Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Konkursi    Arhiva konkursa    Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

štampaj

17. 05. 2023.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIHRADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKOJ UPRAVI

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Beograd, Save Maškovića 3-5.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: poslovi izvršenja budžeta i blagajničkog poslovanja, u zvanju  viši poreski referent, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za finansijske poslove, Odsek za izvršenje budžeta, sa sedištem Centrala – 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukuje novčanim sredstvima i vrednosnim papirima, obavlja gotovinske uplate i isplate u vezi sa obavljanjem poreske kontrole- provokativna kupovina. Vodi dnevnik blagajne, prima pazare iz restorana koje uplaćuje Upravi za zajedničke poslove, i iz bifea. Obračunava i vrši uplatu zaposlenima na ime troškova službenih putovanja u zemlji. Obračunava i vrši uplatu na ime troškova prevoza za zaposlene, naknade za odvojen život, poreza na dohodak građana. Prati stanje sredstava na karticama za gorivo. Dnevno predaje knjigovodstvene isprave knjigovodstvu. Odgovara za blagovremeno i zakonito izvršenje poslova, doslednu primenu zakona, opštih i internih akata, opštih i stručnih smernica rukovodilaca i za tačnost i blagovremenost dostavljenih podataka i dokumenata koje sačinjava. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: SSS – ekonomskog, prirodno matematičkog, ili društvenog smera, gimnazija, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto: stručno analitički poslovi istraživanja tržišta, kontrole i realizacije ugovornih obaveza 4, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za komercijalne poslove, Odsek za istraživanje tržišta, kontrolu i realizaciju ugovornih obaveza, sa sedištem Centrala – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove istraživanja tržišta i prikupljanja podataka u vezi sa manje složenim predmetima javnih nabavki i nabavkama na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, osim za nabake zakupa i komunalnih usluga, za potrebe Poreske uprave, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, odnosno njegovim načelima. Učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki za Poresku upravu na način da daje smernice za određivanje procenjene vrednosti javnih nabavki pri planiranju javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Vrši proveru istih pred samo pokretanje postupka javne nabavke. Komunicira i koordinira sa organizacionim jedinicama Poreske uprave u cilju izrade optimalnih tehničkih specifikacija. Vrši unos ugovora, finansijski i po stavkama, prati realizaciju ugovora, prati izvršavanje poslova u rokovima prema zaključenim ugovorima i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost postupanja u postupku, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i zaključenim ugovorima. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova,master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3. Radno mesto: stručno analitički poslovi za investiciono i tekuće održavanje 3, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za investicione poslove, Odsek za podršku rada filijala za investicione poslove Novi Sad, sa sedištem Novi Sad – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složenije poslove investicionog i tekućeg održavanja objekata i opreme organizacionih jedinica Poreske uprave, koji su najčešće precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupka ili stručnih tehnika i koji zahtevaju sposovnost da se problimi rešavaju bez pojedinačnih uputstava neposrednog rukovodioca, i uz obraćanje neposrednom rukovodiocu samo kada je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo, ostvaruje neposredan uvid u stanje objekata i opreme i predlaže mere za tekuće i investiciono održavanje. Prati realizaciju i dinamiku izvršenja ugovora u pogledu kvaliteta i količina izvršenih usluga i radova i isporučenih dobara, potvrđuje prijem dobara, izvršenje usluga i izvođenje radova.Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost u radu u skladu sa pozitivnim propisima.Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

4. Radno mesto: stručno analitički imovinsko pravni poslovi 2, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za investicione poslove, Odsek za imovinsko pravne poslove, sa sedištem Novi Sad – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složene stručne imovinsko pravne poslove, koji zahtevaju samostalnost u radu, znanje, iskustvo i analitičke sposobnosti, povezivanje problematike iz jedne i više povezanih oblasti u kojima se stvaralački ili primenom utvrđenih metoda u radu bitno utiče na ostvarivanje poslova, a koji naročito obuhvataju pravne i studijsko-analitičke poslove koji se odnose na: pripremu podataka i poslove uknjižbe javne svojine Republike Srbije na nepokretnostima (objekti i zemljište) čiji je korisnik Ministarstvo finansija Poreska uprava i služe za obavljanje poslova Poreske uprave; pribavljanje dokumentacije, isprava i ostalih dokaza o pravu korišćenja i pravu svojine; prikupljanje i sređivanje podataka, selekciju dokumentacionog materijala i druge aktivnosti potrebne za vođenje i održavanje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije čiji je korisnik Ministarstvo finansija Poreska uprava; izradu predloga redovnih pravnih lekova i učestvovanje u izradi predloga za pokretanje sudskog spora iz oblasti imovinsko pravnih poslova; izrada izveštaja i informacija u vezi sa imovinsko pravnim poslovima; izradu predloga za sprovođenje postupka pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini Republike Srbije za potrebe korisnika Ministarstva finansija Poreske uprave i učestvovanje u postupku; ugovaranje i izradu svih nacrta ugovora i sporazuma u vezi sa nepokretnom imovinom (korišćenje, zakup, komunalne usluge i dr.). Ostvaruje komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama. Komunicira sa drugim relevantnim institucijama i organima (Ministarstvo finansija, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije i dr). Prikuplja potrebe neposrednih korisnika i vrši ocenu opravdanosti iskazanih potreba. Objedinjuje potrebe svih organizacionih jedinica na nivou Poreske uprave.Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost u radu u skladu sa pozitivnim propisima iz imovinsko pravne i drugih oblasti.Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

5. Radno mesto: stručno analitički poslovi za investiciono i tekuće održavanje 2, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za investicione poslove, Odsek za podršku rada filijala za investicione poslove Novi Sad, sa sedištem Novi Sad – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složene poslove investicionog i tekućeg održavanja objekata i opreme organizacionih jedinica Poreske uprave, koji zahtevaju samostalnost u radu, znanje, iskustvo i analitičke sposobnosti, povezivanje problematike iz jedne i više povezanih oblasti u kojima se stvaralački ili primenom utvrđenih metoda u radu bitno utiče na ostvarivanje poslova, ostvaruje neposredan uvid u stanje objekata i opreme i predlaže mere za tekuće i investiciono održavanje. Prati realizaciju i dinamiku izvršenja ugovora u pogledu kvaliteta i količina izvršenih usluga i radova i isporučenih dobara, potvrđuje prijem dobara, izvršenje usluga i izvođenje radova, a po potrebi, u odsustvu šefa Odseka i izvršioca na radnom mestu studijsko analitički poslovi investicionog i tekućeg održavanja 1, odobrava račune za plaćanje istih. Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost u radu u skladu sa pozitivnim propisima.Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

6. Radno mesto: stručno analitički poslovi javnih nabavki 1, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za komercijalne poslove, Odsek za javne nabavke, sa sedištem Centrala – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove vezane za najsloženije (po predmetu nabavke i vrsti postupka) postupke javnih nabavki dobara, usluga i radova koje sprovodi Poreska uprava jedinstveno ili oblikovano po partijama, za potrebe svojih organizacionih jedinica. Obavlja poslove vezane za složene centralizovane javne nabavke koje sprovodi telo za centralizovane javne nabavke. Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost postupanja u postupku, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Daje smernice za sastavljanje zbirnog izveštaja o potrebama i učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki za Poresku upravu. Komunicira i koordinira sa organizacionim jedinicama Poreske uprave u cilju izrade konkursne dokumentacije za javne nabavke koje su u njegovoj nadležnosti. Vrši oglašavanje javne nabavke, izradu konkursne dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Zajedno sa članovima komisije obavlja javno otvaranje ponuda, analizu, obradu i rangiranje ponuda za dodelu ugovora, daje predlog odluke o dodeli ugovora, razmatra podneti zahtev za zaštitu prava. Obavlja poslove izrade ugovora u postupcima javnih nabavki dobara, usluga i radova, izrade ugovora na osnovu okvirnih sporazuma zaključenim u postupcima koje samostalno sprovodi Poreska uprava, jedinstveni ili oblikovano po partijama kao i izrade ugovora po okvirnim sporazumima zaključenim u postupcima centralizovanih nabavki.Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost u radu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, položen ispit za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7. Radno mesto: šef odseka, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za investicione poslove, Odsek za podršku rada filijala za investicione poslove Beograd,  sa sedištem Beograd– 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Odseka; planira, organizuje, objedinjava i usmerava rad neposrednih izvršilaca, raspoređuje poslove zaposlenima i pruža im potrebnu stručnu pomoć. Usmerava i određuje dinamiku izvršenja prioritetnih poslova i redovnih zadataka Odseka. Ostvaruje neposredan uvid u stanje opreme i objekata u organizacionim jedinicama Poreske uprave, predlaže mere i organizuje poslove investiconog i tekućeg održavanja objekata i opreme organizacionih jedinica Poreske uprave. Prati realizaciju i dinamiku izvršenja ugovora u pogledu kvaliteta i količina izvršenih usluga i radova i isporučenih dobara, odobrava račune za plaćanje istih. Obezbeđuje zakonito, pravilno, blagovremeno i jednobrazno izvršavanje poslova i obavlja najsloženije poslove iz delokruga odseka.Odgovara za primenu zakona, za tačnost podataka koje unosi i obrađuje, za tačnost izveštaja i dokumenata koje predlaže, za blagovremenost u radu u skladu sa pozitivnim propisima.

Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

8. Radno mesto: poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik, Filijala B Palilula, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu poreza na dobit, utvrđivanje i kontrolu poreza na dohodak građana i doprinosa, Grupa za preduzetnike, sa sedištem Palilula – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja manje složene analitičke poslove kontrole preduzetnika, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja; priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava i Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

9. Radno mesto: analitičar, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za razvoj i implementaciju, Odsek za poslovnu analizu i izveštavanje, sa sedištem Centrala – 1 izvršilac.

Opis poslova: Analiziranje zahteva korisnika, uvođenje i održavanje razvijenih softverskih rešenja. Pripremanje projektne dokumentacije prema utvrđenim standardima. Ostvarivanje saradnje sa korisnikom u cilju izrade ili izmene modela poslovnih procesa. Izrada analiza, informacija i izveštaja u vezi izrade modela poslovnih procesa prema utvrđenim standardima. Ostvarivanje saradnje i koordiniranje sa ostalim članovima projektnog tima, obezbeđivanje sigurnosti i zaštite informacija, praćenje razvoja novih tehnologija i inoviranje znanja, unapređivanje projektnih rešenja. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

10. Radno mesto: vodeći administrator aplikativne podrške, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za eksploataciju aplikativnih rešenja, Odsek za aplikativnu podršku, sa sedištem Novi Sad – 1 izvršilac.

Opis poslova: Pruža tehničku pomoć korisnicima aplikativnih rešenja kao i sistemsko servisnih rešenja u Poreskoj upravi putem softvera za evidentiranje, praćenje i upravljanje prijava problema u radu aplikativnih rešenja od strane unutrašnjih korisnika, kao i putem telefona. Prati i analizira primenu poresko aplikativnih rešenja kao i sistemsko servisnih rešenja u celini. Sarađuje sa organizacionim jedinicama kako u Sektoru tako i na nivou Poreske uprave na rešavanju problema. Učestvuje u testiranju novih softverskih rešenja, kao i u poslovima izveštavanja o primedbama i problemima u eksploataciji. Učestvuje u programima obuke za korisnike i održava bazu pitanja i odgovora za potrebe aplikativne podrške, održava uputstva i dokumentaciju. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u oviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

11. Radno mesto: vodeći inženjer IT podrške, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za IT podršku na terenu, Odsek za IT podršku Kragujevac, sa sedištem Kragujevac – 1 izvršilac.

Opis poslova: Stara se o pravilnom održavanju i korišćenju Integrisanog informacionog sistema Poreske uprave u organizacionim jedinicama za koje je nadležan, daje stručnu pomoć korisnicima u procesu eksploatacije; učestvuje u procesu uvođenja novih funkcionalnsti i aplikacija u produkciju. Stara se o pravilnom održavanju računarske opreme u organizacionim jedinicama kao i pravilnom korišćenju iste; vrši permanentnu osnovnu obuku zaposlenih u organizacionim jedinicama za korišćenje informaicone tehnologije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kragujevac

12. Radno mesto: analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica, u zvanju mlađi poreski savetnik, Filijala B Novi Sad 2, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za pravna lica, sa sedištem Novi Sad 2 – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za pravna lica: identifikuje poreske obveznike koji imaju dospeli a neplaćeni poreski dug; utvrđuje da li postoji opasnost da poreski obveznici osujete, onemoguće ili učine neefikasnim naplatu poreza koji je dospeo za naplatu; sprovodi postupak obezbeđenja naplate poreza koji je dospeo za naplatu ustanovljavanjem prethodne mere na novčanim sredstvima; sprovodi postupke redovne naplate, odnosno priprema podsetnike, izdaje opomene i priprema upozorenja za poreske obveznike; sprovodi postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanh sredstvima; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

13. Radno mesto: analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica, u zvanju mlađi poreski savetnik, Filijala B Kragujevac, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za pravna lica, sa sedištem Kragujevac – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za pravna lica: identifikuje poreske obveznike koji imaju dospeli a neplaćeni poreski dug; utvrđuje da li postoji opasnost da poreski obveznici osujete, onemoguće ili učine neefikasnim naplatu poreza koji je dospeo za naplatu; sprovodi postupak obezbeđenja naplate poreza koji je dospeo za naplatu ustanovljavanjem prethodne mere na novčanim sredstvima; sprovodi postupke redovne naplate, odnosno priprema podsetnike, izdaje opomene i priprema upozorenja za poreske obveznike; sprovodi postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanh sredstvima; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Kragujevac

14. Radno mesto: poslovi naplate za pravna lica, u zvanju poreski savetnik, Filijala B Voždovac, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za pravna lica, sa sedištem Voždovac – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za pravna lica: na predlog inspektora kontrole sprovodi postupak obezbeđenja naplate poreza koji nije utvrđen ali je pokrenut postupak utvrđivanja / kontrole ustanovljavanjem privremene mere na novčanim sredstvima i donosi nacrte akata u istim; u saradnji sa inspektorima kontrole identifikuje poreske obveznike kojima je porez utvrđen ali koji nije dospeo za naplatu, utvrđuje da li postoji opasnost da poreski obveznici osujete, onemoguće ili učine neefikasnim naplatu poreza, sprovodi postupak obezbeđenja naplate poreza koji je utvrđen ali koji nije dospeo za naplatu ustanovljavanjem privremene mere na novčanim sredstvima i donosi nacrte akata u istim; sprovodi postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na gotovom novcu i hartijama od vrednosti i štednim ulozima; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke i priprema nacrte akata po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza bez sredstava obezbeđenja i priprema nacrte akata u istim; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

15. Radno mesto: poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica, u zvanju poreski savetnik, Filijala B Niš, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za preduzetnike i fizička lica, sa sedištem Niš – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za preduzetnike i fizička lica: na predlog inspektora kontrole sprovodi postupak obezbeđenja naplate poreza koji nije utvrđen ali je pokrenut postupak utvrđivanja / kontrole ustanovljavanjem privremene mere na novčanim sredstvima i donosi nacrte akata u istim; u saradnji sa inspektorima kontrole identifikuje poreske obveznike kojima je porez utvrđen ali koji nije dospeo za naplatu, utvrđuje da li postoji opasnost da poreski obveznici osujete, onemoguće ili učine neefikasnim naplatu poreza,sprovodi postupak obezbeđenja naplate poreza koji je utvrđen ali koji nije dospeo za naplatu ustanovljavanjem privremene mere na novčanim sredstvima i donosi nacrte akata u istim; sprovodi postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na tekućim računima fizičkih lica, gotovom novcu i hartijama od vrednosti i štednim ulozima; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke i priprema nacrte akata po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza bez sredstava obezbeđenja i priprema nacrte akata u istim; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Niš

16. Radno mesto: radno mesto za najsloženije postupke naplate za pravna lica, u zvanju poreski savetnik I, Filijala A Centar, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za pravna lica, sa sedištem Centar – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za pravna lica: prikuplja podatke o imovini poreskog obveznika uvidom u poslovne knjige, odgovarajuće registre, kao i izlaskom na teren; sprovodi postupak obezbeđenja naplate ustanovljavanjem prethodne i privremene mere na pokretniim stvarima i nepokretnostima, odnosno založnog prava u korist Republike Srbije i donosi nacrte akata u istim; sprovodi najsloženije postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanim potraživanjima, nenovčanim potraživanjima i drugim pravima, pokretnim stvarima i nepokretnostima poreskog obveznika; sačinjava i ažurira odgovarajuće registre u naplati predviđene metodološkim uputstvima; priprema zahtev za brisanje založnog prava; daje predlog za utvrđivanje sekundarne poreske obaveze i sprovodi naplatu utvrđene sekundarne poreske obaveze; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sa sredstvom obezbeđenja i priprema nacrte akata u tim postupcima; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

17. Radno mesto: radno mesto za najsloženije postupke naplate za pravna lica, u zvanju poreski savetnik I, Filijala A Novi Sad 1, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za pravna lica, sa sedištem Novi Sad 1 – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za pravna lica: prikuplja podatke o imovini poreskog obveznika uvidom u poslovne knjige, odgovarajuće registre, kao i izlaskom na teren; sprovodi postupak obezbeđenja naplate ustanovljavanjem prethodne i privremene mere na pokretniim stvarima i nepokretnostima, odnosno založnog prava u korist Republike Srbije i donosi nacrte akata u istim; sprovodi najsloženije postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanim potraživanjima, nenovčanim potraživanjima i drugim pravima, pokretnim stvarima i nepokretnostima poreskog obveznika; sačinjava i ažurira odgovarajuće registre u naplati predviđene metodološkim uputstvima; priprema zahtev za brisanje založnog prava; daje predlog za utvrđivanje sekundarne poreske obaveze i sprovodi naplatu utvrđene sekundarne poreske obaveze; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sa sredstvom obezbeđenja i priprema nacrte akata u tim postupcima; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

18. Radno mesto: radno mesto za najsloženije postupke naplate za pravna lica, u zvanju poreski savetnik I, Filijala B Zemun, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za pravna lica, sa sedištem Zemun – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za pravna lica: prikuplja podatke o imovini poreskog obveznika uvidom u poslovne knjige, odgovarajuće registre, kao i izlaskom na teren; sprovodi postupak obezbeđenja naplate ustanovljavanjem prethodne i privremene mere na pokretniim stvarima i nepokretnostima, odnosno založnog prava u korist Republike Srbije i donosi nacrte akata u istim; sprovodi najsloženije postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanim potraživanjima, nenovčanim potraživanjima i drugim pravima, pokretnim stvarima i nepokretnostima poreskog obveznika; sačinjava i ažurira odgovarajuće registre u naplati predviđene metodološkim uputstvima; priprema zahtev za brisanje založnog prava; daje predlog za utvrđivanje sekundarne poreske obaveze i sprovodi naplatu utvrđene sekundarne poreske obaveze; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sa sredstvom obezbeđenja i priprema nacrte akata u tim postupcima; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

19. Radno mesto: radno mesto za najsloženije postupke naplate za preduzetnike i fizička lica, u zvanju poreski savetnik I, Filijala B Novi Sad 2, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za preduzetnike i fizička lica, sa sedištem Novi Sad 2 – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za preduzetnike i fizička lica: prikuplja podatke o imovini poreskog obveznika uvidom u poslovne knjige, odgovarajuće registre, kao i izlaskom na teren; sprovodi postupak obezbeđenja naplate ustanovljavanjem prethodne i privremene mere na pokretniim stvarima i nepokretnostima, odnosno založnog prava u korist Republike Srbije i donosi nacrte akata u istim; sprovodi najsloženije postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanim potraživanjima, nenovčanim potraživanjima i drugim pravima, pokretnim stvarima i nepokretnostima poreskog obveznika; sačinjava i ažurira odgovarajuće registre u naplati predviđene metodološkim uputstvima; priprema zahtev za brisanje založnog prava; daje predlog za utvrđivanje sekundarne poreske obaveze i sprovodi naplatu utvrđene sekundarne poreske obaveze; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sa sredstvom obezbeđenja i priprema nacrte akata u tim postupcima; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

20. Radno mesto: radno mesto za najsloženije postupke naplate za preduzetnike i fizička lica, u zvanju poreski savetnik I, Filijala B Niš, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za preduzetnike i fizička lica, sa sedištem Niš – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za preduzetnike i fizička lica: prikuplja podatke o imovini poreskog obveznika uvidom u poslovne knjige, odgovarajuće registre, kao i izlaskom na teren; sprovodi postupak obezbeđenja naplate ustanovljavanjem prethodne i privremene mere na pokretniim stvarima i nepokretnostima, odnosno založnog prava u korist Republike Srbije i donosi nacrte akata u istim; sprovodi najsloženije postupke prinudne naplate i priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati na novčanim potraživanjima, nenovčanim potraživanjima i drugim pravima, pokretnim stvarima i nepokretnostima poreskog obveznika; sačinjava i ažurira odgovarajuće registre u naplati predviđene metodološkim uputstvima; priprema zahtev za brisanje založnog prava; daje predlog za utvrđivanje sekundarne poreske obaveze i sprovodi naplatu utvrđene sekundarne poreske obaveze; obrađuje predmete po izjavljenim žalbama, usvaja ili prosleđuje žalbe nadležnom organu; vodi postupke po zahtevima za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sa sredstvom obezbeđenja i priprema nacrte akata u tim postupcima; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Niš

21. Radno mesto: mlađi analitičar projekta, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za transformaciju, Odeljenje za razvoj i implementaciju elektronskih servisa, Odsek za razvoj i implementaciju elektronskih servisa poreskim obveznicima sa sedištem Centrala – 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u implementaciji i koordinaciji projektnih aktivnosti manje složenih projekata; analizira projektne inicijative u Poreskoj upravi; analizira i istražuje projektne predloge; sarađuje sa spoljnim saradnicima; učestvuje u formiranju projektnih predloga; učestvuje u analizi uticaja inicijativa i projekata na organizaciju; analizira međuzavisnost između projekata; učestvuje u izradi predloga alokacije resursa; daje analizu i ocenu budžeta projekata; sačinjava izveštaje o realizaciji projektnih aktivnosti; prati da je proces realizacije projektnih aktivnosti u skladu sa planom kroz aktivno praćenje završetka planiranih aktivnosti; kreiranje standardizovanih izveštaja; rano otkrivanje problema i rizika u implementaciji projekata; praćenje finansijskog aspekta realizacije projekta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

U izbornom postupku proveravaju se:

1. Opšte funkcionalne kompetencije i to:

  • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ - proveravaće se putem  testa, na računaru.
  • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru,
  • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pisanom simulacijom na računaru.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanja znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštihfunkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovimawww.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1. poslovi izvršenja budžeta i blagajničkog poslovanja proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – finansijsko- materijalni poslovi (izršenje budžeta) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – administrativni poslovi (metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 2. stručno analitički poslovi istraživanja tržišta, kontrole i realizacije ugovornih obaveza 4 proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – finansijsko-materijalni poslovi (izvršenje budžeta) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o budžetu RS) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 3. stručno analitički poslovi za investiciono i tekuće održavanje 3 proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – finansijsko-materijalni poslovi (planiranje budžeta i izveštavanje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 4. stručno analitički imovinsko pravni poslovi 2 proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi javnih nabavki (obligacioni odnosi) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnoj svojini) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 5. stručno analitički poslovi za investiciono i tekuće održavanje 2 proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – finansijsko-materijalni poslovi (planiranje budžeta i izveštavanje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 6. stručno analitički poslovi javnih nabavki 1 proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi javnih nabavki (metodologija za pripremu konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – finansijsko-materijalni poslovi (planiranje budžeta i izveštavanje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o budžetu RS) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 7. šef odseka proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – finansijsko-materijalnih poslova (planiranje budžeta i izveštavanje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 8. poreski inspektor za analitičke poslove kontrole proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijskih poslova (osnove kaznenog prava i kaznenog postupka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikta) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 9. analitičar proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (izrada sektorskih analiza) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;             

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto - propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskoj upravi) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 10. vodeći administrator aplikativne podrške proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – informatički poslovi (Office paket i internet tehnologije) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (izrada sektorskih analiza) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 11. vodeći inženjer it podrške proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – informatički poslovi (baze podataka) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (izrada sektorskih analiza, prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 12. analitičko-poreski poslovi naplate za pravna lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 13. analitičko-poreski poslovi naplate za pravna lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 14. poslovi naplate za pravna lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o PDV-u i Zakon o porezu na dohodak građana) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 15. poslovi naplate za preduzetnike i fizička  lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

4. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o stečaju) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 16. radno mesto za najsloženije poslove naplate za pravna lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o dobit pravnih lica i  Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 17. radno mesto za najsloženije poslove naplate za pravna lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o dobit pravnih lica i  Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 18. radno mesto za najsloženije postupke naplate za pravna lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o dobit pravnih lica i  Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 19. radno mesto za najsloženije postupke naplate za preduzetnike i fizička lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o dobit pravnih lica i  Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 20. radno mesto za najsloženije postupke naplate za preduzetnike i fizička lica proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – upravno- pravni poslovi (opšti upravni postupak, pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko - analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;              

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o dobit pravnih lica i  Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

Za radno mesto pod rednim brojem 21. mlađi analitičar projekta proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora,uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

3. Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije za radna mesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20. i 21. iz stava II teksta konkursa (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem: psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Ponašajne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 7. iz stava II teksta konkursa (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, upravljanje ljudskim resursima) proveravaće se putem: psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

4. Intervju sa Konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs:

Popunjen Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom na adresu Ministarstva finansija - Poreska uprava, 11000 Beograd, ul. Save Maškovića br. 3-5 ili se predaje neposredno na pisarnicu Ministarstva finansija–Poreska uprava, 11000 Beograd, ul. Save Maškovića br. 3-5, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi ”.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu u periodu od 08 do 15 sati:

Ministarstvo finansija, Poreska uprava:

Milica Todorović , 011/3953-426;

Nikola Golubović, 011/3953-343.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijavaje 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravaljanje kadrovima i Poreske uprave. Štampana verzija obrasca prijave dostupna je na adresi Ministarstvo finansija – Poreska uprava, 11000 Beograd, ul. Save Maškovića br. 3-5.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

IX  Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema (ukoliko kandidat ima više diploma sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da dostavi sve diplome); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora za radno mesto pod rednim brojem 8. iz stava II teksta konkursa; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, za radno mesto pod rednim brojem 6. iz stava II teksta konkursa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).  Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

X  Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje o položenom držanom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje i 2/23) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstvo finansija – Poreska uprava, 11000 Beograd, ul. Save Maškovića br. 3-5.

XII Trajanje radnog odnosa:

Za sva radna mesta zasniva se radni odnos na neodređeno vreme.

Napomena: Članom 9. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Za radna mesta pod rednim brojem: 3.,4.,5.,10.,12.,17. i 19., sa sedištem Novi Sad, iz stava II teksta konkursa, kandidati koji su se dobrovoljno izjasnili o pripadnosti nacionalnoj manjini u prijavi u smislu člana 11. stav 4. i 5. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, rangira se prvi u odnosu na drugog kandidata koji ima isti broj bodova. Ako više kandidata koji imaju isti broj bodova pripada nacionalnoj manjini, prednost na rang listi u odnosu na druge jednako vrednovane kandidate pripadnike nacionalne manjine ima kandidat kome su sa više bodova vrednovane ponašajne kompetencije, u slučaju jednakog bodovanja ponašajnih kompetencija prednost ima kandidat koji je sa više bodova vrednovan na intervjuu sa Komisijom.

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u zakonom propisanom roku.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku.

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 12.06.2023. godine,  o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijamaMinistarstva finansija Poreske uprave, Beograd, ul. Kralja Milana br. 5.

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte e-mail adrese i brojeve telefona, koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Poreske uprave.

Ovaj konkurs objavljuje se na internet strani Poreske uprave, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i  na internet strani Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.