Poreski kalendar

okt 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

03. 10. 2018.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Niš, po službenoj dužnosti, na osnovu člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ broj 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,  112/15, 15/16, 108/16 i 30/18), donosi:

                                                                          Z A K Lj U Č A K

POSTAVLjA SE JELENA ALEKSIĆ, advokat iz Niša,ulica Sinđelićev trg 4/11, ZA ZASTUPNIKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, poreskom obvezniku - pravnom licu „Iva cosmetics Line“ DOO, Niš,  sa poslovnim sedištem u Nišu, Bulevar Cara Konstantina 82-84, po zahtevu Odeljenja za terensku kontrolu - Poreske uprave, Filijala Niš, broj: 47-00577/2018-0073 od 28.09.2018. godine, zbog toga što se poreski obveznik ne nalazi na navedenoj adresi, odnosno nije dostupan za  kontrolu, a njegovo učešće u postupku je obavezno.

Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u poreskom postupku, ili ne odredi zastupnika koji će ga zastupati u poreskom postupku, odnosno do okončanja postupka kontrole.

Nagradu i nadoknadu troškova zastupnika po službenoj dužnosti isplaćuje Poreska uprava prema Tarifi o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 55/04, 59/13).

Žalba protiv ovog zaključka nije dozvoljena.

 O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija  - Poreska uprava - Filijala Niš, pokrenula je   postupak poreske kontrole, kod poreskog obveznika „Iva cosmetics Line“ DOO, Niš,  sa poslovnim sedištem u Nišu, Bulevar Cara Konstantina 82-84,  po nalogu za kontrolu broj: 47-00577/2018-0073-000 od 17.08.2018. godine.

Kako se poreski obveznik ne nalazi na navedenoj adresi, odnosno nedostupan je za kontrolu, a njegovo učešće je neophodno u poreskom postupku, Odeljenje terenske kontrole, Poreske uprave - Filijale Niš, je zahtevom broj: 47-00577/2018-0073 od 28.09.2018. godine, zatražilo postavljanje zastupnika po službenoj dužnosti, u  postupku terenske kontrole obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku –objedinjena naplata za period 22.07.2016. – 22.12.2017.godine.

Postupajući po nalogu, inspektor Odeljenja za terensku kontrolu je, u pokušaju da se uruči nalog za kontrolu, odgovornom licu u pravnom licu direktoru Hočevar Đorđu, na adresu poslovnog sedišta pravnog lica u Nišu, Bulevar Cara Konstantina 82-84 Niš, utvrdio da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi sedišta pravnog lica po rešenju o registraciji iz APR-a,  odnosno da se radi o poreskom obvezniku nedostupnom kontroli.

Do dana podnošenja zahteva za postavljanje zastupnika po službenoj dužnosti, iz napred navedenih razloga, poreski inspektor terenske kontrole nije uspeo da obezbedi prisustvo poreskog obveznika, te su se stekli uslovi za primenu člana 16. stav 1. tačka  1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,  za postavljanje  zastupnika po službenoj dužnosti poreskom obvezniku koji je nedostupan za kontrolu.

Odredbom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da  Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata, postavlja  zastupnika:

1) poreskom obvezniku čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za registraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 5. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost;

2) nerezidentu koji nije u roku iz člana 14. stav 2. ovog zakona obavestio Poresku upravu o svom poreskom punomoćniku;

3) nepoznatom vlasniku imovine koja je predmet poreskog postupka;

4) poreskom obvezniku koji očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku, ako je njegovo učešće obavezno;

5) osumnjičenom prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna.

Ako je poreski obveznik fizičko lice koje nije poslovno sposobno, a nema zakonskog zastupnika, Poreska uprava postavlja zastupnika po službenoj dužnosti iz reda lica iz stava 1. ovog člana i o tome odmah obaveštava organ starateljstva. Advokat je zastupnik po službenoj dužnosti poreskom obvezniku iz dispozitiva ovog Zaključka u skladu sa Instrukcijom za postupanje Poreske uprave u vezi postavljanja zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku broj 021-164/2007-10 od 15.05.2008. godine, po redosledu sa spiska advokata koji je dostavila Advokatska komora.

Primenom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Visina novčane nagrade i naknada troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su  Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku.

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da protiv ovog Zaključka žalba nije dozvoljena.

  Zaključak:

- objaviti na oglasnoj tabli Filijale Niš

- dostaviti zastupniku po službenoj dužnosti

 

 

                                                                                                

                                                                                 D I R E K T O R

 

                                                                                                                               Mića Jeremić