Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Potrebno Vam je PORESKO UVERENjE?

Potrebno Vam je PORESKO UVERENjE?

štampaj

03. 08. 2013.

Svi korisnici portala E-porezi od 01. marta 2019. godine, mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektronskog uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja

Postupak za izdavanje poreskog uverenja pokreće se po zahtevu poreskog obveznika, njegovog zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika ili punomoćnika.

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja po pravilu se podnosi u pismenoj formi. Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Nadležnost organizacione jedinice Poreske uprave se utvrđuje prema mestu sedišta poreskog obveznika pravnog lica, odnosno prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno propisanoj nadležnosti za utvrđivanje i naplatu određene vrste javnog prihoda.

Zahtev treba da bude podnet od strane ovlašćenog lica, uredno popunjen tačnim podacima i potpisan. Ako zahtev podnosi poreski obveznik, pravno
lice,  isti mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica u pravnom  licu. Ukoliko zahtev umesto poreskog obveznika podnosi ovlašćeno lice neophodno je uz zahtev priložiti i dokaz (punomoćje), kojim se potvrđuje da je lice koje podnosi zahtev u ime poreskog obveznika njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik. Kada se radi o pravnom licu ili preduzetniku, punomoćje mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica poreskog obveznika u čije ime se podnosi zahtev.  Punomoćje ne mora biti overeno od strane nadležnog organa i ne mora biti u propisanoj formi. Punomoćnik za predaju zahteva za izdavanje poreskog uverenja ili preuzimanje istog svoj identetitet dokazuje na osnovu javne isprave (lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš i sl.). Provera indentiteta punomoćnika se vrši neposredno prilikom predaje zahteva za izdavanje poreskog uvernja od strane zaposlenog koji je zadužen za prijem istog (radnika na pisarnici ili šalteru u organizacionoj jedinici poreske uprave).U slučaju da je zahtev predat od strane punomoćnika isto lice može i preuzeti zahtevano uverenje i nije potrebno da ponovo donosi ovlašćenje od strane lica na koga se odnosi uverenje. Prilikom davanja punomoćja nije potrebno da se isto potpiše u samoj organizacionoj jedinici poreske uprave već je samo bitno da lice koje predaje zahtev ili preuzima zahtevano uverenje ima punomoćje od strane lice u čije ime i vrši predaju zahteva/preuzimanje uverenja.

Zahtev sadrži sledeće obavezne elemente: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, naziv pravnog lica, PIB, matični broj sedište), period za koji se zahtev podnosi, naziv evidencije iz koje je potrebno dati podatke, svrhu podnošenja zahteva.

Primer obrasca zahteva dostavlja se u prilogu uputstva i čini njegov sastavni deo, a može se preuzeti i na sajtu Poreske uprave. Sve organizacione jedinice Poreske uprave su dužne da primer obrasca zahteva učine dostupnim poreskim obveznicima, kao i svim zaposlenim radnicima.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama.

U slučaju da poreski obveznik u zahtevu traži izdavanje više primeraka uverenja, shodno članu 8. stav 1. navedenog Zakona dužan je da taksu plati za svaki izdati primerak.

Plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje poreskog uverenja oslobođeni su obveznici iz člana 18. istog zakona.

Poresko uverenje se poreskom obvezniku izdaje

istog dana kad je stranka podnela zahtev,  a najkasnije u roku od osam dana

(član 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku).

 

 Svrhe za koje Poreska uprava vrši izdavanje uverenja podnosiocu zahteva

 Na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, a sa kojima raspolažu odgovarajuće jedinice Poreske uprave, poreskom obvezniku se na njegov zahtev izdaje uverenje o plaćenom porezu i to najčešće u cilju:

Svrha izdavanja poreskog uverenja

Administrativna taksa/iznos takse u RSD

overa zdravstvene knjižice (vlasnik radnje, poljoprivrednik,
sveštenik, verski službenik)

NE

ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa
decom 

NE

naknade za vreme porodiljskog odsustva 

NE

odsustva sa rada radi nege deteta 

NE

odsustva sa rada radi posebne nege deteta 

NE

dečijeg dodatka 

NE

upisa deteta u vrtić - predškolsku ustanovu 

NE

ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite - pravo na materijalno obezbeđenje  

NE

učestvovanja na tenderu, javne nabavke 

DA/640,00

dobijanja vize 

DA/640,00

vojna pitanja

NE

studentska pitanja 

NE

radi upisa radnog staža (fond PIO) 

NE

dobijanja kredita 

DA/640,00

odobravanja lizinga 

DA/640,00

subvencije zakup 

NE

tezge 

DA/640,00

podnošenja zahteva za kredit kod banke 

DA/640,00

radi ostvarivanja podsticajnih sredstava u poljoprivredi 

NE

mirovanju radnog staža PIO 

NE

po zahtevu nerezidenata 

DA/640,00

transfer novca 

DA/640,00

razno 

DA/NE