenja uvidom u Obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave (PP PDP) elektronskim putem koju ste podneli u 2016. godini.

Ovim putem vas još jednom podsećamo da je rok za uplatu mesečne akontacije poreza na dobit za mart mesec - 18. april 2017. godine.

 

Obaveštenje

Beograd, 6.04.2017. godine - Obaveštavamo vas da je Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo sledeća Objašnjenja:

- Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 01. aprila 2017.godine i

- Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 01. aprila 2017. godine.

Objašnjenja možete naći na adresi Ministarstva finansija, www.mfin.gov.rs, u delu novo na sajtu.

 

Obaveštenje

Beograd, 14.02.2017. godine - Odredbama člana 91. st. 1. tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“ br.30/97...18/16) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Odredbom člana 1.Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“ br. 43/01...92/11) propisano je da se Sretenje - Dan državnosti Srbije praznuje 15. i 16. februara.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 17.februar 2017.godine za:

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec        

                                                                          

                                                                             Obaveštenje 

Beograd, 28.12.2016. godine - U cilju unapređenja postojećih usluga koje  Centar za velike poreske obveznike pruža poreskim obveznicima, u toku je sprovođenje ankete-upitnika pomoću koje poreski obveznici treba da identifikuju oblasti iz poreskih zakona kao i procedure sa čijom primenom imaju najviše problema u praksi. Anketiranje traje do 31.12.2016. godine.

Nakon analize upitnika, Centar će sprovesti aktivnosti koje imaju za cilj otklanjanje  nedoumica i dilema u primeni poreskih propisa.

Rezultati anketa velikih poreskih obveznika koje smo sproveli tokom ranijih godina, iskorišćeni su za bolje razumevanje potreba, kao i za unapređenje međusobne saradnje i poboljšavanje procesa rada CVPO i unapređenje nivoa usluga koje pružamo.

U tom smislu, anketa koju trenutno sprovodimo ima za cilj poboljšanje postojećih usluga uz istovremeno povećanje stepena dobrovoljnog poštovanja propisa.

 

            Prijem novih poreskih obveznika u Centar za velike poreske obveznike

Beograd, 07.11.2016. godine - Povodom sticanja statusa velikih poreskih obveznika od  1. novembra 2016. godine, u prostorijama Centra za velike poreske obveznike 24.10.2016. godine, održan je sastanak sa predstavnicima 57 novoprimljenih obveznika. U ime Poreske uprave nove poreske obveznike je pozdravio v.d. direktor Centra g-din Miroslav Đinović, sa svojim saradnicima. Tom prilikom je istakao da Centar nastoji da u potpunosti afirmiše dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza i izgradi visok stepen međusobnog poverenja i poštovanja, kao i da  se ispunjavanje poreskih obaveza učini što jednostavnijim za poreske obveznike.

Nakon uvodnog obraćanja, poreski obveznici su putem prezentacije upoznati sa delokrugom rada i nadležnostima Centra. Između ostalog, predočeno im je da Centar za velike poreske obveznike administrira fiskalno najizdašnije poreske obveznike, sa poslovnim sedištem na teritoriji cele Republike. Kroz savremen način poslovanja, uz  maksimalnu efikasnost u administriranju i kroz pružanje usluga na jednom mestu, velikim poreskim obveznicima se omogućava da, uz minimum troškova i vremena, obavljaju svoje poreske obaveze.

Poreski obveznici su informisani o specifičnostima Centra, vrstama javnih prihoda za koje je nadležan, uslugama koje se nude poreskim obveznicima i drugim značajnim informacijama o radu Centra. Posebno je istaknuto da je Centar otvoren i pristupačan u svom radu, da je osnovni cilj Centra unapređenje usluga poreskim obveznicima kroz pružanje kvalitetnih i blagovremenih informacija, čime će se  stvoriti uslovi da obveznici, bez eventualnih dilema u vezi primene propisa, dobrovoljno izvršavaju svoje poreske obaveze.

Od 1. novembra 2016. godine Centar za velike poreske obveznike će adminstrirati 414 poreskih obveznika koji čine 0,17 % od ukupnog broja aktivnih pravnih lica, čiji će procenat učešća  u naplati u budžetu Republike Srbije iznositi oko 41,55%.