Poreski kalendar

maj 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Konkursi    Konkursi    Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

štampaj

10. 04. 2024.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava na osnovu člana 169b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/19, 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-2426/2024 od 27. marta 2024. godine, oglašava

 JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKOJ UPRAVI

 

I  Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: poreski inspektor 1, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za kontrolu, Odeljenje za indirektne poreze, Odsek za indirektne poreze (PDV, akciza), sa sedištem Centrala - 2 izvršioca;

Opis poslova: Izvršava poslove iz delokruga rada Odseka u skladu sa nalozima i uputstvima šefa Odseka i učestvuje u izradi objašnjenja i drugih akata za jedinstvenu primenu poreskih propisa koji se primenjuju u postupku vršenja kontrole iz oblasti indirektnih poreza - PDV i akciza; izrađuje projektne zahteve za aplikativna rešenja iz delokruga Odseka u skladu sa normativnim aktima, aktivno učestuje u pojašnjenju programskih zahteva Sektoru za IKT; vrši proveru funkcionalnosti aplikativnih rešenja, svakodnevno prati aplikativna rešenja na osnovu slučajnog odabira ili po dobijenom saznanju od poreskih službenika, i obaveštavanje o tome dostavlja Sektoru za IKT radi ispravke; sačinjava analize, izveštaje i informacije iz delokruga Odseka. Pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama Poreske uprave u rešavanju predmeta iz oblasti indirektnih poreza - PDV i akciza. Prati upravnu i sudsku praksu iz oblasti kontrole indirektnih poreza. Postupa po primljenim predstavkama poreskih obveznika, građana i zahtevima drugih državnih organa i organizacija koje se odnose na poslove kontrole. Vrši i druge poslove iz nadležnosti sektora po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto: poreski inspektor, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za kontrolu, Odeljenje za indirektne poreze, Odsek za indirektne poreze (refakcija i oslobođenje PDV-a), sa sedištem Centrala - 2 izvršioca;

Opis poslova: Učestvuje u izradi projektnih zahteva za aplikativna rešenja iz delokruga Odseka u skladu sa normativnim aktima, učestvuje u proveri funkcionalnosti aplikativnih rešenja, njihovom svakodnevnom praćenju i obaveštavanju o tome Sektora za IKT radi ispravke; sačinjava analize, izveštaje i informacije iz delokruga Odseka. Postupa po primljenim predstavkama poreskih obveznika, građana i zahtevima drugih državnih organa i organizacija koje se odnose na poslove kontrole iz oblasti indirektnih poreza. Vrši i druge poslove iz nadležnosti sektora po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3. Radno mesto: mlađi poreski računovođa, u zvanju mlađi poreski savetnik- pripravnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poresko računovodstvo, Odsek za poresko računovodstvo- Prijepolje, sa sedištem Prijepolje - 1 izvršilac;

Opis poslova: Uz neposredni nadzor rukovodioca vrši proveru formalne ispravnosti i potpunosti dostavljenih naloga za knjiženje pre unosa; obavlja najjednostvnije poslove usaglašavanja poreske evidencije obveznika; proverava ispravnost analitičke kartice obveznika (analitike) u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata; učestvuje u sastavljanju godišnjeg računa javnih prihoda za osnovne i izdvojene aktivnosti. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Prijepolje

4. Radno mesto: upravno-pravni poslovi, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za ljudske resurse, Odeljenje za koordinaciju rada odseka za ljudske resurse, Odsek za ljudske resurse- Kragujevac, sa sedištem Beograd - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja složene poslove izrade rešenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa zaposlenih u filijalama Poreske uprave; sprovođenja postupka popunjavanja upražnjenih radnih mesta putem javnog konkursa i izrade akata u svakoj fazi javnog konkursa; sprovođenja postupka vrednovanja radne uspešnosti zaposlenih u filijalama; postupanja po žalbama poreskih službenika zaposlenih u filijalama izjavljenim na rešenja iz oblasti radnih odnosa, pripremanja podataka i izjašnjavanja u radnim sporovima zaposlenih u filijalama i u tom cilju ostvarivanja komunikacije sa Državnim pravobranilaštvom kao zakonskim zastupnikom Poreske uprave; ostvaruje komunikaciju sa drugim organizacionim delovima Poreske uprave u okviru poslova koje obavlja; pruža savetodavnu pomoć organizacionim jedinicama u pripremi disciplinskog postupka, prati propise i sudsku praksu. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

5. Radno mesto: poreski inspektor za poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik, Filijala A Centar, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu PDV-a, poreza na dobit, doprinosa, poreza na dohodak građana i akcize, Grupa za trgovinsku delatnost, sa sedištem Centar - 1 izvršilac;

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje. Obavlja poslove kontrole javnih prihoda: pdv, dobit, doprinose, dohodak i akcize, kod pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, po nalozima Centrale, kao i kontrole koje se vrše u saradnji sa Poreskom policijom; izrađuje zapisnike i nacrte rešenja, izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu; odgovoran je za tačno i blagovremeno ažuriranje podataka o kontroli u aplikaciji kontrole. Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd 

6. Radno mesto: analitičko-poreski poslovi kontrole, u zvanju mlađi poreski savetnik, Filijala A Centar, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu poreza na dobit, utvrđivanje i kontrolu poreza na dohodak građana i doprinosa, Grupa za pravna lica, sa sedištem Centar - 1 izvršilac;

Opis poslova: Preduzima radnje u postupku inspekcijskog nadzora; učestvuje u poslovima kontrole pravnih lica; vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja uz neposredni nadzor rukovodioca Grupe; priprema predlog inicijative za privremeno oduzimanje PIB-a; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava; Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7. Radno mesto: poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik, Filijala A Centar, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu poreza na dobit, utvrđivanje i kontrolu poreza na dohodak građana i doprinosa, Grupa za fizička lica, sa sedištem Centar - 1 izvršilac;

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje. Obavlja manje složene analitičke poslove kontrole fizičkih lica, a po potrebi obavlja i manje složene analitičke poslove kontrole preduzetnika, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja; priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava i obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

8. Radno mesto: viši poreski izvršitelj naplate za preduzetnike i fizička lica, u zvanju viši poreski saradnik, Filijala A Centar, Odeljenje za naplatu, Odsek za naplatu za preduzetnike i fizička lica, sa sedištem Centar - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja sledeće poslove naplate za preduzetnike i fizička lica: obavlja popis, procenu, zaplenu, prodaju i prenos nepokretnosti u postupcima prinudne naplate; obavlja popis nepokretnosti i sastavlja zapisnik o popisu nepokretnosti; obavlja zaplenu nepokretnosti i sastavlja zapisnik o zapleni nepokretnosti; priprema nacrte rešenja o utvrđivanju početne vrednosti nepokretnosti i nacrt rešenja po prigovoru na rešenje o utvrđivanju početne vrednosti nepokretnosti; priprema nacrt zaključka o određivanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, kao i putem neposredne pogodbe; sastavlja i objavljuje oglase o prodaji nepokretnosti; sastavlja zapisnik o toku prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, odnosno putem neposredne pogodbe; priprema nacrt rešenja o prodaji nepokretnosti; priprema nacrt rešenja o predaji nepokretnosti kupcu; priprema nacrt rasporednog rešenja; priprema nacrt rešenja o prenosu nepokretnosti u svojinu Republike Srbije; priprema nacrt rešenja o namirenju poreskog duga prenosom nepokretnosti; obavlja popis nepoktretnosti i sastavlja zapisnik o popisu nepokretnosti u postupcima ustanovljavanja založnog prava u korist Republike Srbije pre prinudne naplate i donosi nacrte akata u istim; vrši popis i zaplenu gotovog novca i donosi odgovarajuće akte; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnološke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i neophodne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

9. Radno mesto: poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik, Filijala A Novi Beograd, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu poreza na dobit, utvrđivanje i kontrolu poreza na dohodak građana i doprinosa, Grupa za preduzetnike, sa sedištem Novi Beograd - 1 izvršilac;

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje. Obavlja manje složene analitičke poslove kontrole preduzetnika, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja; priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava i Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na  fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd10. Radno mesto: poreski inspektor 1 za poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik I, Filijala B Zvezdara, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu PDV-a, poreza na dobit, doprinosa, poreza na dohodak građana i akcize, Grupa za trgovinsku delatnost, sa sedištem Zvezdara - 1 izvršilac;

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje. Obavlja složene poslove kontrole javnih prihoda: pdv, dobit, doprinose, dohodak i akcize, kod pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, sa visokim nivoom stručne osposobljenosti i samostalnosti u radu, po nalozima Centrale, kao i kontrole koje se vrše u saradnji sa Poreskom policijom; izrađuje zapisnike i nacrte rešenja, izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu; odgovoran je za tačno i blagovremeno ažuriranje podataka o kontroli u aplikaciji kontrole. Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

11. Radno mesto: analitičko - poreski poslovi kontrole, u zvanju mlađi poreski savetnik - pripravnik, Filijala B Zemun, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu poreza na dobit, utvrđivanje i kontrolu poreza na dohodak građana i doprinosa, Grupa za fizička lica, sa sedištem Zemun - 1 izvršilac;

Opis poslova: Preduzima radnje u postupku inspekcijskog nadzora; učestvuje u poslovima kontrole fizičkih lica, po potrebi učestvuje i u poslovima kontrole preduzetnika; vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja uz neposredni nadzor rukovodioca Grupe; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava; Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

12. Radno mesto: poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik, Filijala B Čačak, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu poreza na dobit, utvrđivanje i kontrolu poreza na dohodak građana i doprinosa, Grupa za fizička lica, sa sedištem Čačak - 1 izvršilac;

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje. Obavlja manje složene analitičke poslove kontrole fizičkih lica, a po potrebi bavlja i manje složene analitičke poslove kontrole preduzetnika, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja; priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem; izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo,, sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu, informišeporeske obveznike o primeni poreskih propisa; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava i Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Čačak

13. Radno mesto: poreski inspektor za poslove kontrole, u zvanju poreski savetnik , Filijala B Prokuplje, Odeljenje za poresku kontrolu, Odsek za kontrolu PDV-a, poreza na dobit, doprinosa, poreza na dohodak građana i akcize, sa sedištem Prokuplje - 1 izvršilac;

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje. Obavlja poslove kontrole javnih prihoda: pdv, dobit, doprinose, dohodak i akcize, kod pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, po nalozima Centrale, kao i kontrole koje se vrše u saradnji sa Poreskom policijom; izrađuje zapisnike i nacrte rešenja, izdaje prekršajni nalog odnosno sačinjava obaveštenje o učinjenom prekršaju i/ili izveštaj o postojanju osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; sprovodi postupak povodom žalbe, dostavlja žalbe nadležnom drugostepenom organu; odgovoran je za tačno i blagovremeno ažuriranje podataka o kontroli u aplikaciji kontrole. Obavlja i druge poslove iz nadležnosti odeljenja po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Prokuplje

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija (ne proverava se za prijem pripravnika), provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

U izbornom postupku proveravaju se:

1.Opšte funkcionalne kompetencije i to:

  • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ - proveravaće se putem  testa, na računaru;
  • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru;
  • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pisanom simulacijom na računaru.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanja znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštihfunkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovimawww.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija (ne proverava se za prijem pripravnika, za izvršilačka radna mesta pod rednim brojevima 3. i 11. iz stava II teksta konkursa):

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1. poreski inspektor 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost i Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 2. poreski inspektor, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost i Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 4. upravno-pravni poslovi, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – poslovi upravljanja ljudskim resursima (propisi u oblasti radno-pravnih odnosa u državnim organima, kompetencije za rad državnih službenika, bazične funkcije upravljanja ljudskim resursima: analiza posla, kadrovsko planiranje, regrutacija, selekcija, uvođenje u posao, ocenjivanje, nagrađivanje i napredovanje, stručno usavršavanje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o radu, Zakon o opštem upravnom postupku ) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 5. poreski inspektor za poslove kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 6. analitičko-poreski poslovi kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica ) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 7. poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijano osiguranje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 8. viši poreski izvršitelj naplate za preduzetnike i fizička lica, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike obrade i izrade pregleda podataka, metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti, metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija, obligacioni odnosi) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dohodak građana) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 9. poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijano osiguranje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 10. poreski inspektor 1 za poslove kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 12. poreski inspektor za analitičke poslove kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijano osiguranje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

Za radno mesto pod rednim brojem 13. poreski inspektor za poslove kontrole, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veštine komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanje stresom) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o PDV-u) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije za radna mesta za sva radna mesta (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem: psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

4. Intervju sa Konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV  Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs:

Popunjen Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom na adresu Ministarstva finansija- Poreska uprava, 11080 Beograd- Zemun, Ulica cara Dušana br. 145 ili se predaje neposredno na pisarnicu Ministarstva finansija–Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi ”.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu u periodu od 08 do 15 sati:

Ministarstvo finansija, Poreska uprava:

Aleksandar Kozomara, 011/6969-373;

Milica Todorović , 011/6969-426;

Nikola Golubović, 011/6969-343.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijavaje 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravaljanje kadrovima i Poreske uprave. Štampana verzija obrasca prijave dostupna je na adresi Ministarstva finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

  1. 1.  Za radna mesta iz stava II teksta konkursa pod rednim brojevima: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. i 13. (izvršilačka radna mesta) prilaže se:

original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema (ukoliko kandidat ima više diploma sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da dostavi sve diplome); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radna mesta pod rednim brojem 1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 12. i 13).

  1. 2.  Za radna mesta iz stava II teksta konkursa pod rednim brojevima: 3. i 11. (pripravnička radna mesta) prilaže se:

original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu i original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema (ukoliko kandidat ima više diploma sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da dostavi sve diplome); ukoliko je kandidat bio radno angažovan u struci, odnosno ako je bio radno angažovan na radnom mestu ili poslovima za čije obavljanje se zahtevalo visoko obrazovanje studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, prilaže original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); ukoliko poseduje, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radno mesto pod rednim brojem 11.).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

X Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: original ili overen izvod iz matične knjige rođenih, original ili overeno uverenje o državljanstvu i original ili overena fotokopija uverenja o položenom držanom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija uverenja o položenom ispitu za inspektora.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje i 2/23) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstvo finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

XII Trajanje radnog odnosa:

Za radna mesta iz stava II teksta konkursa pod rednim brojem: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. i 13. (izvršilačka radna mesta) zasniva se radni odnos na neodređeno vreme.

Za radna mesta iz stava II teksta konkursa pod rednim brojima: 3. i 11. (pripravnička radna mesta) zasniva se radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja pripravnika za samostalan rad i traje jednu godinu.

Napomena: Članom 9. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

*Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad. Izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo rad van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima. Vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu. Pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. Kandidati sa položenim držanim stručnim ispitom nemaju prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Za radno mesto pod rednim brojem: 3. sa sedištem Prijepolje, iz stava II teksta konkursa, kandidati koji su se dobrovoljno izjasnili o pripadnosti nacionalnoj manjini u prijavi u smislu člana 11. stav 4. i 5. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, rangira se prvi u odnosu na drugog kandidata koji ima isti broj bodova. Ako više kandidata koji imaju isti broj bodova pripada nacionalnoj manjini, prednost na rang listi u odnosu na druge jednako vrednovane kandidate pripadnike nacionalne manjine ima kandidat kome su sa više bodova vrednovane ponašajne kompetencije, u slučaju jednakog bodovanja ponašajnih kompetencija prednost ima kandidat koji je sa više bodova vrednovan na intervjuu sa Komisijom.

XIII  Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku.

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 09.05.2024. godine,  o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijamaMinistarstva finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte e-mail adrese i brojeve telefona, koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Poreske uprave.

Ovaj konkurs objavljuje se na internet strani Poreske uprave, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i  na internet strani Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.