Poreski kalendar

avg 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Potrebno Vam je PORESKO UVERENjE?

Potrebno Vam je PORESKO UVERENjE?

štampaj

03. 08. 2013.

Svi korisnici portala E-porezi od 01. marta 2019. godine, mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektronskog uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja

Postupak za izdavanje poreskog uverenja pokreće se po zahtevu poreskog obveznika, njegovog zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika ili punomoćnika.

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja po pravilu se podnosi u pismenoj formi. Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Nadležnost organizacione jedinice Poreske uprave se utvrđuje prema mestu sedišta poreskog obveznika pravnog lica, odnosno prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno propisanoj nadležnosti za utvrđivanje i naplatu određene vrste javnog prihoda.

Zahtev treba da bude podnet od strane ovlašćenog lica, uredno popunjen tačnim podacima i potpisan. Ako zahtev podnosi poreski obveznik, pravno
lice,  isti mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica u pravnom  licu. Ukoliko zahtev umesto poreskog obveznika podnosi ovlašćeno lice neophodno je uz zahtev priložiti i dokaz (punomoćje), kojim se potvrđuje da je lice koje podnosi zahtev u ime poreskog obveznika njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik. Kada se radi o pravnom licu ili preduzetniku, punomoćje mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica poreskog obveznika u čije ime se podnosi zahtev.  Punomoćje ne mora biti overeno od strane nadležnog organa i ne mora biti u propisanoj formi. Punomoćnik za predaju zahteva za izdavanje poreskog uverenja ili preuzimanje istog svoj identetitet dokazuje na osnovu javne isprave (lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš i sl.). Provera indentiteta punomoćnika se vrši neposredno prilikom predaje zahteva za izdavanje poreskog uvernja od strane zaposlenog koji je zadužen za prijem istog (radnika na pisarnici ili šalteru u organizacionoj jedinici poreske uprave).U slučaju da je zahtev predat od strane punomoćnika isto lice može i preuzeti zahtevano uverenje i nije potrebno da ponovo donosi ovlašćenje od strane lica na koga se odnosi uverenje. Prilikom davanja punomoćja nije potrebno da se isto potpiše u samoj organizacionoj jedinici poreske uprave već je samo bitno da lice koje predaje zahtev ili preuzima zahtevano uverenje ima punomoćje od strane lice u čije ime i vrši predaju zahteva/preuzimanje uverenja.

Zahtev sadrži sledeće obavezne elemente: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, naziv pravnog lica, PIB, matični broj sedište), period za koji se zahtev podnosi, naziv evidencije iz koje je potrebno dati podatke, svrhu podnošenja zahteva.

Primer obrasca zahteva dostavlja se u prilogu uputstva i čini njegov sastavni deo, a može se preuzeti i na sajtu Poreske uprave. Sve organizacione jedinice Poreske uprave su dužne da primer obrasca zahteva učine dostupnim poreskim obveznicima, kao i svim zaposlenim radnicima.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama.

U slučaju da poreski obveznik u zahtevu traži izdavanje više primeraka uverenja, shodno članu 8. stav 1. navedenog Zakona dužan je da taksu plati za svaki izdati primerak.

Plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje poreskog uverenja oslobođeni su obveznici iz člana 18. istog zakona.

Poresko uverenje se poreskom obvezniku izdaje

istog dana kad je stranka podnela zahtev,  a najkasnije u roku od osam dana

(član 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku).

 

 Svrhe za koje Poreska uprava vrši izdavanje uverenja podnosiocu zahteva

 Na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, a sa kojima raspolažu odgovarajuće jedinice Poreske uprave, poreskom obvezniku se na njegov zahtev izdaje uverenje o plaćenom porezu i to najčešće u cilju:

Svrha izdavanja poreskog uverenja

Administrativna taksa/iznos takse u RSD

overa zdravstvene knjižice (vlasnik radnje, poljoprivrednik,
sveštenik, verski službenik)

NE

ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa
decom 

NE

naknade za vreme porodiljskog odsustva 

NE

odsustva sa rada radi nege deteta 

NE

odsustva sa rada radi posebne nege deteta 

NE

dečijeg dodatka 

NE

upisa deteta u vrtić - predškolsku ustanovu 

NE

ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite - pravo na materijalno obezbeđenje  

NE

učestvovanja na tenderu, javne nabavke 

DA/640,00

dobijanja vize 

DA/640,00

vojna pitanja

NE

studentska pitanja 

NE

radi upisa radnog staža (fond PIO) 

NE

dobijanja kredita 

DA/640,00

odobravanja lizinga 

DA/640,00

subvencije zakup 

NE

tezge 

DA/640,00

podnošenja zahteva za kredit kod banke 

DA/640,00

radi ostvarivanja podsticajnih sredstava u poljoprivredi 

NE

mirovanju radnog staža PIO 

NE

po zahtevu nerezidenata 

DA/640,00

transfer novca 

DA/640,00

razno 

DA/NE