Poreski kalendar

nov 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru

Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru

13. 01. 2014.

(„Službeni glasnik RS“ broj 115/13, 8/14)

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 108/13),

Ministar finansija donosi

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom bliže se uređuje način umanjivanja neto zarade i neto drugih primanja lica koje se, u skladu sa Zakonom o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 108/13 - u daljem tekstu: Zakon), smatra zaposlenim u javnom sektoru Republike Srbije.

(2) Licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje je kod isplatioca prihoda svrstanog u javni sektor zasnovalo radni odnos, obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom koji uređuje rad ili prima ugovorenu naknadu za rad na osnovu ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, ugovora o autorskom delu i slično, kao i postavljeno, imenovano, odnosno izabrano lice kod isplatioca prihoda.

Član 2.

(1) Umanjivanje neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru odnosi se na umanjivanje iznosa koji čini zbir neto zarade i neto drugih primanja isplaćenih u mesecu od isplatioca prihoda u javnom sektoru iz člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona (u daljem tekstu: isplatilac prihoda).

(2) Ukoliko se zarada isplaćuje u jednom mesecu u više delova za isti mesec, odnosno za različite mesece, umanjivanje neto zarade vrši se najkasnije pri poslednjoj isplati zarade u tom mesecu, za sve isplate izvršene u tom mesecu.

(3) Zarada iz stava 2. ovog člana obuhvata zaradu, odnosno platu i naknadu zarade, odnosno plate u skladu sa Zakonom.

(4) Ukoliko se drugo primanje isplaćuje u jednom mesecu u više delova, isplatilac prihoda vrši umanjivanje neto drugog primanja najkasnije pri poslednjoj isplati tog drugog primanja u tom mesecu, za sve isplate izvršene u tom mesecu.

Član 3.

Ako zaposleni istovremeno ostvaruje zaradu i drugo primanje kod istog isplatioca prihoda, umanjivanje neto zarade i neto drugog primanja vrši se posebno za neto zaradu a posebno za neto drugo primanje.

Član 4.

(1) Isplatilac prihoda dužan je da prilikom isplate zarade i drugog primanja, iznos umanjenja neto zarade i neto drugog primanja uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj 840-745111843-14 - Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru.

(2) U polje: poziv na broj odobrenja unosi se šifra Republike 601, jedinstveni matični broj građana - JMBG, odnosno ukoliko nije određen JMBG onda drugi podatak o identifikaciji primaoca prihoda saglasno podzakonskom aktu kojim se reguliše poreska prijava za porez po odbitku i kontrolni broj po modulu 97.

Član 5.

(1) Ako Poreska uprava utvrdi da zaposlenom u javnom sektoru neto prihod ostvaren kod svih isplatilaca prihoda nije umanjen za svaki mesec u prethodnom kalendarskom tromesečju u skladu sa Zakonom, utvrdiće razliku za uplatu neto prihoda.

(2) Razlika za uplatu neto prihoda utvrđuje se rešenjem Poreske uprave, kojim se nalaže fizičkom licu da iznos razlike za uplatu neto prihoda uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj 840-745112843-21 - Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave.

Član 6.

(1) Uprava za trezor dostavlja Poreskoj upravi podatke o iznosu umanjenja neto prihoda za svakog zaposlenog u javnom sektoru i podatke o poreskim identifikacionim brojevima isplatilaca prihoda.

(2) Privredna društva koja istovremeno ispunjavaju uslove iz člana 1. tač. 1) do 3) Zakona dostavljaju nadležnom poreskom organu izjavu o ispunjenosti tih uslova.

(3) Isplatilac prihoda koji zaposlenima vrši isplatu ugovorene naknade za rad koja nije finansirana iz sredstava tog isplatioca prihoda ili drugog lica iz javnog sektora, dostavlja nadležnom poreskom organu obaveštenje koje sadrži podatke o JMBG zaposlenog, iznosu tog prihoda i broju podnete poreske prijave za porez po odbitku, uz napomenu da ti prihodi nisu predmet umanjenja u skladu sa Zakonom.

(4) Obaveštenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.